Kleine kolendieven
VW, p.52-54

p.52

TSa:     <KOLENDIEVEN>>kleine kolendieven> [- gecentreerd]

D1:       <kleine kolendieven>>KLEINE KOLENDIEVEN [+gecentreerd]

D2:       <KLEINE KOLENDIEVEN>>Kleine kolendieven> [- gecentreerd]

TSa:     den <Zwarten Hoek>>zwarten hoek>: <E>>e>en rood licht in den donkeren,

D1a:     de<-n> <zwarten hoek>>Zwarte Hoek>: een rood licht in <den donkeren>>het duister>,

D2:       de Zwarte Hoek: een rood licht in het duister <- ,>

 

D1a:     de<-n>-ade<-m>-afsnijdend

D2:       de-ade<+m>-afsnijdend

 

TSa:     van een venster in den <zwarten>>grauwen> hemel steekt,

D1a:     van een venster in de<-n> grauwe<-n> hemel steekt,

D2:       van een <venster>>raam> in de grauwe hemel steekt,

 

TSa:    is maar waar de bom vlak naast gevallen is op de kassei <+ , > zoodat de kassei weg is maar <stukken arduin die van den blinden muur komen,>>de steenen van een blinden muur> er voor in de plaats gevallen zijn, juist achter den talud

D1a:    is maar waar de bom vlak naast <gevallen is>>viel> <op de kassei>>midden op straat>, zoodat <de kassei weg is>>alle straatstenen er weg zijn> <- maar de steenen van een blinden muur er voor in de plaats geval­len zijn> <,>>.> <+ En daar is><- juist> achter <den>>het> talud

D2:       is <+ ,> <maar>>doch> waar de bom vlak naast viel midden op straat, zo<-o>dat alle straatstenen <er>>daar> weg zijn. En daar <- is> <+ ,> achter het talud

 

TSa:   ginder boven opgestapeld liggen. [- X] <D>>d>aar is het

D1:     ginder boven opgestapeld liggen. <d>>D>aar is het

D1a:   ginder boven <opgestapeld liggen>>liggen opgestapeld>. <Daar>>[xx]> is het <+ daar,>[?]

D2:     ginder <boven>>hoog> <liggen opgestapeld>>opgestapeld liggen> <.>>,> <- [xx]> is het <- daar,>

 

TSa:   den lezer moesten krijgen zou <Henderik Conscience>>hendrik conscience> zeggen,

D1a:   den lezer moesten krijgen <+ ->[?]  zou hendrik conscience zeggen,

D2:     de<-n> lezer moesten krijgen <->> , > zou <hendrik conscience>>Hendrik Conscience> zeggen,

 

D1a:   zou verschieten want hij zou er op de kolen­dieven botsen. [+X] Kolendief I:

D2:     zou <+ niet weinig> <verschieten>>opschrikken> want hij <zou>>gaat> er op de kolendieven botsen. [X] Kolendief I:

 

TSa:    <H>>h>enriette-uit-de-poort die haar naam zegt het genoeg in een poort woont, ge

D1a:    <h>>H>enriette-uit-de-poort die <+ ,> haar naam zegt het genoeg <+ ,> in een poort woont <,>>.> <g>>G>e

D2:    <Henriette-uit-de-poort>>Henriette uit de poort> die, haar naam zegt het genoeg, in een poort woont. Ge

 

TSa:     ge staat in de<-n> keuken

D1a:     <ge>>we> staat in de keuken <+ ,>

D2:       <we>>ge> staat in de keuken <- ,>

 

D1a:   maar kolen vindt ge <er>>[xx]> niet <+ ,> die zijn <- nog> denzelfde<-n> nacht <+ nog> verpast <;>>.> <v>>V>anzelfsprekend

D2:     maar kolen vindt ge <[xx]>>er> niet, die zijn de<-n>zelfde nacht nog verpast. Vanzelfsprekend

 

TSa:     in dien <staat>>toestand> kruipt ze den talud op

D1a:     in die<-n> toestand kruipt ze <den>>het> talud op

 

D1a:     (inscharten met de handen) en de<-n> volle<-n> zak

D2:       (<in>>vol>scharten met de handen) en de volle zak

 

D1a:     <dat>>zodat> hij beneden tegen de <bilsen>>afsluiting> aanrolt,

D2:       zodat hij beneden tegen de afsluiting aanrolt,

 

TSa:     want haar man zat in <D>>d>uitschland den zak overneemt.

D1a:     <+ -> want haar man zat in <d>>D>uitschland <+ ->  de<-n> zak overneemt.

D2:       -  want haar man zat in Duits<-ch>land - de zak overneemt.

 

TSa:     <K>>k>olendief 2: een spichitg <manneken>>mannetje> (33 jaar) met een veel te groote muts over de van-hier-naar-daar-springende<- ->oogen in zijn puistengezicht

D1:       <k>>K>olendief 2: een spichitg mannetje (33 jaar) met een veel te groote muts over de van-hier-naar-daar-springende oogen in zijn puistengezicht

D1a:     [+X] Kolendief 2: een spichtig <mannetje>>ventje> <- (33 jaar)> met een veel te gro<-o>te muts over de van-hier-naar-daar-springende oogen in zijn puistengezicht <+ ,>

D2:       [- X] Kolendief 2: een spichtig ventje met een veel te grote <muts>>pet> over de <van-hier-naar-daar-springen­de>>van hier naar daar springende> o<-o>gen in zijn puisten­gezicht,

 

TSa:     knie<ë>>e>n <- lijk botte messen> die <+ door> zijn broekspijpen en zijn vestmouwen <opengesneden hebben>>komen kruipen>,

D1a:     knieen die door <- zijn> broekspijpen en <- zijn> vestmouwen komen kruipen,

 

TSa:    <+ te midden van de nachtelijke donkerte ginder> in de bocht op den trein springen <- (niet vergeten dat het donkert is)> en de schuifdeuren een weinig lossen,

D1a:     <te midden van>>in> de nachtelijke <donkerte>>duisternis> ginder in de bocht op den trei<-n>springen en de schuifdeuren een weinig lossen <,>>[x]>

D2:       in <de nachtelijke duisternis>>het nachtelijke duister> ginder in de bocht op de<-n> <+ rijden­de> trei<+n> springen en de schuifdeuren een weinig lossen <[x]>>->

 

D1:      niet te veel want het is <anthracite>>anthraciet> en heel de wagon zou leegloopen; verder

D1a:     niet te veel <+ ,> want het is anthraciet en heel de wagon zou leegloopen <;>>.> <v>>V>erder

D2:       niet <te veel>>teveel> <- ,> want het is anthraciet en heel de wagon zou leeglo<-o>pen. Verder

 

TSa:     <H>>h>enriette-uit-de-poort

D2:       <henriette-uit-de-poort>>Henriette uit de poort>

 

D1a:     <Kolendief>>Kolendief> <3>>drie>:

D1b:     Kolendief <drie>>3>:

D2:       [-X] Kolendief 3:

 

D1a:     <5>>vijf> man <+ ,> elk met een zak en een fiets <+ ,>

 

D1a:     de cementfabriek <- ,>

D2:       de cementfabriek <+ ,>

 

D1a:     <,,allez">>,,koman">[?]

D2:       <,,koman">>'komaan'>

 

p.53

TSa:     dat in <+ het begin van> I4 de eene helft afbrandde en in <+ het begin van> 40 de andere helft

D1a:     dat <in het begin van I4>>in de oorlog I4-I8> <de eene>>voor de ene> helft afbrandde <+ ,> en in <het begin van 40>>deze oorlog> <+ voor> de andere helft

D2:       dat in de oorlog 14-18 voor de ene helft afbrandde <- ,> en in deze oorlog voor de andere helft

 

D1a:     <maar>>doch> waar ze <2>>twee> uur na <het>>elk> onweer

 

D1a:     weeral bier tappen <->>.> <en daar nu staat>>Het staat daar nu>

 

TSa:     en met een deur van witte planken en met ruiten van <goudronpapier>>goudronpapier>, maar <waar ik van den binnenkant of>>[?]> van den waard geen beschrijving zal geven want de lezer zou peinzen dat ik <teveel>>te veel> gangsterfilmen gezien heb (ten andere, moest iemand die zich toevallig met smalbandfilm bezighoudt naar zoo een hol zoeken ik kan hem daar altijd binnenbrengen mits een kleine % zaken zijn zaken).

TSb:     en met een deur van witte planken en met ruiten van goudronpapier, maar <[?]>>waar ik van den binnenkant of> van den waard geen beschrijving zal geven want de lezer zou peinzen dat ik te veel gangsterfilmen gezien heb (ten andere, moest iemand die zich toevallig met smalbandfilm bezighoudt naar zoo een hol zoeken ik kan hem daar altijd binnenbrengen mits een kleine % zaken zijn zaken).

D1:       en met een deur van witte planken en met ruiten van goudronpapier, maar waar ik van den binnenkant of van den waard geen beschrijving zal geven want de lezer zou peinzen dat ik <te veel>>teveel> gangsterfilmen gezien heb (ten andere, moest iemand die zich toevallig met smalbandfilm bezighoudt naar zoo een hol zoeken ik kan hem daar altijd binnenbrengen mits een kleine % zaken zijn zaken).

D1a:     en met een deur van <witte>>ongeschaafde> planken en <- met> ruiten van goudronpapier <,>>.> <-  maar waar ik van den binnenkant of van den waard geen beschrijving zal geven want de lezer zou peinzen dat ik teveel gangsterfilmen gezien heb (ten andere, moest iemand die zich toevallig met smalbandfilm bezighoudt naar zoo een hol zoeken ik kan hem daar altijd binnenbrengen mits een kleine % zaken zijn zaken).>

D2:       en <- met> een deur van ongeschaafde planken en ruiten van goudronpapier.

 

TSa:     [- X] <E>>e>n dan hebt ge <- de kleine kolendieven> <- . > <Ten eerste>>ten Iste> het volk uit de barakken <+ die geen barakken zijn maar noodw<i=o>ningen-koning-albert>, een vrouw

D1:       <e>>E>n dan hebt ge ten Iste het volk uit de barak­ken die geen barakken zijn maar noodwoningen-koning-albert, een vrouw

D1a:     [+X] <- En> <d>>D>an hebt ge <- ten Iste> het volk uit de barakken die geen barakken zijn maar noodwoningen<-koning-albert>>nog uit de vorige oorlog> <,>> :> een vrouw

D2:       [X] Dan hebt ge <+ ook nog> het volk uit de barakken die geen barak­ken zijn maar noodwoningen <nog>>Albert I> uit de vorige oorlog: een vrouw

 

D1a:     een vuile <kabas>>tas> waar ze 's morgens mee om visch <heeft>>is> geweest,

D2:       een vuile tas waar<+in> ze 's morgens <- mee> om vis<-ch> is geweest,

 

TSa:     op den arm en verder niets, waar gaat die haar kolen ingieten? ten <tweede>>2de><+ de> vrouwen die op de puinen zitten van de cementfabriek en hun tijd zitten af te wachten

D1:       op den arm en verder niets, waar gaat die haar kolen ingieten? <t>>T>en 2de de vrouwen die op de puinen zitten van de cementfabriek en hun tijd zitten af te wachten

D1a:     op den arm en verder niets, <waar gaat>>hoe bergt> die <haar>>de gestolen> kolen <ingieten>>weg>? <Ten 2de>>En verder> de vrouwen die op de puinen <- zitten> van de cementfabriek <+ zitten> en hun tijd <- zitten> <af te wachten>>afwachten>

D2:       op de<-n> arm <- en verder niets, hoe bergt die de gestolen kolen weg?> <+ . > En verder <- de> vrouwen die op de puinen van de cementfabriek zitten en hun tijd afwachten

 

TSa:     over den oorlog <klappen>>zeeveren>

D2:       over de<-n> oorlog ze<-e>veren

 

D1:       die op de arduinblokken spelen om zich een gat in den kop te kunnen vallen <+ :>

D2:       die <op de arduinblokken>>over de puinen> spelen om zich een gat in de<-n> kop te <- kunnen> vallen:

 

TSa:     <«>>"> <M>>m>aria kom <gotver>>godverdomme> langs hier <+ spelen> <»,>>",>

D1:       <">>,,> maria km godverdomme langs hier spelen <",>>,">

D1a:     ,,maria <kom godverdomme langs hier spelen>>blijft g.v.d. hier onder mijn ogen!>"

D2:       <- ,,> <m>>M>aria blijf<-t> g.v.d. hier onder mijn ogen! <- ">

 

D1a:     <ten derde>>Verder ook nog>[?] <- de> spoorwegbedienden die geen spoorwegbedienden zijn maar een oude kepi van een stoker of een machinist <afgekocht hebben>> hebben afgekocht>

D2:       <Verder>>Dan zijn er> ook nog <+ de zogezegde> spoorwegbedienden die <- geen spoorwegbedienden zijn maar> een oude kepi van een stoker of een machinist hebben afgekocht <+ ,>

 

TSa:     het kleine deurtje in den blinden muur <« Ingang Voor Het Personeel »>>,,alleen toegankelijk voor het personeel">

D1a:     het kleine deurtje in de<-n> blinden muur ,,alleen toegankelijk voor het personeel"

D2:       het <- kleine> deurtje in de blinde<-n> muur ,,alleen toegankelijk voor <- het> personeel"

 

D1a:     <+ ,> uitgejouwd door de vrouwen die er al uren zitten, <+ -> naar wat wachten zij?

D2:       , uitgejouwd door de vrouwen die er al uren zitten <- ,> - naar wat wachten zij?

 

TSa:     den schildwacht die soms eens <- ,> <om den anderen dag>>voor een mark of een bloote knie> <- ,> <zóó>>zòò> komt met zijn hoofd en dan met zijn rug naar de kolen <+ gaat staan om precies ginder hoog naar> het <- nutteloos> gat <- ginder hoog> in den kapot­ten muur <bekijkt>>te kijken>.

D1a:     de<-n> schildwacht die soms eens voor een mark of een bloote knie <+ met het hoofd> zòò komt <+ -> <+ vooruit dan maar> <- met zijn hoofd> en dan met <zijn>> de> rug naar de kolen gaat staan <om precies>>net of hij> ginder hoog naar het gat in de<-n> kapotte<-n> muur <te kijken>>kijkt>.

D2:       de schildwacht <+ , > die soms eens voor een mark of een blo<-o>te knie met het hoofd <zòò>>zó> komt <->>:> vooruit dan maar <+ .>  <e>>E>n dan met de rug naar de kolen gaat staan net of hij ginder hoog naar het gat in de kapotte muur kijkt.

 

TSa:     <+ ten 4de> <F>>f>lorimond die met een <karreken>>handkar> komt,

D1:       <t>>T>en 4de florimond die met een handkar komt,

D1a:     <Ten 4de>>Verder ook nog> <f>>F>lorimond die met een handkar komt,

D2:       [+X] <Verder ook nog Florimond>>En de laatste van al is Flor> die met een handkar komt,

 

TSa:     hij in de tremels (of de boomen, alhoewel een boom iets is dat groeit <+ , > terwijl een tremel van een handkar een dood stuk hout is)

D1a:     hij <in de tremels>>tussen de bomen> <+ als een afgejakkerd paard> <- (of de boomen, alhoewel een boom iets is dat groeit, terwijl een tremel van een handkar een dood stuk hout is)>

 

D1a:     aan de<-n> linker<kant>>zijde> en zijn zuster duwend aan den rechter<kant>>zijde> tot aan <den>>het> talud

D2:       aan de linkerzijde en zijn zuster duwend aan de<-n> rechterzijde tot aan het talud

 

TSa:     in den donkeren alle 3 naast elkaar op hun hurk moeten zetten, <F>>f>lorimond verdeel<t>>d> het papier, lijk

D1:       in den donkeren alle 3 naast elkaar op hun hurk moeten zetten, florimond ver deel<d>>t> het papier, lijk

D1a:     in <den donkeren>>het duister> alle <3>>drie> naast elkaar  op <hun>>de> hurk moeten zetten <,>>-> florimond verdeelt het papier <,>>-> <lijk>> gelijk>

D2:       in het duister alle drie naast elkaar <- op de hurk> moeten zetten -  <florimond>> Flor> verdeelt het papier  -  gelijk

 

TSa:     dat rood licht, tot op het gegeven moment de trein van 23 uur 45 (wat <bijkans>>bijna> middernacht is) voor<h=b>ijrijdt

D1a:     dat rood licht <,>>.> <tot op>>En dat tot> het gegeven moment <+ [xxxx]> de trein van 23 uur 45 (wat bijna middernacht is) voorbijrijdt

D2:       dat rood licht. <En dat tot het>>Tot dan op een> gegeven moment <- [xxxx]> de    <+ nacht>trein <- van 23 uur 45 (wat bijna middernacht is)> <voorbijrijdt>>voorbij rijdt>

 

p.53-54

TSa:     <die>>waar> hij 's anderendaags bij <F>>f>lorimond <komt halen>>den helft moet van hebben>.   [- X] <D>>d>at zijn

D1:       waar hij 's anderendaags bij florimond den helft van moet hebben. <d>>D>at zijn

D1a:     waar hij 's anderendaags bij florimond de<-n> helft <+ ,> <+ zijn helft> moet van heb­ben. Dat zijn

D2:       waar hij <'s anderendaags>>de volgende ochtend> bij <florimond>>Flor> de<-n> helft <- , zijn helft> moet van hebben. Dat zijn

 

p.54

TSa:     kolendieven, <- mag ik ook eens> over de groote <+ moet ge niet> spreken <+ die kent iedereen> <?>>.>

D1a:     kolendieven <,>>.> <o>>O>ver de gro<-o>te <moet ge niet spreken>> moeten we het niet hebben> <+ ,> die kent iedereen.

 

ZP:       [tekstdeel ontbreekt]

TSa:     [romein, volgende pagina]

TSb:     [handschrift zetter:] geen nwe bldz.

D1:       [cursief]

 

D1:       [1 witregel]

D2:       [2 witregels]

 

D1a:     en dat een vrouw roept <ZE SMIJTEN ZE SMIJTEN>>ze gooien bommen> nog vòòr men <gesmeten>>gegooid> heeft,

D2:       <e>>E>n dat een vrouw roept <ze gooien bommen>>ZE GOOIEN ZE GOOIEN> nog <vòòr>>vóór> men gegooid heeft,

 

D1a:     <bogot>>bijgod> juist is: ze <smijten>>gooien> werkelijk - <- op het rangeerstation en op de bordeelen die er naast staan - en in de <doodende>>doodse> stilte

D2:       bijgod juist is: ze gooien werkelijk - <- op het rangeerstation en op de bordeelen die er naast staan -> en in de doodse stilte

 

D2:       komt <- er> ginder op de<-n> steenweg

 

D1a:     <aan>>af>gereden, precies <+ net> of dat karretje-zelf benauwd is, <+>>en> het paardje, en <+>>en> het mannetje <- dat er heel zeker op> zit - maar pas

D1b:     afgereden, precies / net dat karretje-zelf benauwd is, en het paardje, en <- en> het mannetje zit  - maar pas

D2:       <af>>aan>gereden <- precies> net of dat <karretje-zelf>>karretje zelf> <benauwd>>bang> is <,>>.> <- en het paardje, en het mannetje zit -> <m>> M>aar pas

 

D1a:     <I>>één> groote eiermarkt

D2:       één gro<-o>te eiermarkt

 

D1a:     en dan blaast <+ gaat> <men>>de sirene> af

D1b:     en dan blaast <- gaat> de sirene <+ alarm> af

D2:       en dan blaast <de sirene alarm af>>de sirene het einde van het alarm>

 

D1a:     alsof het vrede is <+ .> <e>>E>n daaraan merkt ge

D2:       alsof het vrede is. En daaraan merkt ge <+ ,>

 

D1a:     van uur tot uur <+ .>