Een soldaat van 14-18
VW, p.75-77

p.75

TSa:     <EEN SOLDAAT VAN I4-I8>>een soldaat van I4-I8> [- gecentreerd]

D1:       <een soldaat van I4-I8>>EEN SOLDAAT VAN I4-I8> [+ gecentreerd]

D1a:     <EEN SOLDAAT VAN I4-I8>>Leven van Flor>[gecentreerd]

D2:       Leven van Flor [- gecentreerd]

 

TSa:     Anders reeds lang <+ verder verteld> over <F>>f>lorimond <- verteld> ware het niet dat zijn geschiedenis begint met iets dat <Céline ook beschreven heeft>>al door anderen beschreven werd> <,>>(> niet uit schrik dat <de meneer van de gazet>>de eerste de beste idioot> <+ weeral> zal zeggen <« invloed van Céline »>>,,invloed" > maar omdat het verve­lend is <iets te vertellen dat een ander ook al verteld heeft>>iemand te moeten achternababbelen> <+ ) >. <F>>f>lorimond dan zit bij mij, vraagt zich een sigaret en vertelt: in den anderen oorlog gevlucht geweest

D1:       Anders reeds lang verder verteld over florimond ware het niet dat zijn geschiedenis begint met iets dat al door anderen beschreven werd (niet uit schrik dat de eerste de beste idioot zal zeggen ,,invloed" maar omdat het verve­lend is iemand te moeten achternababbelen). <f>>F>lorimond dan zit bij mij, vraagt zich een sigaret en vertelt: in den anderen oorlog gevlucht geweest

D1a:     <Anders reeds>>Reeds> lang <verder>>zou ik> verteld <+ hebben>over flor<-imond>ware het niet dat zijn geschiedenis begint met iets dat al door anderen beschreven werd (niet <uit schrik>>[xx] angst> <- dat> de eerste de beste idioot <- weeral> zal zeggen ,,invloed"<+ ,> maar omdat het vervelend is <- iemand te moeten achternababbelen>). Flor<-imond> <- dan> zit <bij>>naast mij, vraagt zich een sigaret en vertelt <:>>...> [+X] <i>>I>n den anderen oorlog gevlucht geweest

D1b:     <- Reeds lang zou ik verteld hebben over flor ware het niet dat zijn geschiedenis begint met iest dat al door anderen beschreven werd (niet [xx] angst de eerste de beste idioot zal zeggen ,,invloed", maar omdat het vervelnd is).> Flor zit naast mij, vraagt zich een sigaret en vertelt... [X] In den anderen oorlog gevlucht geweest

D2:       Flor zit naast mij <+ neer>, vraagt zich een sigaret en vertelt... [X] In de<-n> andere<-n> oorlog gevlucht <- geweest>

 

TSa:     mijn pa soldaat en mijn moeder op de vlucht in <F>>f>rankrijk gestorven met een briefken in haar hand waar het adres opstond van een nicht in <L>>l>onden, voor mij en voor mijn broer die <twee>>2> jaar ouder was.

D1a:     mijn pa soldaat <+ ,> en mijn moeder op de vlucht in frankrijk gestorven <+ ,> met een briefken in haar hand waar het adres opstond van een nicht in londen, voor mij en voor mijn broer die 2 jaar ouder was.

D2:       mijn pa soldaat, en mijn moeder op de vlucht in <f>>F>rankrijk gestorven, met een briefke<-n> in haar hand waar<+op> het adres <- opstond> van een nicht in <l>>L>onden, voor mij en <- voor> mijn broer die <2>>twee> jaar ouder was.

 

TSa:     het gedrum mijn broer kwijt geraakt <,>>.> op de boot gekomen en in <L>>l>onden gearriveerd, naar mijn briefken getast

D1:       het gedrum mijn broer kwijt geraakt. <o>>O>p de boot gekomen en in londen gearriveerd, naar mijn briefken getast

D2:       het <gedrum>>gedrang> mijn broer <kwijt geraakt>>kwijtgeraakt>. Op de boot <gekomen>> geraakt> en in <l>>L>onden <gearriveerd>>aangekomen>, naar mijn briefke<-n> getast

 

TSa:     het had <.>>,> <I>>i>k was I6 jaar.

D2:       het <+ bij zich> had, ik was I6 jaar.

 

TSa:     geen <V>>v>laamsch verstond en ik die geen <E>>e>ngelsch verstond,

D2:       geen <vlaamsch>>Vlaams> verstond en ik die geen <engelsch>>Engels> verstond,

D1a:     die mij overdag uitzond om gazetten te verkoopen <+ .> <g>>G>e moest

D2:       die mij <overdag>>bij dag> uitzond om <gazetten>>kranten> te verko<-o>pen. Ge moest

TSa:     zien staan hebben "kleine <F>>f>lorimond met onder zijn eenen arm een heel pak gazetten en met in zijn ander<-e> hand <één>>I> gazet al roepen<-d =+d> <Daily Worker>>daily worker> <+ ">

D1:       zien staan hebben "kleine florimond met onder zijn eenen arm een heel pak gazetten en met in zijn ander hand I gazet al roepend daily worker>>daily worker>"

D1a:     zien staan hebben <">>,>kleine flor<-imond> met onder zijn eenen arm een heel pak gazetten en met in <zijn>>de> ander hand <I>>één> gazet al roepend <+ "> daily worker " <+ ,>

D2:       <+ eens> zien staan hebben, <+ '> kleine <f­>>F>lor met onder <zijn eenen>>de ene> arm een heel pak <gazetten>>kranten> en met in de ander<+e> hand één <gazet>>krant> <+ ,> al <roepend>>schreeuwend> <- "> daily worker <">>'>

TSa:     bij haar in dat vuil bed nam <- ,> maar

D2:       bij haar <+ nam> in dat vuil<+e> bed <- nam> <+ ,> <­maar>>doch>

 

D2:       <almeteens>>plots>

 

TSa:     van langs ons kanten en geroepen en achter haar geloopen <M>>m>arie <M>> m>arie! en <M>> m>arie gezegd "ha kleine <F>>f>lorimond" en mij

D1a:     van langs ons kanten <+ ,> en geroepen en achter haar geloopen <+ :> marie marie! <e>>E>n marie gezegd <">>:> ha kleine florimond <">>!> en mij

D2:       <van langs ons kanten>>uit onze eigene buurt>, en geroepen en achter haar <geloopen>>aangelopen>: <m>>M>arie <m>>M>arie! En <m>>M>arie gezegd: ha kleine <florimond>>Flor> ! <e>>E>n mij

 

D1a:     zij in de keuken <afwasschte>>borden waste> en waar ik dan ook mocht <afwasschen>>borden wassen> <+ ,>

D2:       <zij>>ze> in de keuken borden waste en waar ik dan ook mocht borden wassen,

 

D1a:     met heele <kiekskens>>stukken kip> die terugkwamen en die

D2:       met he<-e>le stukken kip die terugkwamen en <- die>

TSa:     maar <F>>f>lorimond die ze er naast krabde in een valiesken dat hij 's avonds meenam naar het logement van <M>>m>arie <- ,>

D1a:     maar <florimond>>ik> die ze <- er> naast <+ de ton> krabde in een valieske<-n> dat <hij>>ik> 's avonds meenam naar het logement van marie <+ ,>

D2:       <maar>>doch> <+ die> ik <- die ze> naast de ton krabde in een <valieske>>koffertje> dat ik 's avonds meenam naar het logement van ­<m>> M>arie,

TSa:     daar op <mijn>>ons> gemaksken <+ in het bed> gepeuzeld en gegeten <en gegeten>>en gegeten> EN GEGETEN, tot ik <achtien>>I8> jaar was

D1:       daar op ons gemaksken in het bed gepeuzeld en gegeten <en gegeten>>en gegeten> EN GEGETEN, tot ik I8 jaar was

D1a:     daar op ons gemaksken in het bed gepeuzeld en gegeten en gegeten EN GEGETEN <,>>.> <t>>T>ot ik I8 jaar was

D2:       daar op ons gemakske<-n> in <- het> bed <gepeuzeld en gegeten en gegeten EN GEGETEN>>gegeten en gegeten>. Tot ik <I8>>achtien> jaar was

TSa:     in <L>>l>onden soldaat moest worden voor het <B>>b>elgisch leger,

D1a:     in londen soldaat moest worden <voor>>in> het belgisch leger,

D2:       in <l>>L>onden soldaat moest worden in het <b­>>B>elgisch leger,

 

TSa:     overgebracht werd naar <W>>w>estcapelle <- ,> of <O>>o>­ostrozebeke ik wil er van af zijn, en tusschen allemaal anciens die in verlof waren geweest ik die voor de <eerste>>Iste> maal

D1a:     overgebracht werd naar westcapelle of oostrozebeke <+ ,> ik wil <er van af zijn>>het er op houden>, en tusschen <allemaal anciens>>alleen maar vuurratten> die in verlof waren geweest <+ ,> ik die voor de <­Iste>>eerste> maal

D2:       overgebracht <- werd> naar <w>>W>estcapelle of <o>>O>ostrozebeke, ik wil het er op houden <,>>.> <e>>E>n tuss<-ch>en alleen <- maar> vuurratten die in verlof waren geweest, ik die voor de eerste maal

 

p.75-76

D2:       almeteen<-s>

p.76

TSa:     en men lachte met den kleinen <F>>f>lorimond, o het was zeer <- zeer> ver, en

D1a:     <e>>E>n men lachte met <- den> kleinen flor<-imond> <,>>:> o het was zeer ver <,>>!> <e>>E>n

D2:       En men lachte met kleine <f>>F>lor: o <het was zeer ver>>dat was heel ver verwijderd> ! En

TSa:     dichter gekomen en <+ allemaal> grachten gezien <+ en gevraagd> <- ,> wat

D1a:     dichter gekomen en allemaal die grachten gezien en gevraagd <+ :> wat

D2:       dichter<+bij> gekomen en <allemaal>>al die> grachten gezien en gevraagd: wat

D1a:     <d>>D>at is een verbindingsloopgraaf, en mijn <harteken>>hartje>

D2:       en nog dichter<+bij> gekomen

 

TSa:     rekketektek en pang-pang, o en getast van achter aan mijn <broeksken>>broekje> en mij willen in een <hoeksken>>hoekje> steken <+ al schreiend>

D1a:     rekketektek en pang-pang <,>>.> <o>>O> en getast <- van> achter aan mijn broekje en mij willen in een hoekje <steken>>verbergen> al schreiend <+ ,>

D2:       rekketek<-tek> en pang-pang. O en getast achter aan mijn broekje en mij willen in een hoekje verbergen al <schreiend>>wenend>,

 

TSa:     <tot de>>door den> commandant die een brave mensch was <+ en> met mij compassie kreeg en mij de cognak

D1a:     door de<-n> commandant die een <brave>>braaf> mensch was en <met mij compassie>>medelijden> kreeg en mij de cognak

D2:       door de <c>>k>ommandant die een <braaf>>brave> <- mensch> was en medelijden kreeg en mij de cogna<k>>c>

TSa:     liet ronddragen, en kleine <F>>f>lorimond die zich op een verloren plaatsje <+ zette> <+,> op zijn hurk <+,> <- zette> en <een>>de> heele flesch uitdronk en in slaap viel en de anderen liet den aanval doen,

D1a:     liet ronddragen, en kleine flor<-imond> die zich op een verloren plaatsje zette, op zijn hurk, en de heele flesch uitdronk en in slaap viel en de anderen <liet den aanval>>den aanval liet> doen,

D2:       liet ronddragen <,>>.> <e>>E>n <kleine flor die zich>>mij> op een verloren plaatsje <zette>>neergezet> <- , op zijn hurk,> en de he<-e>le fles<-ch> <uitdronk>> uitgedronken> en in slaap <viel>>gevallen> en de anderen de<-n> aanval <liet>>laten> doen,

TSa:     en bij die nicht van ons in <E>>e>ngeland was, maar niet in <L>>l>onden lijk ik gepeinsd had dat er op het briefje stond, doch wel in <M>>m>anchester, maar hoe gaat dat

D1a:     <+ ,> en bij die nicht van ons in engeland was, <+ -> maar niet in londen <+ ge>lijk ik gepeinsd had dat er op het briefje stond, doch wel in manchester <,>>-> maar hoe gaat dat <+ ,>

D2:       , en <- bij> die nicht van ons <in engeland was>>echt gevonden had> <- ,> - <maar>>doch> niet in <l>>L>onden <gelijk>>zoals> ik <gepeinsd had>>dacht> dat er op het <briefje>>briefke> stond, doch wel in <m>>M>anchester <->>...> <maar>>Want> hoe gaat dat,

TSa:     een stad in <E>>e>ngeland vernoemen en ge peinst dat het <L>>l>onden is.

D2:       <+ over> een stad in <e>>E>ngeland <- vernoemen> en ge peinst dat het <l>> L>onden is.

 

TSa:     naar <M>>m>anchester gegaan

D1a:     naar manchester gegaan <+ ,>

D2:       naar <m>>M>anchester gegaan,

D2:       in ho<-o>ge nieuwe huizenblokken woonde <+ ,> en dat dronk,

 

TSa:     den eenen na den anderen, en haar vader die zei <- :> haast u <F>>f>lorimond want het is bijna 7 uur en ge zijt nog niet dronken <»>>.> want om 7 uur sloot de bar.

D1:       den eenen na den anderen, en haar vader die zei haast u florimond want het is bijna 7 uur en ge zijt nog niet dronken. <w>>W>ant om 7 uur sloot de bar.

D1a:     de<-n> <eenen>>ene whisky> na den andere<-n>, en haar vader die zei <+:> haast u florimond <+,> <- want> het is bijna <7>>zeven> uur en ge zijt nog niet dronken. Want om <7>>zeven> uur sloot de bar.

D2:       de ene whisky na de<-n> andere <,>>.> <e>>E>n haar vader die zei: haast u <florimond>>Flor>, het is bijna zeven uur en ge zijt nog niet dronken. Want om zeven uur sloot de bar.

 

TSa:     <F>>f>lorimond die dan haar zatte moeder aan den eenen kant en haar zatten vader aan den anderen kant naar huis leidde en die hooge trap opdeed en zij van achterna met haar hoed scheef en zingend.

D1a:     flor<-imond> die dan haar zatte moeder aan den eenen kant en haar zatten vader aan den anderen kant naar huis leidde en die hooge trap op<deed>>{deed/duwde}> <+ ,> en zij <- van> achterna <+ kome> met haar hoed scheef en zingend.

D2:       <- flor die> dan haar zatte moeder aan de<-n> <eenen>>ene> kant en haar zatte<-n> vader aan de<-n> kant naar huis <leidde>>gebracht> en die ho<-o>ge trap <op{­deed/duwde}>>opge­duwd>, en zij achterna <kome>>komend> met haar hoed scheef en zingend.

 

D2:       En dan <+ na> de<-n> oorlog <- gedaan> en naar huis gekomen en onder schoenen beginnen <- te> doen,

 

D1a:     een schoenfabriekske<-n>

D2:       mijn schoenfabriekske<-n>

 

D2:       moeten verko<-o>pen en beginnen <voyageeren>>reizen>

D1a:     En dan opnieuw oorlog en dag in dag uit op de tram of op den trein of op de velo met mijn <kabasken>>tas> weggestoken om mij geen proces te laten aandoen of mij in den bak te laten steken <+,>

D2:       En <dan>>nu> opnieuw oorlog en <dag in dag uit>>dag-in-dag-uit> op <- de> tram of <- op den> trein of op de <velo>>­fiets> <+,> met mijn <kabasken>>tas> <weggestoken>>verber­gend> om mij <geen proces te laten aandoen>>niet te laten aanhouden> <- of mij in den bak te laten steken> <- ,>

TSa:     naar <D>>d>uitschland te laten wegvoeren, maar gelukkig nog geen enkelen keer gepakt geweest.

D2:       naar <duitschland>>Duitsland> te laten wegvoeren, maar gelukkig nog geen enkele<-n> keer <gepakt>>gesnapt> geweest.

TSa:     <F>>f>lorimond smijt zijn eindje sigaret weg en wacht

D1a:     flor<-imond> smijt zijn eindje sigaret weg <+,> en wacht <+,>

D2:       <f>>F>lor <smijt>>gooit> zijn <eindje sigaret>>peukje> weg, en wacht,

 

p.77

ZP:       [tekstdeel ontbreekt]

TSa:     [romein, volgende pagina]

TSb:     [handschrift zetter:] geen nwe bldz.

D1:       [cursief]

 

D1:       [1 witregel]

D2:       [2 witregels]

 

D2:       <o>>O> en <- over> het volk dat weeral in <2>>twee> kampen <+ staat> verdeeld <- staat>, <jean>>Fikke>

 

D1a:     in <zijn>>de> oogen zegt <+ ,> <+ "> dat de duitschers al in karkhof zitten <+ ">,

D1b:     in de oogen zegt, <- "> dat de duitschers al in karkhof zitten <- ">,

D2:       in de o<-o>gen zegt <- ,> dat de <duitschers>>Duitsers> al in <k>>K>arkhof zitten,

 

D1a:     en mijn pa die <ja zeggen>>dat moeten beamen>

D2:       en mijn <pa>>vader> die dat moeten beamen

D1a:     en liefst zouden zeggen... <och>>ja> <+ ,> wat zoudt ge gaan zeggen buiten dingen die <toch>>tóch> <- allemaal> nutteloos zijn,

D2:       en liefst zouden <zeggen>>antwoorden>... ja, wat <zoudt ge gaan zeg­gen>>zouden we antwoorden> buiten <dingen die>> iets dat> <tóch>>toch> nutteloos <zijn>>is>,

D2:       er al staan <+.>

D2:       <ook over kuyle>>En Kuyle>

D1a:     de menschen afluistert en <- hen naar> de feldgendarmerie <doet gaan>>verwittigd>,

D2:       de mens<-ch>en afluistert en de feldgendarmerie verwittig<d>>t> <,>>->

D1a:     en over zijn vrouw <+ -> die zoo erg duitschgezind is dat ze <er mee>>met Duitsers> naar de cinema gaat en zich daar in <den donkeren>>het duister> laat <arrangeeren>> betampelen>,

D2:       en <- over> zijn vrouw <- ,> die zo<-o> erg <duitschgezind>> Duitsgezind> is dat ze met <+ al die> Duitsers naar de <cinema>>bioskoop> gaat en zich daar in het duister laat <betampelen>>betasten>,

D1a:     op <w>>W>interhulp is en er spek en boonen en doozen tomatensaus verkoopt, en schatrijk wordt,

D2:       op Winterhulp is en er spek en bo<-o>nen <- en doozen tomatensaus> verkoopt <- ,> en schatrijk wordt <,>>->

D2:       <- aan de kinderen> de soep van <w>>W>interhulp <+ aan de kinderen> <+ moeten> verbieden <- te drinken>,

D1a:     moeten er te veel van <pissen>>watern> <+ .>

D2:       <moeten er te veel van wateren>>worden er bedwateraars van>.

D1a:     en de ouders die zeggen <+ :>

D2:       <e>>E>n de ouders die zeggen:

D1a:     zullen de <e>>E>ngelschen ons wit brood en chocolade meebrengen <,>>.> <e>>E>n

D2:       zullen de Engels<-ch>en ons <wit brood>>witte­brood> en chokolade meebrengen. En

D1a:     <+ ,> chokolade?

TSa:     [romein, volgende pagina]

TSb:     [handschrift zetter:] geen nwe bldz.

D2:       <e>>E>n dat er een aanslag op <h>>H>itler <gebeurd is>>is gepleegd>

D2:       <h>>H>amburg en <b>>B>erlijn en <k>>K>iel

D2:       tegen de s.s. [- cursief] <+ -> het is er revolutie <juist lijk>>net als> in I4-I8 en de oorlog is gedaan <+.>

D2:       <e>>E>n het is niet waar <+ ,> <h>>H>itler is niet dood en het is geen revolutie <lijk>>zoals> in I4-I8 en de oorlog is niet gedaan <,>>->

 

D1a:     de duitschers eischen de paarden op en de laatste auto's en de eerste VI komt overgevlogen <->>.> <- en ook dat is niet waar de VI vliegen hier niet over want het is in pas-de-calais dat men ze afschiet>

D2:       de <duitschers>>Duitsers> eis<-ch>en <- de paarden op en> de laatste auto's <+ op> en de eerste <VI>>V1> komt overgevlogen.

 

D1a:     en ze hangen <allemaal>>allen> aan hun engelschen post en daar is niets te hooren dan een turletut <+ ,> <+>>plus> daarbij

D2:       <e>>E>n ze hangen allen aan hun <engelschen>>Engelse> post en daar is niets te ho<-o>ren dan een turletut, plus daarbij

D1a:     is iets <ONGELOOFLIJKS>>niet te geloven> - <marie>>[xxxxxx]-van-het-boerenhof <+,>

D2:       is iets niet te geloven - <[xxxxxx]-van-het-boerenhof>>Trees van het boerenhof>,

 

D1a:     <maar>>slechts> <- een> radio kende van <- er eens> te hooren over spreken

D2:       slechts radio kende van <- er eens> te ho<-o>ren over <spreken>>praten> <+ ,>

 

D1a:     en <- die> met stroo in haar klompen liep en koeiendrek aan haar beenen had <- hangen>,

D2:       <- en met stroo in haar klompen liep> en koeiendrek aan haar be<-e>nen had <- ,>

 

TSa:     ook een radio aangeschaft en als <chuchill = churchill> zegt dat de dag van morgen

D1a:     ook <- een> radio <gekocht>>aangeschaft> en als churchill zegt dat <+ ">de dag van morgen <+ ">

D2:       ook radio aangeschaft en als <c>>C>hurchill> zegt dat "de dag van morgen"

 

D1a:     zal brengen <+,> loopt ze overal rond "morgen komen ze churchill heeft het gezegd" <+ !> en dan sluiten ze dien dag hun poort af en zitten ze in den kelder

D2:       zal brengen, loopt ze overal rond <">>:> morgen komen ze <+ !> <c>>C>hurchill heeft het gezegd < -" > <!>>.> <e>>E>n dan sluiten ze die<-n> dag hun poort af en zitten ze in de<-n> kelder <+ gekropen><+.>