Brief
VW, p.61-63

p.61

TSa:     <BRIEF>>brief> [- gecentreerd]

D1:       <brief>>BRIEF> [+ gecentreerd]

D2:       <BRIEF>>Brief> [- gecentreerd]

 

TSa:     <G>>g>erard, die eigenlijk in <M>>m>ichigan of in <C>>c>onnecticut zou moeten gewoond hebben doch door een vergissing maar in een voorstad van <G>>g>ent woont,

D1:       <g>>G>erard, die eigenlijk in michigan of in connecticut zou moeten gewoond hebben doch door een vergissing maar in een voorstad van gent woont,

D1a:     <Gerard>>Antoon> <+ zou>, <- die> eigenlijk in michigan of in connecticut <- zou> moeten <gewoond hebben>>wonen> doch <+ hadt>[?] door een <+ of ander [xxxx]> vergissing maar in een voorstad <van gent>>van bij ons> woont <+ hij [?]>

D2:       Antoon <- zou>, <+ die> eigenlijk in <m>>M>ichigan of <- in> <c>>C>onnecticut <moeten>>moest> wonen <doch>>maar> <- hadt> door een of <ander [xxxx]>>andere> vergissing <- maar> in een voorstad van bij ons <woont>>hokt> <- hij [?]>,

 

D1a:     een stijve<-n> halsboord en een bolhoedje

D2:       een stijve halsboord en een bolhoed<-je>

 

TSa:     - ik heb hem al zien aan tafel zitten en ik heb hem al zien soezen in een zetel <- ,> altijd met dien bolhoed <- ,> ik geloof dat hij er mee in bad gaat - en is elektricien

D1a:     - ik <heb>>zag> hem <al zien>>reeds> aan tafel zitten en ik <heb>>zag> hem <al zien>>reeds> soezen in en zetel <+ ,> <altijd>>steeds> met dien bolhoed <+ op het hoofd> <+ ,> ik geloof dat hij er mee in bad gaat <->>.> <en>>Hij> is <elektricien>>elektrieker>

D2:       - ik zag hem reeds aan tafel zitten en ik zag hem <reeds>>al eens zitten> soezen in een zetel, steeds met die<-n> bolhoed op het hoofd, ik geloof dat hij <er mee>>ermee> in bad gaat. Hij is elektrieker

 

D1:       <- ,> en heeft zich een <vijfdehandsding>>5de-handsding> gekocht op het autokerkhof met dat hij ook het plaatsen van <centrale-verwarming>>centrale verwarming> zou willen doen, maar tot nu toe heeft hij er nog geen aanbod voor gekregen, en hij heeft dat wagentje <zóó>>zoo> ingericht

D1a:     en <- heeft zich een 5de-handsding gekocht op het autokerkhof met dat hij ook het plaatsen van> centrale verwarming <zou willen>>zullen [xxxxxx]> doen, maar <+ heeft> tot nu toe <- heeft hij er nog> geen aanbod voor gekregen <,>>.> <e>>E>n hij <heeft dat>>[xxxxx xx]> wagentje <+ ,> zoo ingericht

D2:       <- en centrale verwarming zullen [xxxxxx] doen, maar heeft tot nu toe geen aanbod voor gekregen> <.>>,> <E>>e>n <- hij> <[xxxxx xx]>>heeft zijn> wagentje <- ,> zo<-o> ingericht

 

TSa:     zou kunnen dienen als camionette en 's <Z>>z>ondags,

D1a:     <zou kunnen>>kan> dienen als camionette en 's zondags,

 

D1a:     , want hij heeft 7 kinderen waarvan het oudste <I5>>vijftien> jaar <- is> en het jongste <I5>>vijftien> maand <+ is> en hij duwt al die kinderen <+>>plus> een groote mand + zijn vrouw die de zuster is van mijn vrouw

D2:       < , >> - > want hij heeft <7>>zeven> kinderen waarvan het oudste vijftien jaar <+ is> en het jongste vijftien maand<+en> <- is> <+ . > <e>>E>n hij duwt al die kinderen plus een gro<-o>te <+ eet>mand <+>>plus> zijn vrouw <+ - > die de zuster is van mijn vrouw <+ - >

 

D1a:     en hij hobbelt er mee naar <het bosch>>bos en hei> <+ ,>

D2:       en <- hij> hobbelt <er mee>>ermee> naar bos en hei,

 

TSa:     8 kiekjes <van 6 x 9 maakt>>maakt 6 x 9>. I van zijn vrouw met al de kinderen en I

D1a:     8 kiekjes maakt <+ van>[?] 6 x 9. <I>>Een foto> van zijn vrouw met al de kinderen <+ ,> en <I>>een>

D2:       <8>>acht> kiekjes maakt van <6 x 9>>6 op 9> <.>>:> <E>>e>en foto van zijn vrouw met al de kinderen, <- en> een <+ foto>                                                                                                                                                            

D1a:     <+ ,> en <I>>een> van de jongens die iederen keer

D2:       , <- en> een van de jongens die iedere<-n> keer

 

TSa:     een grooter zottigeheid uitvinden b. v. van achter een boom kijken zoodat ge slechts 4 koppen ziet die boven elkander gestapeld zijn, of alle 4 in de toegeknoopte overjas van hun vader en de 2 buitenste die een arm uit de mouw steken zoodat het precies een man is met 4 koppen; en I foto van de meisjes waarop <C>>c>hristine, die de oudste is,

D1a:     een <+ nog> grooter <zottigheid>>avontuur>[?] uitvinden <+ .> <- b. v. van achter een boom kijken zoodat ge slechts 4 koppen ziet die boven elkander gestapeld zijn, of alle 4 in de toegeknoopte overjas van hun vader en de 2 buitenste die een arm uit de mouw steken zoodat het precies een man is met 4 koppen; en I foto van de meisjes waarop> <Christine>>[xxxxx] = Paula>, die de oudste is,

D2:       een nog gro<-o>ter <avontuur>>zotheid> uitvinden. Paula, die de oudste is,

 

TSa:     een gewichtig gezicht zet lijk haar vader maar zonder bolhoed, en waarvan <M>>m>a­ria die amper 14 jaar is u met een ondoorgrondelijk lachje aankijkt en,

D1a:     <een gewichtig gezicht zet lijk>>zet op elke foto reeds het gezicht van> haar vader maar zonder bolhoed <,>>.> <e>>E>n <- waarvan> <maria>>Miriam> <+ ,>  die amper I4 jaar is <+ ,> <+ kijkt> u  met een ondoorgrondelijk lachje aan<- kijkt> en <- ,>

D2:       zet op elke foto reeds het gezicht van haar vader maar zonder bolhoed. En Miriam, die amper <14>>veertien> jaar is, kijkt u <+ aan> met een ondoorgrondelijk lachje <-aan> en

 

TSa:     niet weet, de pose aanneemt van een filmster - zij heeft veel kans om een verdomd schoon masken te worden - en <waarvan>>waarop> <P>>p>aula, die de jongste is,

D1a:     niet weet, <+ neemt ze> de pose aan<-neemt> van een filmster - ze heeft veel kans om een verdomd schoon <masken>>meiske> te worden - en <- waarop> <paula>> Judith>, die de jongste is,

D2:       niet weet <- ,> neemt ze de pose aan van een filmster - <zij>>ze> heeft veel kans om een verdomd schoon meiske te worden - en Judith, die <de jongste>>nog jonger> is,

 

TSa:     en van mijn vrouw. <E>>e>n op het laatste 6 x 9 moet <G>>g>erard zelf staan

D1:       en van mijn vrouw. <e>>E>n op het laatste 6 x 9 moet gerard zelf staan

D1a:     en van mijn vrouw. En op het laatste 6 x 9 moet <gerard>>Antoon> zelf staan <+ ,>

D2:       en <- van> mijn vrouw. En op het laatste <6 x 9>>6 op 9> moet Antoon zelf staan,

 

D1a:     <van zijn kar>>van het wagentje>

 

D1a:     zo<-o>

 

p.61-62

D1:       zonder klink er niet meer opstaan. [-X] Vanzelfsprekend

D1a:     zonder <klink>>handgreep> <er niet meer opstaan>>niet meer te zien zijn>. Vanzelfsprekend

 

TSa:     <E>>e>n om van het een op het ander te springen, vanzelfsprekend is <G>>g>erard I00 % katholiek en bezit hij

D1:       <e>>E>n om van het een op het ander te springen, vanzelfsprekend is gerard I00 % katholiek en bezit hij

D1a:     [+X] En om van het een op het ander te springen, vanzelfsprekend is <gerard>> Antoon> I00 % katholiek en bezit <hij>>[xxx]>

D1b:    [X] En om van het een op het ander te springen, <- vanzelfsprekend is Antoon I00 % katholiek en> bezit [xxxx]

D2:       [X] En om van het een op het ander te springen, <bezit  [xxx]>>Antoon bezit>

 

TSa:     waarmee hij den maandagavond in den <K>>k>atholieken <F>>f>amiliekring een oude <cow-boyfilm>>cowboy-film> afrolt die ieder oogenblik afschiet <Vervolg Binnen Een Oogenblik>>vervolg binnen een oogenblik>

D1a:     waarmee hij den maandagavond in <- den katholieken> familiekring een oude cowboyfilm afrolt die ieder oogenblik afschiet <+ ,> vervolg bin­nen een oogen­blik

D2:       waarmee hij <- den maandagavond> in <+ de> familiekring een oude <cowboyfilm>> western> afrolt die ieder o<-o>genblik <afschiet>>stukschiet>, vervolg binnen een o<-o>genblik <+ , >

 

D1a:     <+ alle bekende> gebaren <+ van de stille film> maken <,>>:> een <masken>> juffer> <dat>>die> zich neerzet en de wenkbrouwen fronst

D2:       alle bekende gebaren van de stille film maken:  een juffer die <- zich neerzet en> de wenkbrauwen fronst

 

TSa:     zoodat al de kinderen van <G>>g>erard uitroepen: nu peinst ze <- ,> zie.

D1a:     zoodat al de kinderen van <gerard>>Antoon> uitroepen: nu <peinst ze zie>>denkt ze na>.

D2:       zo<-o>dat al de kinderen van Antoon uitroepen: nu denkt ze na <.>>!>

 

TSa:     <E>>e>n <G>>g>erard <- ,> die vroeger tegen de kinderen zei <- « > ge moet <+ niet> bij uw nonkel <- niet> gaan want het is een anarchist <- » >, staat nu toe <- ,> omdat <het oorlog is en wij allemaal tegen de Duitschers zijn>>hij een engelschgezinde is> <- ,> dat zijn vrouw een brief schrijft naar mijn vrouw:

D1:       <e>>E>n gerard die vroeger tegen de kinderen zei ge moet niet bij uw nonkel gaan want het is een anarchist, staat nu toe omdat hij een engelschgezinde is dat zijn vrouw een brief schrijft naar mijn vrouw:

[X] <g>>G>eliefde zuster

D1a:     En <gerard>>Antoon> <+ ,> die vroeger tegen de kinderen zei <+ :"> [?] ge moet niet bij uw <nonkel>>oom> gaan want het is een anarchist <+ ">, staat nu toe omdat <hij een>>wij beiden> engelschgezinde <is>>zijn> <+ ,> dat zijn vrouw een brief schrijft naar mijn vrouw:

[X] Geliefde zuster

D2:       <En Antoon, die>>Voor de rest is Antoon zo conservatief als wat, zodat hij> vroeger tegen de kinderen zei: <- " > ge moet niet bij uw oom <+ aan huis> gaan <+ , > want het is een anarchist < ", >> - > <- staat nu toe> <+ doch> omdat wij beiden <engelschgezinde>>nu Engelsgezinden> zijn, <+ staat hij toe> dat zijn vrouw een brief schrijft naar mijn vrouw:

[X] Geliefde zuster <+ , >

 

TSa:     <G>>g>erard

D1a:     <gerard>>Antoon>

 

D1a:     <iederen>>elke> nacht

 

TSa:     van de <D>>d>uitschers staan zijn wij hier niet gerust en zouden wij gaarne

D2:       <van>>voor> de <duitschers>>Duitsers> staan <+ , > zijn wij hier niet gerust <+ meer> en zouden <wij gaarne>>we graag>

 

D2:       <naartoe>>heen>

 

TSa:     <G>>g>erard

D1a:     <gerard>>Antoon>

 

TSa:     <G>>g>isteren nog 2 <R>>r>adio's verkocht, maken wij ons iederen avond gereed om seffens als het alerte zou zijn te kunnen wegloopen,

D1:       <g>>G>isteren nog 2 radio's verkocht, maken wij ons iederen avond gereed om seffens als het alerte zou zijn te kunnen wegloopen,

D1a:     <+ -> <G>>g>isteren nog <2>>twee> radio's verkocht, <+ -> maken wij ons iederen avond gereed om seffens <als>>bij> het <alerte>>alarm> <- zou zijn> te kunnen wegloopen,

D2:       <- -> <g>>G>isteren twee radio's verkocht < ,- >> . > <maken wij>>Wij maken> ons <iederen>>elke> avond <gereed>>klaar> om seffens bij het alarm te kunnen weglo<-o>pen,

 

TSa:     en heeft <G>>g>erard voor ieder van ons een pak gemaakt, met onzen naam op, dat wij direkt moeten op onzen rug <vastbinden>>nemen> en wegloopen het kleinste heeft het kleinste <frak>>pak> en ik het grootste.

D1a:     en < -heeft> <g>>G>erard <+ heeft> voor ieder van ons een <pak>>rugzak> ge­maakt <- ,> met onzen naam op, <dat>>die> wij <direkt>>dadelijk> <- moeten> op <onzen>>de> rug <+ moeten> nemen en wegloopen <+ ,> het kleinste heeft het kleinste pak en ik het grootste.

D2:       en <Gerard>>Antoon> heeft voor ieder van ons een rugzak gemaakt met onze<-n> naam op, die <wij>>we> dadelijk op de rug moeten nemen en weglo<-o>pen, het kleinste heeft <het>>de> kleinste <pak>>rugzak> en ik <het>>de> grootste.

 

TSa:     zooals gij al weten zult heeft men hier met <Tweede Sinxen>>2de sinxen> gebombardeerd, het alerte ging en de roode fusee's kwamen beneden

D1a:     zooals gij <al weten zult>>reeds vernomen hebt [?]>heeft men hier met <- 2de> sinxen gebombardeerd, het <alerte ging>>was alarm> en de roode fusee's <kwamen beneden>>daalden neer>

D2:       zo<-o>als <gij reeds vernomen hebt [?]>>ge reeds gehoord hebt> heeft men hier <- met sinxen> gebombardeerd, het was alarm en de ro<-o>de fusee's daalden neer

 

D1a:     <malkander>>elkaar> en de bommen vielen.

D2:       elkaar en <- de> bommen vielen.

 

TSa:     pakten ons pak en <G>>g>erard zette boven op zijn pak het kleinste met zijn klein pak<sken>>je>

D1a:     pakten ons pak en <gerard>>Antoon> zette boven op zijn pak <het>>de> kleinste met zijn klein<+e> pakje <+ ,>

D2:       <pakten ons pak>>grepen onze rugzak> en Antoon <zette>>plaatste> boven op zijn <pak>> rugzak> <de>>het> kleinste met <zijn kleine pakje>>de kleine rugzak>,

 

D1a:     zette hij boven op <het kind>>de kleine> zijn <kop>>hoofdje> <+ ,> <omdat>>opdat>

D2:       zette hij <+ er> <boven op>>bovenop> <- de kleine zijn hoofdje> <- ,> opdat

 

D1a:     <+ ,> en hij zei ,,loop" <+ ,> en wij <hebben geloopen>>liepen> wel een uur aan een stuk <+ ,>

D2:       < , >> - > en hij zei <,,loop">>'loop'> <- ,> en <wij>>we> liepen wel een uur aan <een>>één> stuk <+ door>,

 

TSa:     waar ons <C>>c>hristine niet meer verder kon en ik ook niet en waar wij ons lieten vallen.

D1a:     waar ons christine niet meer verder kon <+ ,> en ik ook niet <+ ,> en waar wij ons lieten vallen.

D2:       waar <ons christine>>Judith> niet meer verder kon , en ik ook niet, en waar wij ons lieten <+ neer>vallen.

 

TSa:     en ik zeg <G>>g>erard waar is de kleine <P>>p>atrick en wij hooren geplas en wij

D1a:     en ik zeg <+ :> <gerard>>Antoon> waar is de kleine patrick en wij hooren geplas en wij

D2:       en ik zeg: Antoon <+ , > waar is <de kleine patrick>>onze Patrick> <+ . > <e>>E>n wij ho<-o>ren geplas en <wij>>we>

 

TSa:     <P>>p>atrick die nog altijd met den bolhoed van <G>>g>erard

D1a:     patrick die nog altijd met den bolhoed van <gerard>>Antoon> <+ op het hoofd>

D2:       <p>>P>atrick die nog altijd met de<-n> bolhoed van Antoon op het hoofd

 

TSa:     ingeloopen was. <U>>u>w zuster <M>>m>artha.

D1:       ingeloopen was. <u>>U>w zuster martha.

D1a:     <+ was> ingeloopen <- was>. Uw zuster <martha>>Emma>.

D2:       was ingelo<-o>pen. Uw zuster Emma.

 

p.63

ZP:       [tekstdeel ontbreekt]

TSa:     [romein, volgende pagina]

TSb:     [handschrift zetter:] geen nwe bldz.

D1:       [cursief]

 

D1:       [1 witregel]

D2:       [2 witregels]

 

D1a:     en gesproken van iemand die met een <d>>D>uitsche getrouwd is <,>>: / ! [?]> < wij komen van de II-urenmis en>>[?]> daar staat er <een duitsche>>ene> 

D1b:    en gesproken van iemand die met een Duitsche getrouwd is : / ! [?] <- [?]> daar staat er ene

D2:       <e>>E>n gesproken van <iemand>>ene> die met een Duits<-ch>e getrouwd is < : / ! [?] >>:> daar staat <- er> <ene>>een Duitse>

 

D1a:     <en de zoon van champetter-leelijk naar de affiche van cinema palace te zien>>aan de ingang van de bioskoop>, en ze <heeft>>draagt> een vellen mantel <-aan> <,>>->

D2:       aan de ingang van de bioskoop, en ze draagt een <vellen mantel>>bontmantel> -

 

D1a:     <+ en> godweet had ze ginder in duitschland iets rond haar <kit>>huizenlijf> <+ ,> zegt <j>>J>aak die ook van de II-urenmis komt - <e>>E>n mijn vader zegt dat zoo een duitsche een 3kantige <+ [xxx]> heeft, en of hij, jaak, dat reeds <gezien heeft>>heeft gezien>? en jaak zegt neen, hewel zegt mijn vader ik ook niet

[in deze passage zijn verschillende correcties aangebracht die nadien weer geschrapt werden en daardoor moeilijk te ontcijferen zijn. De volgende laag toont de uiteindelijke correctie die Boon onderaan de pagina noteerde]

D1b:    en godweet had ze ginder in duitschland iets rond haar luizenlijf, <- zegt Jaak die ook van de II-urenmis komt - En mijn vader zegt dat zoo een duit­sche een 3kantige [xxx] heeft, en of hij, jaak, dat reeds heeft gezien? en jaak zegt neen, hewel zegt mijn vader ik ook niet> <+ zegt er ene met bitterheid rond de mond en met de geerte in de ogen.>

D2:       <+ en ene die daar staat op te kijken zegt, met bitterheid rond de mond en met geertigheid in de ogen:> en godweet had ze ginder in <duitschland>>Duitsland> iets rond haar luizenlijf <+ te dragen> <- , zegt er ene met bitterheid rond de mond en met de geerte in de ogen>.

 

D1a:     en <i>>I>talië heeft gekapituleerd <+ ,>

D2:       <e>>E>n Italië heeft gekatipuleerd,

 

D1a:     <dingen>>Dinges>

 

D1a:     en de <r>>R>us

D2:       <en>> , > de Rus

 

D1a:     en <f>>F>inland heeft dit en <t>>T>urkije heeft dat

D2:       <+ , > en <Finland>>de Finnen> <- heeft> dit en <Turkije>>de Turken> <- heeft> dat

 

D2:       <allemaal>>allen>

 

D1a:     dan is het <subiet>>meteen> gedaan <+ .>