Meneer de swaem en meneer boone, profiteurs
VW, p.92-94

p.94

TSa:     <MENEER DE SWAEM EN MENEER BOONE, PROFITEURS>>meneer swaem en meneer boone, profiteurs> [- gecentreerd]

D1a:     <meneer swaem en meneer boone, profiteurs>>MENEER SWAEM EN MENEER BOONE, PROFITEURS> [+ gecentreerd]

D2:       <MENEER DE SWAEM EN MENEER BOONE, PROFITEURS>>De profiteurs> [- gecentreerd]

 

D1a:     Aan de<-n> <uitersten rand>>uitkant> van de stad,

 

D2:       de<-n> zomer

 

TSa:     naast nog iets dat ik niet meer noemen zal of iedereen weet waar het is en men doet mij nog klodden aan, daar woont meneer <De Swaem>>de swaem> die een schoenfabriek heeft <The English Shoe>>the english shoe>, en die heel den oorlog botten gemaakt heeft

D1a:     naast nog iets dat ik niet meer noemen zal of iedereen weet <waar het is>>wat ik bedoel> en men doet mij nog <klodden>>een [xxxx]> aan, daar woont meneer de swaem die een schoenfabriek heeft the english shoe, en die heel den oorlog <{botten/laarzen} = botten> gemaakt heeft <+ ,>

D2:       <- naast nog iets dat ik niet meer noemen zal of iedereen weet wat ik bedoel en men doet mij nog een [xxxx] aan,> daar woont meneer <- de> <s>>S>waem die een schoenfabriek heeft <+ '>the english shoe<+ '>, en die heel de<-n> oorlog <botten>> laarzen> gemaakt heeft,

 

TSa:     de <T>>t>odten en later onbeschaamd voor de <Weermacht>>wehrmacht> nadat meneer <B>> b>ernard, zijn zoon, bij de <D>>d>evlag was gegaan maar zijn kaart gescheurd had en lid was geworden van <V.N.V.>>v. n. v.> uit eerbied voor <Staf De Clerck>>staf de clerck> "die zoo <k>>ch>ristelijk was dat hij iederen morgen te communie ging" zei meneer <B>> b>ernard eens tegen iemand uit de voorstad die <+ hem> antwoordde "dat zegt niets want ik weet eene die ook te communie gaat en die heeft <een kind bij een meisje waar hij niet meer naar omziet>>een meisje een jong gemaakt en ziet er niet meer naar om>" en dat was op meeer <B>>b>ernard <zelf>>zèlf>, hij zal het wel verstaan hebben. <M>>m>aar de botten die er gemaakt werden <- ,> o dat was niet meer om te tellen, en ook, men zou onmogelijk iets kunnen tellen hebben want ze reden met hun camions binnen,

D1:     de todten en later onbeschaamd voor de wehrmacht nadat meneer bernard, zijn zoon, bij de devlag was gegaan maar zijn kaart gescheurd had en lid was geworden van v. n. v. uit eerbied voor staf de clerck "die zoo christelijk was dat hij iederen morgen te communie ging" zei meneer bernard eens tegen iemand uit de voorstad die hem antwoordde "dat zegt niets want ik weet eene die ook te communie gaat en die heeft een meisje een jong gemaakt en ziet er niet meer naar om" en dat was op meeer bernard zèlf, hij zal het wel verstaan hebben. <m>>M>aar de botten die er gemaakt werden o dat was niet meer om te tellen, en ook, men zou onmogelijk iets kunnen tellen hebben want ze reden met hun camions binnen,

VW:     de todten en later onbeschaamd voor de wehrmacht nadat meneer bernard, zijn zoon, bij de devlag was gegaan maar zijn kaart gescheurd had en lid was geworden van [v. n. v.]]v.n.v.] uit eerbied voor staf de clerck "die zoo christelijk was dat hij iederen morgen te communie ging" zei meneer bernard eens tegen iemand uit de voorstad die hem antwoordde "dat zegt niets want ik weet eene die ook te communie gaat en die heeft een meisje een jong gemaakt en ziet er niet meer naar om" en dat was op meeer bernard zèlf, hij zal het wel verstaan hebben. Maar de botten die er gemaakt werden o dat was niet meer om te tellen, en ook, men zou onmogelijk iets kunnen tellen hebben want ze reden met hun camions binnen,

D1a:     de todten en later onbeschaamd voor de wehrmacht <+ -> <- nadat meneer bernard, <zijn>de> zoon, bij de <d>>D>evlag was gegaan maar zijn kaart gescheurd had en lid was geworden van v. n. v. uit eerbied voor staf de clerck "die zoo christelijk was dat hij iederen morgen te communie ging" zei meneer bernard eens tegen iemand uit de voorstad die hem antwoordde "dat zegt niets want ik weet eene die ook te communie gaat en die heeft een meisje een jong gemaakt en ziet er niet meer naar om" en dat was op meeer bernard zèlf, hij zal het wel verstaan hebben. Maar> <d>>D>e botten die er gemaakt werden <- o> dat was niet meer om te tellen, en ook, men <zou>>kon> onmogelijk iets <- kunnen> tellen <- hebben> want ze reden met hun camions binnen,

D2:       de todten en later onbeschaamd voor de wehrmacht <->>.> <- De botten die er ge­maakt werden dat was niet meer om te tellen, en ook, men kon onmogelijk iets tellen want> <z>>Z>e reden met hun camions binnen,

 

TSa:     en van die poort gesproken, er brandde daar heel den nacht een lichtje boven een bord "lodse", de menschen dachten dat het daar misschien een schuilplaats was tegen de vliegers, alhoewel, schuilplaats, was dat niet luftschutzraum? En om <M>>m>ama,

D1:       <e>>E>n van die poort gesproken, er brandde daar heel den nacht een lichtje boven een bord "lodse", de menschen dachten dat het daar misschien een schuilplaats was tegen de vliegers, alhoewel, schuilplaats, was dat niet luftschutzraum? En om mama,

D1a:     <- En van die poort gesproken, er brandde daar heel den nacht een lichtje boven een bord ,,lodse", de menschen dachten dat het daar misschien een schuilplaats was tegen de vliegers, alhoewel, schuilplaats, was dat niet luftschutzraum?> En om mama,

D2:       <- En om> <m>>M>ama,

 

D2:       en een beetje gemeen <- lijk ze was>,

 

TSa:     de <D>>d>uitsche officieren te zien tegemoet loopen en aanspreken in het <D>>d>uitsch dat geen <D>>d>uitsch was maar <schoon-Aalstersch>>schoon-boerenvlaamsch>

D2:       <+ kon> de <duitsche>>Duitse> officieren <- te zien> tegemoet lo<-o>pen en aanspreken in het <duitsch>>Duits> dat geen <duitsch>>Duits> was maar <schoon-boeren­vlaamsch>>beschaafd-boerenvlaams>

 

D1a:     die uit domheid zegde: ge moet mij pardonneeren <- dat ik maar van de grootste armemenschen-soort voortkom, en nu> <+ dat ik [?]> met u millioenen verdien, zoodat

D2:       die uit domheid <zegde>>zei>: <ge moet mij pardonneeren>>neem ons niet kwalijk> dat <ik [?]>>we> met u <millioenen>>miljoenen> verdien<+en> <- ,> zo<-o>dat

 

p.92-93

TSa:     ik mij al 3 <pianos>>piano's> gekocht heb voor mijn dochter die schrik heeft van de <B>> b>olchevisten want <B>>b>olchevisten zijn geen menschen, <plus>>+> 4 bontmantels en in iedere plaats van mijn groot huis waarin ik verloren loop een kachel die met gas gaat, <plus>>+> 2 <radios>>radio's> <+,> <één>>I> voor beneden in het salon waar de <D>>d>uitsche officieren zich met ons een stuk in hun botten zuipen terwijl ze ons dochter vastgrabbelen nadat ze op een van de <pianos>>piano's> dingen gespeeld heeft... <Horst Wesel>>horst wessel>, en <één>>I> radio voor boven

D1a:     ik mij al 3 piano's gekocht heb <- voor mijn dochter die schrik heeft van de bolchevisten want bolchevisten zijn geen menschen, +> 4 bontmantels en <- in iedere plaats van mijn groot huis waarin ik verloren loop een kachel die met gas gaat, +> 2 radio's <,>>-> <I>>een> voor <- beneden in> het salon waar de duitsche officieren zich met ons een stuk in hun botten zuipen terwijl ze ons dochter vastgrabbelen <- nadat ze op een van de piano's dingen gespeeld heeft... horst wessel>, en <I>>een> radio voor boven

D2:       <ik mij>>we ons> al <3>>drie> piano's gekocht <heb>>hebben> <+ ,> <4>>vier> bontmantels en <2>>twee> radio's - een voor het salon waar de <duit­sche>>Duitse> officieren zich met ons een stuk in hun <botten>>laarzen> zuipen <- terwijl ze ons dochter vastgrabbelen>, en een <- radio> voor boven

 

TSa:     den <E>>e>ngelschen post

D2:       de <engelschen>>Engelse> post

 

TSa:     die even kort en dik en gemeen was vocht iederen dag tegen zichzelf om <S>>s>waemken-den-schoenmaker van zich af te schudden en meneer <De Swaem>>de swaem> te worden,

D2:       die even <- kort en> dik en gemeen was <+ ,> vocht iedere<-n> dag <tegen>> met> zichzelf om <swaemken-den-schoenmaker>>Swaemke de schoemaker> van zich af te schudden en meneer <de swaem>>Swaem> te worden,

 

TSa:     het een<-e> einde

D2:       het <een>>ene> eind<-e>

 

TSa:     om aan de poort te kunnen vertellen wat men op den <E>>e>ngelschen post gezegd had; maar buiten den dikken <B>>b>oone, die rechtover hem woonde en die met de vlucht van 40 overal de banden had afgetrokken van de <autos>>auto's> die in de grachten lagen en die banden nu verkocht had aan het <D>>d>uitsche leger

D1a:     om aan de poort te kunnen vertellen wat men op den engelschen post gezegd had <;>> .> <m>>M>aar buiten <- den dikken> boone, die <rechtover hem>>aan de overkant> woonde en <- die met de vlucht van 40 overal de banden had afgetrokken van de auto's die in de grachten lagen en die> <+auto>banden <- nu> verkocht had <- aan> het duitsche leger

D2:       <- om> aan de poort <+ om> te kunnen vertellen <+,> wat men op den <engelschen>>Engelse> post gezegd had. Maar buiten <b>>B>oone, die <aan de overkant>>naast hem> woonde en autobanden verkocht had <+ aan> het <duitsche>> Duitse> leger

 

TSa:     mee verdiende, en die iederen noen konijn <at>>had> of hazepeper waar <+ de vlaamsche dichter <H>>h>erreman over schrijft,

D1a:     mee verdiende, en die iederen noen konijn had <- of> hazepeper <+ at> <+ ,> <- waar de vlaamsche dichter herreman over schrijft,>

D2:       mee <verdiende>>verdiend had> <- ,> en die iedere<-n> <noen>>middag konijn <- had> <+ of> <hazepeper>>kip> at,

 

TSa:   doodgewoon frit met een biefstuk was, buiten <den>>dien> dikken <B>>b>oone was het slechts arm voorstadsvolk dat eerbiedig naar meneer <De Swaem>>de swaem> luisterde maar heimelijk dacht ,,we zullen u na den oorlog in den bak doen steken."

D1a:   doodgewoon frit met een biefstuk was, buiten die<-n> <- dikken> boone was het slechts arm voorstadsvolk dat eerbiedig naar meneer de swaem luisterde maar heimelijk dacht ,,we zullen u na den oorlog in den bak doen steken."

D2:     doodgewoon frit<+en> met <- een> biefstuk was, buiten die <b>>B>oone was het slechts arm voorstadsvolk dat eerbiedig naar meneer <de swaem>>Swaem> luisterde maar heimelijk dacht <+ :> <- ,,>we zullen u na de<-n> oorlog in de<-n> bak doen steken.<- ">

 

TSa:     <M>>m>aar dat belette toch niet dat de dikke <B>>b>oone een <A>>a>nglofiel was die naar <De Stem van Amerika>>de stem-van-amerika> luisterde

D1:     <m>>M>aar dat belette toch niet dat de dikke boone een anglofiel was die naar de stem-van-amerika luisterde

D1a:     Maar dat belette toch niet dat <- de dikke boone> een anglofiel was die naar de stem-van-amerika luisterde

D1b:     Maar dat belette toch niet dat <+ boone> <een>>[x]en> anglofiel was die naar de stem-van-amerika luisterde

D2:       <- Maar> <d>>D>at belette toch niet dat <b>>B>oone <- [x]en> <a>>A>nglofiel was die naar <de stem-van-amerika>>De Stem van Amerika> luisterde

 

TSa:     de <D>>d>uitsche vliegers tegen aanbotsten

D2:       de <duitsche>>Duitse> vliegers tegen aanbotsten

 

TSa:    en er bleven <opsteken>>op steken> zoodat men met hen naar <A>>a>merika vloog, want de <A>>a>merikanen dat zijn <C>>c>hàrels, en dan

D1a:    en er bleven op steken zoodat men met hen naar amerika vloog, want de amerikanen dat zijn <chàrels>>kerels>, en dan

D2:      en <er bleven op steken>>in brokstukken bleven aanhangen> <+ ,> zo<-o>dat men <met hen>> ermee> <+ terug> naar <a>>A>merika vloog <,>>-> want de <a>>A>merikanen <+,> dat zijn kerels <,>>!> <e>>E>n dan

 

TSa:     een halven tros druiven van 400 fr. de kilo in zijn mond dat het sap over zijn kin droop, en meneer <De Swaem>>de swaem> zei: dat ze het de <D>>d>uitschers maar eens goed geven

D2:       een halve<-n> tros druiven <+ in de mond> <+,> <van>>aan> 400 <fr.>>frank> de kilo <+,> <- in zijn mond> <+ zo>dat het sap over zijn kin droop <,>>.> <e>>E>n meneer <de swaem>>Swaem> zei: dat ze het <de>>die> <duitschers>>Duitsers> maar eens goed geven <+,>   

 

TSa:     het zijn allemaal smeerlappen ik weet het genoeg ik heb in den anderen oorlog krijgsgevangen gezeten. <I>>i>k heb I0.000 fr. aan de witte brigade gegeven, zei hij met zijn <- korten> vetten poot <vóór>>vòòr> den mond <+,> om aan te toonen dat het een geheim was, maar toch luid genoeg om het aan den anderen kant van het stort te laten hooren.

D1:       het zijn allemaal smeerlappen ik weet het genoeg ik heb in den anderen oorlog krijgsgevangen gezeten. <i>>I>k heb I0.000 fr. aan de witte brigade gegeven, zei hij met zijn vetten poot vòòr den mond, om aan te toonen dat het een geheim was, maar toch luid genoeg om het aan den anderen kant van het stort te laten hooren.

D1a:     het zijn allemaal smeerlappen ik weet het genoeg ik heb in den anderen oorlog krijgsgevangen gezeten. Ik heb I0.000 fr. aan de witte brigade gegeven, zei hij met <zijn vetten poot >>de vette hand> vòòr den mond, om aan te toonen dat het een geheim was, maar toch luid genoeg om het aan den anderen kant van het stort te laten hooren.

D2:       het zijn <allemaal>>allen> smeerlappen ik weet het genoeg <+,> ik heb in de<-n> andere<-n> oorlog krijgsgevangen gezeten. <- Ik heb I0.000 fr. aan de witte brigade gegeven, zei hij><+ En> met de vette hand <vòòr>>aan> de<-n> mond <- ,> om <- aan> te to<-o>nen dat het een geheim was, maar toch luid genoeg om het aan de<-n> andere<-n> kant van het stort te laten ho<-o>ren <+ , zei hij ook: ik heb I0.000 frank aan de witte brigade gegeven>.

 

TSa:     was het <B>>b>evrijding <- ,> en daar aan den uitersten rand van de stad was het kermis,

D2:       was het bevrijding en daar aan <den uitersten rand>>de uitkant> van de stad <was het>>leek het bijna op een> kermis <,>>:>

 

D2:       aan <het>>de> schoenfabriek een vlag zo<-o> groot dat men buiten een <- klein> stuk<+je> van de dakgoot niets meer van de<-n> <+ straat>gevel zag,

 

p.93-94

D1:       van dien gevel naar den gevel van den dikken <B>>b>oone "welcome" <+,> en onder dat welcome stopte een auto van den <A.B.>>armée> belge en ze gingen bij meneer <De Swaem>>de swaeme> binnen met hun revolvers in de vuist

VW:      van dien gevel naar den gevel van den dikken boone "welcome", en onder dat welcome stopte een auto van den armée belge en ze gingen bij meneer de swaem[-e] binnen met hun revolvers in de vuist

D1a:     van dien gevel naar den gevel van den dikkenboone "welcome", en onder dat welcome stopte een auto van de<-n> <armée belge>>witte brigade> en ze gingen bij meneer de swaeme binnen met <- hun> revolvers in de vuist

D2:       van die<-n> gevel naar de<-n> gevel van <- den dikken> <b>>B>oone <+:> <"welcome">>WELCOME> <,>>.> <e>>E>n onder dat welcome stopte een auto van de witte brigade <+,> en ze gingen bij meneer <de swaeme>>Swaem> binnen met revolvers in de vuist

 

p.94

TSa:     en als ze buiten kwamen likten ze hun lippen af en lieten ze hun sigaar in brand steken door de dochter die zoo schoon kon zingen van <Horst Wesel>>horst wessel>, en ze lieten hun band oppompen door meneer terwijl madame riep "papa ge zult uw gele frak vuil maken" maar ze gri<+j>nslachte en opende het portier en schudde de jongens van den <A.B.>>armee belge> eens hun kussens op, en meneer <B>>b>ernard stak zich <half weg>>halfweg> in de gang en kwam eens half buiten de<+n> auto <achterna kijken>>achternakijken>. <E>>e>n dat het volk

D1:       en als ze buiten kwamen likten ze hun lippen af en lieten ze hun sigaar in brand steken door de dochter die zoo schoon kon zingen van horst wessel, en ze lieten hun band oppompen door meneer terwijl madame riep "papa ge zult uw gele frak vuil maken" maar ze grijnslachte en opende het portier en schudde de jongens van den <armee>>armée> belge eens hun kussens op, en meneer bernard stak zich halfweg in de gang en kwam eens half buiten den auto achternakijken. <e>>E>n dat het volk

D1a:     en als ze buiten kwamen likten ze hun lippen af en lieten ze hun sigaar in brand steken door de dochter die zoo schoon kon <zingen>>piano spelen> <- van horst wessel, en ze lieten hun band oppompen door meneer terwijl madame riep "papa ge zult uw gele frak vuil maken" maar ze grijnslachte en opende het portier en schudde de jongens van den armée belge eens hun kussens op, en meneer bernard stak zich halfweg in de gang en kwam eens half buiten den auto achternakijken>. En dat het volk

D2:       en <als ze buiten kwamen likten ze hun lippen af en lieten ze hun sigaar in brand steken door de dochter die zoo schoon kon piano spelen>>kwamen weer buiten met een sigaar tussen de lippen>. [+X] En dat het volk

 

D1:       den bak instoppen? <n>>N>een dat is niet waar,

D2:       de<n> bak instoppen? Nee<-n> dat is niet waar,

 

TSa:     dat daar nog een <D>>d>uitsch plak had gehangen "lodse".

D1:       dat daar nog een duitsch plak gehangen had "lodse <".>>.">

D1a:     dat daar nog <- een duitsch plak> <+ iedere nacht Duitse camions werden volgeladen.> gehangen had ,,lodse."

D2:       dat daar <- nog> iedere nacht Duitse camions <+ met laarzen> werden volgeladen. <- gehangen had ,,lodse." >

 

ZP:       [tekstdeel ontbreekt]

TSa:     [romein, volgende pagina]

TSb:     [handschrift zetter:] geen nwe bldz.

D1:       [cursief]

 

D1a:     [alinea wordt geschrapt]

 

D1a:     [correcties in D1]

D1b:     [alinea werd geschrapt]

D2:       [alinea werd opnieuw opgenomen]

 

D1a:     en <3>>een paar> vrouwen die zeggen dat OOK de engelschen smeerlappen zijn, want <toen zij aan de kolen gingen zitten heeft men naar hen geschoten>>ze hebben naar hen geschoten terwijl ze kolen van de spoorwegen wilden gappen>

D2:       <e>>E>n een paar vrouwen <- die> zeggen dat OOK de <engelschen>>Engelsen> smeerlappen zijn <- ,> want ze hebben naar hen geschoten terwijl ze <+ zoals gewoonte> kolen <+ gingen stelen> van de spoorwegen <- wilden gappen>

 

D1a:     maar <die>>ze> niet kunnen verdragen dat een gewezen-zwarte zooiets zegt <->>,> want als zij <dat zeggen>>iets tegen de Engelse hebben> <+ of als een> gewezen-zwarte <dat zegt>>er iets tegen heeft> <HEEFT DAT EEN HEEL ANDERE BETEEKENIS>> dan betekent dit heel wat anders>

D2:       maar ze <niet kunnen>>kunnen niet> verdragen dat een <gewezen-zwarte>>gewezen zwarte> <zoo-iets>>dat> zegt, want als zij <iets tegen de Engelse hebben>>de Engelsen iets verwijten> of als <een gewezen-zwarte>>de zwarten> <er iets tegen heeft>>hen iets verwijten> <+ ,> dan betekent <dit>>dat> <heel wat anders>>HEEL WAT ANDERS> <+ .>

 

D1a:     en <louis-van-aan-de-graanmarkt>>louis> die <- een bordeel openhoudt en> een anarchist een nihilist een viezentist is,

D2:       <e>>E>n <l>>L>ouis die een aanarchist een nihilist een <viezentist>>viezetist> is,

 

D2:       dat wij <jezusken>>Jezuske> op ons <knieen>>knieën> <mogen>>moeten> bidden om ons <- te verlossen> van de <canadeezen>>Canadezen> <+ te verlossen> <+ .>

 

D2:       <e>>E>n <philomène-die-in-duitschland-heeft-gewerkt>>Philomène die Duitsland heeft gewerkt> en <teruggekomen>>teruggekeerd> is

 

D1a:     <vaneigens>>vanzelfsprekend> van een duistcher, <en die met de>>gaat nu met de> canadeezen <- gaat> dansen <+ ,> terwijl hun vliegers overhangen om berlijn te bombardeeren, <zegt>>en ze zegt> <+ :> dat men TOCH NIET EEUWIG KAN BLIJVEN TREUREN

D2:       vanzelfsprekend van een <duistcher>>Duitser>, gaat nu met de <canadeezen>>Canadezen> dansen <- ,> terwijl <hun>>de> vliegers overhangen <om>>die> <b>>B>erlijn <te>>gaan> bombarde<-e>ren < , >> - > en ze zegt: <dat men TOCH NIET EEUWIG KAN BLIJVEN TREUREN>> men kan toch niet EEUWIG blijven treuren> <+ .>