Uitgeverij Van Tilborg & Kenens, Antwerpen (1921-1954)

 

1921

 

Hendrik Ickx, Praktische voordrachten over fruitteelt opgesteld volgens het onlangs verschenen Staatsprogramma alsmede voor den handel en den uitvoer onder glas en in lusttuinen, 8e editie, Van Tilborg en Kenens, Berchem, (1921), 400 p., ill.

 

Hendrik Ickx, Praktische voordrachten over fruitteelt opgesteld volgens het onlangs verschenen Staatsprogramma alsmede voor den handel en den uitvoer onder glas en in lusttuinen, 6e editie, Van Tilborg en Kenens, Berchem, (1921), 347 p., ill.

 

1924

 

Groote internationale bloemen- en tuinbouwtentoonstelling – Grande exposition internationale d’horticulture, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [1924], 76 p., ill.

*• Alternatieve titel omslag: Algemeene bloemen- en tuinbouw tentoonstelling van 13 tot 21 september 1924 Antwerpen Harmonie Mechelse steenweg. Druk: Typ. Van Tilborg & Kenens, Groote Steenweg 95, Berchem-Antwerpen. Organisatie: Syndikaat der Hofbouwers van Antwerpen en Omliggende (Syndicat des horticulteurs d'Anvers et environs).

***••• Voorlopig programma/Programme provisoire.

 

19e landelijk Congres der Haarkappers ingericht door "Antwerpen's Meesters Coiffeurs Kring" onder de bescherming van het "Landelijk Verbond der Belgische Haarkappers" ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van onzen kring en de 25e verjaring onzer “Vakschool voor Haartooi”. Antwerpen 7 – 8 – 9 september 1924, Van Tilborg & Kenens, Berchem, [1924], 80 p., ill.

*• Alternatieve titel 2e pagina: 19ième Congrès National des Coiffeurs organisé par “Antwerpen’s Meesters Coiffeurs Kring” sous le patronage de la “Fédération Nationale des Coiffeurs de Belgique” à l’occasion du 40e anniversaire de notre Cercle et du 25e anniversaire de notre “Ecole de Coiffure” Anvers 7 – 8 – 9 septembre 1924. Alternatieve titel omslag : 1924 7, 8 & 9 sept. Landelijk congres der haarkappers/National congres des coiffeurs. Druk : drukk. Van Tilborg & Kenens, Berchem. Organisatie : Antwerpen’s Meesters Coiffeurs Kring. Omslagillustratie : Ern. Rossel.

 

Jubelfeesten, 9-24 augustus 1924 / Fêtes jubilaires, 9-24 août 1924, Van Tilborg en Kenens, Antwerpen, [1924], 72 p.

*• Druk: Typ. Van Tilborg & Kenens, Grande Chaussée 95, Berchem. Organisatie: Bond der Antwerpsche Bakkersbazen/Ligue des patrons boulanger anversois.

 

1927

 

Provinciaal domein Rivierenhof/ Rivierenhof, domaine provincial, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [c.1927], 51 p., ill.

*• Druk: Typo. Van Tilborg & Kenens, Antwerpen-Berchem. Organisatie: Provincie Antwerpen/ Province d’Anvers.

 

Ed[ward] Vlietinck, Le problème de la paix: illusions et réalités. La lutte pour l'existence nationale, Typ. Van Tilborg & Kenens, Anvers, 1927, 147 p., ill.

*• Druk: Typ. Van Tilborg & Kenens, Anvers-Berchem. Prijs : 20 fr. <BB 28-71> December?

 

1930

 

Gérard Walschap, Le quatrième roi: une histoire pour mes enfants, Van Tilborg & Kenens, Anvers, (c.1930), 104 p., ill.

*• Vertaling: Jean Vossen. Illustraties: Edgard Tytgat.

 

Zwem- en badinrichtingen in het land en den vreemde bezocht, met het oog op den bouw van een zwem- en badgelegenheid in Rivierenhof. Beknopte aanteekeningen, over goed en slecht, in een vluchtig voorbijgaan verzameld tot documenteering van de heeren Provincieraadsleden, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, 1930, 122 p., ill.

*• Druk: Typo Van Tilborg & Kenens Antwerpen. Organisatie: Provincie Antwerpen.

 

1931

 

Eduard Phlips, Handleiding van gezondheidsleer, 8e editie, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, (1931), 240 p.

*• Prijs: 12 fr. 50 <BB januari 31-69>

 

1933

 

Marcel Stradling, Traité pratique et raisonné d’une compatibilité import-export. Van Tilborg & Kenens, Anvers, (1933), 79 p., ill.

*• Medewerker: Leon van Damme. Prijs: 5 fr. <BB mei 33-1667>

 

Gebedsverhooringen toegeschreven aan de voorspraak van de dienaresse Gods Moeder Maria van Jezus, Van Tilborg en Kenens, Antwerpen, (1933), 29 p.

 

F. van Lieshout, Beroemd Antwerpen, drukkerij Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, (1933), 144 p.

*• Alternatieve titel omslag: Door de handelaars aangeboden: Beroemd Antwerpen/ Historique d’Anvers offert par les commerçants. Vertaling (naar het Frans)/Texte français: M. Theyssen.

**•• Dit boek werd uitgegeven in 1933 door de drukkerij VanTilborg & Kenens. De belangwekkende tekst is van den heer F. Van Lieshout, geschied-schrijver, lid van Antwerpensch Oudheidkundigen Kring. Een gansch jaar vergde het verzamelen van illustraties en aankondigingen, het vervaardigen der clichees, het zetten, drukken, inbinden en ten slotte de verzending. Een omvangrijken inhoud dus, waarvoor een degelijke en zeer nauwkeurige organisatie nodig is. De reklame-drukkers Van Tilborg & Kenens, Coebergstr., 35 – 37, Antwerpen (Zuid) T. 727.35 zullen gaarne in voeling treden met belanghebbenden om de uitgave van dergelijk werk te bespreken.

Ce livre fut edite en 1933 par l’imprimerie Van Tilborg & Kenens. Le texte français est de M. Theyssen, journalist. Il a fallu un année entière pour rassembler les annonces et l’illustration, pour faire les clichés pour imprimer, relier et soigner l’expédition. Travail considerable aux aspects multiples qui requiert une solide organization. Les imprimeurs publicitaires Van Tilborg & Kenens, Rue Coeberger, Anvers (Sud) Téléphone: 725.35 se tiennent à la disposition des intéressés pour discuter les éventualités de l’édition d’ouvrages analogues.

 

Gérard Walschap, Le quatrième roi: une histoire pour mes enfants, Van Tilborg & Kenens, Anvers, (c.1933), 103 p., ill.

*• Vertaling: Jean Vossen. Illustraties: Edgard Tytgat.

 

1936

 

V. Lumenars, Modern fotoboek: kunst en techniek, Van Tilborg en Kenens, Antwerpen, (1936), 260 p., ill.

*• Prijs: 30 fr. <BB maart 36-713>

 

Eduard Phlips; Jos Phlips (ed.), Handleiding over gezondheidsleer ten gebruike der normaalscholen volgens het staatsprogramma van 31 maart 1923, 10e uitgaaf, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [1936], 264 p.

*• Druk: Typo Van Tilborg & Kenens, Coebergerstraat 35-37, Antwerpen. Herziening: Jos Phlips.

Prijs: 14.50 fr. (omslag); 12.50 fr. (promotionele bijlage in Handleiding van gezondsheidsleer der eerste kindsheid volgens het laatst verschenen Staatsprogramma der Normaalscholen voor Onderwijzeressen, 3e herziene druk, 1936).

*** Aangenomen door den Verbeteringsraad van het Normaal en Lager Onderwijs als leerboek voor Normaalscholen.

September 1936 (omslag).

 

Eduard Phlips, Handleiding van gezondsheidsleer der eerste kindsheid volgens het laatst verschenen Staatsprogramma der Normaalscholen voor Onderwijzeressen, 3e herziene druk, drukker-uitgever Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [1936], 103 p.

*• Druk: drukker-uitgever Van Tilborg & Kenens, Coebergerstraat 35-37, Antwerpen (zuid).

***••• Prijs: 6 frank (titelpagina).

Maart 1936 (titelpagina).

 

1937

 

Albert Van Driessche, De tuberkulose. Voordracht gehouden door Dr. Albert Van Driessche bij gelegenheid der tentoonstelling “De Mensch”, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, (1937), 32 p.

*• Organisatie: Provincie Antwerpen. Inleiding: Arseen Kennes.

***••• Van Tilborg & Kenens, Coebergerstraat 35-37, Antwerpen (zuid).

 

1938

 

Die Hansestadt Antwerpen latdet ihre hanseatischen Schwesterstädte und alle deutschen Hafenstädte ein zur Hanse-tagung in der Zeit vom 30. Juni, 1. Und 2. Juli 1938, und zur Hanse-ausstellung im Julli 1938, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [1938], 40 p., ill.

*• Alternatieve titel omslag: Antwerpen Welthafen und Hansestadt. Druk: Van Tilborg & Kenens Antwerpen. Entwurf: Oekonomische Amt des Hafens, Börse, I. Stock, Antwerpen. Zeichnungen: A. Merchant, Antwerpen. Lichtbilder: W. Boecksteyns; E. Borrenbergen; L. Claes; J.R.P. Hersleven; K. Klingner; E.H. Leytens; H. Rubbens H.; Stampe & Vertongen, Antwerpen; De Coninck, Anderlecht. Klischees: Steurs – Lambert, Antwerpen. <BB december 38-4829>

**••• Auskünfte erteilt bereitwilligst das Oekonomische Amt des Hafens, Börse, I. Stock Antwerpen.

Herausgegeben von der Stadtverwaltung Antwerpen (Oekonomisches Amt des Hafens) 1938.

 

Antwerpen 1938. Hansafeesten/Fêtes de la hanse/Hanse-Tagung/Hanseatic Townscongress: eerelijst der deelnemers/liste d’honneurs des congressistes/Ehrenliste der Teilnehmer/Guests of honour, drukkerij Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [1938], 36 p., ill.

*• Alternatieve titel: 1938 Hansa Antwerpen. Druk: drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens, Antwerpen.

 

1939

 

Eduard Phlips, Handleiding van gezondheidsleer, 11e editie, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, (1939), 268 p.

*• Editeur: J. Phlips.

 

Wetsvoorstel Baillon L., Bohy G., Pierco J., Teughels P., houdende reglemeteering van het beroep van accountant. Voorstellen gedaan onder de vorm van amendementen door de Gemeenschappelijke Commissie van accountantsvereenigingen der prov. Antwerpen/Proposition de loi Baillon L., Bohy G., Pierco J., Teughels P. réglementant l’exercice de la profession d’expert-comptable. Propositions présentées sous forme d’amendements par la Gemeenschappelijke Commissie van accountantsvereenigingen der prov. Antwerpen, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [1939], 16 p.

*• Druk: Typo VTK, Van Tilborg & Kenens, Coebergerstraat 35-37, Antwerpen.

 

1940

 

Gérard Walschap, Jargonnette oison (Gansje Kwak), VTK Van Tilborg & Kenens éditeurs, Anvers, [c.1940], 108 p., ill.

*• Druk : imprimerie Van Tilborg & Kenens, Rue Coeberger 35, Anvers. Traduction: André Dumont. Dessins: Bus. Prijs: 20 fr. <BB februari 44-356>

***••• Geen vermelding jaartal, wel toelatingsnummer en nummer papiercentrale.

 

1941

 

Gerard Walschap, Zotje Petotje: vertelsel voor Bruno en andere kapoentjes, 2e editie, Drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, 1941, 104 p., ill.

*• Druk: drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens, Coebergerstraat 35-37, Antwerpen. Teekeningen: Bus. Prijs: 15 fr. <BB juli 42-2186>

 

Gerard Walschap, De vierde koning: een vertelsel voor mijn kinderen, 2e druk, drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, 1941, 104 p., ill.

*• Druk: drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens, Coebergerstraat 35-37, Antwerpen. Teekeningen: Edgar Tijtgat.

 

1942

 

Gerard Walschap, Slimke gazelle: om te vertellen aan kleine gezellen, drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, 1942, 120 p., ill.

*• Druk: drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens, Coebergerstraat, Antwerpen.  Teekeningen: Bus. Prijs: 15 fr. <BB juli 42-2187>

 

Gerard Walschap, Gansje Kwak, drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens uitgevers, Antwerpen, 1942, 108 p., ill.

*• Alternatieve titel omslag: Gansje Kwak dat thuis opstak. Teekeningen: Bus. Prijs: 15 fr. <BB november 42-3595>

 

Gerard Walschap, Denise, drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens uitgevers, Antwerpen, 1942, 344 p.

*• Prijs: 40 fr. <BB december 42-3869>

 

Gerard Walschap, Denise, 2e editie, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, (1942), 344 p.

 

1943

 

Victor Vinck, Vakboek voor runds- en varkensbeenhouwers, 2e veel vermeerderde en verbeterde uitgave, drukkerij VTK (Van Tilborg & Kenens), Antwerpen, 1943, 544 p., ill.

*• Druk: drukkerij VTK – Antwerpen (Van Tilborg & Kenens). Organisatie: Antwerpsche Varkensbeenhouwersbond. Inleiding: [onleesbaar], bestuurder van den Dienst van het Technisch Onderwijs. Voorwoord: H. Avonts. Prijs: deel 1 75 fr., deel 2 60 fr. <BB juli 42-2123>

***••• Verantwoordelijke schrijver en uitgever: Victor Vinck, voorzitter van den Antwerpschen Varkensbeenhouwersbond, Transvaalstraat 52, Berchem-Antwerpen.

 

Antoon Fimmers, Beknopte handleiding bij den leergang van handelsrecht, 2e editie, Van Tilborg en Kenens, Antwerpen, (1943), 416 p.

*• Medewerker: R. Goris. Prijs: 90 fr. <BB mei 43-1496>

 

Eduard Phlips, Handleiding van gezondheidsleer, 12e editie, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [s.d.], 271 p.

*• Editeur: J. Phlips. Prijs: 36 fr. <BB november 43-3433>

 

A. Lecat, Handboek voor verbandleer, VTK Van Tilborg & Kenens uitgevers, Antwerpen, [1943], 78 p., ill.

*• Druk: VTK Van Tilborg & Kenens, Antwerpen. Prijs: 19 fr. <BB november 43-3436>

 

Philippe Bouwens, Een vroolijke levensbiecht, VTK Van Tilborg & Kenens uitgevers, Antwerpen, [1943], 104 p., ill.

*• Druk: drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens, Antwerpen. Prijs: 16 fr. <BB januari 44-242>

 

Gérard Walschap, Follet poucet (Zotje Petotje): conte pour Bruno et autres bambins, VTK Van Tilborg & Kenens éditeurs, Anvers, [1943], 104 p., ill.

*• Druk: Imprimerie VTK, Rue Coeberger 35, Anvers. Traduction: André Dumont. Dessins : Bus. Prijs: 20 fr. <BB februari 44-354>

***••• Geen vermelding jaartal, wel toelatingsnummer en nummer papiercentrale.

 

In memoriam, drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [1943], 20 p., ill.

*• Alternatieve titel omslag: In memoriam 5 april 1943. Voorwoord: C. Gevaert. Organisatie: Gevaert Photo-producten N.V.

 

1944

 

Gérard Walschap, Le quatrième roi: une histoire pour mes enfants, VTK Van Tilborg & Kenens éditeurs, Anvers, [1944], 104 p., ill.

*• Druk: imprimerie VTK [Van Tilborg & Kenens], Rue Coeberger 35, Anvers. Traduction (du Flamand): Jean Vossen. Dessins: Edgard Tijtgat. Prijs: 20 fr. <BB februari 44-357>

 

Willy Vervoort, Hermanus Lampioen: een rhapsodie in groen, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [1944], 166 p., ill.

*• Alternatieve titel omslag: Hermanus Lamioen: rhapsodie in ’t groen. Druk: drukkerij Van Tilborg & Kenens, Coebergerstraat 35-37, Antwerpen. Voorwoord: Jan Massink. Inleiding: Thomas Martelaer. Prijs: 25 fr. <BB maart 44-891>

 

Fritz Francken, De man die zijn vrouw opnieuw veroverde…, VTK Van Tilborg & Kenens, Antwerpen uitgevers, [1944], 294 p.

*• Druk: drukkerij VTK [Van Tilborg & Kenens], Coebergerstraat 35, Antwerpen. Inleiding: Willem Elsschot. Omslagillustratie: Bus. Prijs: 65 fr. <BB mei 44-1517>

***••• Verzamelde vertellingen * De man die zijn vrouw opnieuw veroverde… (tussenblad).

De man die zijn vrouw opnieuw veroverde; De kapoen; Raskatten; Tante Bet; De sluitmand; Cécile; Van een hesp, een rechercheur en een olifant; De coroner van West-Essex, Revue; Huis te koop; Er wordt promotie gemaakt; De ontvettingskuur en andere kuren van Lieven Troost; De Tepper in zijn element; Peggy, mijn schat; Een fijne, nette jongen; De paraplu met den groenen papegaaienkop; De apache; Marlow, de intendant; Dokus komt op bezoek; Op weg naar Bethlehem; De oom van Mistral; Zijn asch ruste in vrede; Soldaten komen in garnizoen.

 

1945

 

Antoon Fimmers, Beknopte handleiding bij den leergang van handelsrecht, 3e verbeterde en uitgebreide uitgave, VTK Van Tilborg en Kenens uitgevers, Antwerpen, 1945, 477 p.

*• Druk: drukkerij VTK [Van Tilborg & Kenens], Coebergerstraat 35-37, Antwerpen. Voorwoord: Rene Goris. Prijs: 150 fr. <BB december 45-3206>

***••• 477 p. waarvan 19 p. genummerd IV-XXII.

 

Amand de Lattin, Niemand gaat vrij uit: roman, VTK Van Tilborg en Kenens uitgevers, Antwerpen, [1945], 264 p.

*• Druk: drukkerij VTK [Van Tilborgh & Kenens], Coebergerstraat 35-37, Antwerpen. Prijs: 110 fr. <BB december 45-3447>

 

1946

 

Emmanuel Hiel, De Schelde: oratorio, drukkerij VTK [Van Tilborg & Kenens], Antwerpen, [1946], 16 p.

*• Druk: drukkerij VTK [Van Tilborgh & Kenens], Antwerpen. Muziek: Peter Benoit.

***••• Programma met volledig libretto 20 frank (omslag achterzijde).

 

Lettercatalogus, drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens drukkers-uitgevers, Antwerpen, (1946), 160 p.

**• Met dit letterboek van VTK werd reeds vóór 10 Mei 1940 een aanvang gemaakt door onze toenmalige medewerkers, Piet Ammard en Leon Morseau. Na onderbreking, kon de door VTK juist gewenschte opvatting verwezenlijkt worden, door den grafischen kunstenaar Achille Kas. Met volharding en bevoegdheid heeft het personeel van VTK de afwerking verzorgd. Tot allen richten wok onzen dank en drukken den wensch uit, dat Kliënteel en Personeel dit letterboek zullen weten te gebruiken tot eenieders voordeel. Van Tilborg & Kenens 1946. Er werden 500 genummerde exemplaren van dit letterboek gedrukt. Dit is nummer [moeilijk leesbaar: 208/206/200?]

***••• Van Tilborg & Kenens, Coebergerstraat 35-37, Antwerpen.

 

1948

 

J. De Braey (ed.), J. Noë (ed.), A. van Kerckhoven (ed.), KMBA, Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen: jubel album, 1848-1948, drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [c.1948], 105 p.

*• Druk: reklamedrukkerij en uitgeverij drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens. Organisatie: KMBA (Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen). Voorwoord: Fr. Van Cauwelaert. Bijdragen: Fr. Blockx; G. De Ridder; P. Smekens.

**••• De algemene verzorging van dit luxe-album werd toevertrouwd aan de gekende Reklamedrukkerij en Uitgeverij Drukkerij VTK Van Tilborg & Kenens Coebergerstraat 35-37, Antwerpen telefoon 718.42 (2 lijnen).

*** Enige herinneringen… – Fr. Blockx; K.M.B.A. en de beroepsorganisatie – J. de Braey; Honderd jaar stedebouw te Antwerpen – G. De Ridder; Bouwmeesters der laatste eeuw – P. Smekens.

 

1951

 

Marcel Beerten, Aan de zelfkant: gedichten, Marcel Beerten, ?, 1951, 64 p.

*• Druk: Van Tilborg & Kenens, Antwerpen.

**•• Dit is de privé-uitgave van Aan de zelfkant. Marcel Beerten schreef deze gedichten in de periode tussen Febr. 1948 en Jan. 1950. Beperkte oplage. – Niet in de handel. 200 ex. werden genummerd van 1 tot 200. Dit is nummer 28.

*** Gedrukt op de persen van de drukkerij Van Tilborg & Kenens in de lente van 1951.

••1e druk april 1951 (volgens Marcel Beerten, Marlene Helmsen, Van Tilborg & Kenens, 1953).

 

Marcel Beerten, Aan de zelfkant: gedichten, 2e oplage, Marcel Beerten, ?, 1951, 64 p.

*• Druk: drukkerij Van Tilborg & Kenens.

**•• Dit is de privé-uitgave van Aan de zelfkant. Marcel Beerten schreef deze gedichten in de periode tussen Febr. 1948 en Jan. 1950. Beperkte oplage, waarvan 175 ex. werden genummerd van 1 to 175. Dit is nummer [geen nummer]

*** Deze 2e oplage werd gedrukt op de persen van de drukkerij Van Tilborg & Kenens, in Augustus 1951.

2e druk augustus 1951 (volgens Marcel Beerten, Marlene Helmsen, Van Tilborg & Kenens, 1953).

 

Toon Van den Eynden, Tussen twee gevechten: novelle, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, 1951, 55 p.

*• Druk: Van Tilborg & Kenens, Antwerpen. Lino omslag: Dirk Lameir.

**•• Deze novelle werd gedrukt bij Van Tilborg & Kenens te Antwerpen in het jaar 1951. – De lino op het omslag is van Dirk Lameir. – De oplage bedroeg 500 exemplaren, waarvan 50 genummerd van 1 tot 50.

 

1953

 

Marcel Beerten, Marlene Helmsen, Marcel Beerten, Houthalen, 1953, 48 p.

*• Druk: drukkerij Van Tilborg & Kenens, Antwerpen.

**•• Dit is de privé-uitgave van Marlene Helmsen. Marcel Beerten schreef deze gedichten-cyclus in de periode tussen Kerstmis 1948 en Allerheiligen 1953. Beperkte oplage, waarvan 30 ex. werden genummerd van I tot XXX en 200 ex. van 1 tot 200. Dit is nummer 41.

*** Deze eerste oplage werd gedrukt op de persen van de drukkerij Van Tilborg & Kenens te Antwerpen in December 1953.

••Verkrijgbaar bij de dichter, Lillosteenweg, 9, Houthalen.

 

1954

 

Provinciaal veiligheidsinstituut. 7 februari 1954, drukkerij Van Tilborg en Kenens, Antwerpen, 1954, 115 p., ill.

*• Druk: drukkerij VTK (Van Tilborg & Kenens). Typografische verzorging: Karel Timp. Woord vooraf: J. Overmeire.

**•• Dit gedenkboek werd gedrukt op de persen van Drukkerij VTK (Van Tilborg & Kenens) Coebergerstraat 35-37 Antwerpen. Het werd verspreid op 750 ex. en 40 luxe-uitgaven.

***••• Losse bijlage: Feestmaal aangeboden door de Provincieraad van Antwerpen naar aanleiding van de inwijding van het nieuw gebouw van het Provinciaal veiligheidsinstituut [menu]; druk: Algemene drukkerijen Lloyd, Antwerpen.

 

S.d.

 

Gérard Walschap, Futée gazelle (Slimke Gazelle): histoire pour le petit monde, et en aventures feconde, Van Tilborg & Kenens, Anvers, [s.d.], 120 p., ill.

*• Druk : imprimerie Van Tilborg & Kenens, Anvers. Traduction: André Dumont. Illustratie : Bus.

***••• Geen vermelding jaartal, maar wel nummer papiercentrale.

 

Concise guide to the port of Antwerp, Typo Van Tilborg & Kenens, Antwerp , [s.d.], ill.

*• Druk: Typo Van Tilborg & Kenens. Organisatie: Publicity and tourist office (1), Leysstraat 9-11, Antwerp.

 

Eduard Phlips, Handleiding over gezondheidsleer: ten gebruike der normaalscholen volgens het nieuwe staatsprogramma van 31 Maart 1923, 9e uitgaaf, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [s.d.], 240 p.

*• Druk: Typo Van Tilborg & Kenens, Coebergerstraat, 35-37, Antwerpen.

***••• Prijs: 12.50 fr. (omslag).

Aangenomen door den Verbeteringsraad van het normaal en lager onderwijs als leerboek voor de Normaalscholen.

Geen vermelding jaartal; tussen 1931 (8e editie) en 1936 (10e editie).

 

Kleiner Führer durch den Hafen von Antwerpen, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [s.d.], ill.

*• Druk: Typo Van Tilborg & Kenens. Organisatie: Dienst für Propaganda und Fremdenverkehr (1), Leysstraat 9-11, Antwerpen.

***••• Geen vermelding jaartal, wel nummer papiercentrale.

 

De legende van de koekoekklok, drukk. Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [s.d.], 16 p.

*• Alternatieve titel omslag: De legende van de koekoeksklok. Druk: drukk. Drukk. Van Tilborg & Kenens Coebergerstraat 37, Antwerpen.

***••• Reklaamuitgave van het huis “In den Koekoek” Specialist Horlogemaker Eug. Eliaerts Kloosterstraat 95, Antwerpen.

 

Guide sommaire pour le port d'Anvers, Van Tilborg & Kenens, Anvers, [s.d.], ill.

*• Druk : Impr. Anvers-Bourse. Organisatie: Service de propaganda et de tourisme (1), 9-11 rue Leys, Anvers.

***••• Geen vermelding Van Tilborg & Kenens.

 

Beknopte gids voor de haven van Antwerpen, Van Tilborg en Kenens, Antwerpen, [s.d.], ill.

*• Druk: Drukk. Anvers-Bourse. Organisatie: Dienst voor propaganda en toerisme (1), Leysstraat 9-11, Antwerpen.

***••• Geen vermelding Van Tilborg & Kenens.

 

Achiel Van Den Broeck, Geschiedenis der ronde van Frankrijk, Van Tilborg en Kenens, Antwerpen, [s.d.], 120 p., ill.

 

Chronologie, Van Tilborg en Kenens, Antwerpen, [s.d.], 24 p.

 

Foto vreugde: eenvoudige en praktische handleiding voor den fotoliefhebber: bevat alle gewenschte inlichtingen over het toestel: de belichting in de meest voorkomende gevallen: het maken van schoone foto's: het ontwikkelen en afdrukken, Van Tilborg & Kenens, Antwerpen, [s.d.], 47 p., ill. Zwevegem

[terug]