Colofon

Deze deeleditie werd bezorgd door Britt Kennis, Ernst Bruinsma, Kris Humbeeck & Matthijs de Ridder.

Copyright brieven Boon: ©2002 Erven Louis Paul Boon, Erembodegem.
Copyright brieven Burssens: ©2002 Erven Gaston Burssens, Antwerpen.
Copyright brief Claus [co-auteur]: ©2003 H. Claus, Antwerpen
Copyright foto L.P. Boon: ©2003 Jo Boon, Erembodegem. Copyright elektronische leeseditie en annotaties: ©2003 L.P. Boon-documentatiecentrum (Universiteit Antwerpen), Antwerpen.

Verantwoording

De Brieven

De brieven uit deze deelcorrespondentie bevinden zich voor het merendeel in privébezit. De overige teksten worden bewaard in het Boon-archief van het AMVC-Letterenhuis te Antwerpen. Het register bevat van elke brief een korte beschrijving.

Ordening en datering

Binnen de deelcorrespondenties worden de brieven chronologisch geordend, bij voorkeur volgens hun ontstaansdatum. Niet alle brieven zijn echter gedateerd. Van sommige brieven kan de datum van verzenden of de postdatum worden achterhaald aan de hand van de poststempel op de bijbehorende enveloppen. (Zie brief 23, noot 1; brief 26, noot 1 en brief 32, noot 1; de enveloppe of postzegel werd beschreven of in facsimile opgenomen). In andere gevallen is de datering gereconstrueerd aan de hand van retourbrieven, tekstuele, contextuele en/of biografische informatie. Gereconstrueerde data zijn opgenomen tussen rechte haken. Wanneer een datering slechts bij benadering kan worden gegeven, wordt de brief aan het eind van het jaar geplaatst waarin hij moet zijn geschreven. Niet dateerbare brieven worden achteraan de editie geplaatst, na de laatste gedateerde brief.

Tekstweergave

De bezorgers streven bij de tekstweergave van de brieven de grootst mogelijke terughoudendheid na. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen spellingsfouten en evidente schrijffouten of slordigheden. De spelling wordt niet geactualiseerd en er wordt niet geraakt aan de spellingseigenaardigheden van de brievenschrijvers. Brieven zijn zoals bekend vaak zeer persoonlijke documenten, waardoor bepaalde afwijkingen, die op het eerste gezicht evidente schrijffouten lijken, bij nader inzien woordspelletjes of bewuste spellingsmanipulaties blijken te zijn. Slechts een enkele keer voegen de editeurs een letter toe, wanneer het duidelijk gaat om een vergetelheid. Enkele voorbeelden: ‘intervieuw’ wordt niet gecorrigeerd, want dit is een spellingkwestie; ‘slecht[+s]’ wordt gecorrigeerd indien de context erom vraagt, het gaat in dit geval om een slordigheid. Slechts daar waar een passage door het ontbreken van een woord onbegrijpelijk is, worden woorden tussen rechte haken toegevoegd; onvolledige doch zeer begrijpelijke zinnen worden niet gecorrigeerd. Een voorbeeld: “(ge zult u afvragen hoe het mogelijk is dat er zoveel vrienden in wereld rondlopen)” (brief 17).

De indeling van de brieven en het gebruik van interpunctietekens blijven gehandhaafd. De typografie en lay-out wordt geüniformeerd volgens moderne editiewetenschappelijke normen. Plaats en datum worden helemaal links bovenaan weergegeven (al of niet tussen rechte haken). Tussen datum en aanhef, aanhef en begin, slot en ondertekening, ondertekening en postscriptum worden telkens witregels ingevoegd. Aanhef, begin, slot, ondertekening en postscriptum worden links uitgelijnd. Onderstreepte passages worden gecursiveerd, dubbel onderstreepte passages worden vet gezet. Wanneer in de ondertekeningen de namen onderstreept zijn, werden zij niet gecursiveerd. Het gaat hier namelijk om handtekeningen en niet om benadrukte woorden.Titels van tijdschriften en boeken worden altijd gecursiveerd, ook als het gaat om voorlopige titels of titels van ongepubliceerde werken.

Appendix

In de appendices zijn teksten opgenomen die niet direct tot de briefwisseling Boon-Burssens gerekend kunnen worden, maar er wel direct verband mee houden. Zo bevat de appendix een open brief, een antwoord op een ‘enquête’, een aanzet tot een nooit verstuurde brief, een lezing, twee brieven uit de briefwisseling rond ‘de zaak Pernath’ waarin Hugo Claus zijn intrede doet als derde correspondent, een condoleancebrief (plus radiolezing) van Boon aan Yvette Burssens en de opdrachten in de boeken die beide correspondenten aan elkaar cadeau deden.

Facsimile

In sommige gevallen wordt een brief of brieffragment ook in facsimile opgenomen. Dit is het geval als de illustratie bijdraagt aan de duidelijkheid van de editie. Tekeningen worden zowel ‘bewerkt’, dit is in de editie geïntegreerd, als in hun oorspronkelijke vorm opgenomen. Daarnaast worden in complexe gevallen keuzes op het gebied van de datering van brieven of de constitutie van de leestekst geïllustreerd aan de hand van brieven (of brieffragmenten) in facsimile (zie bijvoorbeeld de brieven 23, noot 1; en brief 37).

Vroegere edities

Van de correspondentie Boon-Burssens verscheen, ondanks eerder gemaakte afspraken tussen de Universiteit Antwerpen en de betrokken erven, een onvolledige en weinig omstandig geannoteerde editie in het blaadje Boelvaar Poef (II (2002), 1 (maart), p.17-62.). De tekstbezorgers hechten eraan te benadrukken dat voor deze elektronische uitgave, waarin in tegenstelling tot de zogenaamde ‘Poef-editie’ ook de literair-historisch meest belangrijke brief uit het corpus (brief 10) intregaal is opgenomen, alle originele brieven werden geraadpleegd bij de diverse verzamelaars.