De laatste
VW, p.97-98

p.97

TSa:     <DE LAATSTE>>de laatste> [- gecentreerd]

D1:       <de laatste>>DE LAATSTE> [+ gecentreerd]

D2:       <DE LAATSTE>>De laatste> [- gecentreerd]

 

TSa:     <I>>i>k had ze <vier>>4> jaar lang gezien, die meisjes van de lustwaffe, <twee>>2> korte dikke die met een boogje poogden over ons heen te kijken, gevolgd door <een>>I> heel lange magere die hoogstwaarschijnlijk een hysterieke was en die naar een punt keek, ergens zeer ver en zeer hoog, en die allen aan iets onmogelijks geleken, voor mijn part aan een startbaan voor hun V <één>>I>, maar nooit eens aan een meisje. <D>>d>an kwam echter de bevrijding, maar er van-af waren we toch niet, want daar doken ze weer op, nu in het khaki gekleed, net of ze eens naar huis waren geloopen om zich beige kousen aan te doen in plaats van grijze, en om zich ook eens, eindelijk, wat rouge aan de lippen te strijken. <M>>m>aar vrijdagnoen

D1:       <i>>I>k had ze 4 jaar lang gezien, die meisjes van de lustwaffe, 2 korte dikke die met een boogje poogden over ons heen te kijken, gevolgd door I heel lange magere die hoogstwaarschijnlijk een hysterieke was en die naar een punt keek, ergens zeer ver en zeer hoog, en die allen aan iets onmogelijks geleken, voor mijn part aan een startbaan voor hun V I, maar nooit eens aan een meisje. <d>>D>an kwam echter de bevrijding, maar er vanaf waren we toch niet, want daar doken ze weer op, nu in het khaki gekleed, net of ze eens naar huis waren geloopen om zich beige kousen aan te doen in plaats van grijze, en om zich ook eens, eindelijk, wat rouge aan de lippen te strijken. <m>>M>aar vrijdagnoen

D2:       <- Ik had ze 4 jaar lang gezien, die meisjes van de lustwaffe, 2 korte dikke die met een boogje poogden over ons heen te kijken, gevolgd door I heel lange magere die hoogstwaarschijnlijk een hysterieke was en die naar een punt keek, ergens zeer ver en zeer hoog, en die allen aan iets onmogelijks geleken, voor mijn part aan een startbaan voor hun V I, maar nooit eens aan een meisje. Dan kwam echter de bevrijding, maar er van-af waren we toch niet, want daar doken ze weer op, nu in het khaki gekleed, net of ze eens naar huis waren geloopen om zich beige kousen aan te doen in plaats van grijze, en om zich ook eens, eindelijk, wat rouge aan de lippen te strijken.> <- Maar> <v>>V>rijdagnoen

 

TSa:     op de <S>>s>talinlaan, met <- ,> zegde men <- ,> allemaal <C>>c>anadeesche meis<h=j>es.

D1a:     op de stalinlaan, met <- zegde men allemaal> canadeesche meisjes.

D2:       op de <s>>S>talinlaan, met <+ al> <canadeesche>>Canadese> meisjes.

 

D2:       dat ze de<-n> kookpot liet voor wat hij was, om aan de straatdeur te staan <+ juichen> telkens er soldaten <voorbijreden>>voorbij reden>.

 

TSa:     <-,> maar nu zijn het <Schótten>>schòtten> <-,> zei ze. Net of dat verschil maakte <.>>,> <W>>w>ant den volgenden dag waren het <A>>a>merikaansche nègers <.>>,> <O>>o>f waren het <I>>i>ndiànen. Och <-,> soldaat is soldaat <-,> zei ik.

D2:       <+,> maar nu zijn het <schòtten>>Schotten> <+,> zei ze. Net of dat verschil maakte, want de<-n> volgende<-n> dag waren het <amerikaansche nègers >>Amerikaanse kleurlingen>, of <- waren het> <indiànen>>Indianen>. Och soldaat is soldaat <+ ,> zei ik.

 

TSa:     <- «> er staan <C>>c>anadeesche meisjes op de <S>>s>talinlaan <- »> zei ik

D2:       er staan <canadeesche>>Canadese> meisjes op de <s>>S>talinlaan zei ik <+,>

 

D2:       <Zij>>Ze> waren uit hun camions gesprongen

 

TSa:     vonden àlles interessant. <O>>o>ch <-,> zij waren immers uit dat zeer verre <C>>c>anada naar hier gekomen,

D1:       vonden àlles interessant. <o>>O>ch zij waren immers uit dat zeer verre canada naar hier gekomen,

D1a:     vonden àlles inter<e>>è>ssant. Och zij waren immers uit dat zeer verre canada naar hier gekomen,

D2:       vonden <àlles>>ALLES> inter<è>>e>ssant. Och zij waren immers uit dat zeer verre <c>>C>anada naar hier gekomen <-,>

 

D2:       wat <- te> laat>

 

D2:       <maar>>wat> koud en mistig en triestig.

 

D2:       <illuzie>>illusie>

 

D2:       <botten>>laarzen>

 

D2:       <blinkende>>flikkerende> o<-o>gen

 

TSa:     om <H>>h>itler te verslaan maar omdat we de wereld eens willen zien.

D2:       om <h>>H>itler te verslaan maar <omdat we>>om> de wereld eens <willen>>te> zien.

 

D2:       En waren ze <+ net> dezelfde <+ meisjes> als <de meisjes>>deze> uit onze buurt,

 

D1:       een beetje <naief>>naiëf> doch zeer eerlijk,

D2:       <- een beetje naiëf doch zeer eerlijk,>

 

p.97-98

D2:       dankbaar <om>>voor>, ze geleken <+ niet aan vrouwen in uniform, maar> aan meisjes.

 

TSa:     niet deed <alsóf>>alsòf>, kwestie van die illuzies,

D2:       niet deed <alsòf>>alsof>, kwestie van die illu<z>>s>ies,

 

D2:       <van haar>>harer> dro<-o>men goed en wel had laten uitgaan, de <onbehendige>>onhandige>.

 

TSa:     <I>>o=i>k wandelde haar voorbij,

D1:       <i>>I>k wandelde haar voorbij,

 

D1a:     zij had het koud en zat waarschijnlijk de teenen te krommen in haar <botten>>laarzen>, terwijl zij

D2:       <zij>>ze> had het koud en zat waarschijnlijk de te<-e>nen te krommen in haar laarzen, terwijl <zij>>ze>

 

TSa:     <merci>>merci merci = merci> zei.

 

D2:       was <- dus> niet gekomen

 

TSa:     <B>>b>elgië

D2:       <b>>B>elgië

 

D2:       ik <herkende>>begreep> haar <- dadelijk> alsof <zij>>ze> mijn zuster was, <zij>>ze> had een haze<-n>lip.

 

TSa:     [X] [7-tal witregels]

TSb:     [X] [handschrift zetter:] '1 regel wit'

D1:       [X] [1 witregel]

D2:       [X] [2 witregels] [+ cursief]

 

TSa:     <+ en hoe of op welke manier weet ik niet> <En>>maar> dat herinnert mij aan den laatsten <D>>d>uitscher dien ik <gezien heb>>zag> <- ,> en die misschien ook wel mijn broer was, hij zat op een camion van de <E>>e>ngelschen en den zabberenden regen, en hij keek naar mij,

D1:       <e>>E>n hoe of op welke manier weet ik niet maar dat herinnert mij aan den laatsten duitscher dien ik zag en die misschien ook wel mijn broer was, hij zat op een camion van de engelschen en den zabberenden regen, en hij keek naar mij,

D2:       En hoe of op welke <manier>>wijze> weet ik niet maar dat herinnert mij aan de<-n> laatste<-n> <duitscher>>Duitser> die<-n> ik zag en die misschien ook <- wel> mijn broer was, hij zat op een camion van de <engelschen>>Engelsen> en de<-n> zabberende<-n> regen, en hij keek naar mij <,>>->

 

TSa:     zijn duim omhoog, <O.K.>>o. k.> juist lijk hij het de <E>>e>ngelschen zien doen had.

VW:      zijn duim omhoog, [o. k.]]o.k.] juist lijk hij het de engelschen zien doen had.

D1a:     zijn duim omhoog, <+ ">o. k.<+ ",> juist lijk hij het de engelschen zien doen had.

D2:       <zijn>>de> duim <omhoog>>op>, <"o. k.">>'o.k.'>, <juist lijk>>net zoals> hij het de <engelschen>>Engelsen> <+ had> zien doen <- had>.

ZP:       [tekstdeel ontbreekt]

TSa:     [romein, volgende pagina]

TSb:     [handschrift zetter:] geen nwe bldz.

D1:       [cursief]

 

D2:       <e>>E>n dat men

 

D1a:     en zegt dat hij toch liefst heeft dat <het>>zoiets> niet meer voorvalt - zeker zeker <+ ,>

D2:       en zegt <+ :> dat hij toch liefst heeft dat zoiets niet meer voorvalt - zeker zeker,

 

D1a:     van <dien boon>>[xxx]>,

D1b:     van <[xxx]>>mij>,

 

D1a:     op den duur gaan denken <DAT HIJ IETS>>DAT HIJ IETS> IN DENZELFDEN AARD VAN <- DIEN> BOON IS

D2:       op de<-n> duur gaan denken < DAT HIJ IETS>>dat hij iets> <IN DENZELFDEN AARD VAN BOON IS>>IN DEZELFDE AARD IS> <+ .>

 

D1a:     en een ander tijdschrift smeekt en smeekt om een < bijdrage EN HET TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT MAAR MIJN BIJDRAGE STAAT ER NIET IN>

D2:       [alinea werd geschrapt]