Uitgeverij Vonksteen, Langemark (1933-1950)

 

1933

 

Victor Leemans, Het nieuwe front, uitgave N.V. Vonksteen, Langemark, 1933, 248 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark (W.-Vl.). Voorwoord: Erich Przywara. Prijs: 45 fr. <BB mei 33-1534>

***••• 248 p. waarvan 2 p. genummerd VII-VIII.

 

J.H. Harder, Waarom naar Vlaanderen? Aan de Nederlandsche jeugd. Met een oproep van Ernest van der Hallen en een lijst van de jeugdherbergen in Vlaanderen, druk N.V. Vonksteen, Langemark, [1933], 25 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Bijdragen: Ernest van der Hallen; Jef de Combe. Prijs: 2 fr. <BB juni 33-1830>

***••• De Vlaamsche jeugdcentrale -– Jef de Combe.

 

J.L.A. Peremans, Diagnosen en therapieën van de huidige ekonomiese wereldkrisis: voordracht gehouden op de sluitingzitting van de Volksuniversiteit “Herman van den reeck” op 12 April 1933, drukk. N.V. Vonksteen, Langemark, 1933, 39 p. [ Uitgave van de Volksuniversiteit Herman van den Reeck; vol. 5] [Brochurenreeks 1932-33; vol. 4]

*• Druk:  Drukk. N.V. Vonksteen, (bestuurder R. Kerckhof), Langemark. Overdruk: Jong Dietschland. Studieblad voor Vlaamse kultuur en politiek; 7e jg., nr. 16-19. Prijs: 4 fr. <BB augustus 33-2187>

***••• Abonnement voor de gehele reeks, bestaande uit 5 nummers: fr. 15,- ; losse nummers: fr. 4,-

Mei 1933 (omslag).

 

Herman Vos; Robert van Roosbroeck, Willem de Zwijger en de Nederlandsche vrijheidstrijd. Willem van Oranje, de Zwijger 1533-1933, Vonksteen, Langemark, (1933), 54 p. [ Uitgave van de Volksuniversiteit Herman van den Reeck; vol. 4]

*• Overdruk uit: Jong Dietschland; vol. 6 (1932), vol. 7 (1933). Willem de Zwijger en de Nederlandsche vrijheidstrijd: lezing gehouden door Herman Vos, op de openingzitting 1932-33 van de Volksuniversiteit “Herman van den Reeck” te Antwerpen. <BB oktober 33-2805>

 

Paul de Vree, Over den roman. Kursus gehouden aan de Volksuniversiteit “Herman van den Reeck”, 1933, drukk. N.V. Vonksteen, Langemark, [1933], 56 p.

*• Druk: Drukk. N.V. Vonksteen (bestuurder: R. Kerckhof), Langemark. Overdruk: Jong Dietschland. Studieblad voor Vlaamsche cultuur en politiek; 7e jg., nr. 23-31. Prijs: 45 fr. <BB april 34-1136>

 

1934

 

Wetenschappelijke congressen in Vlaanderen: 6-9 april 1934, te Leuven. Programma, Vonksteen, Langemark, (1934), 75 p.

*• <BB april 34-914>

 

1935

 

Ward Hermans, Het boek der stoute waarheden: West-Europeesche perspectieven, 3e editie, drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark, [1935], 157 p.

*• Voorrede: P. van Limborgh. Prijs: 5 fr. <BB mei 35-1222>

***••• Geen vermelding druk; 2e druk of later:

Bij deze uitgave moet ik allereerst mijn vriend en medestander “Dr. P. vanLimborgh” dank zeggen voor zijn waardeerende voorrede en voor het te mijner beschikking stellen van een rijke documentatie ten behoeve van het nieuwe hoofdstuk IV in deze nieuwe uitgave. Zooals de lezers der Eerste uitgave zullen merken, zijn niet alleen de vroegere hoofdstukken I, II en III rijkelijk aangevuld met nieuw documentatie-materiaal, doch er komen twee geheel nieuwe hoofdstukken bij nl. IV en V. Wij meenden, dat deze hoofdstukken noodzakelijk waren, om den lezer een volledig beeld te geven van het vraagstuk, dat wij hier behandelden, met de nodige gevolgtrekkingen, die feitelijk al voor de hand liggen, maar eens klaar en duidelijk moeten gezegd. Het is een nieuw boek geworden.

Ingebonden bijlage: Un mot aux Wallons; Journalisten van alle landen, helpt ons Vlaanderen en den Vrede redden! Weest ridders van Recht en Waarheid!; Journalisten aller Länder, helft uns Flandern und den Frieden retten! Seid Vorkämpfer des Rechtes und der Wahrheit!; Journalistes de tous les pays, aidez-nous à sauver la Flandre et la Paix! Soyez les chevaliers du Droit et de Vérité.; Journalists of all countries, help us to save Flanders and Peace! Be you the champions of Right and Truth!; Giornalisti di tutti i paesi, aiutateci per salvare la Fiandra e la Pace! Siate i cavalieri del Diritto e della Verità!

 

Eugeen Vansteenkiste, Twaalf teekeningen van de twaalf maanden met twaalf beschouwingen, Vonksteen, Langemark, (1935).

*• Prijs: 35 fr. <BB december 35-3261>

 

N[orbert] E[dgard] Fonteyne, De een en twintigste Vlaamsche kop, E.H. Leo de Geeter-Comiteit, ? ,1935, 81 p.

*• Alternatieve titel tussenblad: Gedenkboek E.H. Leo de Geeter. Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Titelplaat: A. Willems.

**•• Dit gedenkboek werd geschreven door N.E. Fonteyne uit piëteit voor de nagedachtenis van een priester die hem veel heeft gegeven. A. Willems teekende, in dankbare herinnering aan zijn oud-leeraar, bijgaande titelplaat.

***••• 81 p. waarvan 20 p. ongenummerd met Beelden uit leven en werk van E.H. Leo de Geeter.

 

A. Haquaert, De aanslibbing der rede ter Zeebrugge, Vonksteen, Langemark, (1935), 3 p.

*• Overdruk uit: Wetenschap in Vlaanderen, (1935), vol. 1: 4, p. 69-71.

 

Albert Vandecasteele, Caesar Gezelle, Vonksteen, Langemark, (1935), 1 p. Brugge

 

Cyriel Verschaeve, Uren bewondering voor groote kunstwerken. Vondel’s triologie: Lucifer – Adam in Ballingschap – Noah, Vonksteen, Langemark, (1935), 392 p., ill.

*• Opmerking: Deel van Cyriel Verschaeve’s Verzameld Werk uitgegeven door de vereeniging “Zeemeeuw”, Boekdeel IV.

 

Louiza Bauwens, Fr. Daels, Victor Leemans, Wies Moens, Lodewijk Dosfel, Gudrun, ? , [1935], 32 p., ill.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen (Best. R. Kerckhof), Langemark. Overdruk: Gudrun, vol. 12, 1935. Organisatie: Het Dosfel-comité van de Vl. Landsbond voor R.K. Vrouwen en Meisjes. Omslagillustratie: Piet Allard.

***••• Uitgave v.h. tijdschrift Gudrun. Beheer: Huize Hilda Edegem (omslag).

 

1936

 

P. Depoorter, Het voorschrijven en bereiden van samengeperste tabletten – compretten – in de apotheek, Vonksteen, Langemark, (1936), 95 p., ill.

*• Prijs: 12 fr. <BB mei 36-1218>

 

20 jaar heldenhulde: F. Deprez, F. Kusters, H. Willems, Vonksteen, Langemark, (1936), 159 p., ill. Brugge

*• Prijs: 5 fr. <BB september 36-2399>

 

Willem Pée, De fonoplaat als middel tot taalonderzoek, N.V. Vonksteen, Langemark, [1936], 23 p., ill.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark (W. Vl.). Overdruk: Wetenschap in Vlaanderen, jg. 1, nr. 4, 1936: p. 62-84. <BB februari 37-460>

***••• December 1935 (omslag).

 

Ward Hermans, Jodendom & communisme zonder masker: nog stoute waarheden, drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark, [1936], 148 p.

*• Voorwoord: Ward Hermans. Prijs: 10 fr. <BB maart 37-702>

***••• Drukkerij N.V. Vonksteen (Best. R. Kerckhof), Langemark.

                                                

R[eymond] [J.] Willemyns, Het onderwijs van het Fransch aan de Vlamingen op nieuwe banen: principes en methodes, N.V. Vonksteen, Langemark, [1936], 40 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 3 fr. 50 <BB mei 37-2113>

                                    

Rob[ert] Roemans, De "Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie" en de studie onzer Nederlandsche literatuurgeschiedenis: de Vondel-studie, N.V. Vonksteen, Langemark, [1936], 23 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen Best. R. Kerckhof Langemark (W. Vl.). Overdruk: Wetenschap in Vlaanderen, 2e jg., nr. 3, dec. 1936: p. 37-59. <BB augustus 37-2560>

 

Robert Foncke, Over Eva Graefin von Baudissin, N.V. Vonksteen, Langemark, [1936], 16 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen Langemark (W. Vl.). Overdruk: Wetenschap in Vlaanderen, 1e jg., nr. 10, juni 1936: p. 161-176.

 

G.L. Funcke, Het onderwijs in de biologie in België en Nederland, Vonksteen, Langemark, (1936), 24 p., ill.

*• Overdruk uit: Wetenschap in Vlaanderen, (1936), vol. 1: 5, vol. 6-7.

 

Cyriel Verschaeve, Uren bewondering voor groote kunstwerken. Steden – Schilderkunst – Toonkunst, Vonksteen, Langemark, (1936), 352 p., ill.

***• Opmerking: Deel van Cyriel Verschaeve’s Verzameld Werk uitgegeven door de vereeniging “Zeemeeuw”, Boekdeel V.

 

1937

 

Julien Van Hove, Het bibliografisch werk der Koninklijke Vlaamsche academie, N.V. Vonksteen, Langemark, [1937], 31 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Overdruk: Wetenschap in Vlaanderen, 2e jg., nr. 5, februari 1937: p. 67 en v.v.; nr. 6, maart 1937: p. 82 en v.v. <BB april 37-915>

 

Jan Gessler, Een oratie en devotie uit de 14e eeuw, Vonksteen, Langemark, (1937), 3 p.

*• Overdruk uit: Oostvlaamsche zanten, (1937), vol. 12, p. 109-111. <BB december 37-4006>

 

Dirk Vansina, Het liederboek van Elckerlyc, Vonksteen, Langemark, (1937), 167 p.

*• Prijs: 28 fr. <BB augustus 38-3241>

 

M.A. Waterschoot, De Vlaamsche kustvlakte: bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche Polderland langs zee en Honte, Vonksteen, Langemark, (1937), 135 p., ill.

*• Prijs: 28 fr. <BB september 38-3752>

 

J.G.A. Wilms, Korte schets van het Oudlatijnsche Familierecht, Vonksteen, Langemark, (1937), 48 p. [Mededeelingen van het Seminarie van Roimeinsch Recht aan ’s Rijks Universiteit te Gent; vol. 2]

*• <BB-19S-385>

 

Al[oïs] de Maeyer, Vondel-toneel in Zuid-Nederland, N.V. Vonksteen, Langemark, [1937], 15 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen (Best. R. Kerckhof), Langemark. Overdruk: De Vlag, 1e jg., nr. 5-6, 1937.

***••• Geen expliciete vermelding overdruk, pagina’s uit tijdschrift.

 

Elza Foncke, Oude Gentse gebeden op rijm, N.V. Vonksteen, Langemark, [1937], 8 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Overdruk: Oostvlaamsche zanten, 12e jg., nr. 6, 1937: p. 201-206.

 

Robert Foncke, Uit een oud gents handschrift: een 16e-eeuwse letterpuzzle, Vonksteen, Langemark, (1937?), 3 p.

*• Overdruk uit: Oostvlaamsche zanten, (1937), vol. 12, p. 207-209.

 

Jan Gessler, Een gebed en een recept uit de 10e eeuw: tekst en commentaar, Vonksteen, Langemark, (1937), 15 p., ill.

*• Overdruk uit: Oostvlaamsche zanten, (1937), vol. 12, p. 1-12.

 

A. Haquaert, Het 17e internationaal geologisch congres U.S.S.R 1937, Vonksteen, Langemark, (1935), 6 p.

*• Overdruk uit: Wetenschap in Vlaanderen, (1935), vol. 3: 2.

 

Gustaff Schamelhout, Over de spelling van vreemde aardrijkskundige namen in Vlaanderen, Vonksteen, Langemark, [1937], 3 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Overdruk: Wetenschap in Vlaanderen, 2e jg., nr. 11-12, 1937: p. 154-156.

***••• Geen overdruk; ganse nummer van Wetenschap in Vlaanderen: bovenaan titelpagina met pen auteur en titel genoteerd.

Verantwoordelijk voor de redactie: Dr. J. Goossenaerts. S.Amandsberg.

 

1938

 

M.A. Waterschoot, De Vlaamsche kustvlakte: bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche Polderland langs zee en Honte, druk. N.V. Vonksteen, Langemark, [1938], 135 p., ill.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 28 fr. <BB september 38-3752>

***••• Oostende 1937 (laatste pagina).

                                  

Rob[ert] Roemans, De literair-historische bedrijvigheid in Vlaanderen na den oorlog, N.V. Vonksteen, Langemark, [1938], 48 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Overdruk: De Vlag, 2e jg., nr. 6-8, nov.-dec. 1938: p. 224-270. <BB juni 39-2258>

 

R. F. Lissens, De hedendaagsche letterkunde in Vlaanderen en Duitschland, Vonksteen, Langemark, (1938), 139 p.

*• Overdruk uit: De vlag, (1938), vol. 2: 6-7-8, p. 193-332. <BB mei 39-1780>

 

Ward Hermans, Van Eger tot Jasina: 100 dagen in Tsjecho-Slowakije, Vonksteen, Langemark, (1938), 180 p., ill.

*• Prijs: 12 fr. <BB augustus 39-2802>

 

R. Tavernier, De geologische ontwikkeling van de Vlaamsche kust, N.V. Vonksteen, Langemark, [1938], 20 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Overdruk: Wetenschap in Vlaanderen, 4e jg., nr. 1, october 1938: p. 22-27; 4e jg., nr. 2, november 1938: p. 41-48. <BB 40-3670>

 

Al. De Maeyer, Het tooneel in na-oorlog Vlaanderen, Vonksteen, Langemark, (1938), 16 p.

*• Overdruk uit: De vlag, (1938), vol. 2: 6-7-8, p. 271-294. <BB 40-4260>

 

Al. De Maeyer, Het tooneel in het Vlaamsche kultuurleven, N.V. Vonksteen, Langemark, [1938], 16 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen (Best. R. Kerckhof), Langemark. Overdruk: De Vlag, 2e jg., nr. 3, juni 1938: p. 124-139. <BB 40-4261>

 

E[dgard] Blancquaert, Uit het seminarie voor Vlaamse dialectologie van de Universiteit te Gent, N.V. Vonksteen, Langemark, [1938], 12 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Overdruk: Wetenschap in Vlaanderen, 3e jg., nr. 10, juni 1938: kol. 321-326.

 

Paul de Keyser, De folklore als wetenschap en als toegepaste wetenschap, Vonksteen, Langemark, (1938), 5 p.

*• Overdruk uit: Oostvlaamsche zanten, (1938).

 

Henri Draye, De romaniseering van België en het ontstaan van de Vlaamsch-Waalsche taalgrens, Vonksteen, Langemark, (1938), 12 p.

*• Overdruk uit: De Vlag, (1938), vol. 2: 1-2, p. 9-21.

 

Jan Gessler, De Vlaamsche stammoeder der graven van Barcelona, Vonksteen, Langemark, (1938), 4 p.

*• Overdruk uit: Oostvlaamsche zanten, (1938), vol. 13: 3, p. 95-97.

 

Lod. Lievevrouw-Coopman, Springspelen voor jongens, Vonksteen, Langemark, (1938).

*• Overdruk uit: Oostvlaamsche zanten, (1938), vol. 13: 6, p. 245-251.

 

Wies Moens, 11 juli: Dietsche dag, Vonksteen, Langemark, (1938), 8 p.

*• Overdruk uit: Dietbrand, (1938), juli.

***•• Toespraak gehouden te ’'s Gravenhage op 9 juli 1938 voor de vereeniging Noord-Nederland-Vlaanderen.

 

K[arel] C. Peeters, Folklore en psychologie, N.V. Vonksteen, Langemark, [1938], 10 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Overdruk: Oostvlaamsche zanten, 13e jg., nr. 1-2, 1938: p. 6-14.

 

A.J.J. Van de Velde, Natuurwetenschap en folklore, Vonksteen, Langemark, (1938).

*• Overdruk uit: Oostvlaamsche zanten, (1938), vol. 13: 1-2, p. 33-46.

 

August Frans Constant Van Schevensteen, Geneeskunde en folklore, Vonksteen, Langemark, (1938).

*• Overdruk uit: Oostvlaamsche zanten, (1938), vol. 13: 1-2, p. 25-32.

 

Tentoonstelling van werk van Victor Cassiman: gedreven schalen en vazen. Metaalplastieken. Schilderijen. Belfortzaal te Aalst. Van 30 januari tot 7 februari 1938, N.V. Vonksteen, Langemark, [1938], 4 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Bijdrage: Wies Moens.

***••• Bij het werk van Victor Cassiman -– Wies Moens.

 

1939

 

M.A. Waterschoot, De Vlaamsche kustvlakte: bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche Polderland langs zee en Honte, 2e editie, Vonksteen, Langemark, (1939), 151 p., ill.

*• Prijs: 28 fr. <BB oktober 39-3856>

 

H.L. Danneels, Wat ik hoorde en meende te mogen zeggen van het geselecteerde kuiken voor broeiers, kweekers, landbouwers, landbouwleeraars, voordrachthouders, landbouwschool-leerlingen, voederhandelaars, voortverkoopers, Vonksteen, Langemark, (1939), 131 p.

*• Prijs: 10 fr. 65 <BB november 39-4542>

 

Emile Andelhof, Dit is die excellente kronijke van de Brahmiste ofte van den Gentschen teerlingbak, Bond der Oostvlaamsche Folkloristen, ?,  [1939], 64 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen (Best. R. Kerckhof), Langemark. Woord vooraf: P. De Keyser.

***••• uitgave van den bond der Oostvlaamsche folkloristen.

 

V. de Bijser, Reading and relating: een keuze gedichten en prozastukken met annotaties, drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark, [1939], 127 p., ill.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen, (Best. R. Kerckhof), Langemark.

 

I. Dockx, De theorie van den onbewogen beweger bij Aristoteles, Vonksteen, Langemark, (1939), 54 p.

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1939), vol. 1: 4.

 

Louis de Raeymaeker, Beschouwingen over den absoluten zijnsgrond, Vonksteen, Langemark, (1939).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1939), vol. 2, p. 228-241.

 

Herman J. de Vleeschauwer, De ontwikkeling van Kant’s critisch vraagstuk, Vonksteen, Langemark, (1939), 37 p.

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1939), vol. 1: 1.

 

Herman J. de Vleeschauwer, Van de voorposten der moderne wijsbegeerte. Twintig jaar Cusanus-studie, Vonksteen, Langemark, (1939), 26 p.

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1939), vol. 1: 2.

 

Herman J. de Vleeschauwer, Kantiaanse wijsbegeerte, Vonksteen, Langemark, (1939), 11 p.

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1939), vol. 1: 1.

 

Herman J. de Vleeschauwer, Moderne wijsbegeerte, Vonksteen, Langemark, (1939).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1939).

 

A.R. Henderickx, De algemene rechtvaardigheid in de Nikomachische ethiek van Aristoteles: een studie van de Opei dikaiosynè in het licht van de verklarende begippen nomos en aretei, N.V. Vonksteen, Langemark, (1939), 42 p.

*• Druk N.V. Vonksteen, Langemark. Overdruk: Tijdschrift voor philosophie, 1e jg., nr. 2,  mei 1939: p. 279-318.

 

Amatus Achiel Van Elslande, Prentengebedenboekje, Vonksteen, Langemark, (1939?), 128 p., ill.

*• Illustraties: Jos. Coene.

 

Julien Van Hove, De Koninklijke bibliotheek van België honderdjarig, Vonksteen, Langemark, (1939), 42 p.

*• Overdruk uit: Wetenschap in Vlaanderen, (1939), 4: 7, p. 195-204, 4: 8; p. 230-235.

 

Nieuwpoort-Bad is grondgebied Oostduinkerke, N.V. Vonksteen, Langemark, [1939], 48 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen (Best. R. Kerckhof), Langemark. Voorwoord: A. Florizoone.

 

1940

 

J[an] M.L. Eggen van Terlan, Ascendances, descendances et parentèles de S.A.S. la princesse Elisabeth d'Isembourg, imprimerie Vonksteen, Langemark, 1940-41, 3 vol. in 1 band.

••• Elk volume eigen titelpagina:

Ascendances, descendances et parentèles de S.A.S. la princesse Elisabeth d'Isembourg. 1e partie. Ascendances maternelles, impr. Vonksteen S.A., Langemark, [1940-41], 3 vol., 36 p.

• * Druk : impr. Vonksteen S.A., Langemark. <BB mei-juni 40-2144>

•• ** Il a été tiré de cet ouvrage: Cinquante exemplaires sur papier English featherweight numérotés de 1 à 50. Cent exemplaires sur papier ordinaire, mis dans le commerce. N° 25

••• *** 39 p. waarvan 3 p. genummerd V-VII.

Ascendances, descendances et parentèles de S.A.S. la princesse Elisabeth d'Isembourg. 2e partie. Descendances paternelles, impr. Vonksteen S.A., Langemark, [1940-41], 3 vol., 24 p.

• * Druk : impr. Vonksteen S.A., Langemark. <BB september 41-2697>

•• ** Il a été tiré de cet ouvrage: Cinquante exemplaires sur papier English featherweight numérotés de 1 à 50. Cent exemplaires sur papier ordinaire, mis dans le commerce. N° 25

Ascendances, descendances et parentèles de S.A.S. la princesse Elisabeth d'Isembourg. 3e partie. Postérité et Parentèles, impr. Vonksteen S.A., Langemark, 1940-41, 3 vol., 24 p.

• * Druk : impr. Vonksteen S.A., Langemark. <BB-1942-2718>

•• ** Il a été tiré de cet ouvrage: Cinquante exemplaires sur papier English featherweight numérotés de 1 à 50. Cent exemplaires sur papier ordinaire, mis dans le commerce. N° 25

••• *** 24 p. genummerd p.25-48.

 

Frans M. Olbrechts, Stijl en sub-stijl in de plastiek der Ba-Luba (Belg. Congo) - de "Kabila"-stijl, Vonksteen, Langemark, (1940), 18 p.

*• Overdruk uit: Wetenschappelijke tijdingen, (1940), vol. 1. <BB november 41-3459>

 

V. de Bijser; A. Desmedt, Duitsch leerboek, met spraakkunst, oefeningen, leesstukjes en conversaties, 2e uitgave, drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark, [1940], 136 p.

 

Louis de Raeymaeker, De zelfopenbaring van het zijn en van het zijnsprobleem, Vonksteen, Langemark, (1940).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1940), vol. 2: 4, 488-514.

 

Herman J. de Vleeschauwer, Door de moderne eeuwen heen, Vonksteen, Langemark, (1940).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1940).

 

1941

 

Ger Schmook, Plant en bloem bij Conscience: enkele kanttekeningen naar aanleiding van het weergevonden “Herbarium”, N.V. Vonksteen, Langemark, [1941], 44 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen (Best.: R. Kerckhof), Langemark. Overdruk: Wetenschappelijke tijdingen, 6e jg., nr. 1-3, 1941. < BB augustus 41-2350>

 

Felix Verbeke, Drieluik, N.V. Vonksteen, Langemark, 1941, 51 p.

*• Prijs: 18 fr. <BB juni 42-1754>

 

C[harles] Debaive, De "Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen" en haar orgaan "De Gulden Passer", N.V. Vonksteen, Langemark, [1941], 24 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen (Best. R. Kerckhof), Langemark. Herziende overdruk: Wetenschappelijke tijdingen, 6e jg., nr. 7-8, 1941.

 

Edg. De Bruyne, Peilingen in de Middeleeuwsche aesthetiek, Vonksteen, Langemark, (1941).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1941), vol. 3: 3, 415-446.

 

Aloïs de Maeyer, Nationaal toneel in Vlaanderen, N.V. Vonksteen, Langemark, [1941], 8 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen (Best. R. Kerckhof), Langemark. Overdruk: Volk, nr. 3, januari 1941.

 

Dominicus Maria De Petter, Wijsgerige bedenkingen rond ‘het geval Walschap’, Vonksteen, Langemark, (1941).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1941), vol. 3: 2, 277-289.

 

Herman J. de Vleeschauwer, Rond Kant’s opus postumum, Vonksteen, Langemark, (1941), 13 p.

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1941), vol. 3: 1.

 

H. Draye, Het wetenschappelijk debat rond de Germaansche landname, Vonksteen, Langemark, (1941), 20 p.

*• Overdruk uit: Wetenschappelijke tijdingen, (1941), vol. 6: 5, p. 129-142.

 

J. Leenen, Vijftig jaar vereenvoudigingsaktie, drukk. N.V. Vonksteen, Langemark, [1941], 19 p.

*• Druk: drukk. N.V. Vonksteen, Langemark. Overdruk: Wetenschappelijke tijdingen, 6e jg., nr. 12, december 1941. Organisatie: Zuidnederlandse Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Spelling.

 

Theo Luyckx, De groei van de geschiedschrijving in Vlaanderen in de Nederlandsche taal, Vonksteen, Langemark, (1941), 23 p.

*• Overdruk uit: Wetenschappelijke tijdingen, (1941), vol. 6: 8-10.

 

A. Smits, Dietse banden: Suid-Afrika en de Nederlanden, Vonksteen, Langemark, (1941), 61 p.

*• Overdruk uit: Volk, (1941), vol. 3.

 

I[sidoor] van Beugem, H. Nuyttens, N.V. Vonksteen, Langemark, [1941], 24 p., ill.

*• Alternatieve titel tussenblad: Hendrik Nuyttens. Druk: N.V. Vonksteen, Langemark.

**•• Dit werkje, met titelblad van H.Nuyttens, werd met de hand gezet uit de Erasmusletter  van S.H. de Roos. Er werden op de persen van de N.V. Vonksteen, te Langemark, gedrukt: twee exemplaren, A en B op Pannekoek, in prachtband; hondervijftig exemplaren, met den tekst op Featherweight van 90 gr. per , en met de reprodukties op Couchépapier van 100 gr. per , genaaid in imperialen omslag. Al de boekjes zijn genummerd en geteekend door den schrijver. Dit is nummer 133

 

R[eymond] [J.] Willemyns, Fransche invloeden op Dirc Buysero (1644-1707), N.V. Vonksteen, Langemark, [1941], 15 p., ill.

*• Druk N.V. Vonksteen, Langemark. Overdruk: Wetenschappelijke tijdingen, 6e jg., nr. 1, januari 1941: p. 16 en v.v.

 

1942

 

V. de Bijser, Reading and relating: een keuze gedichten en prozastukken met annotaties, 2e druk, drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark, [1942], 125 p., ill.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen (Best. R. Kerckhof), Langemark.  

 

Louis de Raeymaeker, Het godsbewijs, Vonksteen, Langemark, (1942).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1942), vol. 3: 2, p. 212-234.

 

H[erman] J. de Vleeschauwer, De briefwisseling van Ehrenfried von Tschirnhaus met Benedictus de Spinoza, Vonksteen, Langemark, [1942], 52 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Overdruk: Tijdschrift voor philosophie, 3e jg., nr. 2, mei 1942.

***••• 52 p. genummerd p. 345-396.

 

André Van de Vijver, Vroeg-middeleeuwsche wijsgerige verhandelingen, Vonksteen, Langemark, (1942).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1942), vol. 4: 1, p. 156-199.

 

E. Van Rompaey, Plantenkaartjes, Vonksteen, Langemark, (1942), 23 p.

*• Overdruk uit: Wetenschappelijke tijdingen, (1942), vol. 6: 1.

 

Cl. J. van Steenkiste, Het begrip metaphoor bij het gelijknamige boek van C.F.P. Stutterheim, Vonksteen, Langemark, (1942).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1942), vol. 4: 3-4, p. 587-624.

 

1943

 

Karel Dekandelaere, Aldus sprak Zarathoestra nooit, druk N.V. Vonksteen, Langemark, (1943), 63 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. <BB-19S-2761>

**•• Deze verzen zijn geschreven in de jaren 1942-43 en werden in het najaar van 1943 op 100 ex. gedrukt bij de N.V. Vonksteen te Langemark.

 

G. Semeese, De waardeleer in de ethica van N. Hartmann en van E. De Bruyne, Vonksteen, Langemark, (1943).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1943), vol. 5: 1, p. 47-84. <BB-19S-3091>

 

J. Gillis, Het gevaar van kwikdamp, Vonksteen, Langemark, (1943), 8 p.

*• Overdruk uit: Wetenschappelijke tijdingen, (1943), vol. 1. <BB november 45-2846>

 

G.A. de Brie; Nicolai Hartmann, Het emotioneel waardeschouwen bij N. Hartmann, Vonksteen, Langemark, (1943).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1943), vol. 5: 3-4, p. 432-486.

 

Louis de Raeymaeker, De intentionaliteit volgens den H. Thomas van Aquino, Vonksteen, Langemark, (1943).

*• Overdruk: Tijdschrift voor philosophie, (1943), vol. 5: 3-4, p. 580-586.

 

Henri Draye, Plaatsnaamkunde, Vonksteen, Langemark, (1943), 23 p.

*• Overdruk uit: Wetenschappelijke tijdingen, (1943), vol. 8: 5, p. 98-102.

 

W. Goossens, Het wijsgerig en het religieus Godsbegrip, Vonksteen, Langemark, (1943), 46 p.

*• Overdruk: Tijdschrift voor philosophie, (1943), vol. 5: 1.

 

G. Homblé, Enkele beschouwigen over de Röntgenscopie-kleinbeeldopname, Vonksteen, Langemark, (1943), 12 p., ill.

*• Overdruk uit: Wetenschappelijke tijdingen, (1943), vol. 9-12.

 

Jan Hendrik Walgrave, De ontwikkeling van de kennis volgens John Henry Newman, Vonksteen, Langemark, (1943).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1943), vol. 5: 2, p. 277-328.

 

1944

 

J. Gillis, Het gevaar van kwikdamp, N.V. Vonksteen, Langemark, (1944), 6 p.

*• Druk: drukkerij N.V. Vonksteen (Best. R. Kerckhof), Langemark. Overdruk: Wetenschappelijke tijdingen, nr. 1, januari 1944: p. 13-18. <BB november 45-2846>

 

Corneille Heymans, Andreas Vesalius en de ontdekking van den bloedsomloop, Vonksteen, Langemark, (1944), 5 p., ill.

*• Overdruk uit: Wetenschappelijke tijdingen, (1944), vol. 1, p. 1-10.

 

1945

 

Simon Brounts, Middeleeuwsche wijsbegeerte, Vonksteen, Langemark, (1945).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1945), vol. 7: 1-2, p. 266-332.

 

1946

 

Louis de Raeymaeker, De zin van het woord Esse bij den H. Thomas van Aquino, Vonksteen, Langemark, (1946).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1946), vol. 8: 4, p. 407-434.

 

Cornelis Ferdinand Petrus Stutterheim, Schoonheid en expressiviteit van het kunstwerk, Vonksteen, Langemark, (1946).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1946), vol. 8: 4, p. 465-482.

 

V. van Waas, De strijd der sociale kennis met zich zelf en met de werkelijkheid, Vonksteen, Langemark, (1946).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1946), vol. 8: 2-3, p. 349-378.

 

1947

 

A.R. Henderickx, Wijsbegeerte van de Griekse en Romeinse oudheid: literatuuroverzicht, N.V. Vonksteen, Langemark, [1947], 14 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Overdruk: Tijdschrift voor philosophie, 9e jg., nr. 3,  augustus 1947: p. 507-520.

 

J.J. Poortman, Vergadering van het Heymans-Genootschap te Utrecht op 22 September 1946. Kroniek, Vonksteen, Langemark, (1947).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1947), vol. 9: 1, p. 151-154.

 

Jan Hendrik Walgrave, Zelfkennis en innerlijke ervaring bij St Thomas, Vonksteen, Langemark, (1947).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1947), vol. 9: 1, p. 3-62.

 

1948

 

Karel Dekandelaere, De kruisweg, Vonksteen, Langemark, (1948), 65 p.

*• Prijs: 50 fr. <BB februari 49-938>

 

Joseph de Brandt, Onsterfelijkheid, Vonksteen, Langemark, (1948), 30 p.

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1948), vol. 10: 1.

 

1949

 

Marcel Polfliet, Leven en werk van Jan de Schuyter: essay, Druk N.V. Vonksteen, Langemark, [c.1949], 144 p., ill.

*• Prijs: 80 fr. <BB juni 49-2736>

 

Marcel Polfliet, Kunstschilderes Berta Coenen, Druk N.V. Vonksteen, Langemark, 1949, 16 p., ill. [De galerij der jongeren: vol. 1]

*• Prijs: 20 fr. <BB oktober 49-3882>

 

Hugo Wauters, Verzen, Druk N.V. Vonksteen, Langemark, 1949, 16 p. [De galerij der jongeren: vol. 2]

*• <BB augustus 50-2936>

 

G. Copers, De analogie in de metaphysica van Erich Pszywara, Vonksteen, Langemark, (1949).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1949), vol. 11: 2, p. 229-264.

 

Frans de Smaele, Een onbepaaldheid in het Godsbewijs bij Sint Augustinus, Vonksteen, Langemark, (1949).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1949), vol. 11: 4, p. 589-624.

 

1950

 

P[ieter] Ghyssaert, Moeder's lange taak, uitgaven Vonksteen, Langemark, 1950, 276 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Prijs: 70 fr. <BB september 50-2345>

 

J. Spaepen, Het orientatieprobleem bij de trekvogels, uitgaven N.V. Vonksteen, Langemark, 1950, 40 p.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark; Prijs: 20 fr. < BB september 50-3171>

 

J.E. Cornillie, Ieper door de eeuwen heen, N.V. Vonksteen, Langemark, [1950], 377 p., ill.

*• Druk: N.V. Vonksteen, Langemark. Organisatie: stadsbestuur Ieper. Voorrede: J. Deconinck. Prijs: 300 fr. <BB  51-2170>

**•• Dit boek is gezet uit de Hollandse mediaevalletter en gedrukt op de persen van de N.V. Vonksteen te Langemark, op houtvrij editiepapier, verlucht met dertig tekst- en acht en twintig buitentekstplaten op kunstdrukpapier. Deze uitgave werd getrokken op vierhonderd exemplaren, waarvan vijf en twintig luxe op Oud-Hollands gevergeerd van Gelder genummerd van 1 tot 25.

***••• 377 p. met daarnaast een kaart.

Uitgegeven onder de auspiciën van het stadsbestuur [Ieper].

Posthume uitgave tot hulde aan het werk van J.E. Cornilllie.

 

Ars. Alex Blickx, Benedicta tu, Vonksteen N.V., Langemark, 1950, 9 p. [Galerij der Jongeren; vol. 8]

*• Organisatie: Aarschotse Kunstkamer. Prijs: 25 fr. < BB  51-3954>

***•• Benedicta tu is nummer 8 in de reeks “De Galerij der Jongeren”, verschijnend onder de auspiciën der Aarschotse Kunstkamer. Werk van jonge auteurs en studies over jonge kunstenaars worden in deze reeks gepubliceerd.

 

Hugo Wauters, Obsessie, Drukk. Uitg. Vonksteen N.V., Langemark, 1950, 10 p. [Galerij der Jongeren; vol. 4]

*• Organisatie: Aarschotse Kunstkamer. <BB  52-5342>

***•• “Obsessie” door Hugo Wauters is nummer 4 in de reeks “De Galerij der Jongeren”, verschijnend onder de auspiciën der Aarschotse Kunstkamer, onder de redactie van Marcel Polfliet.

 

Robert Feys, Logica en wijsbegeerte van de wiskunde, Vonksteen, Langemark, (1950), 12 p.

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1950), vol. 12: 2, p. 357-366.

 

Joseph Remi Nuttin, Kritische studie: psycho-genese van de denkactiviteit volgens Piaget, Vonksteen, Langemark, (1950), 12 p.

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1950), vol. 12: 1, p. 134-146.

 

Hugo Reijnders, De verstandelijke kennis van het materieel-singuliere in de philosophie van St. Thomas: tekststudie, Vonksteen, Langemark, (1950).

*• Overdruk uit: Tijdschrift voor philosophie, (1950), vol. 12: 2, p. 281-316.

 

De familie Jonckheere, Vonksteen, Langemark, (1950), 148 p.

 

1951

 

Ferdinand Vercnocke, De gouden helm, Vonksteen, Langemark, (1951), 77 p.

*• Prijs: 80 fr. < BB  52-663>

[terug]