Een sentimenteele meneer van de dierenbescherming
VW, p.58-60

p.58

TSa:     <EEN SENTIMENTEELE MENEER VAN DE DIERENBESCHERMING>>een sentimenteele meneer van de dierenbescherming> [- gecentreerd]

D1:       <een sentimenteele meneer van de dierenbescherming>>EEN SENTIMENTEELE MENEER VAN DE DIERENBESCHERMING> [+ gecentreerd]

D1a:     EEN SENTIMENTEELE <MENEER VAN DE DIERENBESCHERMING>>kontroleur> [gecentreerd]

D2:       <EEN SENTIMENTEELE>>Een sentimentele> kontroleur [- gecentreerd]

 

D1a:     <Met dat onze hofjes daar allemaal>>Daar / Doordat alle hofjes[?] daar in de buurt [xxxx]> ineenloopen zit ik op onze bank

D1b:     <Daar / Doordat alle hofjes[?] daar in de buurt [xxxx]>>Daar alle tuintjes in de buurt> ineenloopen zit ik op onze bank

D2:       Daar alle tuintjes in de buurt ineenlo<-o>pen zit ik op onze <+ tuin>bank

 

D1a:     en zit daar op de bank van het <hofje van het café>>tuintje van Staf Spies> een vreemde meneer <+ ,> die mij aanspreekt

D2:       en <zit>>zie> daar op <de bank van het tuintje>>de tuinbank> van Staf Spies een vreemde meneer, die mij aanspreekt

 

D1a:     <+ ,> dat het effenaf schoon weer is voor den tijd van het jaar <- en ik knik>. En ik peins <+ :> wie is dat?

D2:       dat het <effenaf schoon weer is voor den tijd van het jaar>>voor de tijd van het jaar effenaf schoon weer is>. En ik peins: wie is dat?

 

D1a:     in den avonde <zijn>>is> het maar gewoonweg <menschen-die-van-hun-werk-komen die zeggen dat het schoon weer is>>volk dat van het werk komt, dat over [xxxxx] slecht weer praat>,

D2:       in de<-n> avond is het <- maar> gewoonweg volk <dat van het werk komt, dat over [xxxxx] slecht weer praat>>dat u na de dag­taak over goed en slecht weer praat>,

 

D1a:     de<-n> nanoen

 

D1:      kunt voor opendoen of als ge geen notaboekje hebt in uw binnenste zeggen ,,die moet ik onthouden <",>>,"> mannen die

D1a:    kunt voor <opendoen>>openslaan> <+ :> <- of als ge geen notaboekje hebt in uw binnenste zeggen ,,die moet ik onthouden,"> mannen die

 

TSa:     <Zwarten>>zwarte-brigade>-die-hier-niets-misdaan-<hebben>>heeft> maar die zich op een ander <gaan>>gaat> amuseeren <- lijk ze dat zeggen> (zelf <gehoord>> hooren zeggen>).

D1a:     <+ ene van de> zwarte-brigade<+ (>-die-hier-niets-misdaan-heeft maar die zich op een ander gaat amuseeren <(zelf hooren zeggen)>> - naar zij zelf zeggen)>

D2:       ene van de<zwarte-brigade(-die-hier-niets-misdaan-heeft>>zwarte brigade - die hier niets misdaan heeft> maar <- die> zich <op een ander>>ergens elders> gaat amuse<-e>ren <->>,> <naar>>zoals> zij zelf zeggen <- )>.

 

D1a:     En het is <de voorzitter van de dierenbescherming>>een meneer van de [xxxxxx] kontrole> die een sentimenteele <- meneer> is met tusschen zijn bolhoedje

D2:       En het is <+ dan> een meneer van de <[xxxxxx] kontrole>>vlees­kon­tro­le><- die een sentimenteele is> <+ , > met tuss<-ch>en zijn bolhoedje

 

D1a:     <een gezicht lijk>>het gelaat van> een geslagen hond <- en dus bijlange geen zaken­man lijk hij zichzelf in het begin van zijn loopbaan wou wijsmaken,>

D1b:     het gelaat van een geslagen hond <+ -> <in het begin van zijn loopbaan>

['in het begin van zijn loopbaan' werd eerst doorstreept, nadien onderstreept, wat vermoe­delijk betekende dat deze passage toch behouden moest worden.]

D2:       het <gelaat>>gezicht> van een geslagen hond <->>.> <i>>I>n het begin van zijn loopbaan

 

TSa:     eerst onder oude <autos>>auto's> gedaan,

D1a:     <- eerst onder oude auto's gedaan,>

D2:       <+ deed hij onder oude auto's,> 

 

TSa:     koopen en verkoopen (er liggen nog altijd stukken <F>>f>ord en <General Motor>>general-motor> op het lapje grond <vóór>>vòòr> zijn huis) en failliet gegaan, en daarna

D1:       koopen en verkoopen (er liggen nog altijd stukken ford en general-motor op het lapje grond vòòr zijn huis) en failliet <gegaan>>gaan>, en daarna

D1a:     <- koopen en> verkoopen <+ ,> <- (er liggen nog altijd stukken ford en general-motor op het lapje grond vòòr zijn huis) en> failliet gaan, en daarna

D2:       <+ kopen en> verko<-o>pen, en <failliet gaan>>ging failliet> <- ,> en <+ is> daarna

 

D1a:     <+ beginnen> met iemand die <- veel> verstand had van den <stiel>>sausijsjes en kaas> maar geen geld <genoeg>>hadt>[?] om te beginnen <+ ,> en als hij dan geld had, dronk, en <+ dan> <- te>samen failliet gegaan.

D2:       beginnen met iemand die verstand had van <- den> sausijsjes en kaas <+ ,> maar geen geld had<-t> om te beginnen <,>>-> en als hij dan geld had, dronk <,>>-> en dan samen failliet gegaan.

 

TSa:     maar buiten zijn uren is hij van de dierenbescherming en zit hij daar op de café-bank in het zonneken; en de gevallen <zóógelaten>>zòò gelaten> waarin hij de held <is>>[?]> <die>>[xx]> optreedt

TSb:     maar buiten zijn uren is hij van de dierenbescherming en zit hij daar op de café-bank in het zonneken; en de gevallen zòò gelaten waarin hij de held <[?]>>is> <[xx]>>en> optreedt

D1a:     <+ ,> maar <buiten zijn uren is hij van de dierenbescherming>>is hij kontroleur van de vleeskontrole> en zit hij daar op de <- café->bank in het zonne<ken>>tje> <;>>.> <en de gevallen zòò gelaten waarin hij de held is en optreedt>>En hij vertelt en vertelt me, al gevallen waarin hij de held was en optrad>

D1b:    , maar is hij <- kontroleur> van de vleeskontrole en zit hij daar op de bank in het zonnetje. En hij vertelt en vertelt me, al gevallen waarin hij de held was en optrad

D2:       <- ,> maar is <- hij> van de vleeskontrole en zit hij daar op de bank in het zonnetje. En hij vertelt en vertelt me, <al gevallen>>allemaal avonturen> waarin hij de held was en optrad

 

TSa:     tegenover iemand die niet weet met wien hij te doen heeft en die zoomaar een hond in een karretje laat trekken zonder drinkpan te hebben, vertelt hij het volgen­de: [- X] <V>>v>aneigens

D1a:     tegenover iemand die niet <weet>>wist> met wien hij te doen <heeft>>had><+.> <- en die zoomaar een hond in een karretje laat trekken zonder drinkpan te hebben, vertelt hij het volgende>: vaneigens

D2:       tegenover <iemand>>ene> die niet wist met <wien>>wat voor een gewichtig man> hij te doen had <- .>: vaneigens

 

D1a:     te verdienen, <+ zegt hij,> ik ben

 

TSa:     maar lijk <D>>d>ingen, dien andere van de dierenbescherming,

D1a:     maar <lijk dingen>>zoals Dinges>, die<-n> andere <van de dierenbescherming>>kontroleur van de vleeskontrole>,

D1b:    maar zoals Dinges, die andere <- kontroleur> van de vleeskontrole

 

D2:       zo<-o>gezegd

 

D2:       inspekte<-e>ren

 

p.58-59

TSa:     zoomaar ,,uw stallen zijn niet in orde, daar zou ik moeten proces over opmaken binnen een dag of 3 kom ik nog eens voorbij <- en zie dat het dan in orde is>", en hij komt terug en in dien stal wat is daar veranderd? buiten een hesp

D1:       zoomaar ,,uw stallen zijn niet in orde, daar zou ik moeten proces over opmaken binnen een dag of 3 kom ik nog eens voorbij <",>>,"> en hij komt terug en in dien stal wat is daar veranderd? <b>>B>uiten een hesp

D1a:     zoomaar <+ :> ,,uw stallen zijn niet in orde, daar zou ik moeten proces over op­maken <+ ,> binnen een dag of <3>>drie> kom ik nog eens voorbij <+ langs>," en hij komt nog eens <terug>>langs> en in dien stal wat is daar veranderd <- ?> <B>>b>uiten een hesp

D2:       zo<-o>maar: <- ,,> uw stallen zijn niet in orde, daar zou ik <- moeten> proces <+ moeten> over opmaken, binnen een dag of drie kom ik nog eens <- voor­bij> langs <,">>.> <e>>E>n hij komt nog eens langs <+ ,> en in die<-n> stal wat is daar veranderd buiten een hesp

 

p.59

TSa:     die er aan den muur hangt voor <Dingen, den andere van de dierenbescherming>>dingen-den-andere-van-de-dierenbescherming>? en op het volgende boerenhof

D1a:     die er <+ voor hem> aan den muur hangt <+ ?> <- voor dingen-den-andere-van-de-dierenbescherming?> <e>>E>n op <het>>de> volgende <boerenhof>>hoeve>

D2:       die er  voor hem aan de<-n> muur hangt? En op de volgende hoeve

 

D1a:     <- er> eieren en boter <+ te wachten> <+ ,> en  op <+ weer> <het>de> volgende <boerenhof>>hoeve> staat er tarwe in een zak of is er melk <;>>.> <z>> Z>zeker, <+ zegt de kontroleur, zijt hij me, ge>[?] <- daar> zoudt gij een boek moeten over schrijven <+ ,>

D1b:     eieren en boter te wachten, en opweer de volgende hoeve staat er tarwe in een zak of is er melk. <Zeker, zegt de kontroleur, zijt hij me, ge [?]>>Ja, zegt hij me, daar> zoudt gij een boek moeten over schrijven,

D2:       eieren en boter te wachten, en <op weer>>weer op> de volgende hoeve staat er tarwe in een zak of is er melk. [+ X] Ja, zegt hij me, daar zoudt gij een boek moeten over schrijven,

 

D1a:     niet gelooven <,>>...> <i>>I>k weet <- vaneigens> niet waarover gij schrijft

<+ ,>

D2:       niet gelo<-o>ven... Ik weet niet waarover gij schrijft,

 

TSa:     maar lijk <E>>e>rnest <T>>t>immermans dat zijn boeken die de menschen doen in slaap vallen en

D1a:     <+ ,> maar <lijk>>zoals> <e>>E>rnest <t>>T>immermans <+ ,> dat zijn boeken die de mens<-ch>en <- doen> in slaap <vallen>>wiegen> <en>>maar>

 

TSa:     moet doen, moest ik een boek schrijven het zou over <den andere van de dierenbescherming>>den-andere-van-de-dierenbescherming> zijn <;>>.> overlaatst nog, hij heeft eens

D1:       moet doen, moest ik een boek schrijven het zou over den-andere-van-de-dierenbescherming zijn. <o>>O>verlaatst nog, hij heeft eens

D1a:     moet doen, moest ik een boek schrijven <+ ,> het zou over <den-andere-van-de-dierenbescherming>>die ander van de vleeskontrole> zijn. Overlaatst nog <- ,> <- hij> heeft <+ hij> <- eens>

D1b:     moet doen, moest ik een boek schrijven, <het zou over die ander van de vleeskontrole zijn.>>[xx xxx xx xxxx xx x xxx], en hij geh[xxxxxx xxxx xx xxx], vertelt hij van die ander van de vleeskontrole> [?] Overlaatst nog heeft hij

D2:       moet doen < , >> - > moest ik <- een boek> schrijven, <[xx xxx xx xxxx xx x xxx], en hij geh[xxxxxx xxxx xx xxx], vertelt hij van die ander van de vleeskontrole [?]>>ik zou het over die andere van de vleeskontrole hebben>. Overlaatst nog heeft hij

 

TSa:     dien voerman met een <mak>>mank> paard, hij <er achter>>erachter> en aan

D1a:     die<-n> voerman met een mank paard, hij erachter en aan

D2:       die met een mank paard, hij erachter <+ aan> en aan

 

TSa:     die ik anders zou noemen met naam en stuk moest het beland hebben, maar nu heeft het geen belang (en <zóó>>zòò> zou ik het schrijven ook, nooit iets vertellen dat geen belang heeft want ik weet ook het een en ander van literatuur) daar <kón>>kòn> het paard niet meer.

D1:       die ik anders zou noemen met naam en stuk moest het beland hebben, maar nu heeft het geen belang (en zòò zou ik het schrijven ook, nooit iets vertellen dat geen belang heeft want ik weet ook het een en ander van literatuur) daar kòn het paard niet meer. [X] <d>> D>e andere:

D1a:     die ik <- anders> zou noemen <+ ]> [?] met naam en stuk moest het beland heb­ben, <- maar nu heeft het geen belang> (en zò<-ò> zou ik het schrijven ook <,>>:> nooit iets vertel­len dat geen belang heeft <+ ,> want ik weet ook het een en ander van literatuur) daar kòn het paard niet meer. [X] De andere:

D2:       die ik zou noemen <- ]> <- met naam en stuk> moest het belang hebben,  <- (en zò zou ik het schrijven ook: nooit iets vertellen dat geen belang heeft, want ik weet ook het een en ander van literatuur)> daar <kòn>>kón> het paard niet meer. [X] De andere:

 

TSa:     [+X] <D>>d>e andere: uw paard is mank <- . >

[+X] <D>>d>e voeman: en wat zou dat?

[+X] <D>>d>e andere: niets, als dat ge met geen mank-paard-in-een-wagen over straat moogt kijk het bloedt, en daarbij <- ,>uw paard is doodop <- . >

[+X] <D>>d>e voerman: mijn paard kan nog <honderd>>I00> jaar worden <- . >
[+X]
<D>>d>e andere dit en de voerman weer dat en al ruziemakend   

D1:       [X] <d>>D>e andere: uw paard is mank

[X] <d>>D>e voeman: en wat zou dat?

[X] <d>>D>e andere: niets, als dat ge met geen mank-paard-in-een-wagen over straat moogt kijk het bloedt, en daarbij uw paard is doodop

[X] <d>>D>e voerman: mijn paard kan nog I00 jaar worden    

[X] <d>>D>e andere dit en de voerman weer dat en al ruziemakend     

D1a:     [X] De andere: uw paard is mank

[X] De voeman: en wat zou dat?

[X] De andere: <- niets, als> dat ge met geen <mank-paard-in-een-wagen>>mank paard in een wagen> over straat moogt <+ ,> kijk het bloedt, en daarbij uw paard is doodop <+ .>

[X] De voerman: mijn paard kan nog I00 jaar worden

[X] De andere dit en de voerman weer dat en al ruziemakend <+ ,>     

D2:       [X] De andere: uw paard is mank <+ . >

[X] De voeman: en wat zou dat?

[X] De andere: dat ge met geen mank paard in een wagen over straat moogt, kijk het bloedt, en daarbij uw paard is doodop.

[X] De voerman: mijn paard kan nog <I00>>100> jaar worden <+ . >

De andere dit en de voerman weer dat en al ruziemakend,      

 

TSa:     op de kassei komen zij aan den voerman zijn huis dat een café is - bij <Staf Spies Voerman>>staf spies voerman> en café - en daar valt het paard dood, eerlijk waar.

D1a:     op de kassei <+ ,> komen zij aan <den voerman zijn huis>>het huis van de voerman> dat een café is - <- bij staf spies voerman en café -> en daar valt het paard dood, eerlijk waar.

D2:       op de <kassei>>straatstenen><- ,> komen <zij>>ze> aan het huis van de voerman <- - > en daar valt het paard dood, <eerlijk>>echt> waar.

 

TSa:     <alletwee>>alle 2>

D1a:     <alle 2>>allebei>

 

TSa:     te verkoopen met een <half>>1/2> kiloken seffens? <D>>d>at vertelt mij

D1:       te verkoopen met een 1/2 kiloken seffens? <d>>D>at vertelt mij

D1a:     te verkoopen met een <1/2>>half> kiloke<-n> seffens? [+X] Dat vertelt mij

D2:       te verko<-o>pen met een half kiloke seffens? [X] Dat vertelt mij

 

D1a:     de sentimenteele meneer van de <dierenbescherming>>vleeskontrole> <+ .> <e>>E>n 's <a>>A>nderendaags,

D2:       de sentimente<-e>le meneer van de vleeskontrole. En <'s Anderendaags>>de volgende dag>,

 

TSa:     vraagt mij of wij ons niet een beetje gesmokkeld vleesch zouden koopen, wat voor vleesch <zeg>>vraag> ik, nu zegt ze en ze draait wat het hoofd heen en weer alvorens het uit den mond te laten komen, paardenvleesch met dat <D>>d>ingen-hierachter-uit-het-café zijn paard doodgedaan heeft

D1a:     vraagt mij of wij ons niet een beetje gesmokkeld vleesch zouden koopen<,>>?> <w>>W>at voor vleesch <+ ?> vraag ik <,>>.> <n>>N>u zegt ze <+ ...> en ze <draait>>keert en wentelt>[?] <- wat> het hoofd <- heen en weer> <alvorens>>vooraleer> het uit den mond te laten komen, paardenvleesch met <dat dingen-hierachter-uit-het-café zijn paard>>[xxx] die [xxxxxxx], die hier gisteren op de [xxxxxx] zat heeft [xxx xxx xx xxxxx xx xxxx]> doodgedaan <- heeft> <+ ,>

D2:       vraagt <- mij> of <wij ons>>we> niet een beetje gesmokkeld <vleesch>>paardevlees> zouden ko<-o>pen < ? >> ... > <- Wat voor vleesch? vraag ik. Nu zegt ze... en ze keert en wentelt het hoofd vooraleer het uit den mond te laten komen, paardenvleesch>  <[xxx] die [xxxxxxx], die hier gisteren op de [xxxxxx] zat heeft [xxx xxx xx xxxxx xx xxxx]>>die meneer die hier gisteren op de tuinbank zat heeft samen met een voerman een paard> doodgedaan,

 

TSa:     maar ge moogt het <tegen>>aan> niemand zeggen en nu verkoopt hij het met een <+ 1/2> kiloken seffens.

D1a:     maar ge moogt het aan niemand zeggen <+ ,> en nu verkoopt hij het met een <1/2>> half> kiloke<-n> seffens.

D2:       <- maar ge moogt het aan niemand zeggen,> en nu <verkoopt hij>>verkopen ze> het met een half kiloke seffens.

 

p.60

ZP:       [tekstdeel ontbreekt]

TSa:     [romein, volgende pagina]

TSb:     [handschrift zetter:] geen nwe bldz.

D1:       [cursief]

 

D1:       [1 witregel]

D2:       [2 witregels]

 

D1a:     <e>>E>n <mariette>>Leentje> <+ ,> <- die> het dochtertje <- is> uit café-<m>>M>atisse <+ ,> en <+ die> een heel tenger kinderlijveke<-n> heeft maar

<- 2> borsten

 

D1a:     <+ - > hoe is zooiets mogelijk <+ ,> als ze loopt steekt ze iedereen de oogen uit met die dingen -

D2:       -  hoe is <zooiets>>het> mogelijk, als ze loopt steekt ze iedereen de o<-o>gen uit met die dingen -

 

D1a:     <- en ze> is al

 

D1a:     naar de<-n> kelder vlucht, daarbij ligt ze daar zoo <schandalig>>schandelijk>

D2:       naar de kelder vlucht, daarbij ligt ze daar zo<-o> schandelijk

 

D1a:     zo<-o>gauw mogelijk bovendraagt en zich dan maar naast haar <in bed legt>>neer­legt in bed> <- , maar op den morgen wordt hij wakker en mispakt hij zich> - <zegt hij tot>>legt hij uit aan> zijn vrouw <+ ,> die hen daar <+ de volgende ochtend> betrapt

D2:       <zogauw>>zo gauw> mogelijk <bovendraagt>>in bed stopt> en zich dan maar naast haar neerlegt <- in bed> - legt hij uit aan zijn vrouw, die hen daar de volgende ochtend <+ in het bed> betrapt <+ . >

 

D2:       [- witregel]

 

D1a:     <dit is>>En> een geschiedenis die alleen maar <opgeschreven>>opgetekend> <- werd om te bewaren> voor het nageslacht <lijk>>zoals> men dat zegt,

D2:       En een geschiedenis die alleen maar opgetekend <+ werd> voor het nageslacht
<+ , > zoals men dat zegt,

 

D1a:     <maar aan u vraag ik om dadelijk (dadelijk) deze bladzijde om te slaan,>> en ik op deze bladzijde haast niet neerpennen durf - sla dit dus liever over, asjeblief asjeblief, -> het is de geschiedenis

D2:       en ik op deze bladzijde haast niet neerpennen druf - sla dit dus liever over, <- asjeblief> asjeblief, - het is de geschiedenis

 

D1a:     <o>>O>scar <+ de vleeshouwer> die een slepende ziekte <- heeft en een vleeschhouwer is> en met <m>>M>ariette aanhoudt wier man in duitschland werkt en <òòk>>eveneens> aanhoudt <+ [xxx xx xxxxxxxxx]>,

 [mogelijke lezing:  man in Duitsland]

D1b:     Oscar de vleeshouwer die een slepende ziekte <+ heeft> en met Mariette aanhoudt wier man in duitschland werkt en eveneens aanhoudt [xxx xx xxxxxxxxx],

D2:       Oscar de vleeshouwer die een slepende ziekte heeft en met Mariette <aanhoudt>>leeft><+ ,> wier man in <duitschland>>Duitsland> werkt en <eveneens aanhoudt [xxx xx xxxxxxxxx] >>daar ten andere met een Duitse leeft>,

 

D1a:     die dan samen bij <mariette>>Leentje> uit café-<m>>M>atisse gaan zitten - <- en dat zijn dan 2 mariette's die misschien kunnen verwarring brengen maar het is nu zoo> - en <- die zitten te> drinken en <- te> drinken tot het er <- langs onder> terug uitloopt <daar waar ze zitten>>, zo, terwijl ze daar zitten> <,>>.> <+>>Plus> daarbij komt <m>> M>aria <+ ,>

D2:       <- die dan> samen <+ zitten ze> bij Leentje uit café-Matisse <- gaan zitten> <- ->  <- -> en drinken<+ze> en drinken <+ ze> tot het er terug uitloopt, zo, terwijl ze daar zitten. <Plus daarbij komt>>En bij hen voegt zich> Maria,

 

D1a:     <geweest heeft>>is geweest>

 

D1a:     heeft <gesmeten>>gegooid> en <- die uit kuischen en schuren gaat bij een vleeschhouwer (maar niet bij oscar)> en <- die> kanker heeft <- aan haar ding><,>>-> en als ze zat is heft ze haar rokken <- op>

D2:       heeft gegooid en <- en> kanker heeft - en als ze <zat>>stomdronken> is heft ze haar rokken

 

D1a:     <dat bloedende ding>>die bloedende kanker> aan de mannen bekijken - en heel die vuile boel van <aanhouden en aanhouden>>overspel en dronkenschap en schromelijke[?] ziekten> zonder einde <+ ,> dat ik <begin schrik te krijgen van>>met angst> naar mijn beetje rantsoenvleesch <+ [xxx]> te kijken <+ .>

D2:       die bloedende kanker aan de mannen bekijken < - >> . > [+X] <e>>E>n heel die <vuile>>rotte> boel van <overspel en dronkenschap en schromelijke[?] ziekten>>onnoemelijke ziekten, van drinken en hoereren> zonder einde,  dat ik met angst <naar mijn beetje rantsoenvleesch [xxx] te kijken>>reeds mijn beetje rantsoenvlees zit aan te kijken>.

 

D1a:     en dezelfden avond in het <belfort op de groote markt>>raadhuis>, <een>>de> voordracht van een groot<-en> <vlaamschen>>Vlaamse> dichter over de kunst <,>>-> ha <+ ,> zegt een schilder <+ ,> als ik hem goed begrijp wil hij <- dus> zeggen dat wij

D2:       <e>>E>n dezelfde<-n> avond in het <r>>R>aadhuis <- ,> de voordracht van een <groot­ >>grote> Vlaamse dichter over de kunst -  <- ha, zegt een schilder,> als ik <hem>>het> goed begrijp <+ , > <+ zegt een schilder> <+ , > wil hij zeggen dat <wij>>we>

 

D1a:     sch<-o>one vlaamsche mens<-ch>en <+ .>

D2:       schone <vlaamsche>>Vlaamse> mensen.