[terug]

Variantenapparaat Maagpijn

 

De editeurs van het Verzameld werk kozen de Front-uitgave als basistekst (zie hiervoor Tekstverantwoording p.247-258). Dit variantenapparaat moet als volgt gelezen worden: < Front (=Fr) >> Boontjes Twee spoken (=D1) >.

De VW-aanduidingen tussen gecursiveerde rechte haken zijn ingrepen van de editeurs op de basistekst: [ Front (=Fr) ]] Verzameld werk (= VW) ].

 

Fr = Maagpijn in Front, tussen 4 augustus en 6 oktober 1946

D1 = Maagpijn in Boontjes Twee spoken, De Arbeiderspers, 1952 [De Boekvink]

VW = Te oud voor kamperen? en andere verhalen, De Arbeiderspers, 2005 [Verzameld werk]

 

Titel

Fr: Maagpijn door Louis-Paul Boon

D1: Maagpijn [auteur: Boontje]

VW:              Maagpijn, Louis Paul Boon

 

Aantekening van de auteur

Fr:

Beken tot mijn groote spijt dat de ik uit deze novelle volkomen reel is; maar de anderen, geneesheren, verpleegsters, buren, mijn vrouw, slechts in mijn abnormale fantasie bestaan.

l.p.b.

D1:

[opmerking/asterisk van de auteur op p.5 bij Inhoud:]

Bij alles wat heilig is en dat zal, helaas, niet bijster veel zijn zweer ik dat deze beide spoken van kop tot teen verzonnen werden. Mocht echter de een of andere zich onder de afgeschilderde personages menen te herkennen, dan gaat niemand anders daar schuld aan hebben dan deze zojuist genoemde een of andere. boontje

 

p.11

<hooger>>hoger>

<voor mij over>>over voor mij>

<Balatum>>balatum>

<te wachten stond. Het zat ergens in>>verfpot, ik wierp er beroeste nagelen in,> [zetfout in Fr]

VW: [te wachten stond. Het zat ergens in]]verfpot, ik wierp er beroeste nagelen in,]

<Balatum>>balatum>

<zooals>>zoals>

<den>>de> dag

Het <zal>>zat> ergens in mijn maagstreek [zetfout in Fr]

VW: Het [zal]]zat] ergens in mijn maagstreek

<zoo>>zo>

vuile<-n> overall

de<-n> onderkruiper

<oogenblikken>>ogenblikken>

de<-n> arbeid

te<-e>kende

ordelo<-o>ze

<bezigheid>>bezig hield >

VW: [bezigheid]]bezighield]

in uw boek<-,> zei hij<;>>,> ik antwoordde

 

p.12

<toen>>dan> lachte hij nog harder.

de<-n> prijs

de<-n> angst

<- Wij dachten dat het gansche land mij ging aan de borst drukken, maar het was niet waar.>

mens<-ch>en zo<-o>als ik

<“Het Vlaamsche Land”>>Het Vlaamse Land>

VW:[ “Het Vlaamsche Land”]] Het Vlaamsche Land]

de<-n> revolver

gro<-o>te dingen wou bereiken<-,>

<alln>>alleen>

die<-n> prijs

<De>>de> Pelsemaecker

de<-n> gevel

in die<-n> tijd

<menschen>>mensen>

<opsolferen>>opsolveren>

al kijkend naar <het>>een> beetje wit poeder

<zooiets>>zoiets>

die<-n> prijs

o<-o>genblik

<wel>>wl>

mijn onuitgesproken gedachte<+,> dat ziekte

 

p.13

<Menschen>>Mensen>

dat het <- was> van voortdurend binnen te zitten <+ was> <+,> en van <teveel te vreten>>te veel vreten>

<Hoogers>>Hogers>

<vroet>>vreet>

VW:[vroet]]vreet]

<menschen>>mensen>

zonder man<..>>...> <- een man hebt ge alleen noodig als er vliegers overkomen...>

VW:[zonder man..]]zonder man...]

ik heb het u gezegd<-,> zegt ze.

<den heelen>>de hele> dag

<rommelzolder>>rommelkamer>

als het niet beterde<-,>

<menschen>>mensen>

een simpele<-n> schilder

een werkjongen moest nooit meer worden <dat>>dan> wat hij was [zetfout in Fr]

VW: een werkjongen moest nooit meer worden[dat]]dan] wat hij was

<menschen>>mensen> moesten in de gang wachten<+,>

zo<-o>

ontkle<-e>den

de<-n> doorslag

zo<-o>

de<-n> vloer

Als het mijn beurt was zei hij<+:>

zo<-o> goed

 

p.14

<lijk>>gelijk>

om het eten <+ klaar> te maken

Dan zullen <we>>wij> eens wat anders schrijven

<gremelen>>gremmelen>

om zijn geschrift<.>>,> <H>>h>et sliste ook.

die<-n> naam

morgen immers<+,> of zelfs deze<-n> namiddag nog,

zo<-o> traag

een lastig <mensch>>mens>

de<-n> zolder

de<-n> avond

dan zei ik<+,>

e<-e>nige

lo<-o>pen

he<-e>lemaal

op<,>>.> <ik>>Ik> kronkelde

de<-n> vloer

<vijftien frank>>15 fr.>

een <Fransch>>Frans> brood

<drie>>3>

<na>>n>

<vier uur-eten>>4uur-eten>

<zweeren>>zweren>

de<-n> oorlog

de<-n> oorlog

de<-n> bak

een maand of <twee>>2>

de<-n> ziekenbond

zo<-o> ver

<vollen>>volle> camion <schlam>>schlamm>

 

p.15

een fles<-ch>je met witte schoen<knoopen>>knopjes>

ons he<-e>le rantsoen vlees<-ch>

gelo<-o>ven

maar buiten was<,>>...>

ik begreep het dadelijk<,>>:>

vlakke ste<-e>nen

een uur of <tien>>10>

de<-n> slisser

<kij>>hij>[zetfout in Front]  kwam niet maar deed vragen 

VW: [kij]]hij] kwam niet maar deed vragen

had<,>>.> <i>>I>k mocht <drie>>3> schoenkno<-o>pen

de<-n> zetel

<Dt>>Dat> wat ik <gisteravond>>gisterenavond> <-in>genomen had

VW: [Dt]]Dt]

onze<-n> gootsteen

Ha dat <+ kan>[zetfout in Front] ik gelo<-o>ven

VW: Ha dat [+ kan] ik gelooven

Och<-,> wist ik nog waar het was<.>>?>

<mij>>me>

<dr>>dr>

VW:[dr]]dr]

op de<-n> duur<-,>

<vr>>vr> de<-n> oorlog

VW:[vr]]vr]

eieren <en>>met> frit

 

p.16

<tien>>10> minuten

de<-n> zetel

goed volgen<,>>:>

de<-n> moed

een andere<-n> dokter [2x]

<scheeve roodekoolen>>scheve rodekolen>

<vijftig>>50> meter

die<-n> veel te jonge<-n> dokter

ondertuss<-ch>en

<- De menschen moesten nog immer in de gang wachten en zijn vrouw stapte hen dan voorbij met haar kin en haar tetten vooruit, alsof zij de koningin van Holland was.> En als men hem

willen weten <waar>>wr>

de<-n> protestant

<-,> zegde men,

he<-e>te compressen

<Vierz>>Virez>

<Viers>>Virez> <-,>

VW:[Viers]]Vierz]

gro<-o>te huis

<Bloed>>bloed>

<Maag>>maag>

<wij>>Wij> [zetfout in Fr] zaten in die smerige gro<-o>te wachtzaal

VW: [wij]]Wij] zaten in die smerige groote wachtzaal

 

p.17

<Volk en Staat>>volk en staat>

VW:[Volk en Staat]]Volk en Staat]

<we>>wij> zwegen

haastig binnen<+,>

in die<-n> tijd

of dat <- het> zijn zoon was

<alle menschen den kop van zot raasde>>alle mensen de kop zot over raasde>

onno<-o>zelheid

[- nieuwe alinea] Van zo<-o>haast

<Vierz>>Virez>

geweest zijn<.>>,> <H>>h>ij

ondertuss<-ch>en

<twee>>2>

<kleeren>>kleren>

<lijk>>gelijk>

ho<-o>ren zeggen

en zijn medicamenten <uit>>niet> nemen [zetfout in Fr]

VW: en zijn medicamenten[uit]]niet] nemen

o<-o>gen

triestig<+,> dom en belachelijk

haar o<-o>gen

<s>>S>trichnine

de<-n> slisser

zo<-o>veel

<grommelde>>gremelde>

<reeds>>al> lang

de<-n> steen

de<-n> oorlog

de<-n> andere<-n> kant

de<-n> laatste<-n> keer

 

p.18

En ook<+,>

al lang gedacht<-,> zei ze.

<lijk>>gelijk>

het <gebeterd had>>beterde>

Och<+,>

die<-n> <rampslamp>>rompslomp>

dierf ik niet meer gaan<+,>

<haar>>hr>

van <alles>>lles>

triestig <is>>was>

ziekelijke<-n> man

naar het zwembad <+ ging> of naar de cinema <- ging>

afde<-e>ling <Vleesch>>vlees>

<afstootelijk>>afstotelijk>

<wij>>we>

<-,> en die zich ook

<U>>u>niversiteit

hield haar staand<+e>

in die<-n> tijd

een harde<-n> slag

te we<-e>nen

zo<-o>als met het geval van die<-n> corporatie-stier

en gezegd <+ hebben> dat zij het lastig had

zo<-o> dik

te<-e>nen

zo<-o> zielloos

<-,> terwijl binnen in mijn hoofd

een nieuw<+e> gedacht<+e>

mens<-ch>en

<lijk>>gelijk> <zij>>ze> graag leefden.

<nagels>>vingers>

de<-n> middag

 

p.19

<honger honger>>honger> had

Gro<-o>te Kans

we<-e>nen

die<-n> heer

mens<-ch>en

ondertuss<-ch>en

gro<-o>te stofnet

naar beneden hing. <- Ik zou kunnen naar boven loopen hebben en me... Halt. Want> <h>>H>et was

o<-o>genblik

de<-n> wagen

gro<-o>te o<-o>genblik

kuis<-ch>te

<+,> en ondertuss<-ch>en ook liefde,

VW: [Larousse Universel]]Larousse Universel]

zo<-o>iets

Ik gaf niets om een portretje<.>>,>

VW: in de [L]]l]ucht te werpen

 

p.20

ondertuss<-ch>en

<- alleen> liet ploeteren

<- of Communist>

mens<-ch>en

de<-n> weg

waarom<,>>...>

mens<-ch>en

vals<-ch>e tanden

de protestants<-ch>e met haar riekende<-n> adem

de<-n> corporatie-woekeraar

<voldeden>>bedierven>

en ik zei<+:> zeg dat

werd het <mij>>me> toch niet, ik vroeg <mij>>me> af

de<-n> weg

zo<-o> erg

de<-n> hoek

hield <- ... en wier haar man in Duitschland werkte en waar het sedertdien een bordeel geworden was met vier mokkels de weef van dokter Goethals, die er maar juist s avonds kwam, meegerekend aan dien hoek dus> liep er mij

<tegen>>op> het lijf

rayon <X>>x>
opere<-e>ren

zwe<-e>ren

verdo<-o>ven

zo<-o>dat

kanker <in>>aan> de maag

gestorven<.>>,> [zetfout in D1]

zo<-o>als de slisser

<tusschen hooge>>tussen hoge> muren

een halve<-n> dag

 

p.21

En nu ik aan die dagen denk, <ik herinner>>herinner ik> mij

<plus>>, en> een briefje van <honderd>>100> frank

de<-n> helft [2x]

<die>>de> ketting

de<-n> steenweg

zwe<-e>ren...

<vier>>4> broers

zwe<-e>ren

een <heelen>>hele> berg

dat was nog <vr>>voor> de<-n> oorlog

<sanderendaags>>s anderendaags>

zo<-o> een angst

<lijk>>gelijk>

mens<-ch>

<laten nemen had>>had laten nemen>

<-,> nu met die<-n> oorlog en <met de>>die> vliegers

de<-n> slisser

rayon <X>>x>
zo<-o>danig

<den>>die> brief

<een>>n> oor

de<-n> brief

<- toch> evengoed

de<-n> brief

rayon <X>>x>
gelo<-o>pen had

het was dinsdag<-,> en dan

<de>>zijn> kliniek

de<-n> dinsdag in <de>>zijn> kliniek en de<-n> vrijdag in het hospitaal

 

p.22

En <lijk>>gelijk> Zaelman een heelkundige was

zweren op de<-n> darm

zwe<-e>ren

zo<-o> maar

do<-o>de o<-o>gen

zo<-o> lichtloos en zo<-o> dood dat die o<-o>gen waren

<lijk>>gelijk>

do<-o>de o<-o>gen

heel de<-n> tijd

een jaar of <vijftien>>15>

te ho<-o>ren

<.>>,> ik zag hoe ze
VW: [.]],] ik zag hoe ze

tuss<-ch>en de knien

dat het zweren waren<+,>

een keer of <drie>>3> onder het mes geweest<-,> zei er een,

om zo<-o> te zeggen

opere<-e>ren

een ander<+e> plaats

zo<-o>dat

Er <zat>>was> een dorpsmadameke<-n>,

de<-n> notaris van <Woubrechtegem>>Waaiendijck>

te gelo<-o>ven was

<voorgaan>>vrgaan>

of zo<-o>iets

<Woubrechtegem>>Waaiendijck>

VW: ap[+p]endicitis

en <lijk>>gelijk> ze er over bezig was

 

p.23

de<-n> rouw

En ze was precies bele<-e>digd

en ik dacht aan de<-n> mijne

Ik voelde <meer>>weer> een soort <weerzien>>weerzin> [zetfout in Fr] tegen alle mens<-ch>en

VW: Ik voelde meer een soort [weerzien]]weerzin] tegen alle menschen

mijn o<-o>gen

En om <hen>>hun>

het madameke<-n>

en dat was spijtig<+,> <maar>>want> als ge leeft

en het bovendien hebt le<-e>ren inzien dat het dwaas is u de<-n> <->nombril du monde<-> te voelen,

Het was iets <zoo>>z> gek, dat aan een naakte<-n> mens<-ch> te vragen<,>>.> <i>>I>emand met kle<-e>ren aan

een mens<-ch> in zijn bloot lijf

omdat ik seffens bij de<-n> dokter moest

omdat ik <vr>>voor> haar in mijn blo<-o>ten stond

VW: [vr]]vr]

zo<-o> een verpleegster

de<-n> <->nombril du monde<->

ondertuss<-ch>en

wat of ik antwoorden zou<,>>:>

<+,> en romanschrijver klonk zo<-o> belachelijk.

Ze keek naar mij<+,> met haar potlood schrijvensgereed, <- ze kon het niet gelooven dat ik een romanschrijver was,> <+en> ik zag haar denken

<lijk>>gelijk> hij daar zat een sigaret te <rooken>>roken> om aan te <toonen>>tonen> dat hij soms ook eens een gewoon mens<-ch> kon zijn,

het madameke<-n>

 

p.24

het middenpunt van <alles>>lles>

hij zei<+:> leg u hier eens neer<-,> Louis,

<Au!>>au> riep ik

Kom er maar af<-,> zei hij,

<de>>zijn> kliniek
als een armemens<-ch>

alhoewel we nochtans <wl>>wl> <arme menschen>>armemensen> waren.

VW: [wl]]wl]

ik kon nooit een potlood vinden om <+ er> mee te werken

<-><W>>w>ij zullen eens onder de roentgenstralen gaan met uw nieren<->.

als ze van opere<-e>ren gingen spreken, en langs de<-n> andere<-n> kant

met een taxi<,,>>,>

VW: met een taxi[,,]],]

het <karreken>>karretje> van de<-n> ophanger

zo<-o> gezond

het <karreken>>karretje>

en ze <jouwde>>jauwde>[zetfout in D1] de-<n> ophanger aan <+ om>

op de kliniek zullen ze toch niet smijten<+,> zei ze.

och<-,> zei ik,

moesten we wachten <+ hier en wachten> daar, en overal waar <we>>ze> zegden

<vijfhonderd>>500> frank<-,> en ik keek eens naar mijn vrouw<-,> maar

de ellendigste mens<-ch>

 

p.25

de<-n> oorlog

<+,> maar geld moest uitgeven om gezond te worden,

in het ander<+e> bed

<+,> dan ging er een klepken <open en>>openen>[zetfout in D1] het floot piep piep.

de<-n> nacht

en ik begon <zelf>>zlf> moeilijk mijn adem te halen.

Ik begon te zwe<-e>ten

hoe vriendelijk <dat>>het> meisje naast het bed ook was<,>>...> ik liep de gang<-en> door,

om een sigaret te ro<-o>ken

maar was het niet veeleer om weg te lo<-o>pen<-,> de hemel <weet waarom>>waarheen>,

<Er>>er> keek echter een zuster naar mij

de<-n> stap

Die drukte werkte nog <erger>>meer> op mij,

mens<-ch>en waren die hun werk deden en ondertuss<-ch>en aan wat anders dachten,

tuss<-ch>en <drie>>3> muren

kamer 4<-,> aan de straatzijde,

<dat>>het> huis der zuchten

aan mal-de-<Pott>>pott> en de ander aan zwe<-e>ren

 

p.26

<lijk>>gelijk> ik naar mezelf zou gekeken hebben

<lijk>>gelijk> die zuster met haar bril<-.>

pisfless<-ch>en

keerde zich <weldra>>zelfs> om

<wat>>wt> het mocht zijn

tuss<-ch>en muren en achterbouwtjes

Duits<-ch>land

<-,> zonder dat ik het gezien had

de<-n> helft van mijn leven

de<-n> dokter

en zei <- hij> dat het onbelangrijk was

de<-n> arm gebroken had

en hij te<-e>kende er eentje op <den grond>>de rand> van zijn formulier

tuss<-ch>en mijn borst en mijn maag<+,> pijn had?

 

p.27

en <- hij> pletste op mijn buik

hij zei dat ik ook <vanavond>>van avond> nog moest purge<-e>ren, en hij glimlachte <+ hemels> alsof hij over een lekkernij sprak.

een uur of <tien>>10>

<+,> en droeg een vliegersmuts op het hoofd

<Niets belangrijk>>Niets belangrijks> zei de Chinees in het Frans<-ch>

En toen spraken ze verder in het Frans<-ch> <- , over de verpleegsters. Paula ging vanavond mee met de vliegersmuts, en de Chinees legde uit dat er iets scheef liep tusschen hem en Lucia, en hij sprak haar naam uit alsof het over een heilige ging, Sancta Lucia.> Ik moest ondertuss<-ch>en

waar reeds anderen hadden <op gelegen>>opgelegen><-,> want

alsof ik niets was<-,> een zero<-,> een schrijvertje<,>>...>

in een bos<-ch> te wonen, en nooit meer mens<-ch>en te <+ moeten> zien,

kamer <vier>>4>
eerst zeer ver<+,> hoem<-,> hoem<-,> hoem,

wat het zou zijn<+,> als ze hier op de kliniek eens <moesten>>zouden> smijten.

het was <Dingen>>Dinges>

<-,> nu met die<-n> oorlog,

en de <twee>>2> anderen

zonder dat er aan gesneden wordt<+,> zegden ze

aan zo<-o>iets onnozels als een ziekte en <aan>>een> hospitaal niet dachten,

de rue <Zerezo>>Zrzo>

dat er iemand zou <binnenkomen>>binnen komen>

 

p.28

iedere<-n> stap

Nu zal men u een beetje zeer doen<+,> zei ze.

<z>>z> was ik bezig met mijn kloppend hart

VW: [z]]z]

en mij binnenleidde<-,>

met die<-n> Chinees alleen<,>>.> <H>>h>ij brandde iets

dat ik <me>>mij> moest ontkle<-e>den en op tafel leggen, neen, zo<-o> niet,

die <drie>>3> rechtstaande naalden

uit de<-n> bak

Ik moest mij omke<-e>ren

en hij legde ijzers rond <mijn enkels en mijn polsen>>mijn polsen en mijn enkels>

en dacht dat het van de inspuiting<-en> <kwam>>was>

naar mijn<+...> ja hoe moet ik het zeggen?

had <iedereen>>ieder> angst

<,>>;> maar hier binnen ontkleedde men u en nam <+ men> het vast

o zo<-o> klein

<en>>En> tevens dacht ik aan die<-n> keer

de<-n> achtergevel van een brouwerij

<dââr>>dáár>, maar dierf het aan niemand to<-o>nen

VW: [dr]]dr]

 

p.29

en het was zo<-o> doodgewoon

Ik vond het op dat o<-o>genblik zo<-o> dwaas van alle mens<-ch>en

als ge er <aankomt>>aan komt>

de mens<-ch>en die gij gemaakt hebt

naar die<-n> Aziaat

vroegen mijn hersenen zich af<+,> of

[- nieuwe alinea] Maar het dier in mij<+,>

VW: [geen nieuwe alinea tussen Front-afleveringen]

opere<-e>ren [2x]

ik <schreeuwde>>schruwelde> van pijn [zetfout in D1]

<Sst, sst>>sst sst> <-,> zei hij.

he<-e>lemaal

<-,> tot ergens

en <+ hij> ging weg

de<-n> dokter

en ze antwoordde <+ mij> dat ze <mij>>me> niet alleen mocht laten.

de<-n> tijd

dat verwierp ik <zeer>>weer> dadelijk

<Jesus-Maria>>Jezus-Maria>

een erge<-n> vloek

 

p.30

wat er <+ gebeurd> was,

mijn o<-o>gen

dan zal <dat>>het> wel geweest zijn
<mijzelf>>mezelf>

<met nog>>nog aan> iemand <- anders> bezig

dat ik <- het> niet meer uithouden kon<+,>

<lappen>>klappen>

Ik <moest>>moet> pissen, riep ik

< Haast u dan toch, riep ik,>>Haast u dan toch riep ik,>

een ro<-o>de kamer

<k>>k> [ k ]

vergro<-o>ten

<- en> er stonden

de <een>>ene> zei <+:>

<deed>>dd>

weet ik niet<,>>...> blinde Esther<+,>

laten onderzoeken<+,> zegt

te maken<;>>...> en Eugne<+,>

en <alles>>lles> weet

Neen<-,>

het speet <mij>>me> diep

maken waren<.>>,> <Ik>>ik>

<zij menschen>>ze mensen>

<menschenzelf>>mensen zelf>

0maar het was <zôô>>zo>

VW: maar het was[z]]z]

<+,> of aan <den spoorweg>>de spoorbaan> met de brem <- naast>,

 

p.31

<Fransch>>Frans>

de <eene>>ene> verpleegster

afdroogde<-,> zegden

die<-n> priem

en dan namen ze <- me> opnieuw plakken.
de<-n> eerste<-n> keer

ze reden mij in <een>>de> gang

zo-<o>dat

kamer <vier>>4>

bloeddr<o>>u>ppels

Zo<-o>als

<z>>z> was er nu een zee van geluid

VW:[ z]]z] was er nu een zee van geluid

<- en> die twee zeen klotsten door elkander

<ze>>en> vroeg of het pijn gedaan had

<de>>die> twee zeen

<lijk>>gelijk>

een straat of <twee>>2>

zo<-o> erg

<de>>die> inspuiting van <die>>de> zuster

op de<-n> duur

tuss<-ch>en hen instond<+,>

die<-n> magere<-n> man

<“Dag pa”, zei hij. “Dag mijn jongen”, zei ik>>Dag pa, zei hij, dag mijn jongen zei ik>

de fles<-ch>

 

p.32

<lijk>>gelijk> altijd

kon <- aan> haar gezicht bemerken

in de radio<-.><Ze zijn geland. En>> ze zijn geland en>

de<-n> helft

<-,> zei ze.

tuss<-ch>en mijn be<-e>nen

Het was <Vierz>>Virez>,

hij begon <me>>mij>

[- nieuwe alinea] Zij <vroeg>>vroegen>

dat wist hij niet<.>>,>

<kamer vier>>zaal 4>

een Belgischgezinde<-,>

<het karreken>>een karretje>

<.>>,> <Ik>>ik> lag

het madameke<-n> uit <Woubrechtegem>>Waaiendijck>

Engels<-ch>- en Duits<-ch>- en Belgischgezinden

het <karreken>>karretje> van de<-n> ophanger

de<-n> ophanger

<vijf>>5> minuten [2x]

alle <twee>>2> [2x]

 

p.33

mijn eigen bed<-,>

tuss<-ch>en

gekwetst ben ik <al>>van> binnen...

<+,> en van als men <mijn>>mij>[zetfout in Front] zag

VW: en van als men[mijn]]mij] zag

Odilon<-,> de<-n> bakker<-,>

zo<-o> een brij

<-,> dat ze <me>>mij>

en <- ze> vonden er geen

<dertig>>30> haantjes

geen <+ van> missen

iedere<-n> dag vers<-ch> vlees<-ch>

<dt>>dt>

VW: [dt]]dt]

zo<-o> waren ze daar. <- Ze konden er geen melk verkoopen omdat ze moesten leveren aan de corporatie, en Schoen, die altijd een communist geweest was kwam nu m een literken voor zijn meisje die op sterven lag, tering in de keel, en hij kreeg geen, we hebben geen, zegden ze, maar iedereen wist dat hun dochters naar een betaalde school gingen van als het oorlog was, en dat ze iederen dag twee liters melk meededen om de nonnekens uit te koopen en den eersten prijs te halen.>

<honderd en tien>>110> frank

<negentig>>90> frank

iedere<-n> dag

met mij was<,>>...>

de<-n> uitslag

iedere<-n> dag

<dr>>dr>

VW:[dr]]dr]

<opwrat>>opvrat>

<en>>, maar> gaf mij Dolantine

 

p.34

want ge vindt <nergens iemand>>niemand>

dan over <pijn, ziekte>>mijn ziekte>

mijn vader<-,> die er ook was<-,>

de<-n> oorlog [2x]

tuss<-ch>en Engels<-ch>gezinden en Duits<-ch>gezinden...

Ik had een beetje spijt<+,>

de<-n> kop

< l>> L> van literatuur

VW:[l]]l] van literatuur

<, dr,>>... dr,> waar ik mij terug

VW:, [dr]]dr], waar ik mij terug

te<-e>kende

een <groote roode>>grote rode> vlek

<afgereden>>aangereden>

<z>>Z>ondagavond
de<-n> laatste<-n> keer

<vr>>vr>

VW:[vr]]vr]

<dwellen>>dweilen>[zetfout in Front]

VW:[dwellen]]dweilen]

de<-n> rand van <het>>ons> bed

maar <+ ze antwoordde niets meer,> ik keek haar aan

morphine <op>>in>

mens<-ch>en

be<-e>nen

in de<-n> winkel te verko<-o>pen

 

p.35

<dr>>dr>

VW:[dr]]dr]

de mens<-ch>en <op>>en> de straat

<+,> en kijken en kijken.

o<-o>gen

gelo<-o>pen

<het>>een> stuur

zonder mij te zien<+,> en in die o<-o>gen

ze begrepen <mij>>me> niet.

[- nieuwe alinea] Het vele liggen

VW: [geen nieuwe alinea tussen Front-afleveringen]

Duits<-ch>e

<een>>het> korenveld

<zooals>>gelijk>

<tien>>10> paarden

ste<-e>nen

ik antwoordde haar<+:>

Het scheen <- mij> of ik niets meer was

zwe<-e>ren

als ze <mij>>me> maar rustig lieten sterven

om <+ aan> mij te laten snijden en <mij>>me> geld te vragen

<- Ik hield me bezig met God en het een oogenblik dacht ik dat hij het waarschijnlijk wel weten zou waarom hij mij beproefde of strafte... want ik werd er niet goed wijs uit of mijn onrust en mijn nieuwsgierigheid iets goeds was of iets kwaads... en het ander oogenblik werd ik te bitter om geloovig te zijn en dan dacht ik dat hij niets anders kon zijn dan n groote zieke maag.> Ik trok mij terug

<+,> in plaats van in het <zonneken>>zonnetje> te lo<-o>pen

mens<-ch>en [2x]

de<-n> oorlog

 

p.36

de<-n> oorlog

Ik begon <+ mij> te kwellen [zetfout in Front]

VW: Ik begon [+mij] te kwellen

ondertuss<-ch>en

de<-n> uitslag

nu moest <ikzelf>>ik zelf> bij hem,

te beginnen<,>>...> en langs de<-n> andere<-n> kant

zo<-o> haastig

kamer <vier>>4>

en had <+ hij> mij daar niet meer gevonden

Mijn vader ging <- mee> met mij <+ mee>,

en onderweg moesten <we>>wij>

ik toch tenminste<.>>,> <W>>w>ij

hun ziekten en <- hun> beesten

anders <uit zag>>uitzag> <.>>,> <Hij>>hij>

<-,> zei hij

dat was <+ iets> om er uw

af te likken<-,>

<-,> zei hij

veel gezonder dan de <zijne>>mijne>

tuss<-ch>en de deurspleet<-,> want

als een citroen<;>>,>

 

p.37

wat er dan <me>>met> mij was [zetfout in Front]

VW: wat er dan [me]] met] mij was

de<-n> brief van de<-n> slisser

<toch in die deurspleet niet blijven staan>>toch niet in de deurspleet blijven staan>

<;>>,> ik zei dat ik altijd zo<-o> moeilijk

drie<-,> vier dagen

<-,> zei hij,

Engels<-ch> Zout

geweldig<;>>,> hij was

Engels<-ch> Zout

<de>>er> n

de ander<+e>

en nog een ander<+e>

die<-n> oorlog

ondertuss<-ch>en

mens<-ch>en

te we<-e>nen<,>>;> mijn vrouw

of dat <- het> nu een leven

de<-n> oude<-n> dokter

zo<-o> [2x]

<-,> zei ze.

<-,> <lijk>>gelijk> dokter Virez [opm: verschillende schrijfwijzen Vierz vs. Virez]

<zooals>>en zoals>

<en>>En> nu beweerde ze

<Mme>>madame> Berth en <Mme>>madam> van de<-n> Hollander

bij Paps <gegaan waren en genezen waren.>>waren genezen.>

<lijk>>gelijk>

 

p.38

<+ en> hij was hulpdokter

hij <- lachte en> zei dat iedereen wat gelijk had gehad,

<- en mijn lever waren wat ontsteld geraakt van de pijn dr> en hij duwde

VW: [dr]]dr]

de<-n> zenuwknobbel

<n>>n> het eten

VW:[n]]n]

de<-n> helft gelezen had<;>>,>

<-,> zei hij.

Ik nam <zijn>>mijn> Antropine

[- nieuwe alinea] Ik keek er naar

al die<-n> tijd

<verfromde>>verfrommelde>

<voorover gebogen>>voorovergebogen>

<ontstuimig>>onstuimig>

VW: [ontstuimig]]onstuimig]

op de<-n> duur

Fins<-ch>e meren

o<-o>gen open

<zenuwknop>>zenuwknoop>

<neurastheniekers>>neuresthiekers>

<X>>x>-stralen
<van zelfs>>vanzelfs>

de<-n> hoek

die<-n> woordenregen

als twee <vliegers>>vliegen> die aan het vechten waren

<,>>;> gro<-o>ter dan zijn <k>>c>abinet en zijn wachtzaal en zijn huis, gro<-o>ter dan God.

onderhuis<-ch>e inspuitingen

iets nieuw<+s><-,>

 

p.39

<konden terugkeeren>>knden terugkeren>

deze<-n> miserabele<-n> humor

neen<-,> neen,

<,>>.> <h>>H>et was een gele doos met <tien>>10> glazen buisjes

de<-n> naam

de<-n> linker arm en dan in de<-n> rechter arm

Iedere<-n> noen zat ik <- in>[zetfout in D1] zijn wachtzaal

keek naar de mens<-ch>en

<ik>>Ik> hoorde hen bezig

VW:[ik]]Ik] hoorde hen bezig

of gezond<-,> of schreef

Engels<-ch>e vliegers

de Duits<-ch>ers

<+,> want <+ honderdduizenden werkten in Duitsland> en honderdduizenden

een <oude>>oud> man
tuss<-ch>en <de>>zijn> be<-e>nen

de<-n> oorlog

<genezen zou>>zou genezen> van haar schrik

Iedere<-n> noen

te ho<-o>ren

ondertuss<-ch>en

<tien>>10> frank

<tien>>10> inspuitingen <honderd>>100> frank

dat <we>>wij> aan een nieuwe serie gingen beginnen

dan schudde hij het hoofd <asof>>alsof> ik daar mis <+ in> was [zetfout in Front]

VW: dan schudde hij het hoofd [asof]]alsof] ik daar mis was

de<-n> grond

to<-o>neel

<Boerenwijk>>Boerewijk>

hij had <hem>>zich> nogmaals vergist

 

p.40

bleef staan <+ om te > luisteren

<+ En ook, terwijl mijn arm aan het opzwellen was,> Florent

op Churchill leek<-,>

<om redenen die geen belang hebben vroeg mij>>omdat hij ondergedoken was vroegt mij>

een Frans<-ch>e film

voor de<-n> <zooveelsten>>zoveelste> keer

En eerst legde ik <hen>>hun> uit

Op de<-n> duur

<+,> en gaf niets meer om de he<-e>le wereld

<et>>en> ik bleef liggen [zetfout in Fr]

VW: [et]]en] ik bleef liggen

die<-n> reuzenstrijd

<-,> tot daar dan<;>>,>

Maar <een>>n> ding

aanho<-o>ren

Op een dag<-,> om een uur of <vier>>4>, <kon>>kn>

<heel zeker>>heelzeker>

<;>>,> het was<-,> geloofde hij<-,>

zwe<-e>ren op de maag

zo<-o> bitter, zo<-o> bitter,

de een of <- de> andere dag

de<-n> sleutel in de<-n> hof begraven

<Cesanne>>Csanne>

Ik lag daar<+,>

niet meespelen kon<-,>

De Do<-o>de Uit De Seine

<groeven>>groeve> in <het>>mijn> voorhoofd

<.>>,> <Ik>>ik> kwelde mij naar zijn me<-e>ning

dat de mens<-ch>en ziek werden omdat ze ziek <wilden>>willen> worden.

 

p.41

diepzinnig<-e> gedachten [zetfout in D1]

sinds <vier>>4> dagen

de<-n> kruisweg

aan de<-n> andere<-n> rand

<rond>>aan> mijn bed kwam staan.

<me>>mij> niets aan te trekken van wat er verteld werd<,>>:> maar zie naar mij<-,> zei hij.

per moto<-,> en

de<-n> oude<-n> truk

te gelo<-o>ven

tot mijn gro<-o>te verwondering

[- nieuwe alinea] Hij zegde dat ik

VW: [geen nieuwe alinea tussen Front-afleveringen]

de<-n> bliksemschicht

aan de<-n> buitenkant

en ik lachte<. Het is elfhonderd frank, >>, het is 110 frank> zei hij.

<->Dat zult ge rap genoeg verdiend hebben<-,> zei ik,

VW: [ ]] ]Dat zult ge rap genoeg verdiend hebben[ ]] ], zei ik,

<vr>>vr>

VW:[vr]]vr]

<tweehonderd>>200> frank

<honderd vijftig>>150> frank

Vlees<-ch en> melk en brood

< Eet rantsoenbrood lijk een ander, zei ik,>>Een[zetfout] rantsoenbrood gelijk een ander zei ik...>

VW: []]] Eet rantsoenbrood lijk een ander[+], zei ik,

<-,> daar hebt ge

<vier>>4> plakken

<+ en i van mijn slokdarm> en <een>>i> van mijn darmen.

 

p.42

<donkere kamer>>donkerkamer>

<-,> maar ik gaf er niets om,

een mens<-ch> die op een mens<-ch> trok.

Och<-,> het was doodgewoon

<vier>>4> vingeren breed tuss<-ch>en de darmen

en veel<- , veel> rusten

 [terug]