Eerste druk (1944)

Louis-Paul Boon, Abel Gholaerts. Uitgeversmij A. Manteau n.v., Brussel, (1944), 428 p.

· Druk : Drukkerij Erasmus, Ledeberg/Gent.

· Collatie : [1-8], 9-426, [427-428]; 14,5 x 19 cm (gebonden) en 15 x 21,5 cm (ingenaaid). Bindwijze : ingenaaid met stofomslag en genaaid gebonden in halflinnen met stofomslag.

· Contract : 24 juli 1943. Opgegeven oplage : plm. 4000 exemplaren. De uiteindelijke oplage moet eerder op een kleine 3000 exemplaren geraamd worden.

· Toelatingsnummer : 5851

· Belgische Bibliographie : BB augustus 44-2426

· Colofon :
In opdracht van de uitgeversmij A. Manteau gedrukt in maart 1944 op de persen van Drukkerij Erasmus n.v. te Gent 1 L.

· Flaptekst :
Bij denzelfden uitgever verscheen de eerste roman van Louis-Paul Boon De voorstad groeit. Bekroond met den Leo J. Krijnprijs voor 1942. ing. 65 fr. 444 blz. geb. 85 fr.

Enkele Persstemmen
‘Wat er nu ook van zij, dit boek is één der opmerkelijke verschijningen van dit jaar, één dier zeldzame werken, die we later nog zullen kunnen herlezen. Als een beginneling het geschreven heeft, wenschen wij hem van harte geluk, ervan overtuigd dat hij geroe-pen schijnt om het meerendeel der Vlaamsche schrijvers voorbij te streven en met de besten naar de kroon te dingen.’
André Demedts in Het Nieuws van den Dag

‘Boon kan U menschen leeren zien, hij zet nu en dan een teeren toets naast al de duistere, hij kent het volk van de voorstad en de fabrieken en hij leeft er mee. Hij heeft menschenliefde en menschenkennis en hij weet eenvoudig en raak te schrijven. Zijn roman is nog niet geheel uit de verf, maar hij toont kracht; men houdt er een smaak van het leven van over. Een debuut, waarna men met belangstelling wacht op verdere ontwikkeling.
J.W.F. Werumeus Buning in De Telegraaf

‘Dit boek is met een breede vaart geschreven, een meeslepend, een beklem-mend boek. Met enkele woorden weet Boon een mensch neer te zetten en hem met al zijn ellende en al zijn verlangen te evoceeren.’
Jan Demets in Balming

‘Het is een roman van 450 blz., het verhaal bevattend van een stadswijk, een kwartier aan den rand van een groote stad, met armoehuizen en vervallen fabriekjes, met één rijke-menschen-woning, met een gevangenis dicht-bij,... en met al de groezele, onbestemde miezerigheid van een karakterloos huizen-complex, dat langzamerhand door een nieuwe stadswijk zal worden vervangen. De voorstad groeit, maar ook de menschen, zij trouwen, krijgen kinderen, die op hun beurt weer uitgaan, enz. Het leven gaat voort, dit heeft Louis-Paul Boon ons willen vertellen. Hij ziet heel goed wat er gebeurt, hij is een opmerker, en hij kàn schrijven, al heeft hij zich niet los weten te maken van den invloed van Walschap en nog een paar anderen als daar zijn Hamsun, Roelants, Zielens. Wie een opmerkingsgave heeft als deze schrijver, heeft wat te zeggen, daaraan twijfelen wij niet, daarvoor staat deze alleszins boeiende, vaak aangrijpende eersteling borg.’
Emile Buysse voor Zender Brussel

Louis-Paul Boon heeft met dezen zijn eersten roman een krachttoer geleverd. Zelden vooral in de laatste decenia verscheen er een eersteling van een geheel onbekend auteur die zulke eigenschappen en verworvenheden ten toon spreidt. Dit boek is een fresco, een geheel.
B.E. in Vooruit

Naast vele tekortkomingen heeft ‘De voorstad groeit’ hoedanigheden, die niet te loochenen zijn. De schrijver is een scherp waarnemer en een vlot verteller.
Joh. Sacré in Het Laatste Nieuws

· Recensies :
Folens, Bert, ‘Het boek van de week: Louis-Paul Boon: Abel Gholaerts’. In: Balming van 1 juli 1944.

Bruyn, Jeanne de: ‘Levensliefde en levenswalm. Maurice Roelants, Gebed om een goed einde, Louis Paul Boon, Abel Gholaerts’. In: Volk en Staat van 2/3 juli 1944. [Herdrukt in: Kruispunt, 25 (1986), 104 (december), p. 30-35]

Vree, Paul de, ‘Abel Gholaerts’. In: Laagland van 29 juli 1944.

Ranke, Bert [ps. van Frank van der Auwera], ‘Kroniek van het Vlaamsche proza. Louis Paul Boon - Abel Gholaerts’. In: Het Laatste Nieuws van 13 augustus 1944.

Belder, Jozef L. de, ‘Kroniek van het Nederlandsche boek [Abel Gholaerts]’. In: Vooruit van 23 augustus 1944.

Caeymaex, J., ‘Abel Gholaerts’. In: Boekengids, 22 (1944), p.115-116

Hilbrink, Jozef, ‘L.P. Boon. De Voorstad Groeit - Abel Gholaerts’. In: Athenea, 3 (1946) 2 (februari), p. 1-3.

Rost, Nico, ‘Nieuw Vlaamsch proza (Lampo-Van Aken-Daisne-Boon)’. In: Critisch Bulletin, 13 (1946), 2 (februari), p. 58-59.

Steen, Peter van, ‘Jonge figuren in de Vlaamse letterkunde’. In: De Vlam van 2 februari 1946.

Closset, François., ‘Du côté des Lettres Flamandes’. In: La Libre Belgique van 6 april 1946.

Toussaint van Boelaere, F.V., ‘Het Vlaamse proza. Abel Gholaerts’. In: Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1 (1946-1947), 1 (april), p.104-107.

Lampo, Hubert, ‘Een nieuwe generatie van Vlaamsche prozaschrijvers Louis Paul Boon’. In: De Gids, 109 (1946), 5 (mei), p.90-91

Woude, Johan van der, ‘Onbeheerschte schrijflust’. In: Critisch Bulletin, 13 (1946), 10 (oktober), p. 456-458.

Roelants, Leo, ‘Aangename kennismaking ... met Louis-Paul Boon’. In: Parool van 9 september 1947.