> LIJST 1  
<HOME >    
[Ernst Bruinsma en Jan Stuyck]
  - | Fondslijst Uitgeverij A. Manteau 1935-1955
 

 

1935

1     Vlaamsche verzen van dezen tijd. Verzameld en ingeleid door Marnix Gijsen en R. Her-reman, A. Manteau, Brussel, z.j., 79 p.

       • Een deel van de tweede druk van deze bloemlezing werd op verzoek van de Nederlandse uitgever Bigot en Van Rossum door de firma A. Manteau, toen alleen nog een importboekhandel, onder eigen naam op de Vlaamse markt uitgebracht.

 

 

1938
 

2     Christian Wulkin, Spätklänge, A. Manteau, Brussel, z.j., 63 p.

       • Prijs: 20 fr. Oplage: 300 genummerde exemplaren, waarvan 50 op Japan-Velum en 250 op alfapapier. <BB augustus 38-3217>

       •• Wulkin is het pseudoniem van Adolphe Léon Corin, collega en promotor van François Closset aan de Universiteit van Luik. Het boekje werd als een soort vriendendienst uitgegeven en is volgens Angèle Manteau nooit via de boekhandel verspreid.

 

3     Sigrid Undset, Het brandend braambosch. Roman uit het Noorsch vertaald door A. Basenau, A. Manteau, Brussel/J.M. Meulen-hoff, Amsterdam, (1938), 431 p.

       • Druk: M. de Waal, Groningen. Oorspron-kelijke titel: Den brennende Busk.

       •• Ook verschenen bij J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1938.

 

4     Piet Marée, Barendje’s wonderlijke reis. Met een verhaal van Antoinette van Dijk, Uitg. Mij & Alg. Imp. Boekh. A. Manteau, Brussel, z.j., 32 p.

       • Prijs: 15 fr. <BB januari 39-38>

 

5     Piet Marée, Kwek, het domme eendje. Met een verhaal van Antoinette van Dijk, Uitg. Mij & Alg. Imp. Boekh. A. Manteau, Brussel, z.j., 32 p.

       • Prijs: 15 fr. <BB januari 39-39>

 

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1938.

 

6     Emmanuel De Bom, Wrakken. Met een inleiding van Maurice Gilliams, Uitgeversmaat-schappij en Algemeene Importboekhandel A. Manteau, Brussel, 1938, 142 p.

       • Contract: 21 oktober 1938. Opgegeven oplage: 2200 + 100 exemplaren. Prijs: ing. 25 fr.; luxe-uitgave (100 genummerde exemplaren) 50 fr. Oplage: 2200
gewone exemplaren en 100 exemplaren op Savoy antique, genummerd 1-100, waarvan de eerste tien niet in de handel. Druk: V. van Dieren & Co., Antwer-pen. <BB 39-298>

       •• Van de oplage verschenen 1500 exemplaren bij de Wereldbibliotheek (Amsterdam, 1938) met een ander omslag, een afwijkende titelpagina en zonder bibliografie en colofon.

       ••• De inleiding verscheen eerder in Groot Nederland, 36 (1938), p. 254-261.

 

7     Johan Daisne, Kernamout. Een Poëma uit den Herfst met vijf houtsneden van Victor Stuyvaert, Uitgeversmij. A. Manteau, Brussel, (1938), 57 p.

       • Prijs: 25 fr. Oplage: 200 genummerde exemplaren op Universal Laid, genummerd van 1-20 (niet in de handel) en van 21-200. Druk: V. van Dieren, Antwerpen.<BB februari 39-674> <december 1938 gedrukt>

       •• Het colofon vermeldt 1939 als jaar van verschijnen, het is niet duidelijk of het boek in december of januari is uitgekomen. Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gravenhage op 5 april 1939, in een oplage van 60 exemplaren.

 

 

 

1939

 

8     Werk. Letterkundig maandschrift, Uitgevers-mij. A. Manteau, Brussel / H.P. Leopold’s Uitg. Mij. N.V., Den Haag, 1939.

       • Prijs: 100 fr. / fl. 7,50 per jaar. Losse nummers 12 fr. / fl. 0,90. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB februari 39-663>

       •• Er verschenen van januari tot en met december twaalf nummers van dit tijdschrift.

 

9     Herwig Hensen, Hamlet in den spiegel,

       Uitgeversmij. A. Manteau, Brussel, 1939, 78 p.

       • Contract: 27 maart 1939. Opgegeven oplage: 250 exemplaren. Prijs: 25 fr. Oplage: 250 exemplaren, genummerd van I tot X (niet in de handel) en van 11 tot 250. Druk: G. Michiels-Broeders, Tongeren. <BB augustus 39-2995>

 

10   Arnold Sauwen, Gedichten, een keur ingeleid door Emmanuel De Bom, Uitgeversmij. A. Manteau, Brussel, (1939), 144 p.

       • Prijs: 28 fr. Druk: G. Michiels-Broeders, Tongeren. <BB augustus 39-3003> <april 1939 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1939, 143 p.

 

11   Leopold’s Encyclopaedie. Samengesteld onder leiding van Ir. B. Swanenburg. Nagezien door Pastoor W. Nolet, oud-hoogleeraar aan het R.K.-Seminarie te Warmond. Eerste deel A tot en met D., H.P. Leopold’s Uitgeversmaat-schappij N.V., Den Haag / Uitgeversmij. en Alg. Importboekhandel A. Manteau, Brussel, 1939, 960 p.

       • Prijs: 160 fr. Druk: Meijer’s Boek- en Handelsdrukkerij, Wormerveer. <BB juni 39-1922>

 

12   Leopold’s Encyclopaedie, Samengesteld onder leiding van Ir. B. Swanenburg. Nagezien door Pastoor W. Nolet, oud-hoogleeraar aan het R.K.-Seminarie te Warmond. Tweede deel E tot en met M., H.P. Leopold’s Uitgeversmaat-schappij N.V., Den Haag / Uitgeversmij. en Alg. Importboekhandel A. Manteau, Brussel, 1939, 864 p.

       • Prijs: 165 fr. Druk: Meijer’s Boek- en Handelsdrukkerij, Wormerveer.

 

13   Onderzoek. Bibliographisch tijdschrift voor Letteren, Kunst en Wetenschap, Uitgevers-maatschappij en Algemeene Importboekhan-

       del A. Manteau p.v.b.a., Brussel.

       • Prijs: 18 fr. per jaar voor vier nummers. <BB juli 39-2338>

 

14   Jan Schepens, Polyfoto, Uitgeversmaatschap-pij A. Manteau, Brussel, z.j., 64 p.

       • Prijs: 12 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB juli 39-2605>

       •• Overdruk van Werk 1 (p.51-72); 2 (p.55-64); 3 (p.53-64).

 

15   Andries H.D. MacLeod, Geest en stof: een inleiding tot de studie van enkele klassieke wijsgeerige problemen, inzonderheid het werkelijkheidsprobleem, Uitgeversmij A. Man-teau, Brussel, z.j., 96 p. [Basis-reeks 1]

       • Contract: 5 april 1939. Opgegeven oplage: plm. 500 exemplaren. Prijs: 12 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB september 39-3178>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1939, 96 p. [Basis-reeks]

 

16   In aanbouw. Letterkundig werk van jongeren. Samengesteld door K. Lekkerkerker, Uitge-versmij. A. Manteau, p.v.b.a., Brussel, 160 p.

       • Prijs: 28 fr. Omslag: Helmut Salden. <BB februari 40-1238>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage op 22 november 1939, in een oplage van 1000 exemplaren.

 

17   R. van Ganse, Ruimte en tijd. Een inleiding tot het natuurkundig denken, Uitgeversmij A. Manteau, Brussel, z.j., 62 p. [Basis-reeks 2]

       • Contract: 4 april 1939. Prijs: 12 fr. Opgegeven oplage: plm. 500 exemplaren. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB december 39-4336>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1939, 62 p. [Basis-reeks]

 

18   Karel Cuypers, De grenzen van het denken. Een onderzoek naar de waarde, de mogelijkheden en de verschillende vormen van het menschelijk verstand, Uitgeversmij A. Manteau, Brussel, z.j., 71 p. [Basis-reeks 3]

       • Prijs: 12 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB februari 40-338>

      

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1939, 71 p. [Basis-reeks]

 

19   René Verdeyen, Petrus Dasypodius en Antonius Schorus. Bijdrage tot de studie van de lexicographie en het humanisme, 34 Rue de l’université, Liège / A. Manteau s.p.r.l., Bruxelles, (1939), 168 p.

       • Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, december 1939.

 

 

1940

 

20   Leopold’s Encyclopaedie. Samengesteld onder leiding van Ir. B. Swanenburg. Nagezien door Pastoor W. Nolet, oud-hoogleeraar aan het R.K.-Seminarie te Warmond. Derde deel N tot en met Z., H.P. Leopold’s Uitgeversmaat-schappij N.V., Den Haag/Uitgeversmij. en Alg. Importboekhandel A. Manteau, Brussel, 1940, 864 p.

       • Prijs: 165 fr. Druk: Meijer’s Boek- en Handelsdrukkerij, Wormerveer. <BB januari 41-4>

 

21   G. van de Veegaete, Van kind tot mensch. De taak van het middelbaar onderwijs, Uitg. Mij. A. Manteau, Brussel, z.j., 88 p. [Basis-reeks 4]

       • Contract: 7 november 1939. Opgegeven oplage: 700 exemplaren. Prijs: 12 fr. Oplage: 700 exemplaren. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB februari 40-458>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gravenhage, 1940, 88 p. [Basis-reeks]

 

22   Johan Daisne, Het einde van een zomer. Verzen van bij het leger. Geïllustreerd door Alice Vrebos, Uitgeversmij. A. Manteau p.v.b.a., Brussel, (1940), 75 p.

       • Prijs: 25 fr. Oplage: 200 exemplaren, genummerd van 1-20 (niet in de handel) en van 21-200. Druk: A. Hessens, Brussel.<BB mei-juni-juli 40-1955> <maart 40>

 

23   Herwig Hensen, De dubbele vaardigheid, Uitgeversmij A. Manteau p.v.b.a., Brussel, 1940, 55 p.

       • Contract: 29 november 1939. Opgegeven oplage: 250 exemplaren. Oplage: 200 exemplaren, genummerd van I-X (niet in de handel) en van 11-200. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB april 40-1238>

 

24   Humanisme. Actueele opgaven en wegen. Essays van V. Bohet, J.D. Bierens de Haan, Max Lamberty, R. Vanderlinden, J.B. Schouwink, A. Vloemans, Uitg.-Mij. A. Manteau p.v.b.a., Brussel, z.j., 63 p. [Basis-reeks 5]

       • Prijs: 12 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB mei-juni-juli 40-1487]

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gravenhage, 1940, 63 p. [Basis-reeks]

 

25   Valère Depauw, Jules Bonnemine, Uitgeversmij A. Manteau p.v.b.a., Brussel/Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1940, 167 p.

       • Prijs: ing. 18 fr.; geb. 28 fr. Druk: G. Michiels-Broeders, Tongeren. <BB mei-juni-juli 40-1956>

 

26   Jan D’Haese, Eerste verzen. Uitgeversmij A. Manteau p.v.b.a., Brussel, 1940, 31 p.

       • Prijs: 15 fr. Oplage: 200 genummerde exemplaren. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB augustus 40-2377> <april 1940 gedrukt>

 

27   Antoon Vloemans, De wijsbegeerte der volken. Proeve van vergelijkende wereldbeschouwingsleer, Uitg. Mij. A. Manteau p.v.b.a., Brussel, z.j., 96 p. [Basis-reeks 6]

       • Prijs: 12 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB januari 41-33>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1940, 96 p. [Basis-reeks]

 

28   Johan Daisne, Renée. Verhaal, Uitgeversmij A. Manteau p.v.b.a., Brussel, 1940, 95 p.

       • Prijs: 18 fr. (ing.) <BB juni 41-1678> <laatste week december 40>

 

 

1941

 

29   Paul Fierens, Charles Leplae. Uit het Fransch vertaald door Raymond Herreman, Uitgevers-mij A. Manteau, 65 Warmoesberg Brussel, (1941), 12 p.

       • Prijs: 20 fr. Bijzonderheden: bij 50 exemplaren, genummerd van I-L, werd een gesigneerde gravure toegevoegd. Druk: J.E. Goossens, Brussel. <BB juli 1941->

 

30   Valère Depauw, Van twee sukkeleers. Met illustraties van Victor Quienen, 2e druk, Uitgeversmij. A. Manteau N.V., Brussel/We-reldbibliotheek N.V., Amsterdam, (1941), 61 p.

       • Contract: 16 juli 1941. Opgegeven oplage: 2500 exemplaren. Prijs: 18 fr. Bijzonder-heden: 25 genummerde exemplaren op Hollands papier Pannekoek. De nummers I-V werden voorzien van een originele tekening van Victor Quienen. Druk: J. van Mierlo-Proost, Turnhout. <BB november 41-3509> <augustus>

       •• De eerste druk verscheen bij Wereldbiblio-theek N.V., Amsterdam, 1942, 59 p.

 

31   Emmanuel de Bom, Op reis door het Vlaamsche land. Ingeleid, bewerkt en toegelicht door Fr. Closset, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 80 p.

       • Contract: 4 juli 1941. Opgegeven oplage: 1500 exemplaren. Prijs: 10 fr. <BB oktober 41-2917>

 

32   Willem Pelemans, Geest en klank. Een inleiding tot verdieping van het muzikaal genot, Uitg. Mij. A. Manteau p.v.b.a., Brussel, z.j., 72 p. [Basis-reeks 8]

       • Contract: 5 mei 1941. Prijs: 12 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB oktober 41-2957>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1941, 72 p. [Basis-reeks]

 

33   Romain Ruyssen, Van atoom tot micel. Inleiding tot de studie der kolloïde dispersies, inzonderheid de begrenzing van molecuul en micel, Uit. Mij. A. Manteau p.v.b.a., Brussel, z.j., 60 p. [Basis-reeks 7]

       • Contract: 23 april 1941. Prijs: 12 fr. Druk: A. Hessens. <BB november 41-3363>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1941, 60 p. [Basis-reeks]

 

34   Herwig Hensen, Het voorbeeldig bestand, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Uit-gever A.A.M. Stols, Den Haag, 1941, 99 p.

       • Contract: 1 september 1941. Opgegeven oplage: 200 exemplaren. Prijs: 25 fr. Oplage: 200 exemplaren, genummerd van I-X (niet in de handel) en van 11-200. Druk: Erasmus, Ledeberg. <Van Dijk 518> <BB november 41-3515>

 

35   Minus van Looi, Aloud boerenbloed, Uitgeversmij. A. Manteau N.V., Brussel, (1941), 242 p.

       • Contract: 3 maart 1941. Opgegeven oplage: 1500 exemplaren. Prijs: ing. 35 fr.; geb. 50 fr. Druk: V. van Dieren & Co., Antwerpen. <BB november 41-3535>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, Den Haag, (1941).

       ••• De Belgische Bibliographie, de Konin-klijke Bibliotheek in Brussel en de Stadsbi-bliotheek Antwerpen vermelden abusievelijk ook een uitgave van dit boek in 1939. Het betreft hier echter een volksuitgave van de roman (Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brus-sel, 224 p., prijs 12 fr.) maar het is onduidelijk wanneer deze editie precies is verschenen. Dat was in elk geval niet voor 1941 omdat uitgeverij Manteau toen nog geen N.V. was.

 

36   Paul Rogghé, Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde, 1338-1345. Een critisch-historische studie. Eerste deel. Geïllustreerd met vier afbeeldingen, een kaart van de Lage Landen aan de Zee en twee genealogische tabellen, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 56 p. [Basis-reeks 9]

       • Prijs: 24 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB februari-maart 42-781>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1942, 56 p. [Basis-reeks]

 

 

37   Paul Rogghé, Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde, 1338-1345. Een critisch-historische studie. Tweede deel. Geïllustreerd met vier afbeeldingen, een kaart van de Lage Landen aan de Zee en twee genealogische tabellen, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 64 p. [Basis-reeks 10]

       • Prijs: 24 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB februari-maart 42-781>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1942, 64 p. [Basis-reeks]

 

38   H.J. de Vos, Dialogen over opvoedingsproblemen. Beschouwingen over opvoeding en opvoedkundige idealen, N.V. Uitgeversmij A. Manteau, Brussel, z.j., 78 p. [Basis-reeks 11]

       • Contract: 18 november 1941. Opgegeven oplage: 1000 exemplaren. Prijs: 12 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB februari-maart 42-548>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1942, 78 p. [Basis-reeks]

 

39   Raymond Herreman, Zeg mij hoe gij leest. Overwegingen, critiek, propoosten, aphorismen en buitelingen bij de dagelijksche lectuur, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 98 p. [Basis-reeks 12]

       • Prijs: 12 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB februari-maart 42-639>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1942, 98 p. [Basis-reeks]

 

40   Emmanuel de Bom, Scheldelucht, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1941), 130 p.

       • Contract: 3 juli 1941. Opgegeven oplage: 1000 exemplaren. Prijs: 25 fr. Druk: V. van Dieren & Co., Antwerpen. <BB februari-maart 42-654>

 

41   Aug. Vermeylen, Beschouwingen. Een nieuwe bundel verzamelde opstellen, N.V. Uitgevers-mij A. Manteau, Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, (1942), 266 p.

       • Contract: 17 juni 1941. Prijs: geb. 70 fr. Druk: V. van Dieren & Co., Antwerpen. <BB februari-maart 42-682>

       •• Twee vroegere essaybundels waren bij de Wereldbibliotheek verschenen onder de titel Verzamelde opstellen. Deze derde bundel werd tijdens de oorlog geweigerd door de Wereldbibliotheek, waarop Vermeylen met zijn werk naar Manteau stapte.

 

42   Gerard Walschap, De wereld van Soo Moere-man, Uitgeversmij. A. Manteau N.V., Brus-sel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, (1941), 104 p.

       • Druk: V. van Dieren & Co., Antwerpen. <BB februari-maart 42-685>

       ••De dochter van Gerard Walschap, Carla Walschap, beweert in een brief 30 oktober 2000 aan de samenstellers dat van de oorlogsuitgaven van Walschap’s romans bij Manteau geen contracten zijn gemaakt of bewaard gebleven. Voor de uitgave van de romans werden vermoedelijk overeenkomsten gesloten tussen Angèle Manteau en de heer Pieck van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar.

 

43   Valère Depauw, Jules Bonnemine, 2e druk, Uitgeversmij A. Manteau, N.V. Brussel, 1941, 115 p.

       • Prijs: 18 fr. Druk: G. Michiels-Broeders, Tongeren. <BB juni 42-1733’

 

 

1942

 

44   Bert Decorte, Een stillere dag. Sonnetten, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/

       Uitgeverij A.A.M. Stols, Den Haag, (1942), 83 p.

       • Contract: 28 januari 1942. Opgegeven oplage: 350 exemplaren. Prijs: 25 fr. Druk: Nic. de Jonge, Brussel. <Van Dijk 566; ‘Stols was in feite niet meer dan verkoopadres in Nederland’> <BB juni 42-1730> <maart 1942 gedrukt>

 

45   Wolfijzers en schietgeweren. Een nieuwe verzameling verzen van Richard Minne, den dichter van ‘In den zoeten inval’. Verder eenige verhalen benevens een serie epistelen over den nood en de nijdigheden, de hoop en de zoetheid, de wijsheid en de argeloosheden, van den dichter en den mensch, dit alles bijeengegaard door R. Herreman en M. Roelants met een inleiding en een bloemlezing, U.M. A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, 1942, 178 p. [Documenten 1]

       • Prijs: ing. 60 fr.; geb. 75 fr. Druk: Steenlandt, Brussel. <BB april 42-1035> <januari 1942 gedrukt> <februari 1942>

 

46   Brieven van Multatuli aan Mr. Carel Vosmaer, R.J.A. Kallenberg van den Bosch en Dr. Vitus Bruinsma naar het oorspronkelijke uitgegeven door Dr. Julius Pée, U.M. A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh en Van Ditmar N.V., Rotter-dam, 1942, 270 p. [Documenten 2]

       • Prijs: ing. 60 fr.; geb. 75 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent <BB april 42-1037>

 

47   Zuid-Nederlandsche theaterkunst. Synthetisch overzicht en bloemlezing bezorgd door Dr. C. Godelaine. Met voorwoord van Fr. Closset. Omslag-vignette van T. Godelaine, Uitgevers-mij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 137 p.

       • Contract: 12 januari 1942. Opgegeven oplage: 1500 exemplaren. Prijs: 15 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB april 42-1042>

 

48   Yoshiwara (geisha-liedjes). Bewerkt door Bert Decorte. Uitgeversmij. A. Manteau N.V., Brussel/Uitgever A.A.M. Stols, Den Haag, 1942, 62 p.

       • Contract: 28 januari 19[42]. Opgegeven oplage: 250 exemplaren. Prijs: 25 fr. Oplage: 300 exemplaren. Druk: Erasmus, Ledeberg/

       Gent. <Van Dijk 567> <BB juni 42-1729> <maart 1941 gedrukt>

 

49   Herwig Hensen, Antonio. Spel, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/A.A.M. Stols uitgever, Den Haag, 176 p.

       • Contract: 6 januari 1942. Opgegeven oplage: 500 exemplaren. Prijs: 50 fr. Oplage: 500 exemplaren, genummerd van I-XV (niet in de handel) en van 16-500. Druk: Steenlandt, Brussel. Omslag: L. Hendrickx. <Van Dijk 575; ‘Stols was in feite niet meer dan verkoopadres in Nederland’> <BB juni 42-1737>

50   Gerard Walschap, Celibaat, 4e druk, N.V. Uitgeversmij A. Manteau, Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, 1942, 172 p.

       • Prijs: ing. 25 fr.; geb. 38 fr. Druk: V. van Dieren & Co., Antwerpen <BB juni 42-1757>

 

51   Filip de Pillecyn, Schaduwen. Gevolgd door Monsieur Hawarden en De aanwezigheid, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, (1942), 173 p.

       • Contract: [datum niet vermeld]. Opgegeven oplage: 3000 exemplaren. Prijs: ing. 25 fr.; geb. 38 fr. <BB juli 42-2172>

 

52   Hubert Leynen, Het eeuwige beginnen, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, z.j., 145 p.

       • Contract: 1 juli 1941. Opgegeven oplage: plm. 1000 exemplaren. Prijs: 20 fr. Druk: J. van Mierlo-Proost, Turnhout. <BB juli 42-2174>

       •• Ook verschenen bij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1943, 145 p.

 

53   Maurice Roelants, Alles komt terecht, 2e druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotter-dam, 239 p.

       • Prijs: 38 fr. Druk: Erasmus, Lede-berg/Gent. <BB juli 42-2178>

       •• Ook verschenen bij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1942, 239 p.

 

54   Valère Depauw, Jules Bonnemine, 3e druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 1942, 208 p.

       • Contract: 7 april 1942. Opgegeven oplage: 50.000 exemplaren. Prijs: 8 fr. Druk: Eras-mus, Ledeberg/Gent. <BB augustus 42-2598>

 

55   Maurice Roelants, Komen en gaan, 3e herziene druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, z.j., 149 p.

       • Prijs: ing. 25 fr.; geb. 38 fr. Druk: J. Van Mierlo-Proost, Turnhout. <BB augustus 42-2614>

 

56   Gerard Walschap, Trouwen, 4e druk, N.V. Uitgeversmij A. Manteau, Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, 1942, 151 p.

       • Prijs: 38 fr. Druk: V. van Dieren & Co., Antwerpen. <BB augustus 42-2632>

       •• Ook verschenen bij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1942, 151 p.

 

57   Joachim von der Göltz, Verzonken land. Uit het Duitsch vertaald door Bert Decorte en Leo Symoens, U.M. A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 158 p.

       • Contract: 15 september 1941. Contract Nederlandse vertaalrechten: 9 januari 1942. Prijs: ing. 25 fr.; geb. 40 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Oorspronkelijke titel: Die Marcellusflut. <BB oktober 42-3223>

 

58   Antoon Coolen, Kinderen van ons volk, 11e druk, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, z.j., 158 p.

       • Prijs: 15 fr. Druk: Erasmus, Lede-berg/Gent. <BB oktober 42-3231>

 

59   Valère Depauw, Het late geluk van Remi Zwartekens. Geïllustreerd met penteekeningen van Victor Quienen, Onze Tijd/N.V. Uitgeversmij A. Manteau, Brussel, z.j., 91 p.

       • Contract: 7 april 1942. Opgegeven oplage: plm. 50.000 exemplaren. Prijs: 25 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB oktober 42-3235>

 

60   Frans Smits, Willem Elsschot, zijn leven, zijn werk en zijn beteekenis als prozaschrijver en dichter. Geïllustreerd met photo’s en facsimile’s van handschriften, benevens een aanhangsel als proeve van omwerking van waarheid tot verdichting en een bibliographie van en over het werk van den schrijver, U.M.A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, 1942,195 p. [Documenten 3]

       • Contract: 20 mei 1942. Opgegeven oplage: 500 exemplaren. Prijs: ing. 75 fr.; geb. 100 fr. <BB oktober 42-3238>

 

 

61   Raymond Herreman, De minnaars, gevolgd door Het wit papier en Art poétique, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, 119 p.

       • Contract: 13 juli 1942. Opgegeven oplage: 500 exemplaren. Prijs: 30 fr. Oplage: 500 exemplaren. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB oktober 42-3239> <september 1942 gedrukt>

 

62   Maurice Roelants, Maria Danneels: of, Het leven dat wij droomden, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, z.j., 90 p.

       • Prijs: 8 fr. 75. Druk: Nic. de Jonge, Brussel. <BB oktober 42-3244>

 

63   Piet van Aken, De falende god, Onze Tijd/ Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 112 p.

       • Contract: 22 april 1942. Opgegeven oplage: 1000 of 1500 exemplaren. Prijs: 25 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent <BB oktober 42-3248>

       •• Ook verschenen in samenwerking met H.P. Leopold, ‘s-Gravenhage.

 

64   Karel van de Woestijne, Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1942), 196 p.

       • Prijs: ing. 60 fr.; geb. 85 fr.; luxe-uitgave 150 fr. Bijzonderheden: gewone oplage op featherweight-papier, daarnaast 110 exemplaren op gevergeerd special, genummerd van

       I-X (niet in de handel) en van 1-100. Druk: Vromant, Brussel. <BB oktober 42-3251> <juni 1942 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij A.A.M. Stols, ’s-Gra-venhage, 1943, 160 p. [Van Dijk 622]

 

65   C. Godelaine, Wat is theaterkunst? Een belangrijk essay over theaterkunst, waarin bewezen wordt dat de bron van het tooneelstuk een interne actie is en niet de gesproken tekst, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 92 p. [Basis-reeks 13]

       • Contract: 7 augustus 1942. Opgegeven oplage: 1200 exemplaren. Prijs: 12 fr. 50. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB november 42-3548>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1941, 92 p. [Basis-reeks]

 

66   Paul Collaer, Beteekenis van de muziek. Vorm en Uitdrukking in de Muziek, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 71 p. [Basis-reeks 15]

       • Contract: 18 november 1941. Opgegeven oplage: 1000 exemplaren. Prijs: 12 fr. 50. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB november 42-3536>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1943, 71 p. [Basis-reeks] en in 1944 in een Franse vertaling bij Les Editions Lumière: Signification de la musique [Collec-tion Savoir 1] [BS 333]

 

67   J. Dhondt, Korte geschiedenis van het ontstaan van het graafschap Vlaanderen, van Boude-wijn den IJzere tot Robrecht den Fries, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 79 p. [Basis-reeks 16]

       • Contract: 7 augustus 1942. Opgegeven oplage: 1000 exemplaren. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB november 42-3644>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1943, 79 p. [Basis-reeks]

 

68   Johan Daisne, De trap van steen en wolken. Roman, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotter-dam, (1942), 360 p.

       • Contract: 17 november 1942. Opgegeven oplage: 2500 exemplaren. Prijs: 85 fr. Druk: J. van Mierlo-Proost, Turnhout. <BB januari 43-240> <november 1942>

       •• Ook verschenen bij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1943, 360 p.

 

69   Karel van de Woestijne, Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1942), 196 p.

       • Prijs: ing. 60 fr.; geb. 85 fr.; luxe-uitgave 150 fr. Bijzonderheden: in twee kleuren gedrukt op alfa-papier. Druk: Vromant, Brussel. <november 1942 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij A.A.M. Stols, ’s-Gra-venhage, 1943, 160 p. [Van Dijk 622]

 

70   Herwig Hensen, Het onvoorwaardelijk begin, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1942), 71 p.

       • Contract: 15 september 1942. Opgegeven oplage: 200 exemplaren. Prijs: 30 fr. Oplage: 200 exemplaren, genummerd van I tot X (niet in de handel) en van 11-200. Druk: Erasmus, Gent. <BB december 42-3858> <herfst 1942 gedrukt>

 

71   R. De Marchin, Tables numériques, à l’usage de l’enseignement moyen et normal, des écoles industrielles, des candidats aux écoles spéciales des universités, Editions A. Manteau s.a., Bruxelles, 1942, 36 p.

       • Contract: 4 juni 1942. Prijs: 16 fr. Druk: Erasmus, Gand.<BB januari 43-174>

 

72   Valère Depauw, Het late geluk van Remi Zwartekens, Geïllustreerd met penteekeningen van Victor Quienen, Onze Tijd/Uitge-versmij A. Manteau, Brussel. 93 p.

       • Contract: 24 juni 1942. Opgegeven oplage: 1500 exemplaren. Prijs: 6 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB januari 43-242>

 

73   Gaston Duribreux, Bruun. Roman, 3e druk, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 192 p.

       • Contract: 1 juli 1942. Opgegeven oplage: 15.000 à 20.000 exemplaren. Prijs: 12 fr. <BB januari 43-244>

       •• De eerste druk van dit boek verscheen bij Onze Tijd van Leo Kryn, maar het contract werd vreemd genoeg afgesloten met A. Manteau, op 5 april 1939. Ook voor de tweede druk van de roman Derina, (Onze Tijd/A.J.G. Strengholt, Brussel /Amsterdam, 1942), werd een contract afgesloten met Manteau op 12 mei 1941.

 

74   Fr. Closset, Over den dichter Raymond Herreman, 34, Rue de l’Université, Liège/

       U.M. A. Manteau N.V., Bruxelles, (1942), 77 p.

       • Prijs: 30 fr. <BB januari 43-246>

       •• Ook verschenen bij N.V. Uitgeversmij A. Manteau, Brussel/Feikema-Caarelsen & Co., Amsterdam.

 

75   Minus van Looi, De Bastiaensen, Onze Tijd/Uitgeversmij. A. Manteau N.V., Brus-sel/H.P. Leopold’s Uitg. Mij. N.V., Den Haag, (1942), 207 p.

       • Contract: 6 maart 1942. Opgegeven oplage: 3000 exemplaren. Prijs: 25 fr. Druk: V. van Dieren & Co., Antwerpen. <BB januari 43-260>

 

76   Gerard Walschap, De Familie Roothooft, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotter-dam, 444 p.

       • Prijs: 65 fr. Druk: Erasmus, Gent. <BB januari 43-264>

       •• Ook verschenen bij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1943, 444 p.

 

77   Karel van de Woestijne, Zes ‘Duizend en één Dag’ verhalen, Onze Tijd/Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1942), 60 p.

       • Prijs: ing. 40 fr.; geb. 60 fr. Oplage: gewoon op houtvrijpapier, 110 exemplaren op gevergeerd spécial, genummerd van I-X (niet in de handel) en van 1-100. Druk: Vromant, Brus-sel. Illustraties: Fernand Bauduin. <BB februari 43-630> <november 1942 gedrukt>

 

78   Wetboek van strafrecht. Officieele tekst met aanvullende wetten, volledig bijgewerkt tot het besluit van 8 october 1942 en met een alphabetisch register. Uitgegeven onder toezicht van J. van Houtte, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 212 p.

       • Prijs: 20 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. Toelatingsnummer: 1457. <BB maart 43-850>

 

79   Edouard J.F. Horemans, Het biljartspel. Met 127 figuren en 14 foto’s, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh en Van Ditmar N.V., Rotterdam, 1942, 116 p.

       • Prijs: 60 fr. Druk: Nic. De Jonge, Brussel. <BB augustus 43-2408> <november 1942 gedrukt>

       •• Eerder verschenen bij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1919.

 

80   Johan Daisne, De charade van Advent. Toneelspel in drie bedrijven, met voor- en naspel, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1942), 118 p.

       • Voorontwerp contract: 2 december 1942. Opgegeven oplage: 275 exemplaren. Defini-tief contract: 23 april 1943. Opgegeven oplage: 225 exemplaren. Prijs: 60 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB februari 43-618> <februari 43>

 

81   Richard Minne, Heineke Vos en zijn biograaf, Uitg.-Mij. A. Manteau N.V., Brussel, z.j.,

       • Het boek verscheen oorspronkelijk in 1933 bij de Nederlandse uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. De resterende oplage van deze eerste druk werd als licentie-druk door Manteau uitgegeven. Daarvoor werd alleen een nieuw omslag gedrukt, op de titelpagina staat namelijk nog gewoon Nijgh & Van Ditmar als uitgever vermeld. Het is onduidelijk wanneer deze ‘heruitgave’ precies is verschenen. Moge-lijk heeft Manteau de partij planovellen al in 1939 van Nijgh & Van Ditmar overgenomen omdat ze sedert januari van dat jaar deze uitgeverij vertegenwoordigde in België. Maar de overname van de partij kan ook na mei 1940 hebben plaatsgevonden, want de planovellen lagen zeker niet opgeslagen bij de uitgeverij die toen door brand werd verwoest. Eind 1940 verkreeg Manteau de rechten voor licentie-uitgaven van Nijgh & Van Ditmar en dat zou dus ook een mogelijk jaar van uitgave kunnen zijn. Wij dateren deze uitgave echter op zijn vroegst in 1941 omdat Manteau toen pas een NV werd, en achten 1942 nog waarschijnlijker omdat op 22 februari 1942 Minne een brief schreef aan Maurice Roelants waarin hij gewag maakt van de uitverkoop van de laatste 695 exemplaren van zijn boek.

1943

 

82   Schrijvers, wat is er van den mensch? Een verzameling schrifturen van Maurice Roelants over critische normen, dansen, schermen en lezen. Verder herinneringen aan schrijvers die duurzame piëteit verdienen, jubilea, gelegenheidscritiek en propoosten van bewondering voor wat juist en echt is in vers en proza mits-gaders eenige afwijzingen. U.M. A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh en Van Ditmar N.V., Rotterdam, 1943, 183 p. [Documenten 3]

       • Prijs: geb. 75 fr. Druk: Erasmus, Gent. <BB maart 43-1004> <januari 1943 gedrukt>

       •• Dit boek werd door ons (vooralsnog in één geval) ook ingenaaid aangetroffen, maar dan gedrukt bij S.V. Groeninghe Drukkerij, Kortrijk.

 

83   Daan Boens, Opdracht aan het leven, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 72 p.

       • Prijs: 30 fr. Oplage: 210 genummerde exemplaren waarvan 1-20 niet in de handel. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Toelatingsnummer: 1476. <BB juni 43-1926> <februari 1943>

 

84   Valère Depauw, De 15e compagnie. Schetsen uit het soldatenleven geïllustreerd met vijf- entwintig penteekeningen van Victor Quie-nen, Onze Tijd/Uitgeversmij. A. Manteau N.V., Brussel/H.P. Leopolds’ U.M. N.V., Den Haag, (1943), 262 p.

       • Contract: [zonder datum]. Opgegeven oplage: 4500 exemplaren. Prijs: 30 fr. Druk: Erasmus, Gent. Toelatingsnummer: 1452. <BB april 43-1264> <februari 43 gedrukt>

 

85   Valère Depauw, De 15e compagnie. Schetsen uit het soldatenleven geïllustreerd met vijfentwintig penteekeningen van Victor Quienen, 2e druk, Onze Tijd/Uitgeversmij. A. Manteau N.V., Brussel/H.P. Leopold’s U.M. N.V., Den Haag, 1943, 255 p.

       • Prijs: 30 fr. Druk: Erasmus, Gent. Toelatingsnummer: 4680. <BB augustus 43-2423>

 

86   R. de Marchin, Numerieke tafels, ten gebruike van middelbaar en normaal onderwijs, nijverheids- en hoogere technische scholen. Neder-landsche tekst van K. Cuypers, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 1943, 36 p.

       • Prijs: 16 fr. Druk: Erasmus, Gent. Toelatingsnummer: 637. <BB maart 43-892>

 

87   R. de Marchin, Rekenkundige tafels, ten gebruike van middelbaar en normaal onderwijs, nijverheids- en hoogere technische scholen. Nederlandsche tekst van K. Cuypers, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 1943, 24 p.

       • Prijs: 12 fr. Druk: Erasmus, Gent. Toelatingsnummer: 637. <BB maart 43-893>

 

88   André Demedts, Het leven drijft, 2e druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, z.j., 338 p.

       • Contract: 9 december 1941. Opgegeven oplage: 3000 exemplaren. Prijs: 38 fr. Druk: J. van Mierlo-Proost, Turnhout. Toelatings-nummer: 1453. <BB april 43-1263>

       •• De eerste druk verscheen in 1936.

 

89   Gerard Walschap, Houtekiet, 3e druk, Uitge-versmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, z.j., 195 p.

       • Prijs: 60 fr. Toelatingsnummer: 396. <BB april 43-1284>

 

90   Gerard Walschap, Het kind, Onze Tijd/Uitge-versmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, z.j., 137 p.

       • Prijs: 55 fr. Toelatingsnummer: 397. <BB april 43-1285>

       •• Ook verschenen bij Nijgh & Van Ditmar, Voorburg, 1941.

 

91   Gerard Walschap, Een mensch van goeden wil, 3e druk, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, z.j., 199 p.

       • Prijs: 60 fr. Toelatingsnummer: 394. <BB april 43-1286>

 

 

92   Gerard Walschap, Sibylle, 3e druk, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/

       Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, 138 p.

       • Prijs: 55 fr. Toelatingsnummer: 395.<BB april 43-1287>

 

93   Willem Elsschot, Tsjip, gevolgd door De leeuwentemmer, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/ Uitgeverij P.N. van Kampen en Zoon, Amsterdam, z.j.,192 p.

       • Prijs: 10 fr. Oplage: 35.000 exemplaren. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Toelatings-nummer: 1479. <BB juli 43-2188> <mei 1943>

 

94   Herwig Hensen, Don Juan. Spel, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 150 p.

       • Contract: 9 februari 1943. Opgegeven oplage: 300 exemplaren. Oplage: 300, genummerd van 1 tot 300. Druk: Erasmus, Lede-berg/Gent. Omslag: L. Hendrickx. Toela-tingsnummer: 1477. <BB juni 43-1940> <mei 1943 gedrukt>

 

95   Karel van de Woestijne, Nagelaten gedichten, Onze Tijd/Uitgeversmaatschappij A. Manteau

       N.V., Brussel, (1942), 88 p.

       • Prijs: 50 fr. Oplage: Naast de gewone oplage op alfa-papier werden 110 exemplaren op gevergeerd spécial gedrukt, genummerd van

       I-X (niet in de handel) en van 1-100. Druk: Vromant, Brussel. Toelatingsnummer: 1454. <BB mei 43-1668> <november 42 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij A.A.M. Stols, ’s-Gra-venhage, 1943, 2e vermeerderde druk, 78 p. (clandestiene uitgave) [Van Dijk 621].

 

96   Maurice Roelants, Drie romanellipsen be-staande uit Zusterliefde, Het Negerinnebeeld, De Jazzspeler, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 78 p. [De Brug 1]

       • Prijs: 35 fr. Druk: N. de Jonge, Brussel. Illustraties: Miet de Feyter. Omslag: Marcel Libbrecht. Toelatingsnummer: 1458. <BB juni 43-1943> <juni 1943>

 

97   J.W.F. Werumeus Buning, Maria Lecina, gevolgd door Een ontmoeting met vreemde gevolgen, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 61 p. [De Brug 2]

       • Contract: 24 november 1942. Opgegeven oplage: 700 exemplaren. Prijs: 45 fr. Druk: Nic. de Jonge, Brussel. Toelatingsnummer: 1459. Omslag: Marcel Libbrecht. <BB september 43-2742> <maart 1943 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij P.N. van Kampen, Amsterdam, 1943.

 

98   Willem Elsschot, Verzen, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 28 p. [De Brug 3]

       • Contract: 3 december 1942. Opgegeven oplage: 300 exemplaren. Prijs: 35 fr. Oplage: 510 exemplaren. Druk: Nic. De Jonge, Brussel. Omslag: Marcel Libbrecht. <BB augustus 43-2424> <eind juni 1943>

 

99   J.L. de Belder, Epimenides’ ontwaken en andere gedichten, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 79 p.

       • Contract: 11 maart 1943. Opgegeven oplage: 210 exemplaren. Prijs: 30 fr. Oplage: 225 exemplaren. Druk: Erasmus, Gent. Toe-latingsnummer: 3476. <BB september 43-2730> <juni 1943>

 

100 Marius Valkhoff, De expansie van het Nederlands, 2e druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 76 p.

       • Contract: 11 maart 1943. Opgegeven oplage: plm. 1000 exemplaren. Prijs: 45 fr. Druk: Nic. De Jonge, Brussel. Toelatingsnummer: 1474. <BB juni 43-1844> <april 1943 gedrukt>

       •• De eerste druk van dit boek verscheen in 1942 bij H.P. Leopold. Deze tweede druk is ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-     venhage, 1944, 76 p. De Franse vertaling L’expansion du néerlandais verscheen bij Les Editions Lumière [BS 336]

 

101 Karel Cuypers, Sterren leven in gemeenschap. Geïllustreerd met 8 fotografieën en 27 teekeningen, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 142 p.

       • Contract: 12 september 1939. Opgegeven oplage: 700 exemplaren. Prijs: 80 fr. Druk: V. van Dieren & Co., Antwerpen. Toelatings-nummer: 1456. <BB juni 43-1849>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1943.

 

102 René Verdeyen, Vlaanderen en Vlaming, 34, Rue de l’Université, Liège/A. Manteau s.a., Bruxelles, (1943), 65 p.

       • Overdruk uit: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, juni 1943.

 

103 Adalbert Stifter, Uit de papieren van mijn overgrootvader. Met een brief van Rainer Maria Rilke.Vertaald uit het Duitsch door Jan Goeverneur, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 212 p.

       • Prijs: 65 fr. Druk: S.V. Groeninghe Drukkerij, Kortrijk. Oorspronkelijke titel: Die Mappe meines Urgrossvaters. Toelatingsnum-mer: 1471. <BB juli 43-2177>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1943.

 

104 Gaston Duribreux, De roeschaard. Een visschersroman, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau, Brussel, z.j., 206 p.

       • Contract: 9 december 1942. Opgegeven oplage: plm. 4000 exemplaren. Prijs: 45 fr. Druk: Erasmus, Gent. Toelatingsnummer: 1451. <BB juli 43-2187>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1943.

       ••• Er werd ook een tweede druk van deze titel gepland in een oplage van plm. 2300 exemplaren. Het contract daarvoor werd getekend op 14 oktober 1943, maar deze uitgave is niet verschenen.

 

105 Hubert Lampo, Don Juan en de laatste nimf. Geïllustreerd met houtsneden van Victor Stuyvaert, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 79 p.

       • Prijs: 50 fr. Bijzonderheden: aan 34 genummerde exemplaren (1-34) werd, onder omslag in Vidalon papier, een gesigneerde titelplaat op Hollands papier toegevoegd. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Toelatingsnummer: 3475. <BB juli 43-2190> <mei 43 gedrukt>

 

106 Nic van Beeck, De blanke tuin. Kleine voorjaarssuite. Vier balladen. Hartslag, Onze Tijd/

       Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 54 p.

       • Contract: 6 april 1943. Opgegeven oplage: 250 exemplaren. Druk: H. Proost & Co., Turnhout. Toelatingsnummer: 3477. <BB juli 43-2200>

 

107 Louis P. Boon, De voorstad groeit. Bekroond met de Leo J. Krynprijs 1942, Onze Tijd/

       Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 445 p.

       • Contract: 24 juli 1943. Opgegeven oplage: 4000 exemplaren. Prijs: ing. 65 fr.; geb. 85 fr. Druk: Henri Proost & Co., Turnhout. Om-slagtekening: M. Roggeman. Toelatings-nummer: 1469. <BB augustus 43-2422> <juli 1943>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1944.

 

108 J.W. Hofstra, De vrienden van mijn vrienden, Onze Tijd/Uitgeversmij. A. Manteau N.V., Brussel/ H.P. Leopold’s Uitgeversmij. N.V., ’s-Gravenhage, 167 p.

       • Contract: 23 december 1942. Opgegeven oplage: 4000 exemplaren. Prijs: 48 fr. Druk: V. van Dieren & Co., Antwerpen. Toelatings-nummer: 1473. <BB augustus 43-2428>

 

109 J. Dhondt, Korte geschiedenis van het ontstaan van het graafschap Vlaanderen van Boudewijn den Yzeren tot Robrecht den Fries, 2e bijgewerkte druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 103 p. [Basis-reeks 16]

       • Contract: 13 mei 1943. Opgegeven oplage: 1000 exemplaren. Prijs: 15 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB augustus 43-2506>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1943.

 

110 (*) Willem Elsschot, Verzen, 2e druk, 28 p. [De Brug 3]

       • Prijs: 35 fr. <BB januari 44-253> <augustus-september 1943>

111 E. Bontinck, Physica en schilderkunst. Inleiding tot de studie van physische verschijnselen toegepast op schilderkunst en schildertechniek, 2e herziene en uitgebreide druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 109 p. [Basis-reeks 14]

       • Contract: 13 mei 1943. Opgegeven oplage: 1000 exemplaren. Prijs: 15 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Toelatingsnummer: 3940. <BB oktober 43-3009> <juli 1943 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold (’s-Gra-venhage, 1943). In 1944 verscheen een Franse vertaling bij Les Editions Lumière: Physique et peinture [Collection Savoir 5] [BS 346]

 

112 Willy Corsari, Schip zonder haven, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/

       H.P. Leopolds uitgeversmij N.V., Den Haag, z.j., 526 p.

       • Prijs: 100 fr. Toelatingsnummer: 3478. <BB oktober 43-3032>

 

113 Maurice Roelants, Komen en gaan, 4e druk, U.M. A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, z.j., 191 p.

       • Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Toela-tingsnummer: 1480. <BB oktober 43-3051>

 

114 Aug. Vermeylen, Twee vrienden, Uitgevers-mij. A. Manteau N.V., Brussel, 1943, 260 p.

       • Contract: 12 mei 1943. Prijs: 130 fr. Oplage: 1120 genummerde exemplaren. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Toelatings-nummer: 3837 <BB januari 44-278> <oktober 1943 gedrukt>

 

115 August Vermeylen, Twee vrienden, Uitgevers-mij A. Manteau N.V., Brussel, 1943, 224 p.

       • Prijs: 10 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/

       Gent. Toelatingsnummer: 3838. <BB april 44-1214>

 

116 Willem Elsschot, Lijmen I. Lijmen II. Het been, verbeterde tekst, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/U. Mij. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam, z.j., 224 p.

       • Prijs: ing. 30 fr.; geb. 45 fr. Druk: V. van Dieren & Co., Antwerpen. Toelatings-nummer: 1470. Bijzonderheden: houtsneden van Henri van Straten <BB januari 44-253> <november 1943>

 

117 Raymond Herreman, Vergeet niet te leven. Klein handboek van het geluk. Eerste deel. Van de lichamelijke genietingen, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 191 p.

       • Contract: 14 oktober 1943. Prijs: geb. 85 fr. Oplage: 1000 genummerde exemplaren. Druk: V. van Dieren & Co., Antwerpen. Toelatingsnummer: 1478. <BB november 43-3238> <augustus 1943 gedrukt>

 

118 Maurice Roelants, De Weduwe Becker. Reportage over haar proces, Onze Tijd/

       Uitgeversmij. A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 200 p.

       • Prijs: 45 fr. Druk: Henri Proost & Co., Turnhout. Toelatingsnummer: 3473. <BB november 43-3312>

       •• Ook verschenen bij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1944.

 

119 Album René Verdeyen, Editions A. Manteau S.A., Bruxelles/N.V. Mart. Nijhoff’s U. Mij, Den Haag, (1943), 406 p.

       • Prijs: 125 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/

       Gent. Toelatingsnummer: 3481. <BB november 43-3375> <augustus 1943 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij Martinus Nijhoff,

       ’s-Gravenhage, 1944.

 

120 R. Ruyssen, Grondslagen der artsenijbereidkunde, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 206 p.

       • Contract: 19 mei 1943. Opgegeven oplage: 1500 exemplaren. Prijs: 125 fr. Druk: Eras-mus, Gent. Toelatingsnummer: 6570. <BB november 43-3435>

 

121 Frank Blockx, Jan Blockx, 1851-1912, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 192 p.

       • Contract: 28 januari 1943. Opgegeven oplage: 700 exemplaren. Prijs: 125 fr. Oplage: 300 genummerde exemplaren op Imitation Art van Spalding & Hodge. Druk: Flor Burton N.M. (1007), Antwerpen. Toelatingsnummer: 1466. <BB november 43-3493>

 

122 Gottfried Keller, Het vendel der zeven standvastigen. Uit het Duitsch vertaald door Jan Goeverneur, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 113 p.

       • Prijs: 75 fr. Druk: Nic. De Jonge, Brussel. Pentekeningen: R. Vanrode. Oorspronkelijke titel: Das Fähnlein der sieben Aufrechten. Toelatingsnummer: 1472. <BB november 43-3517>

 

123 Paul Collaer, Beteekenis van de muziek. Vorm en uitdrukking in de muziek, 2e bijgewerkte druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 77 p. [Basis-reeks 15]

       • Contract: 14 mei 1943. Opgegeven oplage: 1000 exemplaren. Prijs: 15 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB december 43-3963> <september 1943 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1944.

 

124 M. Brants, Schets van een voorgeschiedenis der kultuur in Vlaanderen. Van den primitieven mensch tot den Frankischen mensch, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau, Brussel, (1943), 110 p. [Basis-reeks 17]

       • Prijs: 15 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/

       Gent. Toelatingsnummer: 1463. <BB januari 44-168> <oktober 1943 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1944.

 

125 Jan L. Broeckx, Alfred Stevens en zijn ‘Impressions sur la peinture’, Onze Tijd/

       Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 83 p. [Basis-reeks 20]

       • Contract: 24 mei 1943. Opgegeven oplage: plm. 1000 exemplaren. Prijs: 15 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Toelatingsnummer: 1464. <BB januari 44-213> <november 1943 gedrukt>

 

126 André Minne, Het academische ballet. Historisch overzicht van Belgiojoso tot Sergej Lifar, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 199 p. [Basis-reeks 19]

       • Contract: 20 mei 1943. Opgegeven oplage: plm. 1000 exemplaren. Prijs: 30 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Toelatingsnum-mer: 1463. <BB januari 44-221> <november 1943 gedrukt>

       •• Ook verschenen als: Onze Tijd/Uitge-versmij A. Manteau N.V., Brussel/H.P. Leopolds Uitg. Mij. N.V., ’s-Gravenhage, (1943), 199 p.

 

127 Bert Decorte, Refreinen, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 57 p.

       • Contract: 12 augustus 1943. Opgegeven oplage: 300 exemplaren. Prijs: 42 fr. Druk: Nic. De Jonge, Brussel. Toelatingsnummer: 5567. <BB januari 44-244> <december 1943>

 

128 Carel Vosmaer, Amazone. Met inleiding en aanteekeningen door H.J. de Vos, Uitgevers-mij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 288 p. [Museion Nederlandsche reeks 1]

       • Prijs: 30 fr. Druk: Anneessens, Ninove. Toelatingsnummer: 3483. <BB januari 44-279>

 

129 Hubert Lampo, De jeugd als inspiratiebron: de jeugd, haar wezen en haar problemen in de jongste Vlaamsche letteren, Onze Tijd/Uitge-versmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 111 p. [Basis-reeks 18]

       • Contract: 5 november 1942. Opgegeven oplage: 1200 exemplaren. Prijs: 15 fr. Druk: Erasmus, Gent. Toelatingsnummer: 1462. <BB januari 44-283> <oktober 1943 gedrukt>

       •• Ook verschenen als: Onze Tijd/Uitge-versmij A. Manteau N.V., Brussel/H.P. Leopolds Uitg. Mij. N.V., ’s-Gravenhage, (1943), 111 p.

 

130 M. Lamberechts, Het nieuwe physische wereldbeeld. Een onderzoek naar het wezen van de stof in de huidige ‘Theoretische physica’, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 134 p. [Basis-reeks 21-21a]

       • Contract: 20 mei 1943. Opgegeven oplage: 1500 exemplaren. Prijs: 30 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Toelatingsnummer: 4681. <BB maart 44-774> <december 1943 gedrukt>

 

131 Valère Depauw, Kerstvisioen in het Stalag, Uitgeversmaatschappij A. Manteau, Brussel, (1943), 47 p.

       • Contract: 7 januari 1944. Prijs: ing. 15 fr. Druk: Erasmus, Gent. Bijzonderheden: in twee kleuren gedrukt. Toelatingsnummer: 7703. <BB januari 44-251> <december 1943 gedrukt>

 

132 Joris Vriamont, De exploten van Tabarijn, 5e druk, Uitgeversmij A. Manteau, Brussel, (1943), 52 p. [De Brug 4]

       • Contract: 27 oktober 1943. Prijs: 54 fr. Druk: N. de Jonge, Brussel. Omslag: Marcel Libbrecht. Toelatingsnummer: 3941. <BB mei 44-1542> <december 1943 gedrukt>

       •• De eerste druk van dit boekje werd in 1927 in eigen beheer uitgegeven in een oplage van 45 exemplaren. De tweede druk verscheen in een oplage van 150 bij A.A.M. Stols (Maastricht & Brussel) als tiende deel van de reeks Luchtkastelen. [Van Dijk 124 & 297]

 

133 Provinciale wet. Officieele tekst volledig bijgewerkt met de aanvullende wetten tot 15 november 1943. Uitgegeven onder toezicht van J. van Houtte, 3e druk, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 37 p.

       • Druk: Anneessens, Ninove. <december 1943 gedrukt>

 

134 Johan Daisne, Zes domino’s voor vrouwen, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1943), 332 p.

       • Contract: 15 oktober 1943. Prijs: 150 fr. Druk: Anneessens, Ninove. Omslagtekening: Eugeen Hermans. Toelatingsnummer: 3474. <BB februari 44-451> <december 1943 gedrukt>

       •• Later ook verschenen in de Nimmer-dralend-reeks (nr. 40) bij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1953.

 

 

1944

 

135 Johan Daisne, Bert Decorte, Herwig Hensen, Raymond Herreman, Vier gedichten, Uitge-versmij A. Manteau N.V., Brussel, 1944, 4 p.

       • Bijzonderheden: in twee kleuren gedrukt; 36 exemplaren op Hollands papier (genummerd van I-X en van A-Z) en 550 exemplaren op houtvrij papier genummerd van 1-550 en enkele exemplaren op licht-houthoudend papier. Druk: Vromant, Brussel. <BB januari 44-280> <december 1943 gedrukt>

       • Het betreft hier een relatiegeschenk dat niet voor de handel bestemd was.

 

136 Willy Corsari, De man zonder uniform, 10e druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/H.P. Leopolds’ uitgeversmij N.V., Den Haag, (1944), 315 p.

       • Contract: 25 maart 1943. Opgegeven oplage: 3000 exemplaren. Prijs: 75 fr. Druk: N. de Jonge, Brussel. Toelatingsnummer: 7547. <BB mei 44-1512> <januari 1944>

 

137 Willy Corsari, Schip zonder haven, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/

       H.P. Leopolds uitgeversmij N.V., Den Haag, 527 p.

       • Contract: 25 maart 1943. Opgegeven oplage: 4000 exemplaren. Prijs: 100 fr. Druk: N. de Jonge, Brussel. Toelatingsnummer: 7546. <BB oktober 44-3110> <maart 1944>

 

138 Burgerlijk wetboek. Officieele tekst volledig bijgewerkt met de aanvullende wetten tot heden. Met alphabetisch register. Uitgegeven onder toezicht van J. van Houtte, 3e druk, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 445 p.

       • Prijs: 75 fr. Druk: Hessens, Brussel. Toelatingsnummer: 1475.<BB april 44-1076>

 

139 S. Debèfve, Aller Anfang ist... leicht. Erstes Lehrbuch der deutschen Sprache für junge Anfänger. Bilderschmuck von Jeph Lambert, Editions A. Manteau s.a., Bruxelles, 1944, 232 p. [Montagne aux Herbes potagères 65]

 

       • Prijs: 35 fr. Druk: Erasmus, Gand. Toe-latingsnummer: 3482. <BB april 44-1104>

 

140 F.V. Toussaint van Boelaere, Landelijk min-nespel en andere verhalen, Onze Tijd/Uitge-versmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 219 p.

       • Contract: 21 oktober 1943. Prijs: 10 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Toelatings-nummer: 5848. <BB april 44-1207>

 

141 F.V. Toussaint van Boelaere, Marginalia bij het leven van Karel van de Woestijne. Een boek waarin benevens een inleiding met afwijkingen zijn bijeengebracht ettelijke vroegere schrifturen met een aantal nieuwelijks geschreven voor ’t eerst openbaar gemaakte hoofdstukken, den dichter gewijd mitsgaders twee bijlagen uit diens jeugdwerk, U.M. A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotter-dam, 1944, 171 p. [Documenten 5]

       • Contract: 21 oktober 1943. Prijs: 75 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Toelatings-nummer: 6573. <BB april 44-1208> <februari 1944 gedrukt>

 

142 Theo Luykx, Op den drempel der geschiedenis van het Vlaamsche volk. De Germanen en hun expansie in onze gewesten, Onze Tijd/Uitge-versmij A. Manteau N.V., Brussel, (1944), 87 p. [Basis-reeks 22-22a]

       • Contract: 12 oktober 1943. Prijs: 30 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Toelatings-nummer: 6572. <BB april 44-1292> <februari 1944 gedrukt>

 

143 Johan Daisne, De trap van steen en wolken. Roman, 2e herziene druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, (1944), 356 p.

       • Contract: 15 oktober 1943. Prijs: 90 fr. Druk: Neon, Brussel. <BB september 44-2753> <3 mei 1944>

 

144 De Grondwet. Volledige tekst met een alphabetisch register waarin naar de artikelen verwezen wordt. Uitgegeven onder toezicht van J. van Houtte, 4e druk, Onze Tijd/Uitgeversmij A.

 

       Manteau N.V., Brussel, (1944),40 p.

       • Prijs: 7fr.50. Druk: Anneessens, Ninove. Toelatingsnummer: 8837. <BB juni 44-1699> <maart 1944 gedrukt>

 

145 Valère Depauw, De 15e compagnie. Met penteekeningen van Victor Quienen, 3e druk, Onze Tijd/ Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 223 p.

       • Contract: 24 februari 1943. Opgegeven oplage: 4500 exemplaren. Prijs: 10 fr. <BB juni 44-1843>

 

146 Maurice Roelants, Gebed om een goed einde, U.M. A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, 1944, 230 p.

       • Prijs: 65 fr. Bijzonderheden: 50 genummerde exemplaren op houtvrij papier. Druk: Henri Proost & Co., Turnhout. Toelatings-nummer: 9282. <BB april 44-1208> <april 1944 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1944.

 

147 Jean Capart, Tout-Ankh-Amon. Met de medewerking van Marcelle Werbrouck, E. Bille-De Mot, Jeanne M. Taupin, Pierre Gilbert. Geautoriseerde vertaling door B. Lindekens, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/H.P. Leopold’s Uitgeversmij, Den Haag, 1944, 232 p.

       • Prijs: 150 fr. Bijzonderheden: 50 genummerde exemplaren op alfapapier. Druk: Vromant, Brussel. Toelatingsnummer: 8875. <BB juni 44-1914>

 

148 Willem Elsschot, Kaas, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/P.N. van Kampen en Zoon N.V., Amsterdam, z.j.,152 p.

       • Prijs: ing. 40 fr.; geb. 60 fr. Oplage: 4970 exemplaren. Toelatingsnummer: 8836. <BB augustus 44-2474> <juli 1944>

 

149 Louis-Paul Boon, Abel Gholaerts, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1944), 427 p.

       • Contract: 24 juli 1943. Opgegeven oplage:

 

       plm. 4000 exemplaren. Prijs: 90 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Toelatingsnummer:

       5851. <BB augustus 44-2426>

 

150 Willem Elsschot, Villa des Roses, Uitgevers-mij A. Manteau N.V., Brussel/P.N. van Kampen & Zoon N.V., Amsterdam, (1944), 184 p.

       • Prijs: 70 fr. Oplage: 3000 exemplaren. Druk: Puvrez, Brussel. Toelatingsnummer: 8835. <BB maart 45-718> <augustus 1944>

 

151 Valère Depauw, Een man keert terug, Uitgeversmaatschappij A. Manteau, Brussel, (1944), 45 p.

       • Contract: 8 april 1944. Prijs: 20 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB mei 45-1233> <september 1944>

 

152 Valère Depauw, Wij, artisten..., Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 409 p.

       • Contract: 17 februari 1944. Prijs: 80 fr. <BB september 44-2756>

 

153 Valère Depauw, Offergang, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau, Brussel, (1944), 48 p.

       • Contract: 8 april 1944. Prijs: 15 fr. <BB april 45-981> <september 1944 gedrukt>

 

154 Piet van Aken, Het hart en de klok, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1944), 324 p.

       • Contract: 14 oktober 1943. Prijs: 60 fr. Druk: Louis Vanmelle, Gent. Toelatings-nummer: 7270. <BB september 44-2779> <april 1944 gedrukt>

 

155 Firmin van der Poorten, Het kleine rijk van het hart, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1944), 53 p.

       • Contract: 15 februari 1944. Prijs: 35 fr. Druk: Nic. De Jonge, Brussel. Toelatings-nummer: 9281. <BB september 44-2782>

 

156 Valère Depauw, Kronieken van Reinaart, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 223 p.

       • Contract: 8 april 1946. Prijs: 15 fr. Druk: Erasmus, Gent. Toelatingsnummer: 10213. <BB oktober 44-3112>

 

157 Johan Daisne, Hermine uit-de-storm. Een cyclus verzen uit en voor het leven, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1944), n. gep.

       • Contract: 28 december 1944. Opgegeven oplage: 250 exemplaren. Prijs: 75 fr. Oplage: 250 exemplaren. Band: R. Bruynserade. <BB april 45-980> <november 1944>

 

158 Ernst Jünger, Lob der Vokale und Sizilischer Brief an den Mann im Mond. Mit Einleitung und Erläuterungen von Dr. H.J. de Vos, Verlag A. Manteau N.V., Brüssel, z.j., 94 p. [Museion Deutsche Reihe 1]

       • Prijs: 20 fr. Druk: Anneessens, Ninove. Toelatingsnummer: 5569. <BB november 44-3429>

 

159 Aart van der Leeuw, Verhalende schetsen, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1944), 81 p. [De Brug 5]

       • Prijs: ing. 35 fr.; geb. 45 fr. Druk: Nic. De Jonge pvba, Brussel. Omslagtekening: Marcel Libbrecht. Toelatingsnummer: 8942. <BB november 44-3443]

 

160 Gust. de Muynck, Winston Spencer Churchill 1e deel, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1944), 287 p. [Veroveringen in vrede en strijd 1]

       • Contract: 13 september 1944. Opgegeven oplage: plm. 3000 exemplaren. Prijs: 80 fr. Bijzonderheden: naast de gewone oplage op Fins papier, 20 exemplaren op houtvrij papier, genummerd I-XX. Druk: Nic. De Jonge, Brussel. <BB november 44-3502>

       •• Het boek was al tijdens de oorlog gezet, zodat het vrij snel na de bevrijding in de winkel lag. De Franstalige uitgave verscheen gelijktijdig bij Les Editions Lumière (Bruxelles, 1944) [BS 349]. Het boek was een groot succes, maar door zijn drukke werkzaamheden bij de NIR is De Muynck, getrouwd met een zuster van de politicus Rik de Man, nooit meer aan het tweede deel toegekomen.

 

161 Raymond Herreman & Richard Minne, Album 1944, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1944), 191 p.

       • Prijs: 50 fr. Druk: Anneessens, Ninove. Toelatingsnummer: 5566. <BB december 44-3759> <augustus 1944>

 

162 Nel Wouters, Het leven van Rik Wouters doorheen zijn werk. Uit het Fransch vertaald door A.J.J. Delen, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 1944, 128 p.

       • Prijs: 600 fr. Oplage: 2 exemplaren op Japansch papier, gemerkt A en B, 500 exemplaren op velijn, genummerd van 1-500. <BB maart 45-695>

       •• De oorspronkelijk Franse tekst (La vie de Rik Wouters: à travers son oeuvre) verscheen eveneens in 1944 bij Les Editions Lumière [BS 340].

 

163 Zondagspost. Onafhankelijk weekblad voor politiek en cultuur, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel.

       • Prijs: abonnement 320 fr.; los 7 fr. <BB januari 45-30> <24 december 1944 B 28 april 1946>

 

164 Gaston Duribreux, De laatste visschers, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1944), 278 p.

       • Prijs: 80 fr. Druk: Henri Proost & Co., Turnhout. Toelatingsnummer: 8943. <BB november 44-3434>

       •• De eerste druk verscheen bij het Davids-fonds, Leuven in 1940.

 

 

1945

 

165 François Closset, Raymond Herreman, de dichter en de criticus. Geïllustreerd met een foto en een facsimili van handschrift benevens een proeve van bibliografie van en over zijn werk en een keuze uit zijn kritiek en overwegingen bij de dagelijkse lectuur in tijdschrift, dagblad en boek, U.M. A. Manteau N.V., Brussel/Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotter-dam, 1944, 499 p. [Documenten 6]

       • Prijs: 250 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/

       Gent. <BB maart 45-719> <januari 1945 gedrukt>

       ••Van deze uitgave werden door ons exemplaren op verschillende soorten papier aangetroffen.

 

166 Gust. de Muynck, Winston Spencer Churchill, 2e druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1945), 288 p. [Veroveringen in vrede en strijd 1]

       • Prijs: 80 fr. Druk: Nic. De Jonge p.v.b.a., Brussel. <BB april 45-1029> <januari 1945>

 

167 Commandant de Gerlache de Gomery, Vijftien maanden in den Antarctic. Reis van de ‘Belgica’. Met een voorbericht door Elisée Reclus. Vertaling van L.C. Vrijman, Uitge-versmij A. Manteau N.V., Brussel, (1945), 270+XII p. [Veroveringen in vrede en strijd 2]

       • Contract: 1 april 1944. Prijs: ing. 100 fr.; geb. 125 fr. Bijzonderheden: buiten de gewone oplage op Fins papier tevens 50 exemplaren op velijn, genummerd van I-L. Druk: Charles Bulens, Brussel. <BB april 45-1021> <januari 1945>

 

168 Karel van de Woestijne, Wiekslag om de kim: Het menschelijk brood. De modderen man. God aan zee. Het bergmeer, 3e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 194 p.

       • Prijs: 100 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/

       Gent. <BB maart 45-727>

 

169 George Cleymaet, Het nieuw strafwetboek van de Vereenigde Staten van Brazilië vóór de internationale kritiek. Met een voorrede van prof. dr. Jules Simon, Uitgeversmij. A. Manteau N.V., Brussel, 1945, 48 p.

       • Prijs: 35 fr. Druk: Erasmus, Gent. <BB april 45-890>

 

170 H.J. de Vos, De koninklijke baan. De wekkende en cultuurscheppende functie van de moe-dertaal in een hervormd middelbaar onderwijs, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1945), 68 p. [Basis-reeks 23]

       • Contract: 10 oktober 1944. Opgegeven oplage: plm. 1500 exemplaren. Prijs: 15 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB mei 45-1169> <januari 1945 gedrukt>

 

171 Spiegel van ‘Van Nu en Straks’. Bloemlezing samengesteld, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door F.V. Toussaint van Boelaere, Uitgeversmij A. Manteau, Brussel, z.j., 248 p. [Museion Nederlandsche reeks 2]

       • Contract: 17 april 1945. Opgegeven oplage: plm. 1100 exemplaren. Druk: Anneessens, Ninove. <BB mei 45-1248>

 

172 Richard MacMillan, Montgomery rekent met Rommel af. De geschiedenis van het 8e leger,

       A. Manteau uitgeversmaatschappij, Brussel, (1945), 308 p. [Veroveringen in vrede en strijd 3]

       • Contract: 10 november 1944. Opgegeven oplage: 5000 exemplaren. Prijs: 120 fr. Druk: De Gids, Brussel. Vertaling: Jan van Opstal. Oorspronkelijke titel: Rendez-vous with Rommel. <BB juni 45-1422> <mei 1945 gedrukt>

 

173 Madame Curie, haar leven en werk verteld door haar dochter Eve Curie. Geautoriseerde bewerking uit het Fransch van Willy Corsari, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/H.P. Leopolds Uitgeversmaatschappij N.V., Den Haag, z.j., X-405 p. [Veroveringen in vrede en strijd 4]

       • Prijs: 150 fr. Oorspronkelijke titel: La vie de Madame Curie (1937). <BB juli 45-1847>

       •• Al voor de oorlog was deze vertaling een succesvol boek in het fonds van Leopold.

 

174 L. Dufour, Onze volksche weerkunde. Spreuken en gezegden over het weder, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel (1945), 180 p. [Basis-reeks 24]

       • Contract vertaalrechten: 4 april 1944. Prijs: 40 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Verta-

 

       ling: Alex D. Broekhuysen. Oorspronkelijke titel: La Météorologie populaire en Belgique, J. Lebègue et Cie, Bruxelles. <BB augus-tus/september 45-2129> <juni 1945 gedrukt>

 

175 Marcel Defosse & Frits van Seters, Het schaakspel. Handleiding voor den beginneling, Uitgeversmij A. Manteau, Brussel, (1945), 189 p.

       • Prijs: 75 fr. Druk: Neon, Brussel. <BB augustus/september 45-2186>

 

176 Hubert Lampo, Hélène Defraye. Roman, A. Manteau, Uitgeversmaatschappij, Brussel, z.j., 230 p.

       • Prijs: 80 fr. <BB augustus/september 45-2209>

       •• Later ook verschenen in de Nimmer-dralend-reeks (nr. 37) bij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam (1952).

 

177 Gedichten uit de bezette Nederlanden. Voorwoord van Z. Exc. Baron Mr. B.Ph. van Harinxma thoe Slooten. Inleiding van J.B. Braaksma, Uitgeversmaatschappij A. Man-teau, Brussel, 1945, 58 p.

       • Prijs: 300 fr. Oplage: 4 exemplaren op Japans papier Kozo Mitsumata, genummerd 1-4; 10 exemplaren op Van Gelder, genummerd 5-14; 500 exemplaren op Satin-finished, genummerd van 15-514. Druk: Louis Desmet-Verteneuil, Brussel. <BB augustus/september 45-2223>

       •• De bloemlezing werd in 1944 samengesteld voor uitgeverij Oprecht in Zürich. De opbrengst van de verkoop van deze heruitgave kwam ten goede aan het Nationaal Comité voor Hulp aan Nederland.

 

178 Johan Fabricius, Nacht over Java. Roman, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/N.V. H.P. Leopolds Uitg. Mij., Den Haag, z.j., 148 p.

       • Prijs: 125 fr. Druk: Henri Proost & Co., Turnhout. <BB oktober 45-2542>

       •• Ook verschenen bij Querido, New York, 1944.

 

179 Herwig Hensen, Lof der gereedheid, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1945), 82 p.

       • Contract: 17 april 1945. Opgegeven oplage: 200 exemplaren. Prijs: 75 fr. Oplage: 200 exemplaren, genummerd 1-200. Druk: Anneessens, Ninove. <BB oktober 45-2543> <lente 1945 gedrukt>

 

180 Johan Daisne, Drie-hoog-voor. Gedichten uit de Kleine Kamer, Manteau, (Brussel), (1945), 64 p.

       • Contract: 28 december 1944. Opgegeven oplage: 250 exemplaren. Prijs: 60 fr. Oplage: 250 exemplaren, genummerd van 1-250. Druk: Erasmus, Gent/Ledeberg. Omslag-vignet:Victor Stuyvaert. <BB november 45-2906> <oktober 1945>

 

181 Johan Daisne, De liefde is een schepping van vergoding: een toneel-trilogie: Veva. Het zwaard van Tristan. Tine van Berken, Uitge-versmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, 1945, 263 p.

       • Contract: 28 december 1944. Opgegeven oplage: 500 exemplaren. Prijs: geb. 200 fr. Druk: Neon, Brussel. <BB maart 46-1114> <september 45 gedrukt>

 

182 J.W.F. Werumeus Buning, Maria Lecina en ‘Een ontmoeting met vreemde gevolgen’, A. Manteau N.V., Brussel, 1945, 75 p.

       • Contract: 7 augustus 1944. Opgegeven oplage: 1000 exemplaren. Prijs: 80 fr. Oplage: 1000 exemplaren op velijn, genummerd 1-1000 en 50 exemplaren op Simili-Japans, genummerd I-L. Druk: Ch. De Bruycker, Brussel. Typografie: G. Leguerrier. <BB november 45-2915>

      

183 Jolan Földes, De straat van de visschende kat. Geautoriseerde bewerking uit het Hon-gaarsch door M.H. Székely-Lulofs, Uitgevers-mij A. Manteau N.V., Brussel/H.P. Leopolds Uitg. Mij. N.V., Den Haag, z.j., 206 p.

       • Contract: [datum niet vermeld]. Opgegeven oplage: 3500 exemplaren. Prijs: geb. 125 fr.

 

       Druk: Henri Proost & Co., Turnhout. Oorspronkelijke titel: A halászo macska uccája. <BB december 45-3510>

       •• Het boek werd in 1936 bekroond met de Internationale Romanprijsvraag en een jaar later vertaald. Manteau distribueerde het boek toen voor uitgeverij H.P. Leopold.

 

184 J. Greshoff, Voor volwassenen. Aphorismen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau, Brussel, 1945, 68 p.

       • Prijs: 75 fr. Oplage: 1100 genummerde exemplaren, plus een onbekend aantal niet voor de handel bestemd. Druk: Henri Proost  & Co., Turnhout. Bijzonderheden: de werkelijke oplage bedroeg 1079 exemplaren, waarvan 79 auteurs- en presentexemplaren. <BB januari 46-351> <november 1945>

 

185 Raymond Herreman, Vergeet niet te leven. Klein handboek van het geluk Eerste deel. Van de lichamelijke genietingen, 2e druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1945), 194 p.

       • Prijs: geb. 125 fr. Druk: V. van Dieren, Antwerpen. <BB april 46-1454>

 

186 Emile Langui, Gust de Smet, de mensch en zijn werk. Met 12 photographieën en 108 reproducties van schilderijen, A. Manteau Uitgeversmaatschappij, Brussel, (1945), 277 p.

       • Contract: 17 april 1944. Opgegeven oplage: 500 exemplaren. Prijs: geb. 300 fr. Druk: F. Desmet, Brussel. <BB mei 46-1852> <december 1945 gedrukt>

       •• Eerder verschenen als Gustave de Smet: sa vie et son oeuvre, Les Editions Lumière, Bruxelles, 1944.

      

187 Richard MacMillan, Montgomery rekent met Rommel af. De geschiedenis van het 8e leger (Nederlandsche vertaling van Jan van Opstal), 2e druk, 326 p.

       • Prijs: 150 fr. (geb.) <BB juni 46-2178>

 

 

 

188 Eric Linklater, Juan in Amerika. Uit het Engelsch vertaald door N. Brunt, 3e druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1945), 393 p.

       • Prijs: 125 fr. (geb.) <BB juni 46-2321> <december 1945 gedrukt>

       •• Heruitgegeven met toestemming van Van Holkema en Warendorf, Amsterdam. De eerste druk van deze vertaling verscheen in juni 1934 in de reeks ‘Meesterwerken der Buitenlandsche Roman-Litteratuur’ van deze uitgeverij.

 

 

1946

 

189 Fr. Closset, Maurice Roelants, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 103 p.

       • Prijs: 65 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB juni 46-2351> <januari 1946>

 

190 Johan Fabricius, Komedianten trokken voorbij. Melodie der verten. De dans om de galg. Trilogie, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/N.V. H.P. Leopolds U.M., Den Haag, z.j., 1087 p.

       • Prijs: geb. 250 fr. Druk: Van Dieren, Antwerpen. <BB mei 46-1923> <mei 1946>

       •• Ook verschenen bij H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1946.

 

191 Ad. Herckenrath, Drie cantieken, A. Manteau N.V., Brussel, 1946, 44 p.

       • Prijs: 65 fr. Oplage: 200 genummerde exemplaren. Druk: L. Vanmelle, Gent. <BB oktober/december 46-4228> <voorjaar 1946>

 

192 Peter Pann, Tragische liefde, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 160 p. [Mimosa-reeks 1]

       • Prijs: 20 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB mei 46-131>

 

193 Louis Paul Boon, Vergeten straat. Roman, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 248 p.

       • Contract: 17 april 1945. Opgegeven oplage: 2000 exemplaren. Prijs: 100 fr. Druk: Anneessens, Ninove. Omslagtekening: M. Roggeman. <BB oktober/december 46-4189> <juni 1946 gedrukt>

       •• Ook samen met H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1946.

 

194 André de Ridder, Sint-Maertens-Laethem, kunstenaarsdorp, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 489 p.

       • Contract: 13 februari 1945. Prijs: 350 fr. (geb.) Oplage: 500 exemplaren. Druk: Louis Desmet-Verteneuil, Brussel. Omslagtekening: Gustaaf De Smet. <BB juni 46-2289> <februari 1946 gedrukt>

       •• Ook samen met H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1946.

       ••• Eerder verschenen als: Laethem Saint-Martin, colonie d’artistes, Les Editions Lumière, Bruxelles-Paris, 1945. [Collection Témoignages 3] [BS 363]

 

195 Peter Pann, Teresa, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 168 p. [Mimosa-reeks 2]

       • Prijs: 20 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB juni 46-2349>

 

196 Wetboek van strafvordering. Officieele tekst. Met aanvullende wetten volledig bijgewerkt tot 1 april 1946 en met een alphabetisch register. Uitgegeven onder toezicht van J. van Houtte, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 148 p.

       • Druk: Michiels, Tongeren. <BB S-3312>

 

197 Boschwetboek. Wet van 19 December 1854 en aanvullende wetten. Officieele tekst. Nieuwe en vermeerderde druk. Volledig bijgewerkt tot 1 mei 1946, met een alphabetisch register. Uitgegeven onder toezicht van J. van Houtte, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 51 p.

       • Druk: G. Michiels, Tongeren.<BB S-3304>

 

198 Piet van Aken, De duivel vaart in ons, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 330 p.

       • Contract: 10 oktober 1945. Druk: Anneessens, Ninove.<BB S-2795> <juli 1946 gedrukt>

       •• Ook samen met H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1946.

       ••• Van deze eerste druk bestaan verschillende uitvoeringen met ander papier voor het binnenwerk en de schutbladen, ander linnen en andere stempels voor de band. Later ook verschenen in de Nimmer-dralend-reeks (nr. 42) van Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam (1953).

 

199 Johan Daisne, Ikonakind, A. Manteau N.V., Brussel, 1946, 32 p.

       • Contract: 21 februari 1946. Opgegeven oplage: 200 exemplaren. Prijs: 100 fr. Oplage: 220 genummerde exemplaren. Druk: L. Vanmelle, Gent. Omslagvignet: Victor Stuyvaert. <BB oktober/december 46-4205> <juli 1946>

       •• Ook samen met H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1946.

 

200 Peter Pann, Recht op geluk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 158 p. [Mimosa-reeks 3]

       • Prijs: 20 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB juli/september 46-2993>

 

201 J. Ph. Dupont, De tweede Faust. Goethe’s boodschap, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 63 p. [Basis-reeks 27]

       • Contract: 16 september 1946. Opgegeven oplage: 1000 exemplaren. Prijs: 30 fr. <BB oktober/december 46-4181> <september 1946>

 

202 Marcel Defosse & Frits van Seters, Het schaakspel. Handleiding voor den beginneling, 2e herziene druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 188 p.

       • Prijs: 67fr.50. Druk: Neon, Brussel. <BB oktober/december 46-4116>

       •• Ook samen met H.P. Leopold, ’s-Graven-

       hage, 1946.

 

203 Fannie Hurst, De vrouw in de schaduw. Ge-autoriseerde bewerking van Jeanne van Schaik-Willing, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel/H.P. Leopolds Uitg. Mij. N.V., ’s-Gravenhage, z.j., 435 p.

       • Prijs: geb. 100 fr. Oorspronkelijke titel: Back Street (1931). <BB oktober/december 46-4153> <november 1946>

       •• De vertaling verscheen voor het eerst in 1931 bij Leopold, die de vertaling in 1946 eveneens opnieuw uitbracht.

 

204 J. Slauerhoff, Het lente-eiland en andere verhalen, 3e vermeerderde druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 93 p. [De Brug 6]

       • Prijs: geb. 50 fr. Druk: N. de Jonge, Brussel. Tekstverzorging: K. Lekkerkerker. Omslag-tekening: Marcel Libbrecht <BB oktober/

       december 46-4250> <juni 1946 gedrukt>

       •• De eerste druk van dit boek verscheen in 1930 bij Stols als derde deel in de reeks Luchtkastelen. [Van Dijk 229] De tweede, herziene uitgave verscheen eveneens bij Stols, in 1933. Deze derde druk verscheen als licentie-uitgave nadat Nijgh & Van Ditmar de rechten van het werk had verworven en de bundel in 1941 had opgenomen in Verza-melde werken, deel IV.

 

205 F.V. Toussaint van Boelaere, Litterair Scheeps-journaal III, Onze Tijd/ Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 1946, 526 p.

       • Prijs: geb. 200 fr. Bijzonderheden: 2 exemplaren op luxe-papier, gemerkt A en B. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB oktober/december 46-4261> <september 1946>

 

206 Constantin Simonov, Dagen en nachten in Stalingrad. Uit het Russisch vertaald door J. van Mulders, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 308 p. [Veroveringen in vrede en strijd]

       • Prijs: 10 fr. Druk: Pressa, Antwer-pen. <BB oktober/december 46-4432> <sep-tember 1946>

       •• Ook verschenen in samenwerking met H.P. Leopold, Den Haag, 1946. Een tweede druk verscheen in 1947 bij de communistische uitgeverij Pegasus, Amsterdam.

 

207 Keur uit Schopenhauer. Vertaald en toegelicht door R. Berghen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 136 p. [Basis-reeks 25]

       • Contract: 12 maart 1945. Opgegeven oplage: plm. 900 exemplaren. Prijs: 50 fr. <BB januari 47-100> <oktober 1946>

       •• Ook verschenen in samenwerking met H.P. Leopold, ’s-Gravenhage, 1946.

 

208 Adolf Herckenrath, Memling. Spel van droom en wezen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 40 p.

       • Prijs: 60 fr. Oplage: 200 exemplaren. Druk: Vanmelle, Gent. <BB oktober/ december 46-4229> <december 1946>

 

209 Herwig Hensen, Lady Godiva. Koningin Christina. Polukrates, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 215 p.

       • Contract: 15 oktober 1945. Prijs: 150 fr. Oplage: 450 genummerde exemplaren en een onbekend aantal ongenummerde, maar gesigneerde exemplaren. Druk: Vromant, Brussel. <BB januari 47-288> <december 1946>

 

210 Mens en maatschappij (Een Poging tot Opbouw) door Flor Mielants in leven Hoofdinspecteur bij het Stedelijk Onderwijs te Antwerpen, Uitgeversmaatschappij A. Man-teau N.V., Brussel, (1946), 240 p.

       • Prijs: geb. 175 fr. Oplage: 500 exemplaren op featherweight. Druk: Pressa, Antwerpen. <BB januari 47-107>

 

211 Jacques de Launay, De wereld in oorlog 1939-1945, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 348 p. [Veroveringen in vrede en strijd]

       • Contract: 11 april 1945. Opgegeven oplage: plm. 3000 exemplaren. Prijs: geb. 150 fr. Druk: Henri Proost  & Co., Turnhout. Vertaling: Hans Hermans. Oorspronkelijke titel: Le monde en guerre, Jacques Forment, Wattrelos. <BB januari 47-167>

212 Valère Depauw, Het lied van de oude getouwen. De geschiedenis van Mathias Wieringer. Geïllustreerd met negen penteekeningen van E. Hermans, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 309 p.

       • Contract: 27 september 1946. Prijs: geb. 125 fr. Druk: Henri Proost  & Cie., Turnhout. <BB januari 47-281> <najaar 1946 gedrukt>

 

213 Harold J. Laski, Gedachten over de revolutie van deze tijd. Nederlandsche bewerking van Yge Foppema, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 447 p. [Vraagstukken van onze tijd 1]

       • Contract: 19 september 1945. Prijs: geb. 150 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Oorspronkelijke titel: Reflections on the revolution of our time, George Allen & Unwin Ltd., London. <BB februari 47-482>

 

214 J. van Mulders, Russkij Ucebnik. Leerboek der Russische taal. Spraakkunst, oefeningen, teksten met aanduiding van accent, woordenlijst, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel-Den Haag, z.j., VII-220 p.

       • Contract: 2 januari 1947. Opgegeven oplage: plm. 1000 exemplaren. Prijs: 180 fr. Druk: E.J. Brill, Leiden. <BB februari 47-589>

       •• Ook samen met H.P. Leopold, ’s-Gra-venhage, 1946.

 

215 W.M. Thackeray, Vanity Fair. With introduction and notes by Marguerite Denée, Publishers A. Manteau N.V., Brussels, (1946), 248 p. [Museion English series 1]

       • Prijs: 65 fr. Druk: Anneessens, Ninove. <BB maart 47-1096>

 

216 Raoul Miry, Zwarte handel in levensmiddelen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 124 p. [Vraagstukken van onzen tijd 2]

       • Prijs: geb. 80 fr. Druk: Henri Proost & Co, Turnhout. <BB mei/juni 47-1815> <december 1946 gedrukt>

 

217 Bert Decorte, Nieuwe gedichten: Refreinen. Yoshiwara. Een stillere dag. Opdrachten, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 213 p.

       • Contract: 21 oktober 1947. Opgegeven oplage: 1000 exemplaren. Prijs: ing. 120 fr.; geb. 150 fr. Druk: Sinte Catharina N.V., Brugge. Typografie: H. van Krimpen <BB mei/juni 47-1956> <najaar 46 gedrukt>

1947

 

218 Rex Warner, Het vliegveld. Een liefdesgeschiedenis. Geautoriseerde Nederlandsche ver-taling van Luc. Prins, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 301 p.

       • Contract vertaalrechten: 1 oktober 1945. Prijs: geb. 100 fr. Druk: Pressa, Antwerpen. Oorspronkelijke titel: The Aerodrome. A Love Story (1941). <BB maart 47-1099> <januari 1947>

 

219 Roger Avermaete, Over smaak en kunstzin of Tegenspraak van een gezegde der scolastiekers dat nog steeds veel ingang vindt: De gustibus et coloribus non disputandum, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V. Brussel, (1946), 96 p. [Basis-reeks 26]

       • Prijs: 35 fr. Druk: Erasmus, Lede-berg/Gent. <BB maart 47-1035> <december 1946 gedrukt>

 

220 Louis Paul Boon, Mijn kleine oorlog. Met een inleidend woord van Willem Elsschot, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 116 p.

       • Contract: 12 augustus 1946. Opgegeven oplage: plm. 1000 exemplaren. Prijs: 50 fr. Oplage: 1000 exemplaren. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Omslagtekening: P.G. van Hecke. <BB september 47-2792> <maart 1947>

 

221 Johan Daisne, Schimmen om een schemerlamp. Met achttien penteekeningen van Eug. Hermans, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 164 p.

       • Contract: 20 maart 1946. Opgegeven oplage: plm. 2000 exemplaren. Prijs: 80 fr. Druk: Anneessens, Ninove. <BB februari 47-697> <maart 1947>

       ••Van deze druk bestaat een ingebonden en ingenaaide uitgave. In tegenstelling tot de gebonden versie bevat de ingenaaide druk een omslagtekening van Eug. Hermans. Bij sommige stofomslagen van de ingenaaide uitgave ontbreekt de vermelding van de titel en de auteur.

222 Nic van Beeck, Preludium. Versierd met vier penteekeningen van Jan Vaerten, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1947), 73 p.

       • Prijs: 100 fr. Oplage: 200 genummerde exemplaren. Druk: Ch. De Bruycker, Brussel. Typografie: John Trouillard. <BB september 47-2812> <april 1947 gedrukt>

 

223 De Grondwet. Volledige tekst met bijvoegsel en een alphabetisch register. Uitgegeven onder toezicht van J. van Houtte, 5e druk, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 47 p.

       • Prijs: 10 fr. Druk: Michiels, Tongeren. <BB april 47-1368>

 

224 Herwig Hensen, Gedichten. Eerste deel. De cirkel tot Narkissos, Hamlet in den spiegel, De dubbele vaardigheid, Oefeningen naar binnen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1947), 205 p.

       • Contract: 11 maart 1947. Opgegeven oplage: 1000 exemplaren. Prijs: ing. 120 fr.; geb. 150 fr. Druk: Sinte Catharina N.V., Brugge. Typografie: H. van Krimpen. <BB november 47-3804> <mei 1947> <najaar 1946 gedrukt>

 

225`     Harry Brown, Een wandeling in de zon. Uit het Amerikaans vertaald door J. Moors, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1946), 157 p.

       • Prijs: ing. 70; geb. 90 fr. Oorspronkelijke titel: A Walk in the Sun (1944). <BB juli/augustus 47-2368> <december 1946 gedrukt> <mei 1947>

 

226 Herwig Hensen, Over de dichtkunst. Essay, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1947). [Basis-reeks 30]

       • Contract: 11 maart 1947. Opgegeven oplage: plm. 1000 exemplaren. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <mei 1947 gedrukt>

 

227 Piet van Aken, Alleen de dooden ontkomen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. Brussel, (1947), 279 p.

       • Contract: 8 oktober 1946. Opgegeven oplage: plm. 2000 exemplaren. Prijs: ing. 80 fr.; geb. 100 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB mei 48-1636> <juni 1947 gedrukt>

 

228 Hubert Lampo, Triptiek van de onvervulde liefde, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1947), 203 p.

       • Contract: 13 januari 1947. Opgegeven oplage: plm. 200 exemplaren. Prijs: ing. 65 fr.; geb. 90 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB september 2799> <juli 1947>

       •• Van deze eerste druk bestaan verschillende uitvoeringen met ander papier voor het binnenwerk en de schutbladen, ander linnen en andere stempels voor de band.

 

229 Wetboek van strafrecht. Officieele tekst met aanvullende wetten volledig bijgewerkt tot 1 september 1946 en met een alphabetisch register. Uitgegeven onder toezicht van J. van Houtte, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 212 p.

       • Prijs: 50 fr. Druk: Michiels, Tongeren. <BB juli/augustus 47-2223>

 

230 Gemeentewet met aanvullende wetten. Officieele tekst. Nieuwe en vermeerderde druk, volledig bijgewerkt tot september 1945. Uitgegeven onder toezicht van J. van Houtte en C. Ketelaar, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 171 p. + los bij-voegsel van 8 p.

       • Prijs: 45 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/

       Gent.<BB september 47-2642’

 

231 Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Derde deel. Verhalen en parabelen, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1947) , 1056 p.

       • Druk: V. van Dieren, Antwerpen. Typo-grafie: J. van Krimpen. <BB september 47-2816> <april 1947 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij C.A.J. van Dishoeck, Bussum, (1947).

 

232 Vercors, De stilte der zee. Uit het Fransch vertaald door Hubert Lampo, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 47 p.

       • Contract vertaalrechten: 6 september 1945. Prijs: 25 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Oorspronkelijke titel: Le silence de la mer (1942). Bijzonderheden: een onbekend aantal exemplaren werd op gevergeerd papier gedrukt, bestemd voor de auteur en de uitgever. <BB september 47-2857> <december 1946?>

       •• Oorspronkelijk verschenen als illegale uitgave bij Les Editions de Minuit (Paris), een clandestiene uitgeverij opgericht door Vercors en Pierre de Lescure. In de herfst van 1944 verscheen bij de illegale uitgeverij De Bezige Bij een Nederlandse vertaling van A. Wijkmark (ps. Amy van Marken) in een oplage van 325 genummerde exemplaren. Deze vertaling, gemaakt op basis van een Zweedse vertaling in het maandblad Bonniers Litterära Magasin (februari 1944), bleek echter onrechtmatig. Uitgeverij Manteau had de rechten verkregen voor de Nederlandse vertaling van het boek en daarom verscheen na de oorlog de vertaling van Lampo ook in de BB-reeks van De Bezige Bij. Er verscheen in 1946 eveneens een Franstalige uitgave van de tekst bij A.A.M. Stols (La Haye). [Van Dijk 727]

 

233 Herwig Hensen, Gedichten Tweede deel. Het voorbeeldig bestand, Het onvoorwaardelijk begin, Lof der gereedheid, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1947), 214 p.

       • Contract: 11 maart 1947. Prijs: ing. 120 fr.; geb. 150 fr. Druk: Sinte Katharina, Brugge. Typografie: H. van Krimpen. <BB november 47-4457> <voorjaar 1947 gedrukt>

 

234 William Sansom, Brandweerman Flower en andere verhalen. Geautoriseerde vertaling van J.F. Croes-Van Delden, Uitgeversmaatschap-pij A. Manteau N.V., Brussel, (1947), 256 p.

       •Contract vertaalrechten: 29 oktober 1945. Prijs: 100 fr. Druk: Pressa, Antwerpen. Oorspronkelijke titel: Fireman Flower and Other Stories, Hogarth Press ltd, London, 1944. <BB april 48-1201> <januari 1948>

 

235 Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Eerste deel. Lyrische poëzie, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1948), 857 p.

       • Contract: 12 mei 1943. Opgegeven oplage: 3000 exemplaren. Druk: V. van Dieren, Antwerpen. <BB juni 48-2008> <februari 48>

       •• Ook verschenen bij C.A.J. van Dishoeck, Bussum.

 

236 Karel Albert, De evolutie van de muziek van de oudheid tot Beethoven aan de hand van gramofoonplaten, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1947), 248 p.

       • Contract: 20 augustus 1944. Opgegeven oplage: 2000 exemplaren. Prijs: ing. 75 fr.; geb. 95 fr. Band- en omslagontwerp: Piet Marée. <BB september 48-3262>

 

237 Burgerlijk wetboek. Officieele tekst volledig bijgewerkt met bijvoegsel en alphabetisch register. Uitgegeven onder toezicht van J. van Houtte, 4e druk, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 1947, 480 p.

       • Prijs: geb. 125 fr. Druk: Michiels, Tongeren. <BB oktober 48-3515>

 

238 Johan Daisne, De man die zijn haar kort liet knippen. Roman, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1947), 282 p.

       • Prijs: ing. 80 fr.; geb. 100 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent <BB juni 48-1992’ <augustus 1947 gedrukt> <januari 1948>

       •• Later ook verschenen in de Nimmer-Dralend-reeks van Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1950.

 

239 Valère Depauw, Niet versagen Mathias. De geschiedenis van Mathias Wieringer. Geïllu-

       streerd met negen penteekeningen van E. Hermans, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1947), 286 p.

       • Prijs: ing. 100 fr.; geb. 125 fr. <BB juni 48-1994> <april 1948> <november 1947 gedrukt>

 

240 Johan Daisne, De trap van steen en wolken. Roman, 3e herziene druk, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1947), 367 p.

       • Prijs: ing. 100 fr.; geb. 125 fr. Druk: Jacobs & Co., Leuven. Omslagtekening: Eugeen Hermans. <BB augustus 48-2832> <maart 1948’

 

 

1948

 

241 Curzio Malaparte, Kaputt. Geautoriseerde vertaling uit het Italiaans van J.P. ten Cate, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1948), 536 p.

       • Prijs: ing. 125 fr.; geb. 150 fr. Druk: Pressa N.V., Antwerpen. Oorspronkelijke titel: Kaputt (1944). <BB augustus 48-2925> <mei 1948>

 

242 M. Brants, Beknopte cultuurgeschiedenis van het Vlaamse volk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1948), 526 p.

       • Prijs: ing. 125 fr.; geb. 150 fr. Druk: De Meester, Wetteren. <BB oktober 48-3401> <juli 1948>

 

243 Rex Warner, De Professor. Geautoriseerde vertaling van Nic van Beeck, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1948), 283 p.

       • Contract vertaalrechten: 1 oktober 1945. Prijs: geb. 100 fr. Druk: Pressa, Antwerpen. Oorspronkelijke titel: The Professor, John Lane the Bodley Head Ltd., London, 1938. <BB oktober 48-3683> <juli 1948>

 

244 Wolfijzers en schietgeweren. Een nieuwe verzameling verzen van Richard Minne, den dichter van ‘In den zoeten inval’. Verder eenige verhalen benevens een serie epistelen over den nood en de nijdigheden, de hoop en de zoetheid, de wijsheid en de argeloosheden, van den dichter en den mensch, dit alles bijeengegaard door R. Herreman en M. Roelants met een inleiding en een bloemlezing, 2e druk, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1947), 159 p. [Documenten 1]

       • Prijs: ing. 100 fr.; geb. 125 fr. Druk: Anneessens, Ninove. <BB december 48-4618> <augustus 1947 gedrukt>

 

245 Rosamond Lehmann, De ballade en de bron. Geautoriseerde vertaling van N. Brunt, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 315 p.

       • Contract vertaalrechten: 3 december 1945. Prijs: ing. 100 fr.; geb. 125 fr. Band- en omslagontwerp: Piet Marée. Oorspronkelijke titel: The Ballad and the Source (1944). <BB januari 49-365>

 

246 Emmanuel de Bom, Op reis door het Vlaamse land. Ingeleid, bewerkt en toegelicht door Fr. Closset, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 79 p.

       • Contract [datum niet vermeld]. Opgegeven oplage: 1500 exemplaren. Prijs: 20 fr. <BB januari 49-389> <september 1948>

 

247 Herwig Hensen, Daidalos, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1948), 93 p.

       • Prijs: 60 fr. Druk: Excelsior, Antwerpen. Oplage: 400 exemplaren. <BB januari 49-398>

 

248 Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Zevende deel. De leemen torens. In samenwerking met Herman Teirlinck, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1948), XXIX-835 p.

       • Druk: V. van Dieren, Antwerpen. <BB januari 49-424> <augustus 1948 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij C.A.J. van Dishoeck, Bussum.

 

249 Kent u België. Tekst van Eugène Peeters. Geïllustreerd met 193 fotografieën. Voor-woord van Arthur Haulot, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1948), n. gepag.

       • Prijs: ing. 180 fr.; geb. 225 fr. Druk: Pressa, Antwerpen. Vertaling: Bep H. Eenhoorn. <BB januari 49-520> <november 1948>

       •• Eerder verschenen als Connaissez-vous La Belgique? bij Les Editions Lumière [BS 399].

 

250 Curzio Malaparte, Kaputt. Geautoriseerde vertaling uit het Italiaans van J.P. ten Cate, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1948), 568 p.

       • Prijs: ing. 125 fr. geb. 150 fr. <BB mei 49-2280> <november 1948>

 

251 Aug. Vermeylen, Twee vrienden (22ste-24ste duizendtal), Uitgeversmaatschappij A. Man-teau N.V., Brussel, (1948), 212 p.

       • Prijs: geb. 75 fr. Druk: Pamco N.V., Voorburg. <BB februari 49-989>

 

252 Angus Sinclair, Een inleiding tot de wijsbegeerte, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1948), 180 p.

       • Contract vertaalrechten: 10 januari 1946. Prijs: 80 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. Vertaling: Karel Berg. Oorspronkelijke titel: An Introduction to Philosophy, Geoffrey Cumberledge Publisher, London. <BB mei 49-1925> <december 1948 gedrukt>

       •• Voor de Franse vertaalrechten werd een contract afgesloten op 31 juli 1946. Het boek verscheen echter niet.

 

253 S. Dussart-Debèfve, Immer langsam voran! Zweites Lehrbuch der Deutschen Sprache für junge Anfänger. Bilderschmuck von Jeph Lambert, Editions A. Manteau s.a., Bruxelles, 1948.

       • Druk: Erasmus, Gent.

 

 

 

1949

 

254 Johan Daisne, Het eiland in de Stille Zuidzee, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1949), 93 p.

       • Contract: 19 september 1949. Opgegeven oplage: 1300 exemplaren. Prijs: ing. 45 fr.; geb. 90 fr. Druk: A. Hessens, Brussel. <BB augustus/september 49-3932> <maart 1949>

 

255 Hubert Lampo, De ruiter op de wolken, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 272 p.

       • Contract: 13 januari 1947. Opgegeven oplage: plm. 3000 exemplaren. Prijs: geb. 100 fr. Druk: Scheerders-Van Kerchove, Sint Niklaas. <BB april 49-1800>

 

256 Provinciale wet. Officiële tekst. Volledig bijgewerkt. Uitgegeven onder toezicht van J. van Houtte en C. Ketelaar, 4e druk, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 1949, 59 p.

       • Prijs: 35 fr. <BB juni 49-2485>

 

257 Belgische staatswetten. Wetten en besluiten betreffende de Raad van State. Door J. van Houtte en C. Ketelaar, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 1949, 172 p.

       • Prijs: 65 fr. Druk: Erasmus, Gent. <BB juli 49-2968>

 

258 Valère Depauw, De zege van het verzaken. De geschiedenis van Mathias Wieringer III. Geïllustreerd met 9 penteekeningen van E. Hermans, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1949), 288 p.

       • Prijs: ing. 100 fr.; geb. 125 fr. Druk: Mercurius, Antwerpen. <BB juli 49-3104> <juli 1949>

 

259 Die van ’t Fonteintje. Bloemlezing samengesteld, ingeleid en voorzien van aantekeningen en een bibliografie door Fr. Closset, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 191 p. [Museion Nederlandse reeks 3]

       • Prijs: 65 fr. Druk: Anneessens, Ninove. <BB augustus/september 49-3542> <april 1948>

 

260 Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Tweede deel. II. Epische poëzie. Fragmenten Ilias-vertaling, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1949), 925 p.

       • Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB november 49-4355> <mei 1949>

       •• Ook verschenen bij C.A.J. van Dishoeck, Bussum.

  

261 Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Vierde deel. Beschouwingen over literatuur en kunst, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1949) 965 p.

       • Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB november 49-4356> <juli 1949 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij C.A.J. van Dishoeck, Bussum.

 

262 Suzanne Debèfve, Aller anfang ist... leicht. Erstes Lehrbuch der Deutschen Sprache für junge Anfänger. Bilderschmuck von Jeph Lambert, 2e édition revue et corrigée, Editions A. Manteau s.a., Bruxelles, 1949, 238 p.

       • Prijs: 70 fr. <BB januari 50-116>

 

263 Fred Dethier, Mady Dethier-Rongé & Pierre Fostroy, Histoires pour vous. Lectures, notes et exercises de français à l’usage des premières classes de l’enseignement moyen, technique et professionnel. Illustrations de Léon Jurdan. Préface de Fernand Picard, Editions A. Man-teau s.a., Bruxelles, 1949, XII-360 p.

       • Contract: 7 juni 1949. Opgegeven oplage: 4000 exemplaren. Prijs: 90 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gand. <BB februari 50-498>

 

264 Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Vijfde deel. Beschouwingen over literatuur, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1949), 935 p.

       • Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB februari 50-657> <september 1949 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij C.A.J. van Dishoeck, Bussum.

 

265 Grondwet, Provinciale Wet, Gemeentewet, met aanvullende wetten. Officiële tekst, volledig bijgewerkt door J. van Houtte en C. Ketelaar, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 1949, 324 p.

       • Prijs: geb. 125 fr. Druk: Erasmus, Gent. <BB juli 50-2325> <mei 1949>

 

1950

 

266 Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Achtste deel. Het dagelijksch brood II, Dag-

       boeken en brieven over den oorlog 1914-1918, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1950) 962 p.

       • Contract: 14 juni 1950. Opgegeven oplage: 4500 exemplaren. <BB maart/mei 50-1763> <januari 1950>

       •• Ook verschenen bij C.A.J. van Dishoeck, Bussum.

 

267 Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Zesde deel. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijksch brood. I Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1950), 862 p.

       • Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB december 50-4462> <september 1950 gedrukt>

       •• Ook verschenen bij C.A.J. van Dishoeck, Bussum.

 

 

1951

 

268 De Nieuwe Stem. Maandblad voor cultuur en politiek, Em. Querido’s Uitgeversmij, Amster-dam/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1951-1952).

       • Prijs: fl. 20,-/300 frank per jaar <BB mei 51-1472>

 

269 August Vermeylen, Verzameld werk. Tweede deel. Verzamelde opstellen I en II. Beschou-wingen. Leven en werken van Jonker Jan van der Noot, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1951), 975 p.

       • Prijs: geb. 225 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB juni 51-2137> <januari 1951>

 

270 Hugo Claus, De Metsiers, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1950) 175 p.

       • Prijs: geb. 70 fr. Oplage: 2500 exemplaren. Druk: De IJsel v/h R. Borst & Co., Deventer. <BB augustus 51-2821> <maart 1951>

       •• Een onbekend aantal exemplaren van deze eerste druk werd in 1955 in de handel gebracht door De Bezige Bij met een gewijzigd stofomslag.

 

271 Curzio Malaparte, De huid. Geschiedenis en verhaal, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1951), 363 p.

       • Prijs: geb. 110 fr. Druk: Boek- en steendrukkerij De IJsel v/h R. Borst & Co., Deventer. Vertaling: P. Petersen. Oorspron-kelijke titel: La Pelle (1949). <BB april 51-1438> <april 1951>

 

272 België in 200 beelden. Voorwoord van Arthur Haulot. Inleiding van Herman Teirlinck, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., n. gepag.

       • Prijs: geb. 290 fr. Omslag, bandontwerp en titelblad: J. van Krimpen. <BB juli 51-2568> <mei 1951>

 

273 La Belgique en 200 photographies. Avant-propos de Arthur Haulot. Introduction par Fernand Desonay, Les Editions Lumière/A. Manteau s.a., Bruxelles, z.j., n. pag.

       • Prijs: geb. 290 fr. <BB juli 51-2569>

 

274 August Vermeylen, Verzameld werk. Vijfde deel. Van de catacomben tot Greco. Geschiedenis der Europese plastiek en schilderkunst in de middeleeuwen en Renaissance. Tekstgedeelte, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1951), 832 p.

       • Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB maart 52-917> <september 1951>

 

275 Fernand Desonay, België in een notedop. Geïllustreerd met twee kaarten en twee en vijftig fotografieën, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1951), n. gepag.

       • Prijs: 35 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg. Vertaling: Bep Eenhoorn. <BB juni 52-1871> <november 1951>

       •• Ook verschenen in het Engels: Belgium in a Nutshell, Les Editions Lumière, 1952 [BS 413] en in het Duits: Belgien in einer Nusschale bij Lumière Verlag, 1954 [BS 418].

276 Fernand Desonay, Panorama de la Belgique, 52 photographies, 2 cartes, Les Editions Lumière/A. Manteau s.a., Bruxelles, (1951), n. pag.

       • Prijs: 35 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg-lez-Gand. <BB juni 52-1872>

 

277 Gemeentewet, met aanvullende wetten. Offi-ciële tekst, volledig bijgewerkt. Uitgegeven onder toezicht van J. van Houtte en C. Ketelaar, 9e druk, Onze Tijd/Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 124 p.

       • Prijs: 55 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/ Gent. <BB juli 52-2298> <februari 1952>

 

278 Herwig Hensen, Alles is verband, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1951), 61 p.

       • Prijs: 75 fr. Oplage: 250 exemplaren. Druk: De IJsel, Deventer. <BB juli 52-2454> <februari 1952>

 

 

 

1952

 

279 Curzio Malaparte, De huid. Geschiedenis en verhaal, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 363 p.

       • Prijs: geb. 110 fr. Vertaling: P. Petersen. Oorspronkelijke titel: La Pelle (1949). <BB augustus 51-2893> <januari 1952>

 

280 August Vermeylen, Verzameld werk. Eerste deel. De wandelende jood, Twee vrienden, Varia. Voorafgegaan door een beknopte le-vensschets van Aug. Vermeylen, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1952), 599 p.

       • Prijs: geb. 225 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB augustus 52-2822> <januari 1952>

 

281 Frans Smits, Willem Elsschot, zijn leven, zijn werk en zijn betekenis als prozaschrijver en dichter, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, 1952, 151 p.

       • Prijs: geb. 125 fr. Typografie: Jan Vermeulen. <BB december 52-4504>

       •• In 1976 verscheen bij HES (Utrecht) een ongewijzigde herdruk van deze tweede druk.

 

282 Roger Avermaete, Herinneringen uit het kunstleven 1918-1940 I: Het avontuur van de ‘Lumière’-groep, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1952), 129 p.

       • Prijs: 75 fr. Druk: Snoeck-Ducaju, Gent. <BB januari 53-226> <september 1952>

 

283 August Vermeylen, Verzameld werk Zesde deel. Van de catacomben tot Greco. Geschiedenis der Europese plastiek en schilderkunst in de middeleeuwen en de Renaissance. Illustraties, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1952), 527 p.

       • Druk: Wereldbibliotheek, Amsterdam. <BB april 53-1341> <augustus 1952>

 

284 Herman Teirlinck, Het gevecht met de engel. Nederzetting van de Jeroens op O.L.V. Welriekende. Deel I-II, 2 vol., Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, 1952, 253+261 p.

       • Contract: 28 juli 1952. Opgegeven oplage: 3500 exemplaren. Prijs: ing. 200 fr.; geb. 250 fr. Bijzonderheden: 55 exemplaren op Hollands gevergeerd waarvan 5 (A-E) voor de auteur en 50 (I-L) voor de uitgever in een bibliofiele uitvoering. Druk: De IJsel, Deventer. Typografie: Jan Vermeulen. <BB januari 53-322> <herfst 1952 gedrukt>

 

 

 

1953

 

285 Johan Daisne, De trap van steen en wolken. Roman, 4e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1953), 364 p.

       • Prijs: geb. 60 fr. <BB december 53-4442> <mei 1953>

       •• Ook samen met Em. Querido, Amsterdam, 1953.

       •••Uit een brief van A.Manteau aan J.Daisne (16 mei 1953) blijkt dat de vierde druk geen officiële herdruk is, maar bestaat uit de resterende 1200 plano-exemplaren derde druk voorzien van een nieuwe titelpagina, een nieuw stofomslag en een nieuwe band.

 

286 Karel van de Woestijne, Verzamelde gedichten. Met een voorwoord van A. Roland-Holst. Keuze samengesteld en ingeleid door P. Minderaa, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1953), XXXVI-337 p.

       • Prijs: geb. 175 fr. Druk: Rotterdamsche Boek- en Kunstdrukkerij, Haarlem. Typo-grafie: Jan Vermeulen. <BB november 53-4027> <augustus 1953>

 

287 Herwig Hensen, Alles is verband, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1953), 61 p.

       • Prijs: 75 fr. Oplage: 250 exemplaren. Druk: De IJsel, Deventer. <BB mei 54-1534> <augustus 1953>

 

288 Herwig Hensen, Alkestis, Agamemnoon, Tarquinius, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1953), 183 p.

       • Contract: 1 april 1953. Opgegeven oplage: 700 exemplaren. Prijs: 100 fr. Oplage: 700 exemplaren. Druk: Erasmus, Gent. <BB november 53-4013> <september 1953>

 

289 Hubert Lampo, De ruiter op de wolken, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 272 p.

       • Prijs: geb. 60 fr. Druk: Scheerders-Van Kerchove, Sint Niklaas. <BB december 53-4447>

       •• Ook verschenen in samenwerking met Wereldbibliotheek en Querido.

 

290 Herwig Hensen, Théâtre: Lady Godiva, Alceste, Agamemnon. Présenté et traduit du néerlandais par Fr. Closset, Les Editions Lumière/A. Manteau s.a., Bruxelles, (1953), 208 p.

       • Prijs: 120 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/

       Gent. <BB januari 54-290> <oktober 1953>

 

291 F. Goddemaer, Nola, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1953), 205 p.

       • Contract: 13 mei 1953. Opgegeven oplage: plm. 2000 exemplaren. Prijs: ing. 70 fr.; geb. 90 fr. Druk: Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., Den Haag. Omslagtekening: Louis Thys. Bandontwerp: Th. Kurpershoek. <BB maart 54-971> <oktober 1953>

 

292 Lily van de Woestijne, L’herbe sous l’averse, Les Editions Lumière/A. Manteau s.a., Bruxelles, z.j., 64 p.

       • Prijs: 75 fr. Oplage: 250 genummerde exemplaren. Druk: De IJsel, Deventer. <BB maart 54-1024>

 

293 Curzio Malaparte, De huid. Geschiedenis en verhaal, 3e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1953), 327 p.

       • Prijs: geb. 110 fr. Druk: Boek- en steendrukkerij De IJsel, Deventer. Vertaling: P. Petersen. Oorspronkelijke titel: La Pelle (1949). <BB maart 54-1029> <oktober 1953>

 

294 Mensen strijden elke dag... Novellen van Clara Haesaert, Jos Ghysen, Walter Joz. Roux, Jan Das, Jos Vandeloo, Frans Meertens, Marcel Beerten. Met een inleiding van Antoon Coolen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1953), 175 p.

       • Prijs: ing. 70 fr.; geb. 90 fr. Druk: De IJsel, Deventer. <BB april 54-1314> <oktober 1953 gedrukt>

       •• Ook verschenen in samenwerking met Querido.

 

295 August Vermeylen, Verzameld werk. Derde deel. De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden. Verspreid proza I, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1953), 943 p.

       • <BB mei 54-1547> <oktober 53>

 

296 Yvonne de Man, Ons dagelijks brood. De wederwaardigheden van een huisvrouw van Antwerpen tot Manhattan, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1953), 207 p.

       • Contract: 20 mei 1953. Opgegeven oplage: plm. 2000 exemplaren. Prijs: ing. 65 fr.; geb. 85 fr. Druk: De IJsel, Deventer. <BB mei 54-1592> <december 1953>

       •• Ook verschenen in samenwerking met Em. Querido, Amsterdam, 1953.

 

297 Johan Daisne, Het kruid-aan-de-balk. Een bussel gedichten, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1953), 96 p.

       • Prijs: 100 fr. Oplage: 500 genummerde exemplaren. Druk: Joh. Enschedé & Zonen, Haarlem. Omslagvignet: S.L. Hartz. <BB maart 54-968> <december 53>

       •• Ook verschenen in samenwerking met Em. Querido, Amsterdam, 1953.

 

298 A. Vloemans, Het menselijk leven. Eenvoudige zedenleer, H.P. Leopold N.V., Den Haag/A. Manteau N.V., Brussel, (1953), 112 p.

 

299 Eerste medische systematisch ingerichte encyclopaedie. In twee delen. Deel I, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel, 1953, 459 p.

       • Ook verschenen in samenwerking met de Amsterdamse Boek- en Courantmij.

 

 

 

1954

 

 

300 Eerste medische systematisch ingerichte encyclopaedie. In twee delen. Deel II, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel, 1954, 452 p.

       • Ook verschenen in samenwerking met de Amsterdamse Boek- en Courantmij.

 

301 Roger Avermaete, Herinneringen uit het kunstleven II: Tochten in de artistieke jungle, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1954), 132 p.

       • Prijs: 75 fr. Druk: Snoeck-Ducaju, Gent. <BB mei 54-1502>

 

 

302       Wim Meewis, Geen scherzo voor de goden, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V.,

       Brussel, (1954), 180 p.

       • Contract: 21 november 1953. Opgegeven oplage: 2500 à 3000 exemplaren. Prijs: geb. 90 fr. Druk: Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co., Den Haag. <BB augustus 54-2286> <april 1954>

       •• Ook verschenen in samenwerking met Em. Querido, Amsterdam

 

303 P. Fostroy en E.Delhaxhe, La Dactylographie rationnelle. Méthode aveugle des dix doigts. Domaine administratif, domaine commercial, domaine économique, A.Manteau, Bruxelles, z.j., 93 p.

       • Contract: 17 november 1953. Opgegeven oplage: 2000 exemplaren. Prijs: 50 fr. Druk: Ledeberg-lez-Gand. <BB juli 54-1961>

  

304 Van en over Herman Teirlinck. Anton van Duinkerken, Karel Jonckheere, Julien Kuypers, P. Minderaa, Maurice Roelants, Herman Teirlinck, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, 1954, 48 p.

       • Prijs: 10 fr. Omslag en typografie: Th. Kurpershoek. <BB augustus 54-2292> <juli 1954>

 

305 Wim Meewis, Geen scherzo voor de goden, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 180 p.

       • Prijs: geb. 90 fr. <BB februari 55-564> <november 1954>

 

306 Louis Paul Boon, De voorstad groeit, 2e druk, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, 1954, 258 p.

       • Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent <BB maart 55-895>

       •• Ook verschenen in samenwerking met Querido, Amsterdam.

 

307 Jean Gerard en Walter Franquet, Traité de sténographie commerciale. Système Aimé Paris, Editions A.Manteau S.A. Bruxelles,

       1954, 203 p.

 

       • Contract: 22 februari 1954. Opgegeven oplage: 2000 exemplaren. Prijs: 90 fr. <BB 55-1930>

 

308 Wetboek van strafrecht. Officiële tekst, met aanvullende wetten, volledig bijgewerkt tot 1 februari 1954 en met een alphabetisch register. Uitgegeven onder toezicht van J. van Houtte, Onze Tijd/ Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 173 p.

       • Prijs: 70 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/ Gent. <BB augustus 55-2530> <februari 1954>

 

 

1955

 

309 Fernand Desonay, België in een notedop. Uit het Frans vertaald door Bep Eenhoorn. Geïllustreerd met twee kaarten en twee en vijftig fotografieën, 2e herziene druk, z.j., n. gepag.

       • <BB mei 55-1690> <november 1954>

 

310 F. Goddemaer, Nola, 2e druk, Uitgevers-maatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 205 p.

       • Prijs: geb. 90 fr. Omslag: J.M. Moerkerk. Bandontwerp: Th. Kurpershoek. <BB juni 55-1996>

 

311 H. Tazieff, Kraters in lichterlaaie. Geïl-lustreerd met foto’s, Uitgeversmij A. Manteau N.V., Brussel, (1954), 200 p.

       • Prijs: geb. 155 fr. Vertaling: W. F. Hermans. Oorspronkelijke titel: Cratères en feu, Paris B Grenoble, B. Arthaud, 1951. Omslag: B.J. Aalders. Druk: Bosch-Utrecht. <BB juli 55-2209>

       •• In 1954 ook verschenen bij H.P. Leopold, Den Haag. [Janssen & Van Stek 470]

 

312 Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Neder-landse vertaling van Hubert Lampo, Uit-geversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 195 p.

       • Prijs: geb. 75 fr. <BB juli 55-2383> <april 1955>

313 Herwig Hensen, Orpheus in dit avondblad, Uitgeversmaatschappij A. Manteau, Brussel, 60 p.

       • Contract: 24 januari 1955. Opgegeven oplage: 500 exemplaren. Prijs: 60 fr. Oplage: 500 exemplaren. Druk: Mercurius, Antwerpen. <BB november 55-3715> <april 1955>

 

314 Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Neder-landse vertaling van Hubert Lampo, 2e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 195 p.

       • Prijs: geb. 75 fr. <BB december 55-4159> <juli 1955>

 

315 De Brug tussen de uitgeversmaatschappij A. Manteau en de boekenvrienden. Driemaan-delijks tijdschrift, Brussel, (1954-1955), 4 p.

       • <BB augustus 55-2427>

 

316 August Vermeylen, Verzameld werk. Vierde deel. Verspreid proza II. Met inbegrip van onuitgegeven werk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1955), 942 p.

       • Prijs: 225 fr. <BB oktober 55-3392> <februari 1955>

 

317 Herwig Hensen, De aarden schaal. De andere Jehanne. Sodom en Gomorra, Uitgeversmaat-schappij A. Manteau N.V., Brussel, (1955), 230 p.

       • Contract: 17 april 1947. Opgegeven oplage: 700 exemplaren. Prijs: 125 fr. Oplage: 700 exemplaren. Druk: Mouton & Co., Den Haag. <BB februari 56-592> <oktober 1955>

 

318 Jos Vandeloo, Speelse parade. Gedichten,

       A. Manteau, Brussel, (1955), 37 p.

       • Prijs: 50 fr. Oplage: 300 exemplaren. Druk: ‘Ernest van Aelst’ Grafische Kunstinrichting, Maastricht. <BB mei 56-956> <oktober 1955>

 

319 Roger Avermaete, Herinneringen uit het kunstleven 1918-1940. III Van specialisten, kenners, paedagogen en andere artisten, Uitgeversmaatschappij A. Manteau, Brussel, (1955), 115 p.

 

       • Prijs: 75 fr. Druk: Snoeck-Ducaju, Gent. <BB juni 56-1242> <oktober 1955>

 

320 Herman Teirlinck, Verzameld werk. Vierde deel. Zon, Het ivoren aapje, Novellen, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1955), 826 p.

       • Druk: Erasmus, Ledeberg/Gent. <BB augustus 56-2048> <oktober 1955>

 

321 Herman Teirlinck, Zelfportret of het galgemaal, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, (1955), 230 p.

       • Contract: 5 oktober 1955. Opgegeven oplage: 3000 exemplaren. Prijs: ing. 95 fr.; geb. 120 fr. Bijzonderheden: 25 exemplaren op Strathmore text, genummerd van A-E (niet in de handel) en van I-XX. Druk: N.V. Boek- en Kunstdrukkerij voorheen Mouton & Co., Den Haag. <BB 56-2049> <oktober 1955 gedrukt>

 

322 Waar is de eerste morgen? De jonge experimentele poëzie in Vlaanderen. Samengesteld door Jan Walravens, Uitgeversmaatschappij A. Manteau, Brussel, 1955, 95 p.

       • Prijs: 28 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg/

       Gent. <BB juni 56-1369> <november 1955>

 

323 P. Fostroy en E. Delhaxhe, La dactylografie rationelle. Méthode aveugle des dix doigts. Domaine administratif, domaine commercial, domaine économique, A.Manteau, Bruxelles, z.j., 194 p.

       •Prijs: 90 fr. Druk: Erasmus, Ledeberg-lez-Gand. <BB februari-maart 56-511>

 

324 Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Nederlandse vertaling van Hubert Lampo, 3e druk, Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., Brussel, z.j., 195 p.

       • Prijs: geb. 75 fr. Omslag: P.A.H. van der Harst. Bandontwerp: Rein van Looy. <BB februari-maart 56-652>