[ENTER]

De bibliografische referentie van elk afzonderlijk
artikel wordt gevormd door het URL-adres,
eindigend met een datum. Voor alle duidelihjkheid
wordt het URL-adres volledig vermeld bovenaan
elk artikel.