Uitgeverij Snoeck Ducaju & Zoon (1938-1950)

 

1938

 

De Terdood-veroordeelden van Pine-Ridge, Snoeck Ducaju, Gent, (1938), 32 p. [Sitting Bull; vol. 34]

*• Prijs: 1 fr. <BB maart 38-1021>

 

André Mad, De kus der doode: roman, Snoeck Ducaju & Zoon drukkers-uitgevers, Gent, [1938], 142 p., ill. [Snoeck’s ingebonden succesromans]

*• Prijs: 1 fr. 50 <BB mei 39-1847>

*** Snoeck Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 76, Gent.

Prijs: 3,50 fr. (omslag)

 

J.W. (ed.),Praktische raadgevingen voor land- en tuinbouwer: samengesteld door verscheidene deskundigen onder leiding van J.W., Snoeck Ducaju & Zoon uitgevers, Gent, [1938], 120 p.

*• Druk: drukkerij-uitgeverij Snoeck Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 76,Gent. <BB 19S-938>

••*** Voorwoord – R. (Den eersten van de Hooimaand 1938).

 

René Ladrière, Mes heures de loisirs. Curiosités numimatiques, Snoeck Ducaju, Gand, (1938), 175 p., ill.

 

1939

 

André Mad, Het treurspel van den vuurtoren: roman, Snoeck Ducaju & zoon drukkers-uitgevers, Gent, [1939], 142 p. [Snoeck’s ingebonden succesromans]

*• Prijs: 1 fr. 50 <BB mei 39-1848>

***••• Snoeck Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 76, Gent.

Prijs: 3,50 fr. (omslag)

 

Pierre Vaumont, Voor de beminde, Snoeck Ducaju, Gent, (1939), 139 p. [Snoeck’ s Rekordreeks; vol. 63]

*• Prijs: 1 fr. 50 <BB juli 39-2658>

 

C. Vincelle, Onvergankelijke Liefde, Snoeck Ducaju, Gent, (1939), 142 p. [Snoeck’ s Rekordreeks; vol. 54]

*• Prijs: 1 fr. 50 <BB juli 39-2659>

 

Geo. Verbrugge, Psalmen uit het boek der broederliefde, druk. Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, [1939], 31 p.

*• Druk: Snoeck Ducaju & Zoon, Gent.

•••** Naschrift: Dit boekje wordt u met veel genegenheid geschonken door den auteur, ten einde het zijne bij te dragen tot het verspreiden der “goede gedachte” en mee te helpen aan de verheffing en de veredeling  van den mensch. Indien U wenscht mee te helpen aan het propageeren der “goede gedachte” stort uw propagandapenning op de postch. Rek. van den auteur, nr. 219611, Brusselsche steenweg, 554, Gentbrugge. Op keerzijde van bulletin vermelden “Psalmen” alsmede de adressen waarheen zoo’n boekje gratis mag gestuurd worden. (Handelsprijs: 1 fr.) Heil! Zege! Voorspoed!

 

1940

 

Snoeck’s Almanach voor het jaar O. H. Jesu-Christi, 1940 ; met kluchten, dagklapper, liedekens, markten, kermissen, watergetijen, kaffepraatje, enz. 158e jaargang, Snoeck Ducaju, Gent, (1940), 156 p.

*• Prijs: 1 fr. <BB maart 40-685>

 

René Ladrière, Galerij van Gentsche numismatiekers & penningkundige folkloristische wetenswaardigheden, druk Snoeck Ducaju & Zoon, Gent, 1940, 152 p., ill.

*• Druk: Snoeck Ducaju & Zoon, Gent. <BB september 40-2611>

 

Johan Daisne, Maud Monaghan. Een spionnageverhaal, Snoeck-Ducaju & Zoon uitgevers, Gent, 1940, 128 p.

•* Bandillustratie: Alice Vrebos. Omslagillustratie: XX. Prijs: 12 fr. <BB juni 41-1677>

••***• Snoeck Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 76, Gent.

              

1941

 

Snoeck’s Almanach voor het jaar O. H. Jesu-Christi 1941; met kluchten, dagklapper, liedekens, markten, kermissen, watergetijen, kaffepraatje, enz. 159e jaargang, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 156 p.

•* <BB maart 41-472>

 

Boekje voor het waarzeggen en trekken der kaarten. Bevattende de éénige en ware manier om met zekerheid de toekomst te voorspellen, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 32 p., ill.

•* Prijs: 1 fr. 25 <BB maart 41-570>

 

Droomboekje. Gemakkelijke uitlegging der droomen. Getrokken uit de onsterfelijke vertalingen der vermaardste filosofen, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 31 p., ill.

*• Prijs: 1 fr. 25 <BB maart 41-571>

 

Orakel of De vertrouweling der vrouwen, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 31 p., ill.

*• <BB maart 41-572>

 

De Belgische keukenmeid of de zorgvuldige huishoudster, gevolgd van de kunst om voor te snijden en de tafel te dienen, vermeerderd met een bijvoegsel onderwijzende hoe men eene ordentelijke tafel zal schikken als men zijn vrienden onthaalt met eenige figuren van opgedischte tafels opgehelderd, waarbij gevoegd is de kunst om de serveeten op eene nette wijze te vouwen, beschreven door Mevr. B***, te Brussel overleden, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 232 p., ill.

*• Prijs: 17 fr. 50 <BB mei 41-1230>

 

Droomboek of gemakkelijke uitlegging der droomen, mijmeringen, nachtverschijningen, enz., gevolgd door: Het leggen der kaarten, kaartspelkunsten- en de handkijkkunst. Alles getrokken uit de onsterfelijke vertalingen der vermaardste philosophen, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 246 p., ill.

*• Prijs: 18 fr. <BB juni 41-1614>

 

Johan Daisne, Aurora: een liefdesverhaal, 2e druk, Snoeck Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, 1941, 160 p., ill. [Verhalen van Dr. G.M.; vol. 2]

*• Oorspronkelijke druk (1940): Bonnafous, Carcassonne. Bandillustratie en teekeningen: Alice Vrebos. Omslagillustratie: XX. Prijs: 12 fr. <BB juli 41-1937>

**•• Van dit boek werden tien exemplaren gedrukt op “Featherweightpapier” genummerd van een tot tien. Dit is Nr 005

De eerste druk van dit boek verscheen, - in een kleine oplage, - in Frankrijk, bij den goeden ouden drukker Bonnafous uit Carcassonne. Dat was in Juli 1940. Sinds maanden lagen we daar, een drieduizend vooral Vlaamsche soldaten, zonder veel hoop spoedig naar den moedergrond te mogen terugkeeren. Elken dag stuurden we brieven aan ouders, vrouw, geliefde of vrienden. Maar elken dag was de postbode een ontgoocheling. De twee, drie Vlaamsche boeken die we toevallig bijhadden waren sinds lang stuk gelezen, maar eenige makkers wisten dat ik een manuscript had afgewerkt. Ze vroegen het te lezen en zetten me aan het uit te geven voor onze jongens. Ik heb het gedaan, uit eigen middelen en bijna met eigen handen, want niemand in de oude drukkerij van Bonnafous verstond ook maar één letter van mijn tekst. Ik vergeet zelden den dag dat het boekje klaar was, en ik het, nog nat van de lijm, aan de vrienden kon schenken, als een stukje gronds van bij ons. Ik wil hen hier nogmaals danken voor hun enthousiasme, dat de schoonste belooning voor een schrijver is. Mocht deze tweede druk voor het moederland ook zoo gunstig worden ontvangen! In dat geval kome de eer niet aan mij maar weder aan haar, aan wie ook deze tweede druk is opgedragen, aan mijn hoofdpersonage Aurora van Erlevoort, wier beeld, in vuur of ballingschap, elken dag van dien somberen tijd heeft doorgelicht, zooals in elk leven slechts één beeld dat kan. J.D.

***••• Snoeck Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 76, Gent.

Geen vermelding reeks.

 

In ons straatje. Een verzameling koddige verhalen uit en voor het volk, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 32 p., ill.

*• Prijs: 1 fr. <BB augustus 41-2255>

 

Rond den teerlingbak. Goede Vlaamsche moppen verzameld rond den teerlingbak, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 32 p., ill.

*• Prijs: 1 fr. <BB augustus 41-2256>

 

Radio-moppen voor jong en oud, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 32 p., ill.

*• Prijs: 1 fr. <BB augustus 41-2257>

 

Thyl, zijne poetsen en kluchten, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 32 p., ill.

*• Prijs: 1 fr. 25 <BB oktober 41-2909>

 

Geo Verbrugge (ed.), Moeder: monument ter eere van de moeders opgebouwd door vijf en zeventig Vlaamsche schrijvers, Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, 1941, 347 p., ill.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck Ducaju & Zoon. Clichés: Vergout & De Schutter. Bandlinnen: Moerman frères, Roeselare. Foto: Alban, Brussel. Bandteekening: Geo Verbrugge. Prijs: 75 fr. <BB oktober 41-2968>

**•• Dit boek wordt uitgegeven onder de hooge bescherming van den Heer Paul Heymans, voorzitter van Winterhulp. De opbrengst komt ten goede aan Winterhulp.

Dit boek werd gedrukt op de persen der uitgeversfirma Snoeck Ducaju & Zoon, op geglansd papier der Papeteries G. & H. Bernard, Brussel. De clichés werden vervaardigd door de firma Vergouts & De Schutter, Antwerpen. * Het bandlinnen werd geleverd door de firma Moerman Frères, Roeselare. * De foto van Koningin Elisabeth werd welwillend geschonken door den kunstfotograaf Alban, Brussel. * De foto van Koningin Astrid door den kunstfotograaf Tréfois, Gent.

***••• Snoeck Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 76, Gent.

 

Gustaaf Vigoreux, Vlaamsche folklore: vertellingen, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 101 p., ill. [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 1]

*• Teekeningen: Oscar Bonnevalle. Prijs: 12 fr. <BB oktober 41-3008>

**•• Van dit boek werden tien exemplaren gedrukt op “Featherweight-papier”, genummerd van een tot tien.

“Vlaamsche Folklore” vertellingen van Gustaaf Vigoureux, met een paar teekeningen van Oscar Bonnevalle, kwam Juli 1941, als eerste boek van de Faunreeks, op oorlogspapier van de persen der Uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Beghijnhoflaan, 76, Gent, in een oplage van 1000 exemplaren, waarvan 300 genummerd en gesigneerd door den auteur. Dit is nummer 128

 

Snoeck’s Almanak voor het jaar O. H. Jesu-Christi, 1942; met kluchten, dagklapper, liedekens, markten, kermissen, watergetijen, kaffepraatje, enz. 160e jaarg, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 156 p.

*• Prijs: 1 fr. 80 <BB november 41-3077>

 

Groote Snoeck’s Almanak voor het jaar 1942. 18e jaargang, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 254 p.

*• Prijs: 6 fr. <BB november 41-3078>

 

Mark [Edo] Tralbaut, De stier van Minos: drama in één bedrijf, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1941), 59 p., ill. [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 2]

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Verluchtingen: Joris Minne. Prijs: 12 fr. <BB november 41-3530>

**•• Colophon: Dit werk van Mark Tralbaut, met verluchtingen door Joris Minne, professor aan de Nationale Hoogeschool voor Sier en Bouwkunst te Brussel, kwam Augustus 1941, als tweede boek der Faunreeks, van de persen van het Uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent, in een oplage van 300 exemplaren, waarvan 100 genummerd en gesigneerd door den auteur. 10 genummerde exemplaren werden gedrukt op feitherweightpapier. Dit is nummer [geen nummer]

 

Pliet van Lishout, Op het asphalt, uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1941), 207 p., ill.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck Ducjau en Zoon, Gent. Teekening: Oscar Bonnevalle. Prijs: 12 fr. <BB november 41-3534>

**•• “Op het Asphalt” een roman van Pliet van Lishout, met een teekening van Oscar Bonnevalle, kwam April 1941 op oorlogspapier van de persen der Uitgeversfirma Snoeck Ducaju en Zoon, in een oplage van 1000 exemplaren, waarvan 300 genummerd en gesigneerd door den auteur. Van deze 300 zijn er 25 genummerd van A toto Y. Deze laatste kwamen niet in den handel. Dit is nummer LXVIII

 

René Ladrière, Lodewijk Roelandt en François Laurent : Gentsche locale geschiedenis, uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, 1941, 117 p., ill.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck Ducjau en Zoon, Gent. <BB november 41-3681>

**•• “Gentsche Locale Geschiedenis” door René Ladrière, kwam in Juli 1941 van de persen der Uitgeversfirma Snoeck Ducaju en Zoon, Beghijnhoflaan, 76, Gent, in een oplage van 600 exemplaren.

 

Jan L. Broeckx, Schepper en vertolker in de muziek, Snoeck-Ducaju, Gent, 1941, 59 p., ill. [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 1: 3]

*• Inleidend woord: P[aul] De Keyser. Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducjau en zoon, Gent. <BB januari 42-201>

••** Colophon: Dit werk van Drs. Jan L. Broeckx, met een inleidend woord van Prof. Dr. Paul De Keyser, kwam in December 1941, als derde boek der Faunreeks, van de persen van het Uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent, in een oplage van 200 exemplaren, waarvan 50 genummerd en gesigneerd door den auteur. Dit is nummer [geen nummer]

 

Mark [Edo] Tralbaut, De gehengelde hengelaar: gezongen en gedanste humoreske in één bedrijf, uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1941), 69 p., ill.

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Verluchtingen: Oskar Bonnevalle. Prijs: 12 fr. <BB januari 42-227>

**•• Kolophoon: Dit werk van Mark Tralbaut, met verluchtingen door Oskar Bonnevalle, kwam in oktober 1941 van de persen van het uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent, in een oplage van 300 eksemplaren, waarvan 100 genummerd en met handteekening van den schrijver. 10 genummerde eksemplaren werden gedrukt op feiterweight papier.

 

Mark [Edo] Tralbaut, De kaktuskweeker: komisch zang- en dansspel in één bedrijf, uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1941), 78 p., ill.

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Boekverluchtingen: Oskar Bonnevalle. Prijs: 12 fr. <BB januari 42-228>

**•• Kolophoon: Dit werk van Mark Tralbaut, met verluchtingen door Oskar Bonnevalle, kwam in november 1941 van de persen van het uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent, in een oplage van 300 eksemplaren, waarvan 100 genummerd en met handteekening van den schrijver. 10 genummerde eksemplaren werden gedrukt op feiterweight papier.

 

Volledige studie over het konijnenfokken, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 32 p.

*• <BB april 42-983>

 

E. Parez, Vlaamsche poëzie 1920-1940, uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1941), 39 p. [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 5]

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Prijs: 15 fr. <BB april 42-1045>

**•• “Vlaamsche poëzie 1920-1940” door E. Parez, kwam einde December als vijfde boek der Faunreeks 1941, van de persen van het uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, te Gent, in een oplage van 200 genummerde exemplaren op houtvrij papier. Dit is nummer [geen nummer]

 

Sylva De Jonghe, Het broussevuur: koloniale roman, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1941), 187 p.

*• Illustratie: bon. Prijs: 12 fr. <BB mei 42-1410>

**•• Dit werk van Sylva De Jonghe, kwam ik Decembers 1941 van de persen der Uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Beghijnhoflaan, 76 te Gent, in een oplage van 3000 exemplaren

Mark [Edo] Tralbaut, Servaz Brikoda: psychologisch gebeuren in één handeling, uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1941), 46 p., ill.

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Boekverluchtingen: Henri van Straten. Getoondicht: Henri Kennes. Prijs: 12 fr. <BB mei 42-1426>

**•• Kolophoon: Dit werk van Mark Tralbaut, met verluchtingen door Henri van Straten, kwam in december 1941 van de persen van het uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent, in een oplage van 300 eksemplaren, waarvan 100 genummerd en met handteekening van den schrijver. 10 genummerde eksemplaren werden gedrukt op feiterweight papier. Dit is nummer [geen nummer]

 

André Duflou, Oscar Bonnevalle, uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1941), 64 p., ill. [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 4]

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Prijs: 10 fr. <BB februari-maart 42-621>

**•• Colophoon: “Oscar Bonnevalle” door André Duflou, kwam einde December als vierde boek der Faunreeks 1941 van de persen van het Uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, te Gent, in een oplage van 250 genummerde exemplaren op houtvrij papier; 26 exemplaren gemerkt van A tot Z blijven buiten handel. Dit is nummer [geen nummer]

***••• 79 p. waarvan 13 p. genummerd I-XIII.

 

Dora Mahy, De lichte last, uitgeversfirma Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, (1941), 32 p., ill.

*• Druk: Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent. Tekening: Oscar Bonnevalle.

**•• Colophon: “De lichte last” een bundel verzen van Dora Mahy met een tekening van Oscar Bonnevalle kwam in April 1941 van de persen van der uitgeversfirma Snoeck-Ducaju & Zoon in een oplage van 300 exemplaren, alle genummerd en gesigneerd door de dichteres. [Dit is nummer] CXXI

 

Mark [Edo] Tralbaut, Als een vlerk afknapt... luisterspel in vier handelingen, uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1941), 24 p.

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Omslagversiering: Viktor Stuyvaert.

**•• Dit werk van Mark Tralbaut met omslag-versiering door Viktor Stuyvaert, kwam November 1941 van de persen van het Uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent, in een oplage van 50 eksemplaren, genummerd en onderteekend door den schrijver, niet in den handel gebracht. Dit is nummer 29

 

Pliet van Lishout, De obsessie: roman, Snoeck-Ducaju, Gent, (1941), 287 p. Gent

 

1942

 

L. Nauwelaerts, Verkenning op den vooravond, uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1942), 163 p.

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Omslagillustratie: Bonnevalle. Prijs: 12 fr. <BB februari-maart 42-478>

**•• Dit werk van L. Nauwelaerts, kwam in Januari 1942 van de persen van het Uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, te Gent, in een oplage van 1000 exemplaren.

 

Willy van Cauwenberg, Het cynisme in de moderne Vlaamsche letteren, 2e vermeerderde en verbeterde druk, uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, 1942, 75 p.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Prijs: 15 fr. <BB februari-maart 42-696>

**•• De eerste druk van dit werk is verschenen in 1936 op een beperkt aantal exemplaren. Dit is de tweede, vermeerderde en verbeterde druk.

Dit werk van Willy van Cauwenberg, kwam in Januari 1942 van de persen der Uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Beghijnhoflaan, 76, te Gent, in een oplage van 500 exemplaren.

 

Mark [Edo] Tralbaut, Mateo Falcone: dramatische opera in één bedrijf (naar Prosper Mérimée), uitgeversbedrijf Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1942), 70 p., ill.

*• Druk: uitgeversbedrijf Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Boekverluchtingen: Henri van Straten. Muziek: Jef Schampaert. Prijs: 12 fr. <BB mei 42-1427>

**•• Kolophoon: Dit werk van Mark Tralbaut, met verluchtingen door Henri van Straten, kwam in Januari 1942 van de persen van het uitgeversbedrijf Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent, in een oplage van 300 eksemplaren, waarvan 100 genummerd en met handteekening van den schrijver. 10 genummerde eksemplaren werden gedrukt op featherweight papier. Dit is nummer [geen nummer]

 

Mark [Edo] Tralbaut, Nophriet's tweede dood: dramatisch zangspel in één bedrijf, uitgeversbedrijf Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1942), 61 p., ill.

*• Druk: uitgeversbedrijf Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Titelvignet en boekverluchtingen: Victor Stuyvaert. Prijs: 12 fr. <BB mei 42-1428>

**•• Kolophoon: Dit werk van Mark Tralbaut, met verluchtigen door Victor Stuyvaert, kwam in Januari 1942 van de persen van het uitgeversbedrijf Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent, in een oplage van 300 eksemplaren, waarvan 100 genummerd en met handteekening van den schrijver. 10 genummerde eksemplaren werden gedrukt op featherweight papier. Dit is nummer [geen nummer]

 

Frans Carolina Ridwit, Kleine monniken, Snoeck Ducaju en Zoon drukkers-uitgevers, Gent, (1942), 87 p.

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Prijs: 12 fr. <BB juli 42-2177>

**•• Dit werk van Frans Carolina Ridwit, kwam in Januari 1942 van de persen van het Uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, te Gent, in een oplage van 1000 exemplaren.

 

Mark [Edo] Tralbaut, Ikaros, oratorium in een proloog en drie deelen, uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1942), 116 p., ill. [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 1942: 3]

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Voorwoord: Floris Van der Mueren. Titelvignet en boekverluchtingen: Victor Stuyvaert. Prijs: 20 fr. <BB juli 42-2181>

**•• Kolophoon: Dit werk van Mark Tralbaut, kwam als derde boek der Faunreeks 1942, in April van de persen van het Uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, te Gent, in een oplage van 200 exemplaren op houtvrij papier.

 

Urbain Van de Voorde, Keerend getij: critiek der Vlaamsche poëzie 1931-1941, Snoeck-Ducaju en Zoon drukkers-uitgevers, Gent, 1942, 288 p. [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 1942: 1]

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Prijs: 25 fr. <BB juli 42-2193>

**•• Colophon: Dit werk van den heer Urbain van de Voorde kwam als eerste boek der Faunreeks 1942 in Februari van de persen van het Uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan 76, te Gent, in een oplage van 500 exemplaren, waarvan 50 genummerd.

 

Piet Gurders, De echte kunst van waarzeggen en kaartleggen, Snoeck Ducaju, Gent, (1942), 255 p.

*• Prijs: 45 fr. <BB augustus 42-2390>

 

Pliet van Lishout, De obsessie: roman, Snoeck-Ducaju, Gent, (1942), 287 p.

*• Prijs: 20 fr. <BB oktober 42-3253>

 

Marcel E[dward] Mariën, Victor Stuyvaert: houtsnijder en miniaturist, uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1942), 155 p., ill. [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 1942: 4]

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Prijs: 36 fr. <BB februari 43-584>

**•• Colophon: Dit werk van Marcel Mariën, kwam in December, als vierde boek van de Faunreeks 1942, van de persen der Uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, te Gent, in een oplage van 250 exemplaren.

 

John Langenus, Fluitend door de wereld. Herinneringen en reisindrukken van een voetbalscheidsrechter, Snoeck Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, 1942, 219 p.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Penteekeningen: Els…e [Elsa] van Hagendoren. Prijs: 20 fr. <BB februari 43-598>

**•• Dit werk van John Langenus, verlucht door Else van Hagendoren, kwam December 1942 van de persen der Uitgeversfirma Snoeck Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, te Gent, in een oplage van 5000 exemplaren, waarvan 10 exemplaren op houtvrij  papier, genummerd van 1 tot 10 en onderteekend door den auteur.

 

Jean Capart; Mark Tralbaut (ed.), Hori, jongetje uit het oude Egypte, Snoeck-Ducaju, Gent, (1942), 129 p.

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Vertaling en inleiding: Mark Edo Tralbaut. Illustraties: J. Helbig. Prijs: 20 fr. <BB maart 43-715>

**•• Colophon: Dit werk van Jean Capart kwam Oogst 1942 van de persen van het Uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, te Gent, in een oplage van 2000 exemplaren, waarvan 20 exemplaren op houtvrij papier, genummerd van 1 tot 20.

 

John Langenus, En sifflant par le monde: souvenirs et impressions de voyages d’un arbitre de football, Snoeck-Ducaju, Gand, (1942), 215 p., ill.

*• Illustraties: Elsa van Hagendoren. Prijs: 20 fr. <BB maart 43-970>

 

Alex Baelde, Het leven roept u!: roman van een generatie, Snoeck Ducaju en Zoon drukkers-uitgevers, Gent, 1942, 211 p.

*• Druk: uitgeversbedrijf Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Omslagillustratie: Bonnevalle. Prijs: 18 fr. <BB maart 43-986>

**•• Dit werk van Alex Baelde, kwam October 1942 van de persen van het Uitgeversbedrijf Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, te Gent, in een oplage van 2000 exemplaren.

 

Herman Teirlinck, Griseldis. De vrouwenpeirle, Snoeck Ducaju en Zoon, Gent, (1942), 113 p., ill. [De blauwe Snoeckjes/ Kunstsnoeckjes-reeks/ Snoeckje; vol. 2]

*•  Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Gezet: van Melle, Gent. Typographisch ontwerp: Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten, Brussel. Verluchtingen: Tjienke Dagnelie. Prijs: 42 fr. <BB maart 43-1010>

**•• Dees Blauw Snoeckje nummer 2 van de reeks, werd naar een typographisch ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel door de firma van Melle te Gent gezet, op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent in een oplage van vijftien duizend exemplaren gedrukt, en met teekeningen opgeluisterd door Tjienke Dagnelie, boekverluchtster te Brussel, A° MCMXLII.

***••• Omslag van Herodes van Ernest Claes, verkeerd ingebonden.

De Blauwe Snoeckjes. Werk van Ernest Claes, Herman Teirlinck, Felix Timmermans, Gerard Walschap en schrijvers te gast.

 

John Langenus, Fluitend door de wereld. Herinneringen en reisindrukken van een voetbalscheidsrechter, Snoeck Ducaju, Gent, (1942), 219 p.

*• Illustraties: Elsa van Hagendoren. Prijs: 10 fr. <BB mei 43-1621>

 

Torten Goetinck, Voetbal anecdoten, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, [1942], 254 p., ill.

*• Band- en penteekeningen: René De Pauw. Prijs: 25 fr. <BB juli 43-2171>

***••• Snoeck Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan 76, Gent.

 

Ernest Claes, Herodes, Snoeck Ducaju en Zoon, Gent, (1942), 99 p., ill. [De blauwe Snoeckjes/ Kunstsnoeckesreeks/ Snoeckje; vol. 1]

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Gezet: van Melle, Gent. Typographisch ontwerp: Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten, Brussel. Houtsneden: Fernand Baudin.

**•• Dees Blauw Snoeckje nummer 1 van de reeks, werd naar een typographisch ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel door de firma van Melle te Gent gezet, op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent in een oplage van vijftien duizend exemplaren gedrukt, en met houtsneden opgeluisterd door Fernand Baudin, boekverluchter te Brussel, Anno MCMXLII.

***••• Omslag van Griseldis van Herman Teirlinck, verkeerd ingebonden.

 

Karel van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven: 1e deel, uitgeversfirma Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, 1942, 2 vol., 224 p.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Teekening: O. Bonnevalle.

**•• Dit werk van Karel Van Wijnendaele – zijnde het eerste boek van een reeks – met een teekening van O. Bonnevalle, kwam September 1942,van de persen der Uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, te Gent, in een oplage van 5000 exemplaren, waarvan 4000 ingebonden en 1000 ingenaaid.

 

Karel van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven: 2e deel, uitgeversfirma Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, 1942, 2 vol., 227 p.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Teekening: O. Bonnevalle. 

**•• Dit werk van Karel Van Wijnendaele – zijnde het tweede boek van een reeks – met een teekening van O. Bonnevalle, kwam October 1942, van de persen der Uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, te Gent, in een oplage van 5000 exemplaren, waarvan 4000 ingebonden en 1000 ingenaaid.

 

1943

 

Groote Snoeck’s Almanak voor het jaar 1943. 19e jaar, Snoeck-Ducaju, Gent, (1943), 280 p., ill.

*• Prijs: 8 fr. <BB november 42-3305>

 

René Ladrière, Miscellania: wetenswaardigheden, verhandelingen, geschiedkundige brokjes, anecdoten en verhaaltjes, numisma, poëzie, la page du français, Snoeck-Ducaju, Gent, (1943), 159 p.

*• Prijs: 20 fr. <BB maart 43-714>

 

Paul Rogghé, Profaan proces, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1943), 95 p. [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 2: 5]

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Teekeningen: Raf. De Buck. Prijs: 42 fr. <BB maart 43-1005>

**•• Deze bundel gedichten, nr 5 der Faunreeks, werd op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent gedrukt, en met teekeningen opgeluisterd door Raf. De Buck, kunstschilder te Gent. Anno MCMXLIII

 

Karel van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven, uitgeversfirma Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, 1943, 384 p.

*• Druk : N.V. Drukk. Erasmus Gent, 1. L. Prijs: 16 fr. <BB april 43-1254>

 

Felix Timmermans, Minneke poes, Snoeck Ducaju en Zoon, Gent, (1943), 115 p., ill. [Blauw Snoeckje/ Kunstsnoeckjes-reeks/ Snoeckje; vol. 3]

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Gezet: Vanmelle, Gent. Typografisch ontwerp: Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten, Brussel. Verluchtingen : Felix Timmermans. Prijs: 42 fr. <BB april 43-1276>

**•• Dees Blauw Snoeckje nummer 3 van de reeks, werd naar een typographisch ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel door de firma Vanmelle te Gent gezet, op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent gedrukt, en met vignetten van den auteur verlucht ’t jaar MCMXLIII.

 

Rita De Smedt, Stilistisch onderzoek over de werken van Guido Gezelle, Snoeck Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, (1943), 158 p. [Faunreeks; vol. 2: 6]

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent. Inleidend woord: P.S. Prijs: 32 fr. <BB mei 43-1649>

**•• Dit literair essay van Rita Desme…t is het zesde van de tweede Faunreeks. Het werd in Maart 1943 gedrukt op de persen van het Uitgevershuis Snoeck-Ducaju & Zoon, te Gent.

 

Gerard Walschap, Voorpostgevechten, uitgevershuis Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, (1943), 150 p.

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent. Prijs: 30 fr. <BB juni 43-1924>

**•• Dit werk van den Heer Gerard Walschap kwam in Maart 1943 van de persen van het Uitgevershuis Snoeck-Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan, 76, te Gent.

 

Gerard Walschap, Genezing door aspirine, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1943), 46 p., ill.

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Ontwerp en illustraties: René De Pauw. Prijs: 70 fr. <BB juni 43-1950>

**•• Dit werk van den Heer Gérard Walschap werd gedrukt op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te C…ent [Gent] en met teekeningen opgeluisterd door René De Pauw. Maart 1943.

 

Gerard Walschap, Cure d’aspirine, Snoeck-Ducaju, Gand, (1943), 45 p., ill.

*• Illustraties: René De Pauw. Prijs: 70 fr. <BB juni 43-1952>

 

August van Cauwelaert, Fantaisie, zei meneerke, Snoeck-Ducaju en zoon, Gent, (1943), 131 p., ill. [Blauw Snoeckje/ Kunstsnoeckjes-reeks/ Snoeckje; vol. 4]

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Gezet: van Melle, Gent. Typografisch ontwerp: Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten, Brussel. Verluchtingen: Hélène Van Raemdonck. Prijs: 46 fr. <BB augustus 43-2436>

**•• Dees Blauw Snoeckje nummer 4 van de reeks, werd naar een typographisch ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel door de firma van Melle te Gent gezet, op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent gedrukt, en met teekeningen opgeluisterd door Hélène Van Raemdonck, Anno MCMXLII.

 

Gerard Walschap, De consul, Snoeck Ducaju en Zoon, Gent, [1942-1943], 130 p., ill. [Blauw Snoeckje/ Kunstsnoeckjes-reeks/ Snoeckje; vol. 5]

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Gezet: van Melle, Gent. Typografisch ontwerp: Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten, Brussel. Teekeningen: René De Pauw. Prijs: 46 fr. <BB september 43-2741>

**•• Dees Blauw Snoeckje nummer 5 van de reeks, werd naar een typographisch ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel door de firma van Melle te Gent gezet, op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent gedrukt en met teekeningen opgeluisterd door René De Pauw Anno MCMXLII [1942].

 

Hubert Leynen, Mulder Lens, uitgeverij Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, 1943, 275 p.

*• Druk : uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Prijs: 20 fr. <BB november 43-3549>

**•• Dit werk van Hubert Leynen kwam in September 1943, van de persen der Uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, Gent. – Van deze uitgave werden 20 ex. Op houtvrij papier gedrukt voor den auteur, de medewerkers en de vrienden van den uitgever en genummerd van 1 tot 20. Dit is [geen nummer]

 

Maurice Roelants, Altijd opnieuw, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1943), 104 p., ill. [De blauwe Snoeckjes/ Kunstnoeckjes-reeks/ Snoeckje; vol. 6]

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Gezet: van Melle, Gent. Typographisch ontwerp: Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten, Brussel. Verluchtingen: Nelly Degouy. Prijs: 46 fr. <BB december 43-4005>

••** Dees Blauw Snoeckje nummer 6 van de reeks, werd naar een typographisch ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel door de firma van Melle te Gent gezet, op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent gedrukt, en met teekeningen opgeluisterd door Nelly Degouy. Anno MCMXLIII.

 

Marie Gevers, Het springtij: roman, Snoeck Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, [1943], 224 p.

*• Druk: Sobeli N.V., Kogelstraat 23-25, Brussel; E.-J. Havet, Jupiterlaan 19, Vorst-Brussel. Vertaling: Hubert Leynen. Omslagillustratie: E…[onleesbaar]. Prijs: 30 fr. <BB januari 44-297>

 

H. van Werveke; S. Delaet; J. Dhondt; E. Luikx-Foncke; A. Verheyden; J. Scheerder; P. Rogghé, Bijdragen tot de geschiedenis en de oudheidkunde, Snoeck-Ducaju en zoon uitgevers, Gent, (1943), 182 p. [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 4: 1]

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. <BB januari 44-331>

**•• Deze “Bijdragen tot de Geschiedenis en de Oudheidkunde” kwamen in November 1943 als eerste boek van de vierde Faunreeks van de persen van het uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent in een oplage van 300 exemplaren.

 

John Langenus, Voetbal van hier en overal, Snoeck-Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, 1943, 238 p., ill.

*• Ter inleiding: A. Verdyck. Penteekeningen: René De Pauw. Prijs: 30 fr. <BB februari 44-522>

 

Dominique Rolin, Het moeras, uitgeverij Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, 1943, 234 p.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Vertaling: Bert Parloor. Omslagillustratie: Bonnevalle. Prijs: 30 fr. <BB februari 44-608>

**•• Dit werk van Dominique Rolin kwam in December 1943, van de persen der Uitgeverfirma Snoeck-Ducaju en Zoon. Begijnhoflaan, 76, Gent. – Van deze uitgave werden 20 ex. Op houtvrij papier gedrukt voor den auteur, de medewerkers en de vrienden van den uitgever en genummerd van 1 tot 20.

 

Stijn Streuvels, Jantje Verdure, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1943), 133 p., ill. [De blauwe Snoeckjes/ Kunstsnoeckjes-reeks/ Snoeckje; vol. 2: 1]

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Typografisch ontwerp: Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten, Brussel. Verluchtingen: Hélène van Coppenolle. Prijs: 27 fr. <BB maart 44-882>

**•• Dees Blauw Snoeckje nummer 1 van de tweede reeks, werd naar een typographisch ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel, op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent gedrukt, en met teekeningen opgeluisterd door Hélène Van Coppenolle. Anno MCMXLIII.

 

Ernest Claes; Herman Teirlinck; Felix Timmermans; Gerard Walschap, Vertelsels voor Janneke en Mieke, Snoeck Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, (1943), 113 p., ill. [De blauwe Snoeckjes; extranummer]

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Ontwerp: Nationale Hoogere School voor Bouw- en Sierkunsten. Bandverluchting: Elisabeth Ivanowsky. Prenten: Elisabeth Ivanowsky; Hélène Van Coppenolle; Tonet Timmermans; Hélène Raemdonck. Prijs: 100 fr. <BB april 44-1002>

**•• Dees extranummer van de Blauwe Snoeckjes-reeks werd naar een ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouw- en Sierkunsten bij Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent gedrukt in ’t jaar MCMXLIII.

***••• De ketellappers van Zeveneik – Herman Teirlinck (met prenten van Elisabeth Ivanowsky); Vertelsel van de acht gebroers – Gerard Walschap (met prenten van Hélène van Coppenolle); De dag der dieren – Felix Timmermans (met prenten van Tonet Timmermans); Tist Plu –Ernest Claes (met prenten van Hélène van Raemdonck).

 

Gerard Walschap, Tor, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1943), 159 p., ill. [De blauwe Snoeckjes/ Snoeckje; vol. 2: 2]

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Typographisch ontwerp: Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten, Brussel. Verluchtingen: André Billen. <BB mei 44-1543>

**•• Dees Blauw Snoeckje nummer 2 van de tweede reeks, werd naar een typographisch ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel, op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent gedrukt, en met teekeningen opgeluisterd door André Billen Anno MCMXLIII.

 

John Langenus, Football et footballers, Snoeck-Ducaju, Gand, (1943), 229 p., ill.

*• Prijs: 30 fr. <BB september 44-2714>

 

John Langenus, En sifflant par le monde: souvenirs et impressions de voyages d’un arbitre de football, Snoeck-Ducaju, Gand, (1943), 215 p., ill.

*• Illustraties: Elsa van Hagendoren.

 

Gaston-Marie Martens, Les vengeurs: scénario pour film en trois parties, Snoeck-Ducaju and Son, Ghent, (1943), 75 p., ill.

*• Druk : Snoeck-Ducaju and Son, Ghent. Illustration: Albert Saverys.

**•• Il a été tire de cet ouvrage 70 ex., dont 5 exemplaires sont mises en couleurs par l’illustrateur.

***••• Copyright by G.M. Martens, Deurle Ghent Belgium.

 

Paul Rogghé, De Omwenteling van 1789: het aandeel van Vlaanderen, inzonderheid van de Staten van Vlaanderen, Snoeck-Ducaju, Gent, (1943). [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 4: 1]

 

1944

 

Rik Senten, 100 gongslagen: vroolijke sportmemoires, Snoeck Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, (1944), 249 p., ill.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon. Penteekeningen: Oscar Bonnevalle. Prijs: 30 fr. <BB april 44-831>

**•• Dit werk van Rik Senten met band en penteekeningen van ‘Oscar Bonnevalle’, kwam in Februari 1944, van de persen der Uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, Gent. – Van deze uitgave werden 20 ex. Op houtvrij papier gedrukt voor den auteur, de medewerkers en de vrienden van den uitgever en genummerd van 1 tot 20.

 

[Aloïs] Blommaert-Meyssen, Kuningas, 2e druk, uitgeversfirma Snoeck Ducaju en Zoon, Gent, (1944), 229 p.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Bandversiering: Oscar Bonnevalle. Prijs: 30 fr. <BB april 44-851>

**•• Dit werk van Blommaert-Meyssen met bandversiering van “Oscar Bonnevalle” kwam in Februari 1944, van de persen der Uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, Gent. – Van deze uitgave werden 20 ex. Op houtvrij papier gedrukt voor den auteur, de medewerkers en de vrienden van den uitgever en genummerd van 1 tot 20.

***••• “Kuningas” verscheen voor de eerste maal als nr 25 der Keurreeks van het Davidsfonds in het jaar 1941.

 

Droomboek of gemakkelijke uitlegging der droomen, mijmeringen, nachtverschijningen, enz., gevolgd door: Het leggen der kaarten, kaartspelkunsten- en de handkijkkunst. Alles getrokken uit de onsterfelijke vertalingen der vermaardste philosophen, Snoeck-Ducaju, Gent, (1944), 246 p., ill.

*• Prijs: 15 fr. <BB mei 44-1375>

 

Hubert Leynen, Mina, Snoeck-Ducaju, Gent, (1944), 259 p.

*• Prijs: 30 fr. <BB mei 44-1543>

 

Karel Jonckheere, Steekspel met dubbelgangers, Snoeck-Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, (1944), 203 p., ill. [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 4: 2]

*• Druk: huis Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Teekeningen: Raf. De Buck. Prijs: 100 fr. <BB juni 44-1849>

**•• Deze bundel van novellen van Karel Jonckheere, verlucht met teekeningen van Raf. De Buck verscheen, op houtvrij papier, als N° 2 van de vierde Faunreeks van de persen van het huis Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent. anno MCMXLIV

                                                                                               

A.E. Cornil, Zeewind: een beeld uit den tijd der groote zeilvaart, Snoeck-Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, (1944), 275 p.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Bandversiering: Oscar Bonnevalle. Prijs: 30 fr. <BB oktober 44-3109>

**•• Dit werk van A.E. Cornil met bandversiering van Oscar Bonnevalle kwam in Mei 1944, van de persen der Uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, Gent. – Van deze uitgave werden 20 ex. gedrukt voor den auteur, de medewerkers en de vrienden van den uitgever en genummerd van 1 tot 20.

 

Hubert Leynen, Kwelduivel, uitgeverij Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, 1944, 133 p.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Bandversiering: Oscar Bonnevalle. Prijs: 30 fr. <BB oktober 44-3114>

**•• Dit werk van Hubert Leynen met bandversiering van “Oscar Bonnevalle” kwam in Mei 1944, van de persen der Uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, Gent. – Van deze uitgave werden 20 ex. op houtvrij papier gedrukt voor den auteur, de medewerkers en de vrienden van den uitgever en genummerd van 1 tot 20.

 

Reimond Stijns, Hard labeur, Snoeck Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, [1944], 232 p.

*• Druk: Sobeli N.V., Kogelstraat 23-25, Brussel; E.-J. Havet, Jupiterlaan 19, Vorst-Brussel. Omslagillustratie: MVC. Prijs: 12 fr. 50 <BB november 44-3440>

 

Herman Teirlinck, De XXXX brieven aan Rolande door Renier Joskin de Lamarache: Nederlandsche tekst met liminaire nota, 2e ongenummerde uitgave, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, 1944, 359 p.

*• Alternatieve titel: Rolande met de bles. De XXXX brieven aan Rolande door Renier Joskin de Lamarache. Illustraties: Herman Teirlinck. Prijs: 200 fr. <BB december 44-3459>

**•• Deze tweede ongenummerde uitgave, identiek aan de oorspronkelijke, werd in gunstiger economische voorwaarden insgelijks door Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent voor de Belgische boekenmarkt bezorgd.

 

Jaques Loar, Ersatz: losse invallen, Snoeck-Ducaju, Gent, (1944), 184 p., ill.

*• Vertaling: Pierre Muller. Illustraties: Marcel Antoine. Prijs: 35 fr. <BB december 44-3804>

 

René Ladrière, Histoires de femmes, Snoeck-Ducaju, Gand, (1944), 68 p.

*• Prijs: 20 fr. <BB december 44-3831>

 

Jaques Loar, Ersatz: Pièces détachées, Snoeck-Ducaju, Gand, (1944), 184 p., ill.

*• Vertaling: Pierre Muller. Illustraties: Marcel Antoine. Prijs: 35 fr. <BB februari 45-477>

 

Paul de Keyser, Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis- en Oudheidkunde te Gent. Bijdragen van Maurits Gijsseling, S.J. De Laet, L. Voet, Jan Dhondt, P. Rogghé, Fernand Corrijn, H. Verhé-Verkein, Snoeck-Ducaju, Gent, (1944), 222 p.

*• Prijs: 60 fr. <BB februari 45-504>

 

Jaques Loar, Ersatz: war jokes, Snoeck-Ducaju, Ghent , (1944), 151 p., ill.

*• Vertaling: Pierre Muller. Illustraties: Marcel Antoine. Prijs: 35 fr. <BB maart 45-752>

 

Henri Ardel, Het smeulende vuur, Snoeck-Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, 1944, 207 p.

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon. Vertaling (uit het Fransch): Hubert Leynen. <BB 19S-2826>

**•• Dit werk van Henri Ardel, kwam in December 1944 van de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon, Drukkers-Uitgevers te Gent.

 

1945

 

Roger Vercel, Kapitein Conan, uitgeverij Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, 1945, 323 p.

*• Druk: uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon. Prijs: 65 fr. <BB maart 45-761>

**•• Dit werk van Roger Vercel kwam in Januari 1945 van de persen van het Uitgevershuis Snoeck-Ducaju en Zoon.

 

Jeanne Verbraeken, Schakels lossen, uitgeverij Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1945), 214 p.

*• Druk: uitgeverij Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Verluchtingen: Bob Courtens. Prijs: 45 fr. <BB april 46-782>

**•• In december van het jaar 1945 werden van dit werk van Jeanne Verbraeken, door Bob Courtens verlucht, 3025 exemplaren gedrukt, waarvan 25 exemplaren op houtvrij “papier du Pont de Warche”, genummerd van 1 tot 25 en bestemd voor de vrienden en medewerkers van den uitgever. Van dit boek verscheen ook een bijzondere diamant- en gulden-uitgave voor bibliophielen, gedrukt op “papier du Pont de Warche” en bij inschrijving verkocht. Al deze exemplaren komen van de persen der Uitgeverij Snoeck-Ducaju en Zoon, te Gent.

 

René Berghen, De feministe, Snoeck-Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, (1945), 173 p., ill. [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 4: 4]

*• Teekeningen: Albert Setola. Omslagillustratie: RDM. Prijs: 125 fr. <BB april 45-976>

**•• Deze bundel novellen van R. Berghen, verlucht met teekeningen van A. Setola verscheen, op houtvrij papier, als nr 4 van de 4de Faunreeks van de persen van het huis Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent, anno MCMXLV

***••• Bevat ook twee andere novellen van denzelfden schrijver: Een schoone dag met Mijnheer Pepys en Het wederhooren.

De Faunreeks onder leiding van Dr. Paul Rogghé; met de welwillende medewerking van de h.h. R. Berghen, Dr. J.L. Broeckx, Blondiau, Sidy de Keyser, Dr. Jan Dhondt, Dr. S.J. Delaet, A. Duflou, Rita Desmedt, Drs M. Gijseling, Karel Jonckheere, Drs. M. Luyckx-Foncke, Dr. M. Marien, Achilles Mussche, E. Parez, F.C. Ridwit, Jan Schepens, Dr M .Tralbaut, Dr. G. Voets, Dr. L. Voet, Pliet van Lishout, Paul van Keymeulen, Dr. A. Verheyden, Prof. H. van Werveke e.a. en de kunstenaars O. Bonnevalle, Jozef Cantre, Raphael De Buck, Joris Minne, V. Stuyvaert e.a.

 

Maria Peremans-Verhuyck, Chance, Snoeck Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, [1945], 147 p., ill.

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon. Teekeningen: Oscar Bonnevalle. Prijs: 95 fr. <BB april 45-983>

**•• Dit boek van Maria Peremans-Verhuyck, verlucht met teekeningen van Oscar Bonnevalle, verscheen op houtvrij papier, van de persen van het huis Snoeck-Ducaju en Zoon

***••• Bevat ook De wraak.

 

Paul Rogghé, Anna Golochin, Snoeck-Ducaju, Gent , (1945), 92 p., ill. [De faunreeks: bibliotheek voor literaire, artistieke en cultuurhistorische werken; vol. 4: 5]

*• Illustraties: Raf. De Buck. Prijs: 95 fr. <BB mei 45-1239>

**•• Annotatie exemplaar: 900 exemplaren op houtvrij papier Pont de Warche; 100 luxe- exemplaren gemerkt van I tot C, gesigneerd door den auteur en den illustrator die zijn teekeningen eigenhandig kleurde, en geparafeerd door den drukker-uitgever.

 

Germaine Acremant, Die dames met de groene hoedjes, Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, (1945), 310 p.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent. Vertaling: Karel Jonckheere. Bandteekening en verluchtingen: Oscar Bonnevalle. Prijs: 95 fr. <BB juni 45-1543>

**•• Dit werk kwam in Maart 1945 van de persen der Uitgeversfirma Snoeck-Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 76 Gent. – Van deze uitgave werden 100 exempl. op luxe papier gedrukt, genummerd van 1 tot 100 en in kleur gesteld door den teekenaar Oscar Bonnevalle – 75 exempl. op houtvrij papier en genummerd van 101 tot 175. – 25 presentexemplaren gekenteekend P.E. voor de medewerkers en de vrienden van den uitgever. Al deze nummers zijn geteekend door den vertaler, den teekenaar en den uitgever en worden niet in den handel gebracht. – 2000 ex. in gewone editie.

 

Jean Tytgat, Achtung, Mützen ab!, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, 1945, 157 p., ill.

*• Ter inleiding: Romain Gijssels. Verluchtingen: Paul Eeckhout. Prijs: 45 fr. <BB december 45-3198>

**•• Deze originele uitgave van het werk van Jean Tytgat, door Paul Eeckhout geïllustreerd, kwam in october 1945 van de persen der uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon Begijnhoflaan, 76, te Gent, in een oplage van 3100 exemplaren waarvan 100 gedrukt op houtvrij papier en bestemd: van 1 tot 12 voor den auteur; 13 en 14 voor den illustrator; van 15 tot 30 voor de vrienden en medewerkers van den uitgever. De overige 70 werden gemerkt HS. –  Van dit boek verscheen ook een bijzondere luxe-uitgave voor bibliophielen, gedrukt op papier du Pont de Warche en door inschrijving verkocht. Dit is een exemplaar HS

 

Victor Van der Eecken, Rien qu’une ville, Snoeck-Ducaju, Gand, (1945), 136 p.

*• Prijs: 60 fr. <BB december 45-3500>

**•• Annotatie exemplaar: T.S.: 10 exemplaires num. de 1 à 10 et illustrés par Jan Burssens.

 

Nicolaas Nikitine; Vsevolod Iwanow; Boris Andreevič Pil’niak; Anton Pavlovič Čehov, Vier Russische novellen, Snoeck-Ducaju, Gent, (1945), 101 p., ill.

*• Vertaling: Bert Parloor. Illustraties: Raf. De Buck. Inhoud: De waakhond, door Nicolaas Nikitine; Het kind, door Vsevolod Iwanow; Biëlokonskojee, door Boris Andreevič Pil’niak; De modderpoel, door Anton Pavlovič Čehov. Prijs: 45 fr. <BB december 45-3508>

**•• Annotatie exemplaar: 2000 exemplaren S. O. 30 exemplaren op houtvrij papier, genummerd van 1 tot 30, geteekend door den vertaler, den teekenaar en den uitgever, bestemd voor de medewerkers en de vrienden van den uitgever en n.h.

 

Jean Tytgat, Achtung, Mützen ab!, Snoeck-Ducaju, Gent , (1945), 172 p., ill.

*• Inleiding: Romain Gijssels. Illustraties: Paul Eeckhout; Franince Somers. Prijs: Met lossen band, 450 fr. <BB januari 46-144>

**•• Annotatie exemplaar: 500 luxe-exemplaren op houtvrij papier Pont de Warche genummerd van 1 tot 500 en 6 exemplaren op Vergé papier gemerkt van A tot F, deze exemplaren dragen het merk van den uitgever, de handteekeningen van den auteur, de illustrateren en zijn geparafeerd door den drukker.

 

Joris Blondiau, Kamers voor reizigers, Snoeck-Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, (1945), 91 p., ill.

*• Bandteekening en boekverluchting: Rafael De Buck. Prijs: 95 fr. <BB januari 46-341>

*••* In december 1945 werden deze novellen van Joris Blondiau, verlucht door Rafael de Buck, gedrukt op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, Gent, en verspreid op 1000 exemplaren op houtvrij papier Pont de Warche en op 50 luxe-exempl., gemerkt van I tot L, gesigneerd door den auteur en den illustrator, die zijn teekeningen eigenhandig kleurde en geparafeerd door den uitgever.

 

Frans Lootens, Soldatenleven. Eerste deel, Snoeck-Ducaju, Gent, (1945), 175 p.

*• Prijs: 45 fr. <BB januari 46-356>

**•• Annotatie exemplaar: 3010 exemplaren waarvan 10 op houtvrij papier Pont de Warche, genummerd van 1 tot 10 geteekend door den schrijver en den uitgever en bestemd voor de vrienden en medewerkers van den uitgever.

 

Henri Ardel, Andermans schuld, Snoeck-Ducaju en Zoon uitgevers, Gent, 1945, 223 p.

*• Druk: Snoeck-Ducaju en zoon, drukkers-uitgevers, Gent. Vertaling: Hubert Leynen. Oorspronkelijke titel: La Faute d’Autrui. Prijs: 32 fr. <BB januari 46-372>

 

Henri Ardel, En toch komt alles terecht, Snoeck-Ducaju, Gent, (1945), 184 p.

*• Prijs: 32 fr. <BB januari 46-374>

 

Paul Rogghé, Anne de welbeminde, Snoeck-Ducaju, Gent, (1945), 171 p., ill.

*• Vertaling: Bert Parloor. Illustraties: Raf. De Buck. Prijs: 110 fr. <BB januari 46-398> Gent

**•• Annotatie exemplaar: 1000 exemplaren op houtvrij papier Pont de Warche; en 100 prachtexemplaren, gemerkt van I tot C, gesigneerd door den vertaler en den illustrator, die zijn teekeningen eigenhandig kleurde, en geparafeerd door den drukker-uitgever.

 

John Langenus, Onze vroolijke voetballers, Snoeck-Ducaju, Gent, (1945), 236 p., ill.

*• Illustraties: Oscar Bonnevalle. Prijs: 45 fr. <BB maart 46-770>

**•• Annotatie exemplaar: 3030 exemplaren waarvan 30 exemplaren op houtvrij papier genummerd van 1 tot 30 en bestemd voor den auteur, den illustrator en de vrienden en medewerkers van den uitgever.

 

L.M. de Jussieu, Geschiedenis van Antoon en Maurits, Snoeck-Ducaju, Gent, (1945), 144 p.

 

M. de Praetere, Beelden van heden en verleden, Snoeck-Ducaju, Gent, (1945), 161 p. Gent

 

John Langenus, Nos joyeux footballers, Snoeck-Ducaju, Gand, (1945), 232 p., ill.

*• Vertaling: Frédéric de France. Illustraties: Oscar Bonnevalle.

 

Pierre Robin, Ambiguité de Jérôme Bosch, Snoeck-Ducaju, Gand, (1945), 64 p., ill.

 

[Joseph] Van den Gheyn, L'agneau mystique et la guerre de 1940, impr. Snoeck-Ducaju & Fils, Gand, [1945], 37 p.

*• Druk : Impr. Snoeck-Ducaju & Fils, Bd. du Beguinage 76, Gand.

 

1939/ 1945/ Haven van Gent/ Port de Gand/ Port of Ghent, Snoeck-Ducaju, Gent, [1945], 87 p.

*• Druk: drukkerij Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan 76, Gent. Omslagillustratie: Herman Verbaere.

***••• Geen vermelding jaartal, zie ook: <BB juli-augustus 47-2330> <BB december 48-4410> <BB februari 50-488> <BB december 50-4235>

 

Images-devinettes, Snoeck-Ducaju & Fils, Gand, (1945), 47 p., ill.

*• Druk : Snoeck-Ducaju et Fils, Gand. Dessins: Peto.

**•• Cet ouvrage est sorti en juillet 1945 des presses de Snoeck-Ducaju et Fils, Boulevard du Béguinage, 76, Gand.

***••• 47 p. waarvan 40 p. met illustraties genummerd 1-20.

 

Zoekprentjes, uitgeverij Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1945), ill.

*• Druk: uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Teekeningen: Peto.

** ••Dit werk kwam in Juli 1945 van de persen der Uitgeversfirma Snoeck-Ducaju en Zoon, Begijnhoflaan, 76, Gent.

***••• 47 p. waarvan 40 p. met illustraties genummerd 1-20.

 

1946

 

Snoeck’s jeugdalmanak 1947, Snoeck-Ducaju, Gent, (1946), 40 p, ill.

*• Prijs: 10 fr. <BB oktober-november-december 46-3183>

 

Herman Craeybeckx, De fotografie: in dienst van de schoonheid, uitgeverij Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, [1946], 15 p., ill.

 

Omer Provost, Optimisme 1940-1945, Snoeck-Ducaju, Gent, (1946), 155 p., ill.

 

Snoeck’s grote almanak, Snoeck-Ducaju, Gent, (1946), 208 p., ill.

 

Snoeck’s boerenalmanak, Snoeck-Ducaju, Gent, (1946).

 

1947

 

Jolán Földes, La rue du chat-qui-pêche (A halászó macska uccája): roman, Snoeck-Ducaju, Gand, (1947), 349 p., ill.

*• Vertaling: Denise van Moppès. Oorspronkelijke titel: A halászó macska uccája. Illustraties: Frans Masereel. Prijs: 750 fr. <BB februari 47-762>

**•• Annotatie exemplaar: 1100 exemplaires dont 36 exemplaires sur Japon La Hulpe num. de 1 à 36 auxquels il a été ajouté une suite de toutes les planches, tirée en noir sur Japon impérial et un dessin original; 64 exemplaires sur Japon La Hulpe num. de 37 à 100 auxquels il a été ajouté une suite de toutes les planches, tirée en noir sur Japon blanc nacré; 1000 exemplaires sur papier vélin La Hulpe filigrané, num. de 101 à 1100; quelques exemplaires marqués H. C. pour les amis et collaborateurs de l' éditeur.

 

Multatuli, Batavus Droogstoppel, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, [1947], 111 p., ill.

*• Druk: Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent. Voorwoord: L. Roelandt. 25 tekeningen: G. Van Raemdonck. Prijs: 100 fr. <BB april 47-1576>

**•• Van dit boek werden gedrukt 25 ex. op Lompenpapier Pont de Warche, genummerd van 1 tot 25; 25 ex. op La Hulpe, genummerd van 26 tot 50; 500 ex. op Vergé, genummerd van 51 tot 550. Nr 406

 

Haven van Gent. Port de Gand. Port of Ghent, Snoeck-Ducaju, Gent, (1947), 87 p.

*• <BB juli-augustus 47-2330>

 

Yvonne Pauwels, Tusschen hemel en aarde, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, [1947], 268 p., ill.

*• Prijs: 110 fr. <BB juli-augustus 47-2406>

 

Snoeck’s grote almanak 1948. 25e jaargang, Snoeck-Ducaju, Gent, (1947), 208 p., ill.

*• Prijs: 20 fr. <BB november 47-3393>

 

Michel Thiery, Bij de 150e verjaring van de plantentuin der universiteit van Gent (1797-1947), Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, 1947, 484 p., ill.

*• Inleidend woord: G[ermain] Verplancke. Foto’s: Wilfried Bervoets, René De Budt, A. Hacquaert, Philimon Beke. Prijs: 250 fr. <BB december 47-4264>

***••• Snoeck-Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 76, Gent.

Foto’s van Dr. Wilfried Bervoets, Dr. René De Budt, Prof. Dr. A. Hacquaert en Philemon Beke. Sommige illustraties werden aan de “Revue de l’Horticulture belge et étrangère”, het “Botanisch Jaarboek”, het “Biologisch Jaarboek”, en het “Annuaire de l’Académie royale de Belgique” ontleend.

484 p. waarvan 23 p. met illustraties, ongenummerd.

 

Snoeck’s jeugdalmanak 1948, Snoeck-Ducaju, Gent, (1947), 40 p, ill.

*• Prijs: 10 fr. <BB januari 48-16>

 

Jolán Földes, De straat van de visschende kat, drukkerij Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, (1947), 367 p.

*• Druk: drukkerij Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent. Bewerking (uit het Hongaarsch): M[adelon] H[ermine] Székely-Lulofs. Teekeningen en typografische verzorging: Frans Masereel. <BB 19S-4186>

**•• In Februari van het jaar 1947 werden van dit werk van Jolan Földes, uit het Hongaarsch bewerkt door M.H. Szèkely-Lulofs 500 exemplaren gedrukt op Japon La Hulpe genummerd van 1 tot 500; 500 exemplaren gedrukt op houtvrij papier “Velin La Hulpe” genummerd van 501 tot 1000, en enkele exemplaren gemerkt B.H. voor de vrienden en medewerkers van den uitgever. De teekeningen en de typografische verzorging zijn van den kunstenaar Frans Masereel. De gansche oplage komt van de persen der drukkerij Snoeck-Ducaju & Zoon, te Gent. Dit is nummer 140

 

Paul de Keyser, Karel Lodewijk Ledeganck als briefschrijver, Snoeck-Ducaju, Gent, (1947).

*• Overdruk uit: Cultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, (1947), p. 163-226.

 

S.J. de Laet, Opgravingen op de Steenberg te Hofstade (O.-Vl.) in 1947, Snoeck-Ducaju, Gent, (1947).

*• Overdruk uit: Cultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, (1947), p. 141-164.

 

1948

 

Haven van Gent. Port de Gand. Port of Ghent , Snoeck-Ducaju, Gent , (1948), 95 p.

*• <BB december 48-4410>

 

Snoeck’s jeugdalmanak 1949, Snoeck-Ducaju, Gent, (1948), 80 p, ill.

*• Prijs: 10 fr. <BB januari 49-10>

 

Marcel de Somer, Pour être fort. Physiquement, intellectuellement, moralement, Snoeck-Ducaju, Gand, (1948), 64 p. [La psychologie science de bonheur; vol. 1]

*• Prijs: 28 fr. <BB januari 49-55>

 

Johan Daisne, Egbertha: een kerstverhaal, drukkerij Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, [1948], 7 p.

*• Druk: drukkerij Snoeck-Ducaju & Zoon. <BB januari 49-388>

 

Marcel de Somer, Pour être calme. Nervosité, impatience, colère, Snoeck-Ducaju, Gand, (1948), 64 p. [La psychologie science de bonheur; vol. 2]

*• Prijs: 25 fr. <BB februari 49-587>

 

Jozef de Keyser, La maison-mère des Soeurs de l’Enfance de Jésus à Gand, Snoeck-Ducaju, Gand, (1948?), 6 p., ill.

 

Paul-Henri Spaak, Discours, Snoeck-Ducaju, Gand, (1948), 15 p.

*• Prononcé le mardi, 28 septembre 1948 à la tribune de la troisième session de l’ Organisation des Nations Unies au Palais de Chaillot à Paris.

 

A. van Elslander, Refreinen, Snoeck-Ducaju, Gent, (1948).

*• Overdruk uit: Cultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, (1948), p. 213-250.

 

Art graphique polonais, Snoeck-Ducaju, Gand, (1948), 16 p., ill.

*• Au Palais des beaux-arts de Bruxelles du 25 sept. au 13 oct. 1948; au Cercle royal artistique et littéraire à Gand du 16 au 31 oct. 1948; au Musée des beaux-arts de Liège du 6 au 21 nov. 1948.

 

Drukkerij Snoeck Ducaju en zoon: [letterproef], Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, (1948), 103 p., ill.

*• Druk: Snoeck-Ducaju & Zoon, Begijnhoflaan 76, Gent.

**•• Deze lettercatalogus van de firma Snoeck-Ducaju en Zoon werd vooral ontworpen met het doel clientèle en personeel behulpzaam te zijn in hun streven mooi en doeltreffend drukwerk te scheppen. Het kwam tot stand in Januari van het jaar MCMXLVIII. Er werden 500 genummerde exemplaren van dit letterboek gedrukt. Dit is nummer 10

 

1949

 

Johan Daisne, Winterrozen voor een kwakzalver: een verhaal, drukk. Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, [1949], 18 p., ill.

*• Druk: drukk. Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent. Overdruk: Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geneeskunde, vol. 9-10 jg. 101: p. 67-84. <BB maart 49-1395>

 

Catalogus van de tentoonstelling Gustaaf Van de Woestijne in het Museum voor Schone Kunsten Gent, 30 april – 22 mei 1949, Snoeck-Ducaju, Gent, (1949), 14 p., ill.

*• <BB oktober 49-3890>

 

Snoeck’s grote almanak 1950. 27e jaargang, Snoeck-Ducaju, Gent, (1949), 216 p., ill.

*• Prijs: 20 fr. <BB november 49-4057>

 

Snoeck’s jeugdalmanak 1950, Snoeck-Ducaju, Gent, (1949), 64 p, ill.

*• Prijs: 10 fr. <BB november 49-4058>

 

Exposition d’art finlandais, Snoeck-Ducaju, Gand, (1949), 28 p., ill.

*• Exposition d’art finlandais, Bruxelles, Palais des beaux-arts, 6-30 octobre 1949. Prijs: 10 fr. <BB januari 50-192>

 

Tentoonstelling van Finse kunst, Snoeck-Ducaju, Gent, (1949?), 28 p., ill.

*• Paleis voor schone kunsten, Brussel, van 6 october tot 30 october 1949. Prijs: 10 fr. <BB januari 50-193>

 

Haven van Gent. Port de Gand. Port of Ghent , Snoeck-Ducaju, Gent , (1949), 89 p.

*• <BB februari 50-488>

 

Albert Bessemans, De grenzen van het wonderlijke, Snoeck-Ducaju, Gent, (1949).

*• Overdruk uit: Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geneeskunde, (1949).

 

Jozef de Keyser, Het moederhuis van de Zusters der kindsheid Jesu te Gent, voorheen Hotel Vanden Meersche, Snoeck-Ducaju, Gent, (1949), 16 p., ill.

 

Marcel I.J. Deruelle, Oude Gentse gevels. Chronologisch overzicht, Snoeck-Ducaju, Gent, (1949), 31 p., ill.

*• Overdruk uit: Cultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, (1949), p. 257-283.

 

Maurits de Vroede, Het Nederlandsche congres van 1849, Snoeck-Ducaju, Gent, (1949).

*• Overdruk uit: Cultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, (1949), p. 289-332.

 

A. Haquaert, De Unesco en de wetenschap, Snoeck-Ducaju, Gent, (1949).

*• Overdruk uit: Natuurwetenschappelijk tijdschrift, (1949), vol. 31: p. 206-212.

 

Heli Roosens, De Merovingische begraafplaatsen in België. Repertorium. Algemene beschouwingen, Snoeck-Ducaju, Gent, (1949), 157 p., ill. [Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Verhandelingen; vol. 5]

 

H. Roosens; J. Mertens, De oudheidkundige opgravingen bij St-Hermes te Ronse, Snoeck-Ducaju, Gent, (1949), 63 p., ill.

*• Overdruk uit: Cultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, (1949). Ronse

 

Marcel Sebruyns, De histo-physiologische rol der kleurstoffen en pigmenten van het dierenrijk, Snoeck-Ducaju, Gent, (1949).

*• Overdruk uit: Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geneeskunde, (1949), vol. 7-8: p. 61-77.

 

Herman van Overbeke, Het Lam Godsspel, Snoeck-Ducaju, Gent, (1949), 79 p.

*• Medewerking: A. Hulpiau. Compilatie: Robert Herberigs.

 

 

1950

 

Laurent Vandendriessche, Enzymatische studie over de structuur van gist-ribose-nucleïnezuur, Snoeck-Ducaju, Gent, (1950), 82 p. , ill. [Rijksuniversiteit te Gent. Faculteit der geneeskunde; Aggregaat van het hoger onderwijs. Proefschrift]

*• Overdruk uit: Natuurwetenschappelijk tijdschrift; vol. 32, p. 3-82. <BB april 50-1263>

 

Johan Daisne, Kritiek van de kinematograaf: een filmografisch bestek, Snoeck-Ducaju, Gent, (1950), 50 p., ill.

*• <BB augustus 50-2863> Gent : “De Vrienden van de toverlantaarn”, Filmclub

 

Snoeck’s jeugdalmanak 1951, Snoeck-Ducaju, Gent, (1948), 64 p, ill.

*• Prijs: 10 fr. <BB oktober 50-3401>

 

Haven van Gent. Port de Gand. Port of Ghent , Snoeck-Ducaju, Gent , (1950), 95 p.

*• <BB december 50-4235>

 

Ars exotica, Snoeck-Ducaju, Gent , (1950), 30 p., ill.

*• Tentoonstelling: Museum voor schone kunsten, Gent, 7 september-30 october 1950. <BB december 50-4361>

 

Johan Daisne, De wedloop der jeugd: een verhaal, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, [1950], 41 p.

*• Prijs: 20 fr. <BB januari 51-290>

 

Jos Denys, Inleidende nota over de lijst der heerlijkheden van Oost-Vlaanderen, Snoeck-Ducaju, Gent, (1950), 29 p. [Oostvlaams verbond der kringen voor geschiedenis. Voorlichtingsreeks; vol. 2]

*• Prijs: 10 fr. <BB juli 51-2559> Gent: J. Dhondt

 

S.J. de Laet, Inleiding tot het oudheidkundig bodemonderzoek, Snoeck-Ducaju, Gent, (1950), 31 p. , ill. [Oostvlaams verbond der kringen voor geschiedenis. Voorlichtingsreeks; vol. 6]

*• <BB juli 51-2563> Gent: J. Dhondt

 

Firmin de Rom, Bij de 300ste verjaring van de geboorte van Jan Palfyn, de uitvinder der verlostang (1650-1950), Snoeck-Ducaju, Gent, (1950), 16 p. [Uit de Verloskundige-gynaecologische Kliniek, Rijksuniversiteit Gent]

*• Overdruk uit: Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geneeskunde, (1950), p. 11-12. <BB juli 51-2575>

 

Paul de Ryck, De Vlaamse lyriek van deze tijd, gevolgd door de poëtische oogst van de Vlaamse poëziedagen te Merendree in 1949, Snoeck-Ducaju en Zoon, Gent, 1950, 39 p.

*• Overdruk: Cultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, 1949, p. 217-231. Druk: Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent. Vignet: Herman Verbaere. Prijs: 20 fr. <BB augustus 51-2850>

**•• Deze opnieuw gepagineerde overdruk uit het “Cultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen – 1949” werd in October 1950 gedrukt op de persen van de firma Snoeck-Ducaju & Zoon te Gent, het vignet werd getekend door kunstschilder Herman Verbaere.

 

Johan Daisne, Kroonfilms van altijd, Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent, 1950, 14 p., ill.

*• Druk: drukk. Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent. <BB oktober 51-3513>

***••• Blijvende Schittering in ’t Gruis der Valse Parelen. Een hoofdstuk filmografie – Johan Daisne.

 

Snoeck’s grote almanak 1951. 28e jaargang, Snoeck-Ducaju, Gent, (1950), 232 p., ill.

*• Prijs: 20 fr. <BB december 51-4072>

 

Marcel I.J. Deruelle, Oude Gentse gevels. Chronologisch overzicht, Snoeck-Ducaju, Gent, (1950), 50 p., ill.

*• Overdruk uit: Cultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, (1949), p. 257-283. Gent

 

H. Roosens; J. Mertens, De oudheidkundige opgravingen bij St-Hermes te Ronse, Snoeck-Ducaju, Gent, (1950), 63 p., ill.

*• Overdruk uit: Cultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, (1949). Gent

Brussel : Rijksdienst voor opgravingen

 

A.L.J Van de Walle, De Romaanse Bodewijnstoren te Oudenaarde (samenvatting ...) en de Karolingische mundvondst te Zelzate, Snoeck-Ducaju, Gent, (1950).

*• Overdruk uit: Cultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, (1949), p. 87-100; p. 346-347.

 

Oscar van Hauwaert, Eerste deel. Het boek: maatschapstichter, volksverlichter, Snoeck-Ducaju, Gent, [1950], 19 p.

*• Druk: drukk. Snoeck-Ducaju & Zoon Gent. Overdruk: Cultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, 1949, p. 1-19.

***••• Eerste deel op titelpagina doorstreept.

 

Algemeen verslag van de Internationale jaarbeurs der Vlaanderen, Snoeck-Ducaju, Gent, (1950), ill.

 

Ars exotica, Snoeck-Ducaju, Gand, (1950), 30 p., ill.

*• Tentoonstelling Musée des beaux arts Gand, 7 september - 30 oktober 1950.

 

Catalogus van de tentoonstelling “Veertig meesterwerken uit het Museum van Lille” in het Museum voor Schone Kunsten te Gent, 22 april – 21 mei 1950, Snoeck-Ducaju, Gent, (1950), 14 p., ill.

 

Een eeuw cultureel contact tussen België en Nederland: herdenking van het eerste Congres anno 1849, Snoeck-Ducaju, Gent, (1950), 55 p.

*• Overdruk uit: Cultureel jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, (1949), 2.

J. Crokaert; Y. Crokaert, La grand'place de Bruxelles, Snoeck-Ducaju, Gand, (1950).

[teru g]