Prijzen
VW,p.113-115

p.113

TSa:    <PRIJZEN>>prijzen> [- gecentreerd]

D1:     <prijzen>>PRIJZEN> [+ gecentreerd]

D1a:    [PRIJZEN wordt geschrapt, behalve de cursieve passages]

D2:      [de cursieve passages worden aan het vorige hoofdstuk "Stalpaert van de Werbestelle" toegevoegd.]

 

TSa:       <P>>p>rijzen.

 

TSa:       <- ,> figuurlijk gesproken <- ,>

 

TSa:       <B>>b>elgië

 

TSa:       <M>>m>aar,

 

TSa:       dat ik <al even klein ben>>in kleinheid bijlange niet moet onderdoen>?

 

TSa:       50.000 <frank>>fr.>

 

TSa:       50.000 <frank>>fr.>

 

TSa:       <B>>b>russel

 

TSa:   <K>>k>etje

 

TSa:    de <B>>b>oulevard <Adolphe Max>>emile jacquemain> was of de rue <R>>r>ue waar manneken <P>>p>is staat, want dat is een officieele grap < , >> ... >

 

TSa:    over <de rue du Theatre>>de andere rue rue> <+ waar de bordeelen voor homosexueelen zijn en waar ik een schrijver weet zitten die te zwak was om in den storm te staan en die daar een mannelijke hoer geworden is, god zegene hem...> want dat <is>>zou> een grap <+ zijn>

 

TSa:   <- ,> zoo <- ,> al schertsend <- ,>

 

TSa:    van schurft waren, <+ met bij hun zuster te slapen die bij de duitschers geslapen had,> <daar>>over die bladzijde> zou men een wit papier geplakt hebben.

 

TSa:   <B>>b>russel

 

TSa:   wat nu het minste was <- ,>

 

TSa:    impasse du <P>>p>iepenhol <voor veertien dagen te huren>>te huren voor I4 dagen>? maar <dat bewijst>>het was een bewijs> dat <B>>b>russel

 

p.114

TSa:    <A>>a>ntwerpen en <G>>g>ent en <O>>o>ostende.

 

TSa:    250.000 <B>>b>elgische <franken>>fr.> die in uw zak gestopt werden door <D>>d>uitsche handen,

 

TSa:    <- ,> en als het

 

TSa:   met ander woorden < , >> : >

 

TSa:   wereldlit<-t>eratuur

 

TSa:    < - >> ( > en doen beteekent vaneigens, want dat is juist het menschelijke, verkeerd doen < - >> ) >.

 

TSa:    een <H>>h>aardvriend zijn <(Fransche uitgave: Bonnes Soirées)>> - fransche uitgave: bonnes soirées -> 250.000 <frank>>fr.> voor een <H>>h>aardvriend, en een kleine troostprijs van 50.000 <frank>>fr.> voor een klein <H>>h>aardvriendje, en <twee>>2> kleine haast niet te vernoemen troostprijsjes van 25.000 <frank>>fr.>­

 

TSa:       <F.M. Dostojewski>>f.m.dostojewski> in <B>>b>russel

D1:       <f.m.dostojewski>>f. m. dostojewski> in brussel

VW:       [f. m.]]f.m.] dostojewski in brussel

 

TSa:       om <zóó>>zòò> een werk,

 

TSa:       <E>>e>n tenslotte

 

TSa:       <- ,> ik ben beschaamd het te moeten zeggen <- ,> 15.000 <frankskens>>kleine fr.>

 

TSa:       en <minder>>niet meer in zulke moeilijke voorwaarden> te moeten werken

 

TSa:       < - >> ( > iets waar ik tusschen haakjes gezegd ook slechts aan dacht toen ik bij <D>>d>ingen op de fabriek werkte < - >> ) >

 

TSa:       <Christus-Koning>>christuskoning>

 

TSa:       <- ,> maar de zaken

 

TSa:       <Christus-Koning>>christuskoning>

 

TSa:       <V>>v>laanderen

 

p.115

TSa:       < - >> ( > zij zeggen niet « tot nu toe heeft er niemand <- ...>» maar « tot nu toe kennen wij niemand <- ...>» < - >> ) >

 

TSa:       I5.000 <frankskens>>kleine fr.>

 

TSa:       een <« mogelijke »>>mogelijke> herdruk want het zal wel op de manier van het <D>>d>avids-fonds

 

TSa:       2 <frank>>fr.>

 

TSa:       <voor>>om> den fabrieksjongen <+ bij christuskoning te brengen> I20.000 <frank>>fr.> en voor den auteur die een fabrieksjongen is < - >> ( > want wie zal er anders over<-s> schrijven < - >> ) > I5.000 <frank.>>fr.>

 

ZP:       [tekstdeel ontbreekt]

TSa:    [romein, volgende pagina]

TSb:   [handschrift zetter:] geen nwe bldz

D1:      [cursief]

D2:      [de cursieve passages worden toegevoegd aan hoofdstuk "Stalpaert van de Werbestelle" toegevoegd.]

 

D2:       <e>>E>n <m>>M>aurice vertelt dat het ergens brandde en dat <- er> een <amerikaansche>>Amerikaanse> <neger>>zwarte>

 

D2:      van <een>>de> ladder stond en zonder zich vast te houden <2>>twee> kinderen <doorheen>>uit> het brandend raam haalde - <- en ik die ook op ladders gestaan heb wèèt wat dat beteekent - > want die <amerikaasche negers>>Amerikaanse zwarten> <+ ,> <DAT IS IETS WREED>>DAT IS IETS WREEDS> zegt <m>>M>aurice enthousiast <+ .>

 

D2:      <en mijn vrouw>>En ene> vertelt <+ mij> dat <- ze hooren zeggen heeft> dat er <- in de ardennen> <amerikaansche negers>>Amerikaanse zwarten> op een boerenhof <gehuisvest lagen>>lagen gehuisvest> <+ ,>

 

D2:      de <2>>beide> jonge meisjes <wegdeed>>in allerijl wegbracht> uit <schrik>>angst> <,>>-> en dat die <negers>>zwarten> <toen>>dan> de <+ ouwe> boerin <zèlf gearrangeerd hebben>>hebben verkracht> tot ze dood was <->>.> <w>>W>ant die <amerikaansche negers>>Amerikaanse zwarten> <DAT IS IETS WREED>>DAT IS IETS WREEDS> <lijk>>zoals> dat bandieten zijn, <heeft ze hooren zeggen>>zegt hij me> <+ .>

 

D2:      <en ik vraag aan een agent hoe is het? goed zegt hij maar ik heb schrik om>>En ik voer een babbeltje met een politieman en hij vertelt me over zijn angst> het verkeer te moeten regelen <+ daar> op de<-n> hoek van de<-n> boulevard en de<-n> <steenweg-naar-brussel>hoofdweg naar Brussel> <+ ,> want die <amerikaansche negers>>Amerikaanse zwarten> <DAT IS IETS WREED>>DAT IS IETS WREEDS> <+ , zegt hij,> die zullen mij daar eens doodrijden <+ .>